Startstöd till unga jordbrukare

Med startstödet för unga jordbrukare får du hjälp när du börjar som jordbrukare för första gången. Stödet underlättar generationsväxlingar och uppmuntrar unga jordbrukare att etablera sig i branschen.

Vem kan få stöd?

Du kan få startstöd för unga jordbrukare om du är en jordbrukare under 41 år som inleder jordbruk för första gången.

Stöd kan också beviljas privaträttsliga samfund som börjar bedriva jordbruk som sin näring. En eller flera fysiska personer som uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd ska ha bestämmande inflytande i sammanslutningen

Du ska ha tillräcklig yrkeskunskap för att få startstöd. Minimikravet är:

 • Ändamålsenlig utbildning på minst andra stadiet inom naturbruk eller annan motsvarande utbildning, eller • Tre års erfarenhet av jordbruk samt
 • Minst 20 studieveckor/30 studie- eller kompetenspoäng i en utbildning som är ändamålsenlig med tanke på bedrivande av företagsverksamheten. Av utbildningen ska minst 10 studieveckor eller 15 studie- eller kompetenspoäng vara ekonomisk utbildning.

Kravet på tillräcklig utbildning ska uppfyllas senast inom 36 månader efter att stödet beviljats.

Stödbelopp

Företagarinkomsten minst Bidragets storlek högst Räntestödsbeloppet och värdet på befrielse från överlåtelseskatt högst Räntestödslånets belopp*
25 000 € 40 000 € 40 000 €, av vilket högst 35 000 € är räntestöd. högst 250 000 €
15 000 € 10 000 € 20 000 €, av vilket högst 15 000 € är räntestöd. högst 170 000 €

*högst 80 % av det sammanlagda beloppet för gården och det lösöre som ska anskaffas

Understödet betalas enligt ansökan i två lika stora rater.

Du kan få statsborgen för högst 800 000 euro per investering. Borgen gäller under hela lånetiden och dess belopp minskar i samma proportion som lånet. Du kan endast få statsborgen för jämna amorteringslån.

Stödet som ingår i statsborgen är 0,15 procent av borgensbeloppet.

Statsborgen kan gälla högst 80 % av lånebeloppet under hela lånetiden. Statsborgen kan endast av särskilda skäl vara större än 30 % av den totala finansieringen av en åtgärd. Det beviljade understödet och statsborgen får sammanlagt inte överstiga 70 % av den totala finansieringen av den investering som är föremål för understöd. Statsborgen får uppgå till högst 2,5 miljoner euro per gård.

För statsborgen ska du ställa en motsäkerhet, som kan vara en fastighets- eller företagsinteckning. Av företag i sammanslutningsform kan NTM-centralen också kräva personborgen av delägarna i sammanslutningen.

Avgifter för statsborgen

När statsborgen har beviljats tar banken ut hos dig en engångsavgift till staten på 0,75 procent av borgensbeloppet, dock högst 200 euro. Dessutom ska du halvårsvis betala en avgift som är 0,75 procent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgen. De avgifter som tas ut för borgen ska varje år betalas den sista april och sista oktober.

Stödvillkor

Startstöd till unga jordbrukare kan endast beviljas jordbrukare som vid tidpunkten för anhängiggörandet av ansökan är under 41 år och för vars del det har förflutit mindre än två år sedan etableringen som jordbrukare.
Du kan få befrielse från den överlåtelseskatt som betalas i samband med gårdsköpet endast om du har beviljats räntestödslån för startstöd till unga jordbrukare. Överlåtelseskatten utgör fyra procent av den fasta köpesumman. Det lönar sig att ansöka om startstöd före gårdsköpet på basis av utkasten till åtkomsthandlingar, även om stödet kan sökas inom två år från etableringen.

Affärsplan

Bifoga till din ansökan en affärsplan som visar att ditt gårdsbruksföretag är lönsamt. Affärsplanen innehåller följande utredningar:

 • Uppgifter om sökanden
 • Gårdens utgångsläge
 • Uppgifter om hur gården ska utvecklas och vilka insatser som behövs för att nå målsättningen
 • Resultat- och balansräkningar
 • Lönsamhets-, likviditets- och soliditetskalkyler för gården
 • Uppgifter om gårdens besittning.

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om startstöd i e-tjänsten Hyrrä.

Hyrrä-tjänsten

​Stödansökan görs i det nya användargränssnittet

Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”

Kontrollera dina profiluppgifter

Uppe till höger på skärmen kan du se den organisation vars representant du är inloggad som.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter. Du kan också ändra dessa uppgifter i ansökan.

Om du har loggat in utan FO-nummer ser du endast dina egna uppgifter.

Om du inte tidigare har loggat in i Hyrrä öppnas Profilen automatiskt för granskning. Fyll i ditt telefonnummer och din e-postadress i profiluppgifterna om de saknas. Du kan fylla i ansökan först när dessa uppgifter har angetts.

Systemets språk är automatiskt det språk som har antecknats i dina personuppgifter i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register. Om du vill kan du byta språk under punkten för språkval.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter.

Så här börjar du fylla i ansökan

Kontrollera att du befinner dig i det nya användargränssnittet. (Se punkten ”Stödansökan görs i det nya användargränssnittet”)

Välj Ny ansökan i menyraden och önskad stödansökan i rullgardinsmenyn som öppnas. Klicka på Bekräfta.

Den nya ansökan öppnas för ifyllande.

Så här fyller du i ansökan

Ansökan är indelad i avsnitt. Öppna ett avsnitt genom att klicka på Visa innehåll. När avsnittet är öppet står det istället Dölj innehåll på samma ställe. Fyll i eller redigera avsnittet med knappen Redigera.

De obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen. Även under avsnittets namn finns i den gula rutan anmärkningen ”Den här delen har inte fyllts i alls, eller obligatoriska uppgifter i delen har inte fyllts i ännu” tills du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter. Du kan underteckna och skicka in ansökan först när du har fyllt i alla obligatoriska fält.

Projektets uppgifter: de obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen.
Spara de uppgifter du fyllt i genom att klicka på Spara och stäng. Om du inte vill spara dina ändringar, klicka på Ångra. Systemet handleder dig i ifyllandet av ansökan.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Klicka på Lägg till bilaga för att lägga till bilaga.

En del av bilagorna är obligatoriska och en del är frivilliga. Du kan bifoga bilagor till ansökan på två sätt:

1. Lägg till bilaga genom att dra

 • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
 • Öppna platsen där bilagan finns i resurshanteringen på din egen dator. Klicka på bilagan och håll ner musknappen och dra filen till rutan Lägg till bilaga, där det står Dra filen hit. När filen är ovanför lådan släpper du musknappen.
 • På raden Fil ser du information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan under rutan.
 • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

2. Lägg till bilaga via resurshanteringen

 • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
 • Med knappen öppnas din dators resurshantering, där du sedan kan välja önskad bilaga. Klicka på filen och klicka på Öppna. På raden Fil ser du under rutan Dra filen hit, information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan.
 • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

Du kan ta bort en felaktig bilaga med papperskorgsikonen.

Kontrollera i ansökans övre kant Fylla i ansökan vilka obligatoriska fält du ännu inte har fyllt i.

Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnitten Underskrift och Skickandet.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Skicka. Klicka på den. Du får ett meddelande om att sändningen lyckades.

Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnittet Underskrift och sändning.
Till sist ska du underteckna och skicka in ansökan.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna
Du hittar din ansökan och tillhörande dokument i avsnittet Mina projekt

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. I avsnittet Mina projekt ser du dina ansökningar, halvfärdiga ansökningar, inkomna begäran om tilläggsuppgifter och erhållna stödbeslut.

Du hittar din organisations alla ansökningar i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter.

Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn.

Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet.

Om du behöver vidta åtgärder för projektets stöd- eller utbetalningsansökan, visas en röd triangel med ett utropstecken med texten Observera i övre kanten av projektlådan. Dessutom står det Öppnad för komplettering vid ansökan som behöver mer information.

Under Sök projekt hittar du två sökfunktioner. Du kan söka ett projekt med ett sökord som du vet att finns i projektets namn eller beskrivning. Om du vill använda utvidgad sökning, klicka på Visa utvidgad sökning. I den utvidgade sökningen finns olika färdiga filter med vilka du kan söka ditt projekt.

Mina projekt

Öppna uppgifterna om ditt projekt

När du klickar med musen i vyn Egna projekt inom projektets ruta kommer du till Ansökningsmappen. I ansökningsmappen kan du fortsätta en oavslutad ansökan, göra en ändringsansökan eller göra en betalningsansökan eller förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan endast sökas för projektstöd.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: de utbetalningsansökningar du skickat, eventuella begäran om tilläggsuppgifter samt betalningsbesluten syns i detta avsnitt. Om du har ansökt om stöd för jordbruksinvesteringar eller startstöd för unga jordbrukare, visas eventuella ansökningar om tillstånd att lyfta lån i detta avsnitt.


Så här fortsätter du att fylla i en tidigare påbörjad ansökan

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. (Se punkten "Stödansökan görs i det nya användargränssnittet")

När du öppnar en ny ansökan får du genast ett projektnummer och sparar den i avsnittet Mina projekt. Ansökans status är halvfärdig tills du har undertecknat och skickat den.

Du kan lämna ansökan på hälft och fortsätta fylla i den senare. När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

 

 

 1. Utkast till köpebrev, arrendeavtal eller motsvarande eller, om jordbruket redan har inletts vid ansökningstidpunkten, motsvarande slutliga åtkomsthandling
 2. Affärsplan på blankett 3430 och tillhörande kalkyler (anvisning om ifyllandet av blankett 3430)
 3. Bankens kreditlöfte (blankett 3331), om räntestödslån ansöks
 4. Kopia av sökandens och avträdarens skatteblankett 2 (skattedeklaration för jordbruk)
 5. Kopia av sökandens senaste beskattningsbeslut
 6. Skattedeklaration för näringsverksamheten, om sökanden även har företagsverksamhet
 7. Tillförlitlig utredning över förändringar i inkomsterna om dessa har förändrats eller kommer att förändras avsevärt jämfört med uppgifterna enligt den verkställda beskattningen
 8. Skol- eller examensbetyg samt en verbal utredning om sökandens arbetserfarenhet och arbetsintyg som har betydelse för företagsverksamheten
 9. Kopior av anbud som hänför sig till maskiner, anordningar och djur som anskaffas inom ett år efter stödbeslutet, eller annan utredning över lösöre som ska anskaffas.
 10. Om räntestödlån söks: 4447 Kreditinstitutens blankett för bedömning av säkerhet 

Så här svarar du på en begäran om komplettering

Handläggaren av ansökan gör en begäran om komplettering ifall hen behöver preciseringar eller tillägg till ansökan. Svara på begäran om komplettering i ärendehanteringstjänsten Hyrrä. När du har kompletterat din ansökan ska du underteckna den och skicka in den på nytt för behandling.

Logga in

Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi. Anvisning för inloggning

Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Öppna menyn Egna projekt

Du hittar din organisations alla ansökningar i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter.

Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn.

Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet.

Om du behöver vidta åtgärder för projektets stöd- eller utbetalningsansökan, visas en röd triangel med ett utropstecken med texten Observera i övre kanten av projektlådan. Dessutom står det Öppnad för komplettering vid ansökan som behöver mer information.

Under Sök projekt hittar du två sökfunktioner. Du kan söka ett projekt med ett sökord som du vet att finns i projektets namn eller beskrivning. Om du vill använda utvidgad sökning, klicka på Visa utvidgad sökning. I den utvidgade sökningen finns olika färdiga filter med vilka du kan söka ditt projekt.

Mina projekt

Öppna uppgifterna om ditt projekt

När du klickar med musen i vyn Egna projekt inom projektets ruta kommer du till Ansökningsmappen. I ansökningsmappen kan du fortsätta en oavslutad ansökan, göra en ändringsansökan eller göra en betalningsansökan eller förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan endast sökas för projektstöd.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: de utbetalningsansökningar du skickat, eventuella begäran om tilläggsuppgifter samt betalningsbesluten syns i detta avsnitt. Om du har ansökt om stöd för jordbruksinvesteringar eller startstöd för unga jordbrukare, visas eventuella ansökningar om tillstånd att lyfta lån i detta avsnitt.

Den ansökan som behöver tilläggsuppgifter är markerad med röd text Öppnad för komplettering. Den röda triangeln med ett utropstecken förtydligar detta ytterligare.

Ansökningsmappvyn

Komplettera din ansökan

Klicka på Visa innehåll uppe till höger i rutan. Du får fram knappen Öppna ansökan samt andra uppgifter om ansökan i fråga.

Öppna ansökan
De begärda tilläggsuppgifterna och dess delar finns överst på ansökan:

 • Handläggarens kompletteringar: Handläggaren kan på din begäran komplettera eller ändra ansökan om du har skickat en skriftlig begäran på annat sätt.
 • Begäran om komplettering: Tidsfrist inom vilken du har tid att komplettera ansökan samt en lista över punkter som kräver komplettering. Klicka på de punkter som kräver komplettering och du går vidare till att komplettera uppgifterna.
 • Meddelande till handläggaren: Om du vill kan du skicka ett meddelande till handläggaren.
 • Tidigare begäran om komplettering: Tidigare gjorda begäranden om komplettering.

Begäran om komplettering

Du hittar också den punkt som kräver komplettering genom att bläddra i ansökan. Du kan avskilja den punkt som ska kontrolleras från den röda kanten samt via rubriken Kontrolldel.

Du kan redigera punkten via knappen Redigera (indikeras med en pil i figuren nedan).

Du kan redigera punkten via knappen Redigera.
Om du inte vill redigera eller komplettera punkten, klicka på Redigera under Ett meddelande till handläggaren om du inte vill ändra eller komplettera informationen i ansökan och motivera varför du inte gör redigeringen. Du kan också använda detta fält i samband med redigeringen om du vill meddela något om punkten till handläggaren. Använda detta fält bara om du inte vill redigera eller komplettera din ansökan.

När punkten har redigerats visas en gul ruta överst med texten: Kompletterad.

I samband med begäran om komplettering kan du också redigera andra punkter i ansökan. I sådana fall visas den gula rutan överst med texten: Redigerat.

Meddelanden: Kompeletterad, Redigerat
Underteckna ansökan och skicka in begäran om komplettering

När du har tagit ställning till varje punkt i begäran om komplettering, underteckna ansökan och skicka in den för handläggning.

Välj Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Returnera begäran om komplettering. Klicka på den. Du får ett meddelande om att returneringen lyckades.

Returnera begäran om komplettering

När du har skickat in din ansökan

Så här kommer du igång

Du kan etablera dig som jordbrukare genom att antingen köpa eller arrendera en gård.

För att du ska kunna få startstöd ska din gårdsbruksenhets årliga företagarinkomst senast tre år efter att stödet har beviljats uppgå till minst 15 000 euro eller 25 000 euro på basis av affärsplanen.

Som etableringstidpunkt betraktas den tidpunkt när du har börjat bedriva jordbruk i egenskap av huvudansvarig företagare, och tar emot överlåtelsebrevet eller ett skriftligt arrendeavtal för din gård. Jordbruksverksamheten anses vara etablerad när företagarinkomsten enligt affärsplanen är minst 12 000 euro.

Urvalsförfarande

Ansökningarna avgörs per stödperiod som är följande:

 • 16.10.–15.1.
 • 16.1.–15.3.
 • 16.3.–15.8.
 • 16.8.–15.10.

Urvalskriterier för startstöd till unga jordbrukare. Urvalskriterierna tillämpas enhetligt inom alla NTM-centralsområden.

Utbetalning av stöd

Stödbeslut före 1.1.2023

Du kan ansöka om utbetalning i e-tjänsten Hyrrä om du har fått ett positivt stödbeslut före 2023.

Du behöver inte ansöka om utbetalning av understödsdelen

Ingen separat ansökan om utbetalning av understödsdelen av startstödet behöver göras. Understödet betalas utan särskild ansökan i två lika stora poster den sista mars eller den sista oktober (betalningsdagen).

Den första understödsposten betalas efter att stödet beviljats på den första betalningsdagen för understödet efter etableringen av jordbruket. Om det är mindre än två månader från etableringen till den första betalningsdagen för understödet, betalas den första understödsposten den andra betalningsdagen för understödet efter etableringen. Den andra understödsposten betalas tidigast ett år från det att den första posten betalades. För att den andra understödsposten ska betalas ut krävs det att affärsplanen har genomförts på ett oklanderligt sätt. Om till exempel kravet på yrkesskicklighet inte hade uppfyllts när stödet beviljades, måste du i enlighet med villkoren i stödbeslutet ge NTM-centralen en utredning om att kravet på yrkesskicklighet är uppfyllt samt en utredning om genomförandet av de åtgärder som enligt affärsplanen ska genomföras. Utredningarna för betalning av den andra understödsposten ska ges in till NTM-centralen senast två månader före betalningsdagen.

Tillstånd att lyfta räntestödslån

Ansök om tillstånd att lyfta räntestödslån som beviljats som startstöd till unga jordbrukare på elektronisk väg i tjänsten Hyrrä.

Klicka först Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst för att flytta till den ursprungliga tjänsten.

Inloggning till Hyrrä

Tillstånd att lyfta lån kan sökas också med blankett 2330 hos den NTM-central som beviljat stödet. Läs noga igenom ansökan om tillstånd att lyfta räntestödslån och ge också in de bilagor som behövs. 

NTM-centralen granskar stödansökan och bilagorna till den samt eventuella övriga dokument som inverkar på fattandet av beslut. NTM-centralen avbryter utbetalningen av stöd och återkräver stödet, om stödvillkoren inte uppfylls. Stödet återkrävs t.ex. om du inte har uppfyllt utbi

Behöver du hjälp?

Leta fram din NTM-central

Stödbeslut efter 1.1.2023

Om du har fått ett positivt stödbeslut under 2023 kan du nu ansöka om utbetalning eller tillstånd att lyfta lån i e-tjänsten Hyrrä

Ansök om utbetalning av startstöd för jordbruk och tillstånd att lyfta lån elektroniskt i tjänsten Hyrrä. NTM-centralen som fattat stödbeslutet ger vid behov handledning i ifyllandet av ansökan.

Anvisningen gäller projekt som fått ett positivt stödbeslut 2023–2027. Du kan göra en betalningsansökan när du har fått ett positivt stödbeslut och det har uppstått kostnader för ditt projekt.

Med betalningsansökan ansöker man om utbetalning på basis av uppkomna och betalda kostnader (gäller inte förskott). Innehållet i betalningsansökan påverkas av det valda betalningssättet (utfallsbaserad, på basis av de faktiska kostnaderna), stödformen och åtgärden. Principen för ifyllande av ansökan är dock densamma.

Innan du börjar göra betalningsansökan ska du öppna det stödbeslut du fått. Kontrollera de godkända kostnaderna och det beviljade stödbeloppet samt de specialvillkor som ställts för genomförandet av projektet i stödbeslutet.

Om du behöver hjälp ska du kontakta den NTM-central som beviljat stödet.

Så här börjar du fylla i ansökan om utbetalning

Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi 

1. Hyrrä-tjänsten fungerar bäst med de senaste versionerna av webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox. Vi rekommenderar att du tömmer cacheminnet i webbläsaren innan du loggar in i systemet. Anvisning

2. Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi.  

3. Identifiera dig i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort.

 • Identifiering med bankkoder
  • Om du väljer identifiering med bankkoder styr tjänsten dig automatiskt till inloggningssidan för den bank du valt. Mer information om identifiering får du från din egen bank.
 • Certifikatkort (identitetskort med chip)
  • Du behöver en kortläsare och kortets PIN-kod för att identifiera dig med identitetskort.
 • Mobilcertifikat
  • Anvisningar om hur du använder mobilcertifikat finns på din mobiloperatörs webbplats.

Du kan uträtta ärenden för organisationens räkning om du har de rättigheter som behövs i Suomi.fi-fullmaktens bas- eller fullmaktsregister. Anvisningar för Suomi.fi-fullmakter.

Med personbeteckningen kan du endast lämna in följande ansökningar:

 • Startstöd för unga jordbrukare
 • Ansökan om att bli rådgivare

Allmän anvisning om ifyllande av ansökan i e-tjänsten Hyrrä

​Stödansökan görs i det nya användargränssnittet

Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”

Kontrollera dina profiluppgifter

Uppe till höger på skärmen kan du se den organisation vars representant du är inloggad som.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter. Du kan också ändra dessa uppgifter i ansökan.

Om du har loggat in utan FO-nummer ser du endast dina egna uppgifter.

Om du inte tidigare har loggat in i Hyrrä öppnas Profilen automatiskt för granskning. Fyll i ditt telefonnummer och din e-postadress i profiluppgifterna om de saknas. Du kan fylla i ansökan först när dessa uppgifter har angetts.

Systemets språk är automatiskt det språk som har antecknats i dina personuppgifter i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register. Om du vill kan du byta språk under punkten för språkval.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter.

Så här börjar du fylla i ansökan

Kontrollera att du befinner dig i det nya användargränssnittet. (Se punkten ”Stödansökan görs i det nya användargränssnittet”)

Välj Ny ansökan i menyraden och önskad stödansökan i rullgardinsmenyn som öppnas. Klicka på Bekräfta.

Den nya ansökan öppnas för ifyllande.

Så här fyller du i ansökan

Ansökan är indelad i avsnitt. Öppna ett avsnitt genom att klicka på Visa innehåll. När avsnittet är öppet står det istället Dölj innehåll på samma ställe. Fyll i eller redigera avsnittet med knappen Redigera.

De obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen. Även under avsnittets namn finns i den gula rutan anmärkningen ”Den här delen har inte fyllts i alls, eller obligatoriska uppgifter i delen har inte fyllts i ännu” tills du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter. Du kan underteckna och skicka in ansökan först när du har fyllt i alla obligatoriska fält.

Projektets uppgifter: de obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen.
Spara de uppgifter du fyllt i genom att klicka på Spara och stäng. Om du inte vill spara dina ändringar, klicka på Ångra. Systemet handleder dig i ifyllandet av ansökan.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Klicka på Lägg till bilaga för att lägga till bilaga.

En del av bilagorna är obligatoriska och en del är frivilliga. Du kan bifoga bilagor till ansökan på två sätt:

1. Lägg till bilaga genom att dra

 • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
 • Öppna platsen där bilagan finns i resurshanteringen på din egen dator. Klicka på bilagan och håll ner musknappen och dra filen till rutan Lägg till bilaga, där det står Dra filen hit. När filen är ovanför lådan släpper du musknappen.
 • På raden Fil ser du information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan under rutan.
 • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

2. Lägg till bilaga via resurshanteringen

 • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
 • Med knappen öppnas din dators resurshantering, där du sedan kan välja önskad bilaga. Klicka på filen och klicka på Öppna. På raden Fil ser du under rutan Dra filen hit, information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan.
 • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

Du kan ta bort en felaktig bilaga med papperskorgsikonen.

Kontrollera i ansökans övre kant Fylla i ansökan vilka obligatoriska fält du ännu inte har fyllt i.

Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnitten Underskrift och Skickandet.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Skicka. Klicka på den. Du får ett meddelande om att sändningen lyckades.

Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnittet Underskrift och sändning.
Till sist ska du underteckna och skicka in ansökan.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna
Du hittar din ansökan och tillhörande dokument i avsnittet Mina projekt

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. I avsnittet Mina projekt ser du dina ansökningar, halvfärdiga ansökningar, inkomna begäran om tilläggsuppgifter och erhållna stödbeslut.

Du hittar din organisations alla ansökningar i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter.

Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn.

Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet.

Om du behöver vidta åtgärder för projektets stöd- eller utbetalningsansökan, visas en röd triangel med ett utropstecken med texten Observera i övre kanten av projektlådan. Dessutom står det Öppnad för komplettering vid ansökan som behöver mer information.

Under Sök projekt hittar du två sökfunktioner. Du kan söka ett projekt med ett sökord som du vet att finns i projektets namn eller beskrivning. Om du vill använda utvidgad sökning, klicka på Visa utvidgad sökning. I den utvidgade sökningen finns olika färdiga filter med vilka du kan söka ditt projekt.

Mina projekt

Öppna uppgifterna om ditt projekt

När du klickar med musen i vyn Egna projekt inom projektets ruta kommer du till Ansökningsmappen. I ansökningsmappen kan du fortsätta en oavslutad ansökan, göra en ändringsansökan eller göra en betalningsansökan eller förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan endast sökas för projektstöd.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: de utbetalningsansökningar du skickat, eventuella begäran om tilläggsuppgifter samt betalningsbesluten syns i detta avsnitt. Om du har ansökt om stöd för jordbruksinvesteringar eller startstöd för unga jordbrukare, visas eventuella ansökningar om tillstånd att lyfta lån i detta avsnitt.


Så här fortsätter du att fylla i en tidigare påbörjad ansökan

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. (Se punkten "Stödansökan görs i det nya användargränssnittet")

När du öppnar en ny ansökan får du genast ett projektnummer och sparar den i avsnittet Mina projekt. Ansökans status är halvfärdig tills du har undertecknat och skickat den.

Du kan lämna ansökan på hälft och fortsätta fylla i den senare. När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

 

 

I menyn Egna projekt hittar du alla dina ansökningar. 

Du hittar din organisations alla ansökningar i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter.

Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn.

Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet.

Om du behöver vidta åtgärder för projektets stöd- eller utbetalningsansökan, visas en röd triangel med ett utropstecken med texten Observera i övre kanten av projektlådan. Dessutom står det Öppnad för komplettering vid ansökan som behöver mer information.

Under Sök projekt hittar du två sökfunktioner. Du kan söka ett projekt med ett sökord som du vet att finns i projektets namn eller beskrivning. Om du vill använda utvidgad sökning, klicka på Visa utvidgad sökning. I den utvidgade sökningen finns olika färdiga filter med vilka du kan söka ditt projekt.

Mina projekt

Öppna uppgifterna om ditt projekt

När du klickar med musen i vyn Egna projekt inom projektets ruta kommer du till Ansökningsmappen. I ansökningsmappen kan du fortsätta en oavslutad ansökan, göra en ändringsansökan eller göra en betalningsansökan eller förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan endast sökas för projektstöd.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: de utbetalningsansökningar du skickat, eventuella begäran om tilläggsuppgifter samt betalningsbesluten syns i detta avsnitt. Om du har ansökt om stöd för jordbruksinvesteringar eller startstöd för unga jordbrukare, visas eventuella ansökningar om tillstånd att lyfta lån i detta avsnitt.

Klicka med musen på det projekt som din betalningsansökan gäller.

Så här fyller du i ansökan om utbetalning

Under Projektets betalningar finns knappen Gör betalningsansökan. Klicka på knappen.

Gör betalningsansökanGenom att klicka på knappen öppnas en dialogruta med olika alternativ för betalningsansökan beroende på stödform och det betalningssätt som fastställts i stödbeslutet.

Ansökan öppnas förhandsifylld på basis av de uppgifter som anmälts och godkänts i stödansökan.

Ansökan om förskottsbetalning (endast vissa former av projektstöd)

Inom vissa projektstödsformer är det möjligt att ansöka om förskottsbetalning när genomförandet av projektet inleds. Förskottsbetalning kan endast sökas en gång och kan inte längre sökas om man redan ansökt om utbetalning.

Förskottsbetalning

När du ansöker om förskottsbetalning, klicka på Påbörja förskott i avsnittet Projektets betalningar. Knappen syns inte om det inte är möjligt att ansöka om förskottsbetalning för ditt projekt.

Betalningsansökan om investeringsstöd för jordbruk och startstöd till unga jordbrukare

Om projektet också har beviljats tillstånd att lyfta lån genom stödbeslutet, visas knapparna Gör ansökan om tillstånd att lyfta lån i rutan Inledande av betalningsansökan. Du kan öppna båda ansökningarna samtidigt för att fylla i dem och skicka både ansökan om tillstånd att lyfta lån och betalningsansökan för behandling samtidigt. 

Inledande av betalningsansökan

Påbörja ansökan om utbetalning

Sökandens kontaktuppgifter

Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Postadressen fås från företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi). Om den sökande är en person, fås postadressen från befolkningsdatasystemet (dvv.fi/vaestotietojarjestelma).

Om adressen är felaktig, gör korrigeringarna antingen i företags- och organisationsdatasystemet eller befolkningsdatasystemet. Adressen kan inte redigeras via Hyrrä.

Du kan välja att använda eller lägga till adressen till landsbygdsförvaltningens eller sökandens verksamhetsställe. Observera att om du redigerar dessa adresser inom landsbygdsförvaltningen uppdateras informationen även för andra ansökningar inom landsbygdsförvaltningen där adressen i fråga har valts.

Ansvarspersoner

Den ansvarspersonen/ansvarspersonerna i ansökan är samma person eller samma personer som i din stödansökan. Du kan dock ändra personernas uppgifter, byta personer eller lägga till nya ansvarspersoner.

Med knappen Redigera kan du ändra uppgifterna om en person som kopierats från stödansökan eller byta ansvarsperson till en annan person i betalningsansökan.

Byt ansvarsperson så här: Skriv in en ny personbeteckning i fältet Sök med personbeteckning och klicka på Sök. Du kan också först ta bort en befintlig person från ansökan med knappen Ta bort och först därefter lägga till en ny person på det sätt som beskrivs ovan.

Med knappen Lägg till person kan du lägga till fler ansvarspersoner i ansökan.
Byta ansvarspersonen

Bankförbindelse

Om du redan tidigare har angett ett kontonummer i systemet, välj det i rullgardinsmenyn. Du kan också mata in ett nytt kontonummer för utbetalning av stödet genom att klicka på Lägg till -knappen.

Bankförbindelse

Genomförande av projektet

Detta avsnitt innehåller frågor och bilagor om hur projektet framskrider. Fyll åtminstone i de obligatoriska fälten.

Statusen för genomförandet av projektet (statusen för genomförandet av investeringen, om det är fråga om ett investeringsprojekt)

Välj "Nej" om det inte är fråga om projektets sista betalningsansökan och genomförandet fortsätter efter denna betalningsansökan.

Välj "Ja", om det är fråga om projektets sista betalningsansökan (slutbetalning) och projektet har slutförts eller avslutats eller om avsikten inte är att fortsätta projektet och de sista projektkostnaderna har betalats och man ansöker om utbetalning av stöd för dem.

Kostnader och finansiering

Innehållet i avsnittet Kostnader och finansiering varierar beroende på stödform, åtgärd och betalningssätt.

Om du har valt betalning enligt faktiska kostnader: ange de stödberättigande kostnader som uppkommit och betalats för genomförandet av projektet.

Finansiering: ange hur kostnaderna har finansierats i förhållande till stödbeslutet.

Om projektets betalningssätt är utfallsbaserat: ange projektets färdigställningsgrad. Ansök om stöd för utbetalning av motsvarande procentandel av det totala beviljade stödbeloppet som motsvarar färdigställningsgraden.

Finansiering: ange det stödbelopp som söks på basis av kostnaderna.

Annat offentligt stöd

Om du har ansökt om eller fått annat offentligt stöd för projektet än stödet i fråga i denna ansökan, ange stödbeloppet genom att klicka på Lägg till stöd.

Kom ihåg att underteckna och skicka ansökan. 

Att fortsätta ifyllandet av en halvfärdig ansökan och svar på begäran om tilläggsuppgifter

En halvfärdig betalningsansökan sparas i projektmappen och du kan fortsätta fylla i den senare.

I projektmappen sparas också eventuella begäran om tilläggsuppgifter som handläggaren av ansökan skickat till dig samt det betalningsbeslut som fattats för din betalningsansökan. Du kan läsa mer om ämnet under punkten så här svarar du på begäran om tilläggsuppgifter.

Att fortsätta ifyllandet av en halvfärdig ansökanSå här raderar du en betalningsansökan

Du kan radera en onödig betalningsansökan om du ännu inte har skickat den. När du har skickat in ansökan kan den inte längre tas bort utan ett betalningsbeslut fattas för alla inlämnade ansökningar.

Ta bort en betalningsansökan så här: Öppna menyn Egna projekt. Klicka på det projekt vars ansökan om utbetalning du vill ta bort. Klicka på knappen Ta bort betalningsansökan under Projektets betalningar.

Så här raderar du en betalningsansökan

Anvisningen gäller projekt som fått ett positivt stödbeslut 2023–2027. Du kan ansöka om tillstånd att lyfta lån om du har fått ett positivt beslut på din ansökan om räntestödslån.

Det finns vissa villkor för att få tillstånd att lyfta lån:

Startstöd till unga jordbrukare

Du kan lyfta räntestödslån i högst två rater.

Den första raten ska lyftas under den tid som nämns i stödbeslutet och den andra raten senast fem månader efter utgången av tiden för genomförandet.

Lantbruksinvestering

Du kan lyfta räntestödslån i högst två rater.

Om räntestöd har beviljats för en bygginvestering kan du lyfta räntestödslån i högst fem rater. Det första tillståndet att lyfta räntestödslån ska sökas under den tid åtgärden genomförs. Den sista raten av ett räntestödslån ska utgöra minst 20 procent av lånebeloppet och ansökan om det ska göras inom två månader från utgången av den tid som utsatts för genomförandet av åtgärden.

Så här börjar du fylla i ansökan

Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi. 

1. Hyrrä-tjänsten fungerar bäst med de senaste versionerna av webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox. Vi rekommenderar att du tömmer cacheminnet i webbläsaren innan du loggar in i systemet. Anvisning

2. Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi.  

3. Identifiera dig i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort.

 • Identifiering med bankkoder
  • Om du väljer identifiering med bankkoder styr tjänsten dig automatiskt till inloggningssidan för den bank du valt. Mer information om identifiering får du från din egen bank.
 • Certifikatkort (identitetskort med chip)
  • Du behöver en kortläsare och kortets PIN-kod för att identifiera dig med identitetskort.
 • Mobilcertifikat
  • Anvisningar om hur du använder mobilcertifikat finns på din mobiloperatörs webbplats.

Du kan uträtta ärenden för organisationens räkning om du har de rättigheter som behövs i Suomi.fi-fullmaktens bas- eller fullmaktsregister. Anvisningar för Suomi.fi-fullmakter.

Med personbeteckningen kan du endast lämna in följande ansökningar:

 • Startstöd för unga jordbrukare
 • Ansökan om att bli rådgivare

Allmän anvisning om ifyllande av ansökan i e-tjänsten Hyrrä 

​Stödansökan görs i det nya användargränssnittet

Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”

Kontrollera dina profiluppgifter

Uppe till höger på skärmen kan du se den organisation vars representant du är inloggad som.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter. Du kan också ändra dessa uppgifter i ansökan.

Om du har loggat in utan FO-nummer ser du endast dina egna uppgifter.

Om du inte tidigare har loggat in i Hyrrä öppnas Profilen automatiskt för granskning. Fyll i ditt telefonnummer och din e-postadress i profiluppgifterna om de saknas. Du kan fylla i ansökan först när dessa uppgifter har angetts.

Systemets språk är automatiskt det språk som har antecknats i dina personuppgifter i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register. Om du vill kan du byta språk under punkten för språkval.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter.

Så här börjar du fylla i ansökan

Kontrollera att du befinner dig i det nya användargränssnittet. (Se punkten ”Stödansökan görs i det nya användargränssnittet”)

Välj Ny ansökan i menyraden och önskad stödansökan i rullgardinsmenyn som öppnas. Klicka på Bekräfta.

Den nya ansökan öppnas för ifyllande.

Så här fyller du i ansökan

Ansökan är indelad i avsnitt. Öppna ett avsnitt genom att klicka på Visa innehåll. När avsnittet är öppet står det istället Dölj innehåll på samma ställe. Fyll i eller redigera avsnittet med knappen Redigera.

De obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen. Även under avsnittets namn finns i den gula rutan anmärkningen ”Den här delen har inte fyllts i alls, eller obligatoriska uppgifter i delen har inte fyllts i ännu” tills du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter. Du kan underteckna och skicka in ansökan först när du har fyllt i alla obligatoriska fält.

Projektets uppgifter: de obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen.
Spara de uppgifter du fyllt i genom att klicka på Spara och stäng. Om du inte vill spara dina ändringar, klicka på Ångra. Systemet handleder dig i ifyllandet av ansökan.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Klicka på Lägg till bilaga för att lägga till bilaga.

En del av bilagorna är obligatoriska och en del är frivilliga. Du kan bifoga bilagor till ansökan på två sätt:

1. Lägg till bilaga genom att dra

 • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
 • Öppna platsen där bilagan finns i resurshanteringen på din egen dator. Klicka på bilagan och håll ner musknappen och dra filen till rutan Lägg till bilaga, där det står Dra filen hit. När filen är ovanför lådan släpper du musknappen.
 • På raden Fil ser du information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan under rutan.
 • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

2. Lägg till bilaga via resurshanteringen

 • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
 • Med knappen öppnas din dators resurshantering, där du sedan kan välja önskad bilaga. Klicka på filen och klicka på Öppna. På raden Fil ser du under rutan Dra filen hit, information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan.
 • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

Du kan ta bort en felaktig bilaga med papperskorgsikonen.

Kontrollera i ansökans övre kant Fylla i ansökan vilka obligatoriska fält du ännu inte har fyllt i.

Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnitten Underskrift och Skickandet.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Skicka. Klicka på den. Du får ett meddelande om att sändningen lyckades.

Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnittet Underskrift och sändning.
Till sist ska du underteckna och skicka in ansökan.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna
Du hittar din ansökan och tillhörande dokument i avsnittet Mina projekt

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. I avsnittet Mina projekt ser du dina ansökningar, halvfärdiga ansökningar, inkomna begäran om tilläggsuppgifter och erhållna stödbeslut.

Du hittar din organisations alla ansökningar i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter.

Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn.

Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet.

Om du behöver vidta åtgärder för projektets stöd- eller utbetalningsansökan, visas en röd triangel med ett utropstecken med texten Observera i övre kanten av projektlådan. Dessutom står det Öppnad för komplettering vid ansökan som behöver mer information.

Under Sök projekt hittar du två sökfunktioner. Du kan söka ett projekt med ett sökord som du vet att finns i projektets namn eller beskrivning. Om du vill använda utvidgad sökning, klicka på Visa utvidgad sökning. I den utvidgade sökningen finns olika färdiga filter med vilka du kan söka ditt projekt.

Mina projekt

Öppna uppgifterna om ditt projekt

När du klickar med musen i vyn Egna projekt inom projektets ruta kommer du till Ansökningsmappen. I ansökningsmappen kan du fortsätta en oavslutad ansökan, göra en ändringsansökan eller göra en betalningsansökan eller förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan endast sökas för projektstöd.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: de utbetalningsansökningar du skickat, eventuella begäran om tilläggsuppgifter samt betalningsbesluten syns i detta avsnitt. Om du har ansökt om stöd för jordbruksinvesteringar eller startstöd för unga jordbrukare, visas eventuella ansökningar om tillstånd att lyfta lån i detta avsnitt.


Så här fortsätter du att fylla i en tidigare påbörjad ansökan

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. (Se punkten "Stödansökan görs i det nya användargränssnittet")

När du öppnar en ny ansökan får du genast ett projektnummer och sparar den i avsnittet Mina projekt. Ansökans status är halvfärdig tills du har undertecknat och skickat den.

Du kan lämna ansökan på hälft och fortsätta fylla i den senare. När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

 

 

Innan du börjar göra ansökan om tillstånd att lyfta lån, öppna det stödbeslut du fått. Kontrollera i stödbeslutet de godkända kostnaderna och det beviljade stödbeloppet samt de specialvillkor som ställts för genomförandet av projektet.

I menyn Egna projekt hittar du alla dina ansökningar.

Du hittar din organisations alla ansökningar i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter.

Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn.

Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet.

Om du behöver vidta åtgärder för projektets stöd- eller utbetalningsansökan, visas en röd triangel med ett utropstecken med texten Observera i övre kanten av projektlådan. Dessutom står det Öppnad för komplettering vid ansökan som behöver mer information.

Under Sök projekt hittar du två sökfunktioner. Du kan söka ett projekt med ett sökord som du vet att finns i projektets namn eller beskrivning. Om du vill använda utvidgad sökning, klicka på Visa utvidgad sökning. I den utvidgade sökningen finns olika färdiga filter med vilka du kan söka ditt projekt.

Mina projekt

Öppna uppgifterna om ditt projekt

När du klickar med musen i vyn Egna projekt inom projektets ruta kommer du till Ansökningsmappen. I ansökningsmappen kan du fortsätta en oavslutad ansökan, göra en ändringsansökan eller göra en betalningsansökan eller förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan endast sökas för projektstöd.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: de utbetalningsansökningar du skickat, eventuella begäran om tilläggsuppgifter samt betalningsbesluten syns i detta avsnitt. Om du har ansökt om stöd för jordbruksinvesteringar eller startstöd för unga jordbrukare, visas eventuella ansökningar om tillstånd att lyfta lån i detta avsnitt.

Klicka med musen på det projekt som du avser ansöka om tillstånd att lyfta lån.

Så här fyller du i ansökan

I rutan Inledande av betalningsansökan finns knapparna Gör ansökan om tillstånd att lyfta lån och Gör betalningsansökan, om du även har fått ett positivt stödbeslut för ansökan om tillstånd att lyfta lån. Du kan öppna båda ansökningarna samtidigt och skicka dem för behandling. 

Anvisningen gäller projekt som fått ett positivt stödbeslut 2023–2027. Du kan göra en betalningsansökan när du har fått ett positivt stödbeslut och det har uppstått kostnader för ditt projekt.

Med betalningsansökan ansöker man om utbetalning på basis av uppkomna och betalda kostnader (gäller inte förskott). Innehållet i betalningsansökan påverkas av det valda betalningssättet (utfallsbaserad, på basis av de faktiska kostnaderna), stödformen och åtgärden. Principen för ifyllande av ansökan är dock densamma.

Innan du börjar göra betalningsansökan ska du öppna det stödbeslut du fått. Kontrollera de godkända kostnaderna och det beviljade stödbeloppet samt de specialvillkor som ställts för genomförandet av projektet i stödbeslutet.

Om du behöver hjälp ska du kontakta den NTM-central som beviljat stödet.

Så här börjar du fylla i ansökan om utbetalning

Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi 

1. Hyrrä-tjänsten fungerar bäst med de senaste versionerna av webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox. Vi rekommenderar att du tömmer cacheminnet i webbläsaren innan du loggar in i systemet. Anvisning

2. Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi.  

3. Identifiera dig i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort.

 • Identifiering med bankkoder
  • Om du väljer identifiering med bankkoder styr tjänsten dig automatiskt till inloggningssidan för den bank du valt. Mer information om identifiering får du från din egen bank.
 • Certifikatkort (identitetskort med chip)
  • Du behöver en kortläsare och kortets PIN-kod för att identifiera dig med identitetskort.
 • Mobilcertifikat
  • Anvisningar om hur du använder mobilcertifikat finns på din mobiloperatörs webbplats.

Du kan uträtta ärenden för organisationens räkning om du har de rättigheter som behövs i Suomi.fi-fullmaktens bas- eller fullmaktsregister. Anvisningar för Suomi.fi-fullmakter.

Med personbeteckningen kan du endast lämna in följande ansökningar:

 • Startstöd för unga jordbrukare
 • Ansökan om att bli rådgivare

Allmän anvisning om ifyllande av ansökan i e-tjänsten Hyrrä

​Stödansökan görs i det nya användargränssnittet

Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”

Kontrollera dina profiluppgifter

Uppe till höger på skärmen kan du se den organisation vars representant du är inloggad som.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter. Du kan också ändra dessa uppgifter i ansökan.

Om du har loggat in utan FO-nummer ser du endast dina egna uppgifter.

Om du inte tidigare har loggat in i Hyrrä öppnas Profilen automatiskt för granskning. Fyll i ditt telefonnummer och din e-postadress i profiluppgifterna om de saknas. Du kan fylla i ansökan först när dessa uppgifter har angetts.

Systemets språk är automatiskt det språk som har antecknats i dina personuppgifter i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register. Om du vill kan du byta språk under punkten för språkval.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter.

Så här börjar du fylla i ansökan

Kontrollera att du befinner dig i det nya användargränssnittet. (Se punkten ”Stödansökan görs i det nya användargränssnittet”)

Välj Ny ansökan i menyraden och önskad stödansökan i rullgardinsmenyn som öppnas. Klicka på Bekräfta.

Den nya ansökan öppnas för ifyllande.

Så här fyller du i ansökan

Ansökan är indelad i avsnitt. Öppna ett avsnitt genom att klicka på Visa innehåll. När avsnittet är öppet står det istället Dölj innehåll på samma ställe. Fyll i eller redigera avsnittet med knappen Redigera.

De obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen. Även under avsnittets namn finns i den gula rutan anmärkningen ”Den här delen har inte fyllts i alls, eller obligatoriska uppgifter i delen har inte fyllts i ännu” tills du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter. Du kan underteckna och skicka in ansökan först när du har fyllt i alla obligatoriska fält.

Projektets uppgifter: de obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen.
Spara de uppgifter du fyllt i genom att klicka på Spara och stäng. Om du inte vill spara dina ändringar, klicka på Ångra. Systemet handleder dig i ifyllandet av ansökan.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Klicka på Lägg till bilaga för att lägga till bilaga.

En del av bilagorna är obligatoriska och en del är frivilliga. Du kan bifoga bilagor till ansökan på två sätt:

1. Lägg till bilaga genom att dra

 • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
 • Öppna platsen där bilagan finns i resurshanteringen på din egen dator. Klicka på bilagan och håll ner musknappen och dra filen till rutan Lägg till bilaga, där det står Dra filen hit. När filen är ovanför lådan släpper du musknappen.
 • På raden Fil ser du information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan under rutan.
 • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

2. Lägg till bilaga via resurshanteringen

 • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
 • Med knappen öppnas din dators resurshantering, där du sedan kan välja önskad bilaga. Klicka på filen och klicka på Öppna. På raden Fil ser du under rutan Dra filen hit, information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan.
 • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

Du kan ta bort en felaktig bilaga med papperskorgsikonen.

Kontrollera i ansökans övre kant Fylla i ansökan vilka obligatoriska fält du ännu inte har fyllt i.

Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnitten Underskrift och Skickandet.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Skicka. Klicka på den. Du får ett meddelande om att sändningen lyckades.

Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnittet Underskrift och sändning.
Till sist ska du underteckna och skicka in ansökan.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna
Du hittar din ansökan och tillhörande dokument i avsnittet Mina projekt

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. I avsnittet Mina projekt ser du dina ansökningar, halvfärdiga ansökningar, inkomna begäran om tilläggsuppgifter och erhållna stödbeslut.

Du hittar din organisations alla ansökningar i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter.

Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn.

Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet.

Om du behöver vidta åtgärder för projektets stöd- eller utbetalningsansökan, visas en röd triangel med ett utropstecken med texten Observera i övre kanten av projektlådan. Dessutom står det Öppnad för komplettering vid ansökan som behöver mer information.

Under Sök projekt hittar du två sökfunktioner. Du kan söka ett projekt med ett sökord som du vet att finns i projektets namn eller beskrivning. Om du vill använda utvidgad sökning, klicka på Visa utvidgad sökning. I den utvidgade sökningen finns olika färdiga filter med vilka du kan söka ditt projekt.

Mina projekt

Öppna uppgifterna om ditt projekt

När du klickar med musen i vyn Egna projekt inom projektets ruta kommer du till Ansökningsmappen. I ansökningsmappen kan du fortsätta en oavslutad ansökan, göra en ändringsansökan eller göra en betalningsansökan eller förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan endast sökas för projektstöd.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: de utbetalningsansökningar du skickat, eventuella begäran om tilläggsuppgifter samt betalningsbesluten syns i detta avsnitt. Om du har ansökt om stöd för jordbruksinvesteringar eller startstöd för unga jordbrukare, visas eventuella ansökningar om tillstånd att lyfta lån i detta avsnitt.


Så här fortsätter du att fylla i en tidigare påbörjad ansökan

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. (Se punkten "Stödansökan görs i det nya användargränssnittet")

När du öppnar en ny ansökan får du genast ett projektnummer och sparar den i avsnittet Mina projekt. Ansökans status är halvfärdig tills du har undertecknat och skickat den.

Du kan lämna ansökan på hälft och fortsätta fylla i den senare. När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

 

 

I menyn Egna projekt hittar du alla dina ansökningar. 

Du hittar din organisations alla ansökningar i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter.

Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn.

Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet.

Om du behöver vidta åtgärder för projektets stöd- eller utbetalningsansökan, visas en röd triangel med ett utropstecken med texten Observera i övre kanten av projektlådan. Dessutom står det Öppnad för komplettering vid ansökan som behöver mer information.

Under Sök projekt hittar du två sökfunktioner. Du kan söka ett projekt med ett sökord som du vet att finns i projektets namn eller beskrivning. Om du vill använda utvidgad sökning, klicka på Visa utvidgad sökning. I den utvidgade sökningen finns olika färdiga filter med vilka du kan söka ditt projekt.

Mina projekt

Öppna uppgifterna om ditt projekt

När du klickar med musen i vyn Egna projekt inom projektets ruta kommer du till Ansökningsmappen. I ansökningsmappen kan du fortsätta en oavslutad ansökan, göra en ändringsansökan eller göra en betalningsansökan eller förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan endast sökas för projektstöd.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: de utbetalningsansökningar du skickat, eventuella begäran om tilläggsuppgifter samt betalningsbesluten syns i detta avsnitt. Om du har ansökt om stöd för jordbruksinvesteringar eller startstöd för unga jordbrukare, visas eventuella ansökningar om tillstånd att lyfta lån i detta avsnitt.

Klicka med musen på det projekt som din betalningsansökan gäller.

Så här fyller du i ansökan om utbetalning

Under Projektets betalningar finns knappen Gör betalningsansökan. Klicka på knappen.

Gör betalningsansökanGenom att klicka på knappen öppnas en dialogruta med olika alternativ för betalningsansökan beroende på stödform och det betalningssätt som fastställts i stödbeslutet.

Ansökan öppnas förhandsifylld på basis av de uppgifter som anmälts och godkänts i stödansökan.

Ansökan om förskottsbetalning (endast vissa former av projektstöd)

Inom vissa projektstödsformer är det möjligt att ansöka om förskottsbetalning när genomförandet av projektet inleds. Förskottsbetalning kan endast sökas en gång och kan inte längre sökas om man redan ansökt om utbetalning.

Förskottsbetalning

När du ansöker om förskottsbetalning, klicka på Påbörja förskott i avsnittet Projektets betalningar. Knappen syns inte om det inte är möjligt att ansöka om förskottsbetalning för ditt projekt.

Betalningsansökan om investeringsstöd för jordbruk och startstöd till unga jordbrukare

Om projektet också har beviljats tillstånd att lyfta lån genom stödbeslutet, visas knapparna Gör ansökan om tillstånd att lyfta lån i rutan Inledande av betalningsansökan. Du kan öppna båda ansökningarna samtidigt för att fylla i dem och skicka både ansökan om tillstånd att lyfta lån och betalningsansökan för behandling samtidigt. 

Inledande av betalningsansökan

Påbörja ansökan om utbetalning

Sökandens kontaktuppgifter

Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Postadressen fås från företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi). Om den sökande är en person, fås postadressen från befolkningsdatasystemet (dvv.fi/vaestotietojarjestelma).

Om adressen är felaktig, gör korrigeringarna antingen i företags- och organisationsdatasystemet eller befolkningsdatasystemet. Adressen kan inte redigeras via Hyrrä.

Du kan välja att använda eller lägga till adressen till landsbygdsförvaltningens eller sökandens verksamhetsställe. Observera att om du redigerar dessa adresser inom landsbygdsförvaltningen uppdateras informationen även för andra ansökningar inom landsbygdsförvaltningen där adressen i fråga har valts.

Ansvarspersoner

Den ansvarspersonen/ansvarspersonerna i ansökan är samma person eller samma personer som i din stödansökan. Du kan dock ändra personernas uppgifter, byta personer eller lägga till nya ansvarspersoner.

Med knappen Redigera kan du ändra uppgifterna om en person som kopierats från stödansökan eller byta ansvarsperson till en annan person i betalningsansökan.

Byt ansvarsperson så här: Skriv in en ny personbeteckning i fältet Sök med personbeteckning och klicka på Sök. Du kan också först ta bort en befintlig person från ansökan med knappen Ta bort och först därefter lägga till en ny person på det sätt som beskrivs ovan.

Med knappen Lägg till person kan du lägga till fler ansvarspersoner i ansökan.
Byta ansvarspersonen

Bankförbindelse

Om du redan tidigare har angett ett kontonummer i systemet, välj det i rullgardinsmenyn. Du kan också mata in ett nytt kontonummer för utbetalning av stödet genom att klicka på Lägg till -knappen.

Bankförbindelse

Genomförande av projektet

Detta avsnitt innehåller frågor och bilagor om hur projektet framskrider. Fyll åtminstone i de obligatoriska fälten.

Statusen för genomförandet av projektet (statusen för genomförandet av investeringen, om det är fråga om ett investeringsprojekt)

Välj "Nej" om det inte är fråga om projektets sista betalningsansökan och genomförandet fortsätter efter denna betalningsansökan.

Välj "Ja", om det är fråga om projektets sista betalningsansökan (slutbetalning) och projektet har slutförts eller avslutats eller om avsikten inte är att fortsätta projektet och de sista projektkostnaderna har betalats och man ansöker om utbetalning av stöd för dem.

Kostnader och finansiering

Innehållet i avsnittet Kostnader och finansiering varierar beroende på stödform, åtgärd och betalningssätt.

Om du har valt betalning enligt faktiska kostnader: ange de stödberättigande kostnader som uppkommit och betalats för genomförandet av projektet.

Finansiering: ange hur kostnaderna har finansierats i förhållande till stödbeslutet.

Om projektets betalningssätt är utfallsbaserat: ange projektets färdigställningsgrad. Ansök om stöd för utbetalning av motsvarande procentandel av det totala beviljade stödbeloppet som motsvarar färdigställningsgraden.

Finansiering: ange det stödbelopp som söks på basis av kostnaderna.

Annat offentligt stöd

Om du har ansökt om eller fått annat offentligt stöd för projektet än stödet i fråga i denna ansökan, ange stödbeloppet genom att klicka på Lägg till stöd.

Kom ihåg att underteckna och skicka ansökan. 

Att fortsätta ifyllandet av en halvfärdig ansökan och svar på begäran om tilläggsuppgifter

En halvfärdig betalningsansökan sparas i projektmappen och du kan fortsätta fylla i den senare.

I projektmappen sparas också eventuella begäran om tilläggsuppgifter som handläggaren av ansökan skickat till dig samt det betalningsbeslut som fattats för din betalningsansökan. Du kan läsa mer om ämnet under punkten så här svarar du på begäran om tilläggsuppgifter.

Att fortsätta ifyllandet av en halvfärdig ansökanSå här raderar du en betalningsansökan

Du kan radera en onödig betalningsansökan om du ännu inte har skickat den. När du har skickat in ansökan kan den inte längre tas bort utan ett betalningsbeslut fattas för alla inlämnade ansökningar.

Ta bort en betalningsansökan så här: Öppna menyn Egna projekt. Klicka på det projekt vars ansökan om utbetalning du vill ta bort. Klicka på knappen Ta bort betalningsansökan under Projektets betalningar.

Så här raderar du en betalningsansökan

Så här börjar du ifylla betaningsansökan

Ansökan öppnas förhandsifylld på basis av de uppgifter som anmälts och godkänts i stödansökan.

Sökandens kontaktuppgifter

Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Postadressen fås från företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi). Om den sökande är en person, fås postadressen från befolkningsdatasystemet (dvv.fi/vaestotietojarjestelma). Om adressen är felaktig, gör korrigeringarna antingen i företags- och organisationsdatasystemet eller befolkningsdatasystemet. Adressen kan inte redigeras via Hyrrä.

Du kan välja att använda eller lägga till adressen till landsbygdsförvaltningens eller sökandens verksamhetsställe. Observera att om du redigerar dessa adresser inom landsbygdsförvaltningen uppdateras informationen även för andra ansökningar inom landsbygdsförvaltningen där adressen i fråga har valts.

Ansvarspersoner

Den ansvarspersonen/ansvarspersonerna i ansökan är samma person eller samma personer som i din stödansökan. Du kan dock ändra personernas uppgifter, byta personer eller lägga till nya ansvarspersoner.

Med knappen Redigera kan du ändra uppgifterna om en person som kopierats från stödansökan eller byta ansvarsperson till en annan person i betalningsansökan.

Byt ansvarsperson så här: Skriv in en ny personbeteckning i fältet Sök med personbeteckning och klicka på Sök. Du kan också först ta bort en befintlig person från ansökan med knappen Ta bort och först därefter lägga till en ny person på det sätt som beskrivs ovan.

Med knappen Lägg till person kan du lägga till fler ansvarspersoner i ansökan.

Ändring av ansvarsperson

Genomförande av projektet

Detta avsnitt innehåller frågor och bilagor om hur projektet framskrider. Fyll åtminstone i de obligatoriska fälten.

Kostnader och finansiering

Detta avsnitt består av tre punkter:

Kostnadsspecifikation

I det här avsnittet bifogar du en eller flera bilagor till din ansökan, av vilka det kan konstateras att kostnaderna är godtagbara.

Klicka på Lägg till kostnad-knappen. Välj först kostnadsslag i rullgardinsmenyn. Ange den totala kostnaden under Kostnad. Skriv en redogörelse för kostnadernas innehåll i punkten Förklaring.

Klicka på Lägg till bilaga-knappen. 

Klicka på Lägg till bilaga för att lägga till bilaga.

En del av bilagorna är obligatoriska och en del är frivilliga. Du kan bifoga bilagor till ansökan på två sätt:

1. Lägg till bilaga genom att dra

 • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
 • Öppna platsen där bilagan finns i resurshanteringen på din egen dator. Klicka på bilagan och håll ner musknappen och dra filen till rutan Lägg till bilaga, där det står Dra filen hit. När filen är ovanför lådan släpper du musknappen.
 • På raden Fil ser du information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan under rutan.
 • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

2. Lägg till bilaga via resurshanteringen

 • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
 • Med knappen öppnas din dators resurshantering, där du sedan kan välja önskad bilaga. Klicka på filen och klicka på Öppna. På raden Fil ser du under rutan Dra filen hit, information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan.
 • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

Du kan ta bort en felaktig bilaga med papperskorgsikonen.

Kostnader

Beloppet av de kostnader du lagt till i kostnadsspecifikationen syns i tabellen Kostnader. Om du vill ändra uppgifterna i tabellen, gör ändringarna i avsnittet Kostnadsspecifikation.

Finansiering

Klicka på knappen Redigera så kan du ange beloppet på det räntestödslån du ansökt om. Klicka på knappen Spara och stäng så sparas de inmatade uppgifterna och fönstret stängs.

Kostnad och finansiering

Annat offentligt stöd (med ansökan om tillstånd att lyfta jordbruksinvesteringar)

Om du har ansökt om eller fått annat offentligt stöd för projektet än stödet i fråga i denna ansökan, ange stödbeloppet genom att klicka på Lägg till stöd.

Kom ihåg att underteckna och skicka ansökan

Bekanta dig noggrant med ansökan om betalningsansökan och ansökan om tillstånd att lyfta lån och lämna också in nödvändiga bilagor. Läs stödbeslutet och lämna in de dokument som stödbeslutet eventuellt kräver.

Ansökan om utbetalning av understöd

Bifoga till ansökan om utbetalning av den första understödsposten ett dokument av vilket det kan konstateras att du har etablerat jordbruket. Dokumentet kan till exempel vara ett undertecknat och bestyrkt köpebrev om förvärv av lägenheten samt arrendeavtal som undertecknats för den arrenderade markens del.

Gör ansökan om utbetalning av den andra understödsposten senast inom 3 år från stödbeslutet. Bifoga till betalningsansökan dokument utifrån vilka man kan konstatera att din affärsverksamhetsplan har genomförts och vilka utvecklingsåtgärder du har vidtagit. Bifoga dessutom andra dokument som krävs i stödbeslutet, till exempel ett intyg över slutförda studier eller eventuella ändringar i produktionsresurserna.

Lyftande av räntestödslån

Du kan lyfta räntestödslånet i högst två rater.

Lyft den första delen av lånet inom den tid för genomförande som anges i stödbeslutet och den sista raten inom fem månader från utgången av tiden för genomförande.

Om tillstånd att lyfta räntestödslån har beviljats för anskaffning av fast egendom kan du lyfta lånet och betala vederlaget för det stöd som baserar sig på överlåtelsehandlingen efter att lånet har lyfts.
Kom ihåg att lämna in ett dokument (kopia av verifikat) över betald betalning till ansökan om tillstånd att lyfta lån inom 1 månad efter att tillståndet beviljats. Skicka dokumentet till föredraganden för beslutet om tillstånd att lyfta lån.

Tillstånd att lyfta ett lån eller en del av ett lån som beviljats för anskaffning av lösöre förutsätter att du uppger kostnaderna som uppkommit.

Visa upp en kopia av tillståndet för kreditinstitutet och bifoga det till lånehandlingarna.

 

Övervakning av stödet

NTM-centralen granskar ansökan jämte bilagor samt andra eventuella dokument som påverkar beslutsfattandet. NTM-centralen avbryter utbetalningen av stödet och återkräver stödet om villkoren för stödet inte uppfylls. Stödet återkrävs till exempel om du inte har uppfyllt utbildningskravet inom utsatt tid.

Behöver du hjälp?

Hitta din NTM-central

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2024