Rådgivningsersättning till rådgivare

På den här sidan finns information för rådgivare och sökande som omfattas av EU:s landsbygdsfonds rådgivningssystem. Om du söker information om att beställa rådgivning till din egen gård, gå till sidan för jordbruksrådgivning.

Så här ansöker du om att bli rådgivare i systemet för jordbruksrådgivningstjänster

Du kan erbjuda rådgivning som finansieras av EU:s landsbygdsfond när du har godkänts i systemet för jordbruksrådgivningstjänster. Ansök om godkännande att bli införd i systemet i e-tjänsten Hyrrä. Ansökan är fortlöpande. Om du har godkänts i systemet för jordbruksrådgivningstjänster åren 2014–22, har du rätt att fortsätta som rådgivare även under EU-finansieringsperioden 2023–27.

Den rådgivare som väljs till registret förutsätts ha en lämplig examen på minst andra stadiet, lämplig rådgivningserfarenhet och sakkunskap. Rådgivarens kompetenskrav granskas separat för varje rådgivningsmodul.

Livsmedelsverket väljer rådgivare till nio olika rådgivningsmoduler:

• lantgårdarnas resiliens
• förbättrande av konkurrenskraften
• värdekedja
• stävjande av klimatförändringen och anpassning till klimatförändringen samt hållbar energi
• hållbar utveckling och naturresurser
• biologisk mångfald
• unga jordbrukare och nya företagare
• sysselsättning och tillväxt
• matsäkerhet och djurens välbefinnande.

Närmare beskrivningar av ämnesområdenas innehåll

Ansök om att bli godkänd som rådgivare för jordbruksrådgivningstjänster i e-tjänsten Hyrrä. När du ansöker om att bli rådgivare identifierar du dig med din personbeteckning. Observera att när du har godkänts i rådgivarregistret och du gör en förhandsanmälan om den rådgivning du erbjuder behöver du ha ett FO-nummer från en organisation i vars namn du ger rådgivning.

Om du stöter på problem med att påbörja ansökan om att bli rådgivare, lönar det sig som första hjälp att försöka med att logga in på nytt i systemet. Om problemet inte försvinner kan du kontakta hanketuki@ruokavirasto.fi per e-post. Beskriv problemet och ange dina kontaktuppgifter.

Gör så här

1. Gå till e-tjänsten Hyrrä och klicka på Uträtta ärenden utan FO-nummer.

2. Suomi.fi-identifieringstjänsten öppnas. Identifiera dig på önskat sätt.

3. När identifieringen lyckats klickar du på Fortsätt till tjänsten.

4. Du har nu loggat in i e-tjänsten Hyrrä. I det övre högra hörnet syns ditt namn. Under ditt namn vid punkten Profil kan du lägga till och ändra dina uppgifter. Systemets språkval är automatiskt det språk som har antecknats i dina personuppgifter i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register. Om du vill kan du byta språk under punkten för språkval.

5. Välj Ansökan om att bli rådgivare i menyraden. Nu kan du fylla i ansökan. Om det saknas telefonnummer och/eller e-postadress i dina uppgifter kommer du av systemet att hänvisas till att komplettera dina profiluppgifter.

6. Ansökan är indelad i avsnitt, och i regel är endast avsnittens namn synliga. Öppna ett avsnitt under Visa innehåll i högra kanten. Om du vill dölja innehållet i avsnittet, klicka på Dölj innehåll. Fyll i ansökan ett avsnitt i taget med knappen Redigera.

7. Spara avsnittet genom att klicka på Spara och stäng. Om du inte vill spara dina ändringar, klicka på Avbryt.

8. Systemet handleder dig i ifyllandet av ansökan. I vyn Redigera finns anvisningarna under avsnittets namn samt vid varje frågetecken.

9. Till sist ska du underteckna och skicka in ansökan.

Problem med att göra ansökan om att bli rådgivare?

Om du loggar in i Hyrrä första gången och stöter på ett problem lönar det sig att som första hjälp logga in i systemet på nytt. Om problemet inte försvinner kan du kontakta hanketuki@ruokavirasto.fi per e-post. Beskriv problemet och ange dina kontaktuppgifter.

Om du stöter på ett problem när du börjar att fylla i din rådgivningsansökan, lönar det sig att som första hjälpen prova logga in i systemet på nytt. Om problemet inte försvinner kan du kontakta hanketuki@ruokavirasto.fi per e-post. Beskriv problemet och ange dina kontaktuppgifter.

Om du godkänns som rådgivare i systemet för jordbruksrådgivningstjänster, publiceras dina kontaktuppgifter och de rådgivningsdelar som du ger råd om i Livsmedelsverkets rådgivarregister:

Rådgivarregistret

Ändringsansökan

Om du vill göra ändringar i de rådgivningsdelar du erbjuder, lägga till eller byta din rådgivningsorganisation eller uppdatera dina egna personuppgifter, ska du göra en ändringsansökan i Hyrrä-tjänsten.

Du kan göra ändringar i dina kontaktuppgifter, ditt verksamhetsområde eller ditt språk utan ändringsansökan.

Gå till e-tjänsten Hyrrä och klicka på Uträtta ärenden utan FO-nummer.

Suomi.fi-identifikation öppnas. Identifiera dig på önskat sätt.

När identifieringen lyckats klickar du på Fortsätt till tjänsten.

Klicka på Ansökan om att bli rådgivare menyraden. Du ser din ansökan och alla dina ändringsansökningar listade. Med knappen Öppna ansökan kan du granska en ansökan som redan fått ett beslut eller fortsätta med en ofärdig ansökan.

Att påbörja en ändringsansökan

Gör en ändringsansökan genom att klicka på Gör ändringsansökan. Systemet säkerställer att du säkert vill göra en ändringsansökan. Du kan vid behov avbryta ansökan genom att klicka på Ångra.

Gör en ändringsansökan genom att klicka på Gör ändringsansökan

Ansökan är förhandsifylld med uppgifterna från den senaste godkända ansökan. Du kan redigera uppgifterna med knappen Redigera. I avsnitten Sökandens uppgifter och Rådgivarens kontaktuppgifter kan du endast redigera kontaktuppgifterna.

Du kan öppna avsnittet genom att klicka på Visa innehåll. Stäng avsnittet genom att klicka på Dölj innehåll.
Du kan ta bort en oskickad ansökan genom att klicka på Radera ansökan i övre kanten

 Du kan redigera uppgifterna med knappen Redigera.
Så här ändrar du rådgivningsdelen

Ändra rådgivningsdelen med knappen Redigera. Du kan lägga till en ny rådgivningsdel genom att klicka på Lägg till rådgivningsmodul. Ta bort en rådgivningsdel genom att klicka på Radera. Ansökan måste innehålla åtminstone en rådgivningsdel, så du kan inte ta bort alla rådgivningsdelar.

Du kan lägga till en ny rådgivningsdel genom att klicka på Lägg till rådgivningsmodul.

Så här ändrar du din rådgivningsorganisation

Ändra din rådgivningsorganisation med knappen Redigera. Du kan lägga till rådgivningsorganisationer med knappen Lägg till rådgivningsorganisation. Ta bort en rådgivningsorganisation genom att klicka på Radera. Ansökan måste innehålla åtminstone en rådgivningsorganisation, så du kan inte radera alla organisationer.
Ändra din rådgivningsorganisation med knappen Redigera.

Kom ihåg att underteckna och skicka ansökan.

Kom ihåg att underteckna och skicka ansökan.

Rådgivningsersättningens belopp

När du har godkänts i systemet för jordbruksrådgivningstjänster kan du ge råd om de rådgivningsdelar du erbjuder och ansöka om ersättning för dem i e-tjänsten Hyrrä. EU:s landsbygdsfond ersätter 75 euro/timme för rådgivningsbesöket. Om den totala kostnaden för rådgivningen överstiger 75 euro/timme, fakturera jordbrukaren för den överskridande delen. Jordbrukaren betalar alltid mervärdesskattens andel för rådgivningen.

För en rådgivningsgång kan du få en ersättning på högst 1 500 euro. Varje finländsk gårdsbruksenhet kan få rådgivning för 10 000 euro under åren 2023–27.

Gör så här när du gör ett rådgivningsbesök

1. Gör först en förhandsanmälan om rådgivningen i e-tjänsten Hyrrä. Se till att en rådgivare har valts, när du gör förhandsanmälan.

Innan förhandsanmälan görs:

 • Kontrollera i rådgivarregistret att dina rådgivningsrättigheter är i kraft.
 • Kontrollera att du har de Suomi.fi-fullmakter som behövs för att uträtta ärenden för din organisations räkning. Anvisningarna finns här samt på Suomi.fi/fullmakter.
 • Kontrollera att maximibeloppet för rådgivningsersättningen för gårdsbruksenheten inte har uppnåtts.
 • Kontrollera att du har rätt att ge rådgivning i de ämnesområden som du ger gården rådgivning om.
 • Kontrollera att du har gårdssignum för gården eller gårdarna (grupprådgivning).

Gör så här

1. Gå till e-tjänsten Hyrrä och klicka på knappen Uträtta ärenden för en organisations eller jordbrukets räkning.

2. Suomi.fi-identifieringstjänsten öppnas. Identifiera dig på önskat sätt.

3. Efter en lyckad identifiering klickar du på Fortsätt till tjänsten.

4. Välj den organisation i vars namn du vill lämna in en förhandsanmälan. Om organisationens namn inte syns på listan har du inte rättigheter att agera i den aktuella organisationens namn i e-tjänsten Hyrrä. Läs mer om ämnet Suomi.fi-fullmakt samt Suomi.fi/fullmakter

5. Nu har du loggat in i e-tjänsten Hyrrä. Gå till ansökningarna för den nya perioden från det övre vänstra hörnet.

6. Kontrollera ännu i skärmens övre högra hörn att du har loggat in som representant för rätt organisation. Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter. Du kan också ändra dessa uppgifter i ansökan. Systemets språk är automatiskt det språk som har antecknats i dina personuppgifter i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register. Om du vill kan du byta språk under punkten för språkval.

7. Välj Ny ansökan i menyraden. Välj Rådgivningsersättning i rullgardinsmenyn som öppnas och klicka på Bekräfta.

8. Nu har du en blankett för förhandsanmälan som är redo att fyllas i. Om du redan tidigare har börjat fylla i blanketten öppnar systemet denna halvfärdiga blankett. Kontrollera att du har valt en rådgivare för förhandsanmälan.

9. Blanketten för förhandsanmälan är indelad i avsnitt. Av avsnitten syns i regel endast deras namn. Du kan öppna ett avsnitt under Visa innehåll i den högra kanten. När avsnittet är öppet står det istället Dölj innehåll på samma ställe. Du kan fylla i eller redigera avsnittet genom att klicka på Redigera.

10. Spara avsnittet genom att klicka på Spara och stäng. Om du inte vill spara dina ändringar, klicka på Avbryt. Systemet handleder dig i ifyllandet av blanketten. I vyn Redigera finns anvisningarna under avsnittets namn samt vid varje frågetecken.

11. Skriv under och skicka in ansökan innan du genomför rådgivningen.

Egna projekt

I menyraden under Mina projekt ser du alla nya förhandsanmälningar och organisationens övriga projekt. I vyns vänstra kant finns olika sökfunktioner som du kan använda för att filtrera vyn Mina projekt.
Du kommer också till en halvfärdig ansökan genom att välja Ny ansökan och sedan Rådgivningsersättning i rullgardinsmenyn. Systemet öppnar automatiskt en halvfärdig ansökan för ifyllning.

 

2. Gör rådgivningsbesöket.
3. Ansök om utbetalning av rådgivningsersättning i e-tjänsten Hyrrä inom 4 månader.

Du hittar projekten från föregående period genom att klicka på Hyrrä förnyas i övre vänstra kanten på skärmen. Gå till ansökningarna för perioden 2014–2020 här.

Anvisningar för hur man skapar en ansökan om utbetalning.

Så här ansöker du om utbetalning av rådgivningsersättning

Du kan ansöka om utbetalning av rådgivningsersättning när du från NTM-centralen har fått ett positivt beslut om din förhandsanmälan om rådgivningen och genomfört rådgivning enligt stödbeslutet.

Logga in

Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi. Anvisning för inloggning

Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på: "Hyrrä förnyas..."

Öppna menyn Egna projekt

Alla ansökningar från din organisation hittar du i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter. Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn. Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

Öppna menyn Egna projekt

Välj det projekt för vilket du ansöker om utbetalning

Klicka med musen på det projekt för vilket du ansöker om utbetalning. Projektets uppgifter öppnas i ansökningsmappvyn.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: gör en ansökan om utbetalning i detta avsnitt. Klicka på knappen Gör betalningsansökan för att börja göra ansökan om utbetalning.

Ansökningsmappvyn

Gör ansökan om utbetalning

När du har klickat på knappen Gör betalningsansökan i projektmappen öppnas fönstret Inledande av ansökan om utbetalning. Klicka på Påbörja slutbetalning.

Endast en avgift kan sökas för rådgivningsersättningen och denna typ av betalningsansökan är slutbetalning.

Påbörja slutbetalning
Ansökan om utbetalning består av delar precis som stödansökan.

Ansökan är indelad i avsnitt. Öppna ett avsnitt genom att klicka på Visa innehåll. När avsnittet är öppet står det istället Dölj innehåll på samma ställe. Fyll i eller redigera avsnittet med knappen Redigera.

De obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen. Även under avsnittets namn finns i den gula rutan anmärkningen ”Den här delen har inte fyllts i alls, eller obligatoriska uppgifter i delen har inte fyllts i ännu” tills du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter. Du kan underteckna och skicka in ansökan först när du har fyllt i alla obligatoriska fält.

Redigera
Spara de uppgifter du fyllt i genom att klicka på Spara och stäng. Om du inte vill spara dina ändringar, klicka på Ångra. Systemet handleder dig i ifyllandet av ansökan.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Tilläggsuppgifter
Du kan lämna betalningsansökan på hälft och fortsätta fylla i den senare. Ansökans status är halvfärdig tills du undertecknar och skickar in den.

När du fortsätter att fylla i utbetalningsansökan, klicka på Egna projekt och välj projektet i fråga. Klicka på knappen Öppna betalningsansökan i avsnittet Projektets betalningar. På så sätt kan du fortsätta fylla i uppgifterna.

Du kan ta bort en halvfärdig ansökan med knappen Radera betalningsansökan. Ansökans behandlingshistoria finns bakom knappen Visa historia.

Öppna betalningsansökan
Kontrollera i ansökans övre kant Fylla i ansökan vilka obligatoriska fält du ännu inte har fyllt i. Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnitten Underskrift och Skickandet.

Ifyllning av ansökan
Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Skicka. Klicka på den. Du får ett meddelande om att sändningen lyckades.

Underteckna och skicka

Tips för ansökan om utbetalning av rådgivningsersättning

Fyll i samma uppgifter i avsnittet Information om rådgivningen som du har fyllt i på blankett 676.

Avsnittet består av tre undergrupper:

 • Rådgivare
  • Dessa uppgifter kommer från din förhandsanmälan om rådgivningen och du kan inte ändra dem.
 • Uppgifterna om föremålet för rådgivningen
  • Uppgifterna om lägenhetssignumet och odlaren kommer från förhandsanmälan och du kan inte ändra dem.
  • Om rådgivningen också har innehållit anvisningar för digital teknik, anteckna det här.
 • Ämnesområden
 • Informationen om ämnesområdena kommer till dig om de ämnesområden för rådgivningen som godkänts i rådgivarregistret och du kan inte ändra dem. Välj i rullgardinsmenyn det ämnesområdesinnehåll som du har gett råd om. Du kan välja ett eller flera innehåll.
 • Rullgardinsmenyn Huvudsakligt föremål för rådgivning innehåller allt innehåll du valt ovanför. Välj det objekt som rådgivningsbesöket i första hand har gällt.

Ämnesområden

 

Handläggaren av ansökan gör en begäran om komplettering ifall hen behöver preciseringar eller tillägg till ansökan. Svara på begäran om komplettering i ärendehanteringstjänsten Hyrrä. När du har kompletterat din ansökan ska du underteckna den och skicka in den på nytt för behandling.

Logga in

Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi. Anvisning för inloggning

Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Öppna menyn Egna projekt

Du hittar din organisations alla ansökningar i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter.

Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn.

Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet.

Om du behöver vidta åtgärder för projektets stöd- eller utbetalningsansökan, visas en röd triangel med ett utropstecken med texten Observera i övre kanten av projektlådan. Dessutom står det Öppnad för komplettering vid ansökan som behöver mer information.

Under Sök projekt hittar du två sökfunktioner. Du kan söka ett projekt med ett sökord som du vet att finns i projektets namn eller beskrivning. Om du vill använda utvidgad sökning, klicka på Visa utvidgad sökning. I den utvidgade sökningen finns olika färdiga filter med vilka du kan söka ditt projekt.

Mina projekt

Öppna uppgifterna om ditt projekt

När du klickar med musen i vyn Egna projekt inom projektets ruta kommer du till Ansökningsmappen. I ansökningsmappen kan du fortsätta en oavslutad ansökan, göra en ändringsansökan eller göra en betalningsansökan eller förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan endast sökas för projektstöd.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: de utbetalningsansökningar du skickat, eventuella begäran om tilläggsuppgifter samt betalningsbesluten syns i detta avsnitt. Om du har ansökt om stöd för jordbruksinvesteringar eller startstöd för unga jordbrukare, visas eventuella ansökningar om tillstånd att lyfta lån i detta avsnitt.

Den ansökan som behöver tilläggsuppgifter är markerad med röd text Öppnad för komplettering. Den röda triangeln med ett utropstecken förtydligar detta ytterligare.

Ansökningsmappvyn

Komplettera din ansökan

Klicka på Visa innehåll uppe till höger i rutan. Du får fram knappen Öppna ansökan samt andra uppgifter om ansökan i fråga.

Öppna ansökan
De begärda tilläggsuppgifterna och dess delar finns överst på ansökan:

 • Handläggarens kompletteringar: Handläggaren kan på din begäran komplettera eller ändra ansökan om du har skickat en skriftlig begäran på annat sätt.
 • Begäran om komplettering: Tidsfrist inom vilken du har tid att komplettera ansökan samt en lista över punkter som kräver komplettering. Klicka på de punkter som kräver komplettering och du går vidare till att komplettera uppgifterna.
 • Meddelande till handläggaren: Om du vill kan du skicka ett meddelande till handläggaren.
 • Tidigare begäran om komplettering: Tidigare gjorda begäranden om komplettering.

Begäran om komplettering

Du hittar också den punkt som kräver komplettering genom att bläddra i ansökan. Du kan avskilja den punkt som ska kontrolleras från den röda kanten samt via rubriken Kontrolldel.

Du kan redigera punkten via knappen Redigera (indikeras med en pil i figuren nedan).

Du kan redigera punkten via knappen Redigera.
Om du inte vill redigera eller komplettera punkten, klicka på Redigera under Ett meddelande till handläggaren om du inte vill ändra eller komplettera informationen i ansökan och motivera varför du inte gör redigeringen. Du kan också använda detta fält i samband med redigeringen om du vill meddela något om punkten till handläggaren. Använda detta fält bara om du inte vill redigera eller komplettera din ansökan.

När punkten har redigerats visas en gul ruta överst med texten: Kompletterad.

I samband med begäran om komplettering kan du också redigera andra punkter i ansökan. I sådana fall visas den gula rutan överst med texten: Redigerat.

Meddelanden: Kompeletterad, Redigerat
Underteckna ansökan och skicka in begäran om komplettering

När du har tagit ställning till varje punkt i begäran om komplettering, underteckna ansökan och skicka in den för handläggning.

Välj Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Returnera begäran om komplettering. Klicka på den. Du får ett meddelande om att returneringen lyckades.

Returnera begäran om komplettering

Behöver du hjälp?

NTM-centralen i ditt område ger råd om hur man ansöker om rådgivningsersättning.

Kontaktuppgifter

Fortbildning för rådgivare

Vi ordnar fortbildning för rådgivarna om rådgivningens olika ämnesområden. Du får information om aktuella utbildningar i vårt nyhetsbrev till rådgivarna, som utkommer cirka en gång i månaden. Du kan beställa nyhetsbrevet till rådgivarna till din e-post här.

Blanketter och guider

Blanketter och guider om rådgivningsersättning för rådgivare

Lagstiftning

Livsmedelsverkets föreskrift om förhandsanmälan om och ansökan om ersättning för jordbruksrådgivning

Lag om verkställighet av vissa jordbruksstöd inom Europeiska unionen och på nationell nivå 1334/2022 (ersätter 192/2013)

Statsrådets förordning om jordbruksrådgivningstjänster 1377/2022 (ersätter 1387/2014)

Lag om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling 1333/2022 (ersätter 1360/2014)

Ytterligare information

Nyhetsbrev till rådgivarna

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2023