Innehållet i rådgivningsdelarna 2023–27

Innehållet i rådgivningsdelarna från och med 2023

Rådgivarna väljs på samma sätt som tidigare till de rådgivningsdelar de ansökt om. I och med den nya finansieringsperioden har också antalet rådgivningsdelar och deras innehåll förändrats.

1. Värdekedja

 • Specialisering, t.ex. specialgrödor
 • Produktutveckling och utveckling av företagsverksamhet, inledande av innovativ jordbruksverksamhet
 • Ökat samarbete mellan producenterna
 • Korta kedjor på hemmamarknaden
 • Investeringar för att höja förädlingsgraden
 • Kvalitetssystem: EU:s namnskyddssystem, ekomärken och nationella kvalitetssystem
 • Certifiering av ekologiska insamlingsområden

2. Stävjande av klimatförändringen och anpassning till klimatförändringen samt hållbar energi:
Villkorlighet GAEC: GAEC 1, GAEC 2, GAEC 3 och den nationella GAEC i anslutning till röjning av mineraljordar

2.1 Stävjande av klimatförändringen

 • Bevarande av organiskt material på åkrarna
 • Investeringar i produktion och användning av biogas och återvunna näringsämnen
 • Investeringar för att förbättra miljöns tillstånd
 • Odling av torvmarker med metoder som minskar utsläppen av växthusgaser
 • Avstående från röjning av ny åker inkl. ägoregleringar

2.2 Anpassning till klimatförändringen

 • Hantering av vattenhushållningen i föränderliga väderförhållanden (översvämningar, torka, ökad näringsavrinning, nya dikningslösningar, dikningssamarbete)
 • Nya växtsorter och odlingsväxter
 • Nya utmaningar inom skadedjursbekämpningen (utveckling av resiliens med nya metoder för att balansera skadedjurspopulationerna, nya sjukdomar och hantering av dem, diversifiering och mångfald som en del av odlingssystemets resiliens)

2.3 Energi- och materialeffektivitet

 • Gårdsspecifik energiplan
 • Gårdarnas materialeffektivitet
 • Förnybar energi
 • Investeringar för att förbättra materialeffektiviteten och energieffektiviteten
 • Investeringar i produktion och användning av förnybar energi (inkl. träbaserad energi, vind- och solenergi, jordvärme)

3. Hållbar utveckling och naturresurser:
Villkorlighet GAEC: GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7

3.1 Vattenskydd

 • Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG, inkl. SMR 1)
 • Nitratdirektivet (91/676/EEG, inkl. SMR 2)
 • Översvämningsdirektivet (2007/60/EC)
 • Våtmarksinvesteringar och planer för att etablera dem
 • Skötselplan för våtmark
 • Naturenlig vattenhantering
 • Digitala verktyg för hantering av näringsämnen
 • Näringsbalanskalkyler
 • Investeringar i vattenhushållning
 • Bedömning av den gårdsspecifika belastningen

3.2 Förbättring av markstrukturen

 • Åkrarnas växtskick (kartläggning av dräneringsbehovet och planering av förbättring av torrläggningstillståndet, bedömning av markstrukturen och planering av förbättring av markstrukturen, kartläggning av risken för markpackning och planering av minskning av risken för markpackning, planering av växtföljd som förbättrar jorden och binder kol samt planering av skötsel av jordens växtskick)
 • Odlingsplanering
 • Diversifiering av grödor
 • Kolodling, ökning av organiskt material i jordmånen
 • Återvinning av organiska ämnen, användning av organiska gödselfabrikat, effektivisering av näringsämnenas kretslopp, utnyttjande av näringsämnen i gödseln
 • Odlingsmetoder som minskar bearbetningen och ökar växttäcket, t.ex. odling av fånggrödor, gröngödslingsvallar, växttäcke vintertid
 • Åkrarnas vattenhushållning

3.3 Luftkvalitet och förbättring av den

 • Direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och förbättring av den
 • Direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av luftföroreningar
 • Minskning av ammoniakutsläpp (odlingsåtgärder, anvisningar för utfodring av djur, investeringar i produktionsbyggnader)
 • Miljöersättningarnas åtgärder för att främja cirkulär ekonomi

3.4 Hållbar användning av växtskyddsmedel

 • Användning av växtskyddsmedel (förordning (EU) nr 1107/2009 artikel 55, inkl. SMR 7)
 • Hållbar användning av bekämpningsmedel (direktiv 2009/128/EG, inkl. SMR 8), minskning av användningen av bekämpningsmedel (Från jord till bord-strategin)
 • Skyddsåtgärder mot växtskadegörare (förordning (EU) 2016/2031)
 • Integrerad bekämpning, biologisk bekämpning och pollinerare

4. Förbättrande av konkurrenskraften

 • Ökad effektivitet i produktionen: ändringar i produktionssättet, utveckling av primärproduktionens struktur
 • Modern jordbruksteknik: Maskiner, apparater, digitalt och intelligent jordbruk
 • Förbättring av åkrarnas fastighetsstruktur: Utredningar om t.ex. ägoregleringar, ägobyten samt möjligheter till ägande- och arrendearrangemang för mark
 • Investeringar för att förbättra konkurrenskraften och lönsamheten
 • Marknadskompetens, utveckling av konsumentorienterade mervärdesprodukter
 • Producentgrupper / organisationer (samarbete)

5. Biologisk mångfald

 • Skydd av livsmiljöer samt vilda djur och växter (direktiv 92/43/EEG, inkl. SMR 4)
 • Främjande av fågelbeståndet i jordbruksmiljön (direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar, inkl. SMR 3)
 • Förebyggande av fågelskador och skötsel av fågelåker
 • Identifiering av objekt och praxis som främjar mångfalden
 • Mångfaldsväxter (pollinerar-, landskaps-, vilt-, ängs- och åkerfågelväxter), naturvårdsåkrar med vall
 • Kontroll av främmande arter
 • Skötsel av mångfaldsvåtmark
 • Skötsel av vårdbiotoper och naturbeten
 • Plan för miljöavtal om främjande av landskapets och naturens mångfald
 • Ekologisk produktion och husdjursproduktion
 • Villkorlighet GAEC: GAEC 7, GAEC 8

6. Lantgårdarnas resiliens

 • Kompetens inom affärsverksamhet, ekonomiplanering och ledning, produktionsförändringar
 • Investeringar för att förbättra arbetsmiljön
 • Försörjningsberedskap
 • Riskhantering: lantgårdens riskbedömning och rekommendationer för att minimera riskerna, arbetssäkerhet, riskhanteringsplan
 • Välbefinnande: Ork, nätverkande och samarbetsförmåga, grupprojekt för jordbrukare kring samarbetsåtgärder, social omsorg i landsbygdssamhället
 • Arbetsvillkor och arbetsgivarens skyldigheter (rådgivning endast får ges av rådgivare auktoriserade av Landsbygdens arbetsgivarförbund)
 • Arbetshälsa och arbetssäkerhet

7. Unga lantbrukare och nya företagare

 • Rådgivning, handledning och kalkyler i anslutning till generationsväxlingar eller ägarbyten
 • Personer som får stöd till unga jordbrukare
 • Skapa kamratstöd och nätverk, involvera i projekt som hjälper en att komma igång med att driva jordbruket

8. Matsäkerhet och djurens välbefinnande 

 • Djurens välbefinnande och hälsa:
 • Bekämpning av antibiotikaresistens ("A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance")
 • Främjande av djurens välbefinnande och utveckling av gårdens verksamhet
 • Åtgärder inom ersättningen för djurens välbefinnande för att främja djurens hälsa och välbefinnande
 • Välbefinnandeplaner för djuren (endast veterinärer som är legitimerade i Finland kan markera denna punkt)
 • Biosäkerhet
 • Smittsamma djursjukdomar och djurhälsoförordningen (förordning (EU) 2016/429)
 • Investeringar för att förbättra djurens välbefinnande
 • Villkorlighet (SMR 5, SMR 6, SMR 9-11)

9. Sysselsättning och tillväxt

 • Annan företagsverksamhet på lantgårdsenheten
 • Bioekonomi

Motsvarighet mellan rådgivningsdelarna för finansieringsperioden 2014–2022 och rådgivningsdelarna för perioden 2023–27

Rådgivningsdel i CAP-planen (Fastlandsfinland) 2023-27

Rådgivningsdelar för landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland 2014-22 som ska integreras

Lantgårdarnas resiliens

Modernisering av lantgården och förbättrad konkurrenskraft

Förbättrande av konkurrenskraften

Modernisering av lantgården och förbättrad konkurrenskraft

Värdekedja

Modernisering av lantgården och förbättrad konkurrenskraft

Stävjande av klimatförändringen och anpassning till denna samt hållbar energi

Energi
Miljö
Ekologisk produktion, växtproduktion
Ekologisk produktion, produktionsdjur

Hållbar utveckling och naturresurser

Miljö
Produktionsdjur
Växtskydd och livsmedels- och foderhygien på växtproduktionsgårdar
Ekologisk produktion, växtproduktion
Ekologisk produktion, produktionsdjur

Biologisk mångfald

Miljö
Ekologisk produktion, växtproduktion
Ekologisk produktion, produktionsdjur

Unga lantbrukare och nya företagare

Modernisering av lantgården och förbättrad konkurrenskraft

Sysselsättning och tillväxt

Modernisering av lantgården och förbättrad konkurrenskraft

Matsäkerhet och djurens välbefinnande

Produktionsdjur
Välbefinnandeplan för produktionsdjur

 

 

Sidan har senast uppdaterats 4.6.2024