Så här gör du en ändringsansökan

Under genomförandet av ett projekt kan det uppstå ett behov av att ändra projektplanen eller få mer tid för att genomföra projektet. I en sådan situation, kontakta den NTM-central som beviljat stödet. NTM-centralen bedömer om ändringen är sådan att du måste göra en ändringsansökan.

Situationer där en ändringsansökan ska göras:

  • ansökan om förlängd tid
  • betydande innehållsmässiga ändringar i projektplanen
  • betydande förändringar i projektets kostnader eller finansiering.

Genomför inte ändringarna innan du har skickat in ändringsansökan för behandling eller fått NTM-centralens tillstånd att genomföra ändringarna. När du har skickat in ändringsansökan för behandling får projektets alla ansvarspersoner ett meddelande per e-post om att ändringsansökan har anhängiggjorts. Om ändringsansökan avslås förblir det senaste positiva stödbeslutet i kraft.

Börja göra en ändringsansökan genom att öppna önskat projekt i menyn Egna projekt. Vyn Projektmapp öppnas.

Överst i projektmappen, i avsnittet Projektets stöd- och ändringsansökningar, finns knappen Gör ändringsansökan. Klicka på knappen Gör ändringsansökan. Systemet kontrollerar ännu innan ansökan öppnas att du säkert vill göra en ändringsansökan. Klicka alltså på knappen Gör ändringsansökan på nytt. Du kan redigera din stödansökan som fått ett positivt stödbeslut till de delar det är möjligt att ändra genomförandet av ansökan.

Knappen Gör ändringsansökan

Du kan radera en onödig, ofullständig ändringsansökan med knappen Radera ansökan i övre kanten av ansökan.

Radera ändringsansökan

Det finns 1–2 delar i ändringsansökan som inte finns i den ursprungliga stödansökan. Dessa är Tid för projektets genomförande och Ändringar i projektet.

I alla stödformer är det inte möjligt att ändra projektets genomförandetid.

I avsnittet Ändringar i projektet finns två frågor om den ändring som söks:

  • Motivering till ändringarna (Obligatorisk information)
    • Beskriv de ändringar du föreslår i projektet. Om du ansöker om förlängd tid för projektet, motivera varför du ansöker om den.
  • Ändringar som söks i projektplanen
    • Andra ändringar som söks ska presenteras i denna punkt. De kan inte läggas till i de punkter som finns i den ursprungliga stödansökan.

Du kan skriva i fälten genom att först klicka på knappen Redigera.

Nya delar

Fyll i ansökan omsorgsfullt och lägg till nödvändiga bilagor (länk om bifogandet av bilagor). I problemsituationer ska du kontakta din egen Leader-grupp eller NTM-central. Kontaktuppgifterna hittar du under Kontaktuppgifter till vänster på skärmen.

Kontaktuppgifter

Kom ihåg att underteckna och skicka ändringsansökan.

Sidan har senast uppdaterats 12.3.2024