Så här gör du en ansökan om tillstånd att lyfta lån

Anvisningen gäller projekt som fått ett positivt stödbeslut 2023–2027. Du kan ansöka om tillstånd att lyfta lån om du har fått ett positivt beslut på din ansökan om räntestödslån.

Det finns vissa villkor för att få tillstånd att lyfta lån:

Startstöd till unga jordbrukare

Du kan lyfta räntestödslån i högst två rater.

Den första raten ska lyftas under den tid som nämns i stödbeslutet och den andra raten senast fem månader efter utgången av tiden för genomförandet.

Lantbruksinvestering

Du kan lyfta räntestödslån i högst två rater.

Om räntestöd har beviljats för en bygginvestering kan du lyfta räntestödslån i högst fem rater. Det första tillståndet att lyfta räntestödslån ska sökas under den tid åtgärden genomförs. Den sista raten av ett räntestödslån ska utgöra minst 20 procent av lånebeloppet och ansökan om det ska göras inom två månader från utgången av den tid som utsatts för genomförandet av åtgärden.

Innan du börjar göra ansökan om tillstånd att lyfta lån, öppna det stödbeslut du fått. Kontrollera i stödbeslutet de godkända kostnaderna och det beviljade stödbeloppet samt de specialvillkor som ställts för genomförandet av projektet.

Så här börjar du fylla i ansökan

Logga in i e-tjänsten Hyrrä. I menyn Egna projekt hittar du alla dina ansökningar.

Du hittar din organisations alla ansökningar i menyraden under Egna projekt.

i menyraden under Egna projekt

Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter.

Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn.

Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet.

Om du behöver vidta åtgärder för projektets stöd- eller utbetalningsansökan, visas en röd triangel med ett utropstecken med texten Observera i övre kanten av projektlådan. Dessutom står det Öppnad för komplettering vid ansökan som behöver mer information.

Under Sök projekt hittar du två sökfunktioner. Du kan söka ett projekt med ett sökord som du vet att finns i projektets namn eller beskrivning. Om du vill använda utvidgad sökning, klicka på Visa utvidgad sökning. I den utvidgade sökningen finns olika färdiga filter med vilka du kan söka ditt projekt.

Mina projekt

Öppna uppgifterna om ditt projekt

När du klickar med musen i vyn Egna projekt inom projektets ruta kommer du till Ansökningsmappen. I ansökningsmappen kan du fortsätta en oavslutad ansökan, göra en ändringsansökan eller göra en betalningsansökan eller förskottsbetalning. Förskottsbetalning kan endast sökas för projektstöd.

Ansökningsmappen består av två delar:

  • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
  • Projektets betalningar: de utbetalningsansökningar du skickat, eventuella begäran om tilläggsuppgifter samt betalningsbesluten syns i detta avsnitt. Om du har ansökt om stöd för jordbruksinvesteringar eller startstöd för unga jordbrukare, visas eventuella ansökningar om tillstånd att lyfta lån i detta avsnitt.

Innan du börjar göra ansökan om tillstånd att lyfta lån, öppna det stödbeslut du fått. Kontrollera i stödbeslutet de godkända kostnaderna och det beviljade stödbeloppet samt de specialvillkor som ställts för genomförandet av projektet.

Så här fyller du i ansökan

I rutan Inledande av betalningsansökan finns knapparna Gör ansökan om tillstånd att lyfta lån och Gör betalningsansökan, om du även har fått ett positivt stödbeslut för ansökan om tillstånd att lyfta lån. Du kan öppna båda ansökningarna samtidigt och skicka dem för behandling. 

Så här börjar du ifylla betaningsansökan

Ansökan öppnas förhandsifylld på basis av de uppgifter som anmälts och godkänts i stödansökan.

Sökandens kontaktuppgifter

Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Postadressen fås från företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi). Om den sökande är en person, fås postadressen från befolkningsdatasystemet (dvv.fi/vaestotietojarjestelma). Om adressen är felaktig, gör korrigeringarna antingen i företags- och organisationsdatasystemet eller befolkningsdatasystemet. Adressen kan inte redigeras via Hyrrä.

Du kan välja att använda eller lägga till adressen till landsbygdsförvaltningens eller sökandens verksamhetsställe. Observera att om du redigerar dessa adresser inom landsbygdsförvaltningen uppdateras informationen även för andra ansökningar inom landsbygdsförvaltningen där adressen i fråga har valts.

Ansvarspersoner

Den ansvarspersonen/ansvarspersonerna i ansökan är samma person eller samma personer som i din stödansökan. Du kan dock ändra personernas uppgifter, byta personer eller lägga till nya ansvarspersoner.

Med knappen Redigera kan du ändra uppgifterna om en person som kopierats från stödansökan eller byta ansvarsperson till en annan person i betalningsansökan.

Byt ansvarsperson så här: Skriv in en ny personbeteckning i fältet Sök med personbeteckning och klicka på Sök. Du kan också först ta bort en befintlig person från ansökan med knappen Ta bort och först därefter lägga till en ny person på det sätt som beskrivs ovan.

Med knappen Lägg till person kan du lägga till fler ansvarspersoner i ansökan.

Ändring av ansvarsperson

Genomförande av projektet

Detta avsnitt innehåller frågor och bilagor om hur projektet framskrider. Fyll åtminstone i de obligatoriska fälten.

Kostnader och finansiering

Detta avsnitt består av tre punkter:

Kostnadsspecifikation

I det här avsnittet bifogar du en eller flera bilagor till din ansökan, av vilka det kan konstateras att kostnaderna är godtagbara.

Klicka på Lägg till kostnad-knappen. Välj först kostnadsslag i rullgardinsmenyn. Ange den totala kostnaden under Kostnad. Skriv en redogörelse för kostnadernas innehåll i punkten Förklaring.

Klicka på Lägg till bilaga-knappen. 

Klicka på Lägg till bilaga för att lägga till bilaga.

En del av bilagorna är obligatoriska och en del är frivilliga. Du kan bifoga bilagor till ansökan på två sätt:

1. Lägg till bilaga genom att dra

  • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
  • Öppna platsen där bilagan finns i resurshanteringen på din egen dator. Klicka på bilagan och håll ner musknappen och dra filen till rutan Lägg till bilaga, där det står Dra filen hit. När filen är ovanför lådan släpper du musknappen.
  • På raden Fil ser du information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan under rutan.
  • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

2. Lägg till bilaga via resurshanteringen

  • Klicka på knappen Lägg till bilaga och öppna ett fönster där du kan lägga till en bilaga.
  • Med knappen öppnas din dators resurshantering, där du sedan kan välja önskad bilaga. Klicka på filen och klicka på Öppna. På raden Fil ser du under rutan Dra filen hit, information om vilken fil du håller på att bifoga till ansökan.
  • Klicka på Lägg till för att bifoga en bilaga till ansökan.

Du kan ta bort en felaktig bilaga med papperskorgsikonen.

Kostnader

Beloppet av de kostnader du lagt till i kostnadsspecifikationen syns i tabellen Kostnader. Om du vill ändra uppgifterna i tabellen, gör ändringarna i avsnittet Kostnadsspecifikation.

Finansiering

Klicka på knappen Redigera så kan du ange beloppet på det räntestödslån du ansökt om. Klicka på knappen Spara och stäng så sparas de inmatade uppgifterna och fönstret stängs.

Kostnad och finansiering

Annat offentligt stöd (med ansökan om tillstånd att lyfta jordbruksinvesteringar)

Om du har ansökt om eller fått annat offentligt stöd för projektet än stödet i fråga i denna ansökan, ange stödbeloppet genom att klicka på Lägg till stöd.

Kom ihåg att underteckna och skicka ansökan.

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2024