Produktion av förnybar energi och biobränslen

Om ditt företag producerar förnybar energi eller biobränslen kan du få investeringsstöd för större investeringar än företag inom andra branscher.

Företag som producerar förnybar energi eller biobränslen:

 • producerar och säljer energi (värme, el) eller biobränslen (biogas, bioetanol, biodiesel) eller båda.

Vad kan stödet användas till?

Investeringsstöd kan användas till

 • byggande av nya anläggningar på högst 2 MW
 • utvidgning och utveckling av fungerande anläggningar.

Stöd för utveckling av en fungerande anläggning får beviljas endast om investeringen avsevärt förbättrar anläggningens teknologiska nivå eller om man vid anläggningen tar i bruk miljövänligare tekniker.

Med en genomförbarhetsstudie av investering kan du utreda alternativa sätt att genomföra en materiell investering. Skulle det till exempel vara mer ändamålsenligt att köpa en färdig produktionsbyggnad än att bygga en ny eller skulle det vara mer lönsamt att skaffa begagnade maskiner än nya? Beviljandet av stöd för en genomförbarhetsstudie förutsätter inte att investeringen genomförs. Studien kan leda till slutsatsen att det inte lönar sig att genomföra investeringen.

Vem kan få stödet?

Du kan få stöd om:

 • du är minst 18 år och är verksam som företagare antingen som enskild näringsidkare, på en gårdsbruksenhet, i ett aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag. När stöd beviljas bolag eller andelslag ska bestämmanderätten i dessa innehas av personer som fyllt 18 år.
 • ditt företag är ett mikroföretag eller ett litet företag
 • ditt företag är beläget på landsbygden
 • ditt företag har förutsättningar för kontinuerlig, lönsam verksamhet
 • dina anställda har tillräcklig yrkeskunskap.

Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

Stödbelopp

Investeringsstöd kan du få för utvidgningen av anläggningen för 20 % av de godtagbara kostnaderna för investeringen, 30 % av de godtagbara kostnaderna för att grunda en ny anläggning eller 50 % av de godtagbara kostnaderna för att grunda en ny biogasanläggning. De totala kostnaderna för den investering som stöds ska vara minst 10 000 euro och högst 2 miljoner euro.

För genomförbarhetsstudien av en investering kan du få 50 % av kostnaderna på högst 50 000 euro.

Stödvillkor

Investeringen ska ha väsentlig betydelse för grundandet, expansionen eller utvecklingen av företaget.
Investeringen ska vara i bruk i minst tre år och får inte säljas under denna tid.

Investeringen får inte genomföras innan ansökan har anhängiggjorts Om investeringen förutsätter att tillstånd skaffas, visa upp tillståndet för NTM-centralen i ansökningsskedet.

Kom ihåg skyldigheten att informera

Affisch för projekt över 10 000 euro

Om det är fråga om företagsstöd som fått finansiering via Leader-gruppen och det offentliga stödet är 10 000–50 000 euro, ska en affisch som presenterar projektet placeras på en synlig plats.

Affischen kan placeras till exempel i projektledarens arbetsrum. Det räcker att affischen är på plats under projektets gång, det vill säga åtminstone tills du har fått slutbetalningen.

En utskrivbar affischmall finns på adressen maaseutu.kuvat.fi. Fyll i en beskrivning av projektet på affischen. I beskrivningen kan du till exempel ange projektets namn, vem som genomför projektet och vad som görs i projektet samt att projektet genomförs med stöd från EU:s landsbygdsfond. Skriv ut affischen i A3-format.

Om sökanden har många projekt kan uppgifterna om dem presenteras i en enda affisch. Affischen ska ändå innehålla specificerad information om varje projekt.

Affischen kan också vara digital. Då ska man säkerställa att monitorn som den digitala affischen syns på är funktionssäker.

Informationsskylt eller elektronisk skärm för investeringar över 50 000 euro

Sätt upp en informationsskylt om stödet i samband med investeringen om du har fått ett offentligt stöd på 50 000–500 000 euro och det är fråga om en materiell investering (t.ex. maskin, anordning, linjenät) eller ett infrastruktur- eller byggprojekt. Skylten ska finnas på en synlig plats i anslutning till investeringen. Det räcker att skylten är uppe medan åtgärden genomförs, det vill säga åtminstone tills du har fått slutbetalningen. Uppgifterna kan också visas på en elektronisk skärm.

Du får en informationsskylt från NTM-centralen eller Leader-gruppen.

Permanent informationsskylt för investeringar över 500 000 euro

När du har fått ett offentligt stöd på över 500 000 euro för infrastruktur eller byggprojekt, sätt upp en skylt vid objektet genast när du inleder åtgärden och låt den vara på plats åtminstone under egendomens användningstid. Skylten kan finnas i anslutning till investeringen, på byggnadsobjektet eller i lokalerna.

Skylten ska vara på plats minst så länge som egendomens användningstid anges i stödbeslutet. Mottagarna av företagsstödet ska använda den egendom som är föremål för det stöd som beviljats för investeringen i minst tre år.

Du får en informationsskylt från NTM-centralen eller Leader-gruppen.

Så här ansöker du om stöd

Bekanta dig med urvalskriterier. Leadergruppen har sina egna urvalskriterier. Om du söker stöd från en Leader-grupp, fråga din egen Leader-grupp om urvalskriterierna.

Ansökningarna avgörs per stödperiod som är följande:

 • 16.10.–15.1.
 • 16.1.–15.3.
 • 16.3.–15.5.
 • 16.5.–15.8.
 • 16.8.–15.10.

Leadergruppen har sina egna stödperioder. Om du söker stöd från en Leader-grupp, fråga din egen Leader-grupp om stödperioderna.

Gör din ansökan elektronisk i Hyrrä-tjänsten.

Hyrrä-tjänsten

Utbetalning av stöd

Så här ansöker du om utbetalning av stöd

Behöver du hjälp?

NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

Leta fram kontaktuppgifter

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2024