Startstöd till unga jordbrukare

Med startstödet för unga jordbrukare får du hjälp när du börjar som jordbrukare för första gången. Stödet underlättar generationsväxlingar och uppmuntrar unga jordbrukare att etablera sig i branschen.

Vem kan få stöd?

Du kan få startstöd för unga jordbrukare om du är en jordbrukare under 41 år som inleder jordbruk för första gången.

Stöd kan också beviljas privaträttsliga samfund som börjar bedriva jordbruk som sin näring. En eller flera fysiska personer som uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd ska ha bestämmande inflytande i sammanslutningen

Du ska ha tillräcklig yrkeskunskap för att få startstöd. Minimikravet är:

 • Ändamålsenlig utbildning på minst andra stadiet inom naturbruk eller annan motsvarande utbildning, eller • Tre års erfarenhet av jordbruk samt
 • Minst 20 studieveckor/30 studie- eller kompetenspoäng i en utbildning som är ändamålsenlig med tanke på bedrivande av företagsverksamheten. Av utbildningen ska minst 10 studieveckor eller 15 studie- eller kompetenspoäng vara ekonomisk utbildning.

Kravet på tillräcklig utbildning ska uppfyllas senast inom 36 månader efter att stödet beviljats.

Stödbelopp

Företagarinkomsten minst Bidragets storlek högst Räntestödsbeloppet och värdet på befrielse från överlåtelseskatt högst Räntestödslånets belopp*
25 000 € 40 000 € 40 000 €, av vilket högst 35 000 € är räntestöd. högst 250 000 €
15 000 € 10 000 € 20 000 €, av vilket högst 15 000 € är räntestöd. högst 170 000 €

*högst 80 % av det sammanlagda beloppet för gården och det lösöre som ska anskaffas

Understödet betalas enligt ansökan i två lika stora rater.

Du kan få statsborgen för högst 800 000 euro per investering. Borgen gäller under hela lånetiden och dess belopp minskar i samma proportion som lånet. Du kan endast få statsborgen för jämna amorteringslån.

Stödet som ingår i statsborgen är 0,15 procent av borgensbeloppet.

Statsborgen kan gälla högst 80 % av lånebeloppet under hela lånetiden. Statsborgen kan endast av särskilda skäl vara större än 30 % av den totala finansieringen av en åtgärd. Det beviljade understödet och statsborgen får sammanlagt inte överstiga 70 % av den totala finansieringen av den investering som är föremål för understöd. Statsborgen får uppgå till högst 2,5 miljoner euro per gård.

För statsborgen ska du ställa en motsäkerhet, som kan vara en fastighets- eller företagsinteckning. Av företag i sammanslutningsform kan NTM-centralen också kräva personborgen av delägarna i sammanslutningen.

Avgifter för statsborgen

När statsborgen har beviljats tar banken ut hos dig en engångsavgift till staten på 0,75 procent av borgensbeloppet, dock högst 200 euro. Dessutom ska du halvårsvis betala en avgift som är 0,75 procent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgen. De avgifter som tas ut för borgen ska varje år betalas den sista april och sista oktober.

Stödvillkor

Startstöd till unga jordbrukare kan endast beviljas jordbrukare som vid tidpunkten för anhängiggörandet av ansökan är under 41 år och för vars del det har förflutit mindre än två år sedan etableringen som jordbrukare.
Du kan få befrielse från den överlåtelseskatt som betalas i samband med gårdsköpet endast om du har beviljats räntestödslån för startstöd till unga jordbrukare. Överlåtelseskatten utgör fyra procent av den fasta köpesumman. Det lönar sig att ansöka om startstöd före gårdsköpet på basis av utkasten till åtkomsthandlingar, även om stödet kan sökas inom två år från etableringen.

Affärsplan

Bifoga till din ansökan en affärsplan som visar att ditt gårdsbruksföretag är lönsamt. Affärsplanen innehåller följande utredningar:

 • Uppgifter om sökanden
 • Gårdens utgångsläge
 • Uppgifter om hur gården ska utvecklas och vilka insatser som behövs för att nå målsättningen
 • Resultat- och balansräkningar
 • Lönsamhets-, likviditets- och soliditetskalkyler för gården
 • Uppgifter om gårdens besittning.

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om startstöd i e-tjänsten Hyrrä.

Hyrrä-tjänsten

 1. Utkast till köpebrev, arrendeavtal eller motsvarande eller, om jordbruket redan har inletts vid ansökningstidpunkten, motsvarande slutliga åtkomsthandling
 2. Affärsplan på blankett 3430 och tillhörande kalkyler (anvisning om ifyllandet av blankett 3430)
 3. Bankens kreditlöfte (blankett 3331), om räntestödslån ansöks
 4. Kopia av sökandens och avträdarens skatteblankett 2 (skattedeklaration för jordbruk)
 5. Kopia av sökandens senaste beskattningsbeslut
 6. Skattedeklaration för näringsverksamheten, om sökanden även har företagsverksamhet
 7. Tillförlitlig utredning över förändringar i inkomsterna om dessa har förändrats eller kommer att förändras avsevärt jämfört med uppgifterna enligt den verkställda beskattningen
 8. Skol- eller examensbetyg samt en verbal utredning om sökandens arbetserfarenhet och arbetsintyg som har betydelse för företagsverksamheten
 9. Kopior av anbud som hänför sig till maskiner, anordningar och djur som anskaffas inom ett år efter stödbeslutet, eller annan utredning över lösöre som ska anskaffas.
 • Säkerhetsbedömningsblankett 4447 som ifyllts av kreditinstitutet*
 • Utredning om ägandet av gårdsbruksenheten (kopia av lagfartsregisterkortet samt av de åtkomsthandlingar på basis av vilka det har skett förändringar i ägandet efter lagfarten, till exempel köpe-, bytes- eller gåvobrev, avvittrings-, arvskiftes- eller bolagsavtal), om det projekt som är föremål för borgenslånet genomförs på en gårdsbruksenhet som sökanden äger*
 • Gravationsbevis för de fastigheter som hör till sökandens gårdsbruksenhet*.

De bilagor som markeras med en asterisk (*) är obligatoriska.

Begäran om komplettering

Ändringsansökan

När du har skickat in din ansökan

Så här kommer du igång

Du kan etablera dig som jordbrukare genom att antingen köpa eller arrendera en gård.

För att du ska kunna få startstöd ska din gårdsbruksenhets årliga företagarinkomst senast tre år efter att stödet har beviljats uppgå till minst 15 000 euro eller 25 000 euro på basis av affärsplanen.

Som etableringstidpunkt betraktas den tidpunkt när du har börjat bedriva jordbruk i egenskap av huvudansvarig företagare, och tar emot överlåtelsebrevet eller ett skriftligt arrendeavtal för din gård. Jordbruksverksamheten anses vara etablerad när företagarinkomsten enligt affärsplanen är minst 12 000 euro.

Urvalsförfarande

Ansökningarna avgörs per stödperiod som är följande:

 • 16.10.–15.1.
 • 16.1.–15.3.
 • 16.3.–15.8.
 • 16.8.–15.10.

Urvalskriterier för startstöd till unga jordbrukare. Urvalskriterierna tillämpas enhetligt inom alla NTM-centralsområden.

Utbetalning av stöd

Stödbeslut före 1.1.2023

Du kan ansöka om utbetalning i e-tjänsten Hyrrä om du har fått ett positivt stödbeslut före 2023.

Du behöver inte ansöka om utbetalning av understödsdelen

Ingen separat ansökan om utbetalning av understödsdelen av startstödet behöver göras. Understödet betalas utan särskild ansökan i två lika stora poster den sista mars eller den sista oktober (betalningsdagen).

Den första understödsposten betalas efter att stödet beviljats på den första betalningsdagen för understödet efter etableringen av jordbruket. Om det är mindre än två månader från etableringen till den första betalningsdagen för understödet, betalas den första understödsposten den andra betalningsdagen för understödet efter etableringen. Den andra understödsposten betalas tidigast ett år från det att den första posten betalades. För att den andra understödsposten ska betalas ut krävs det att affärsplanen har genomförts på ett oklanderligt sätt. Om till exempel kravet på yrkesskicklighet inte hade uppfyllts när stödet beviljades, måste du i enlighet med villkoren i stödbeslutet ge NTM-centralen en utredning om att kravet på yrkesskicklighet är uppfyllt samt en utredning om genomförandet av de åtgärder som enligt affärsplanen ska genomföras. Utredningarna för betalning av den andra understödsposten ska ges in till NTM-centralen senast två månader före betalningsdagen.

Tillstånd att lyfta räntestödslån

Ansök om tillstånd att lyfta räntestödslån som beviljats som startstöd till unga jordbrukare på elektronisk väg i tjänsten Hyrrä.

Klicka först Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst för att flytta till den ursprungliga tjänsten.

Inloggning till Hyrrä

Tillstånd att lyfta lån kan sökas också med blankett 2330 hos den NTM-central som beviljat stödet. Läs noga igenom ansökan om tillstånd att lyfta räntestödslån och ge också in de bilagor som behövs. 

NTM-centralen granskar stödansökan och bilagorna till den samt eventuella övriga dokument som inverkar på fattandet av beslut. NTM-centralen avbryter utbetalningen av stöd och återkräver stödet, om stödvillkoren inte uppfylls. Stödet återkrävs t.ex. om du inte har uppfyllt utbi

Behöver du hjälp?

Leta fram din NTM-central

Stödbeslut efter 1.1.2023

Om du har fått ett positivt stödbeslut under 2023 kan du nu ansöka om utbetalning eller tillstånd att lyfta lån i e-tjänsten Hyrrä

Ansök om utbetalning av startstöd för jordbruk och tillstånd att lyfta lån elektroniskt i tjänsten Hyrrä. NTM-centralen som fattat stödbeslutet ger vid behov handledning i ifyllandet av ansökan.

Så här gör du en betalningsansökan i Hyrrä-tjänsten

Så här gör du en ansökan om tillstånd att lyfta lån

Bekanta dig noggrant med ansökan om betalningsansökan och ansökan om tillstånd att lyfta lån och lämna också in nödvändiga bilagor. Läs stödbeslutet och lämna in de dokument som stödbeslutet eventuellt kräver.

Ansökan om utbetalning av understöd

Bifoga till ansökan om utbetalning av den första understödsposten ett dokument av vilket det kan konstateras att du har etablerat jordbruket. Dokumentet kan till exempel vara ett undertecknat och bestyrkt köpebrev om förvärv av lägenheten samt arrendeavtal som undertecknats för den arrenderade markens del.

Gör ansökan om utbetalning av den andra understödsposten senast inom 3 år och 6 månader från stödbeslutet. Bifoga till betalningsansökan dokument utifrån vilka man kan konstatera att din affärsverksamhetsplan har genomförts och vilka utvecklingsåtgärder du har vidtagit. Bifoga dessutom andra dokument som krävs i stödbeslutet, till exempel ett intyg över slutförda studier eller eventuella ändringar i produktionsresurserna.

Lyftande av räntestödslån

Du kan lyfta räntestödslånet i högst två rater.

Lyft den första delen av lånet inom den tid för genomförande som anges i stödbeslutet och den sista raten inom fem månader från utgången av tiden för genomförande.

Om tillstånd att lyfta räntestödslån har beviljats för anskaffning av fast egendom kan du lyfta lånet och betala vederlaget för det stöd som baserar sig på överlåtelsehandlingen efter att lånet har lyfts.
Kom ihåg att lämna in ett dokument (kopia av verifikat) över betald betalning till ansökan om tillstånd att lyfta lån inom 1 månad efter att tillståndet beviljats. Skicka dokumentet till föredraganden för beslutet om tillstånd att lyfta lån.

Tillstånd att lyfta ett lån eller en del av ett lån som beviljats för anskaffning av lösöre förutsätter att du uppger kostnaderna som uppkommit.

Visa upp en kopia av tillståndet för kreditinstitutet och bifoga det till lånehandlingarna.

 

Övervakning av stödet

NTM-centralen granskar ansökan jämte bilagor samt andra eventuella dokument som påverkar beslutsfattandet. NTM-centralen avbryter utbetalningen av stödet och återkräver stödet om villkoren för stödet inte uppfylls. Stödet återkrävs till exempel om du inte har uppfyllt utbildningskravet inom utsatt tid.

Behöver du hjälp?

Hitta din NTM-central

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 4.4.2024