Urvalskriterier för startstöd för jordbruk

1. Ekonomiska förutsättningar för företagsverksamheten

3 poäng: Enligt de nyckeltal för jordbruksföretagets lönsamhet, likviditet och soliditet som uppges i affärs-planen är jordbruksföretagets ekonomiska verksamhetsförutsättningar bättre än genomsnittet. Den företags-verksamhet inom jordbruket som inleds har mycket stor betydelse för den sökandes framtida totala inkomst-bildning.

2 poäng: Enligt de nyckeltal för jordbruksföretagets lönsamhet, likviditet och soliditet som uppges i affärs-planen är jordbruksföretagets ekonomiska verksamhetsförutsättningar goda. Den företagsverksamhet inom jordbruket som inleds har väsentlig betydelse för den sökandes framtida totala inkomstbildning.

1 poäng: Enligt de nyckeltal för jordbruksföretagets lönsamhet, likviditet och soliditet som uppges i affärs-planen är jordbruksföretagets ekonomiska verksamhetsförutsättningar tillfredsställande. Den företagsverk-samhet inom jordbruket som inleds har i någon mån betydelse för den sökandes framtida totala inkomstbild-ning.

0 poäng: Enligt de nyckeltal för jordbruksföretagets lönsamhet, likviditet och soliditet som uppges i affärs-planen är jordbruksföretagets ekonomiska verksamhetsförutsättningar svaga. Den företagsverksamhet inom jordbruket som inleds har ingen betydelse för den sökandes framtida totala inkomstbildning.


2. Gårdens produktionsförutsättningar

3 poäng: Gårdens produktionsförhållanden (läge, odlingsareal, ägostruktur, jordarter, vattenhushållning, ar-betskraft, samarbetsnätverk, byggnader, teknik) skapar mycket goda möjligheter för den planerade verksam-heten.

2 poäng: Gårdens produktionsförhållanden (läge, odlingsareal, ägostruktur, jordarter, vattenhushållning, ar-betskraft, samarbetsnätverk, byggnader, teknik) skapar möjligheter för den planerade verksamheten.

1 poäng: Gårdens produktionsförhållanden (läge, odlingsareal, ägostruktur, jordarter, vattenhushållning, ar-betskraft, samarbetsnätverk, byggnader, teknik) lämpar sig för den planerade verksamheten efter skäliga ut-vecklingsåtgärder.

0 poäng: Gårdens produktionsförhållanden lämpar sig inte för den planerade verksamheten.


3. Jordbruksföretagets utvecklingsåtgärder och verksamhetens hållbarhet

3 poäng: De åtgärder för utveckling av jordbruksföretaget som anges i affärsplanen är mycket realistiska och med beaktande av utgångsläget lätta att genomföra. Åtgärderna ger jordbruksföretaget utmärkta möjligheter till ekonomiskt och ekologiskt hållbar verksamhet.

2 poäng: De åtgärder för utveckling av jordbruksföretaget som anges i affärsplanen är realistiska och med beaktande av utgångsläget genomförbara. Åtgärderna ger jordbruksföretaget goda möjligheter till ekono-miskt och ekologiskt hållbar verksamhet.

1 poäng: Med beaktande av utgångsläget kommer det att vara utmanande att genomföra de åtgärder för ut-veckling av jordbruksföretaget som anges i affärsplanen. Om åtgärderna genomförs har jordbruksföretaget möjligheter till ekonomiskt och ekologiskt hållbar verksamhet.

0 poäng: Det är inte realistiskt att genomföra de åtgärder för utveckling av jordbruksföretaget som anges i affärsplanen.

 

Sidan har senast uppdaterats 13.4.2023