Företagsstöd

Fattandet av beslut som hänför sig till programperioden 2014–2022 har avslutats 31.12.2022 för de sista ansökningsperiodernas del. Vi kommer längre fram att informera om öppnandet av ansökan år 2023.

Stöden förnyas 2023

Information om förändringar i stöden för landbygdsutveckling

Företag på landsbygden kan ansöka om företagsfinansiering för att utveckla sin verksamhet och för investeringar. Du kan via Lantmäteriverkets karttjänst kontrollera om ditt företag är beläget inom ett stödberättigande område.

Ta kontakt med NTM-centralen eller Leadergruppen för ditt område och fråga mer. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Företagsstöd är:

 • nyetableringsstöd
 • investeringsstöd
 • genomförbarhetsstudie i samband med investering
 • stöd för att förbereda ägarbyte i företag (söks endast hos NTM-centralerna).

Dessutom kan företagarna tillsammans med andra företagare och utvecklingsorganisationer utveckla lönsamheten för sin egen bransch med ett samarbetsprojekt. Läs mer om samarbetsprojekt.

Nyetableringsstöd

Nyetableringsstödet är till hjälp när du inleder företagsverksamhet. Du kan få stöd för åtgärder i etableringsplanen, till exempel för:

 • att köpa rådgivning om affärsverksamhet
 • produktutvecklingsprojekt
 • pilotstudier som gäller produktionen
 • att utarbeta en marknadsföringsplan
 • provmarknadsföring
 • att utreda en internationalisering.

Också ett verksamt företag kan få nyetableringsstöd om det börjar bedriva helt ny företagsverksamhet.

Det viktigaste är att en genomförbar affärsplan görs upp – du kan ansöka om nyetableringsstöd när din affärsplan är färdig. Som underlag kan du använda affärsplansmallar i allmänt bruk, exempelvis en mall som du laddar ned i webbtjänsten Suomi.fi. Samma webbtjänst innehåller dessutom rikligt med fakta som är bra att känna till när man vill grunda ett nytt företag: https://www.suomi.fi/foretag

Du kan få 5 000–35 000 euro i nyetableringsstöd. Stödet betalas i två eller tre poster. När det gäller försök kan 2 000–10 000 euro beviljas i stöd.

Stöd för att förbereda ägarbyte i företag

Om du vill förvärva ett befintligt företag på kärnlandsbygden eller den glest bebyggda landsbygden kan du få stöd för sakkunnighjälp som behövs för att förbereda ägarbytet.

Du kan få 5 000 –10 000 euro i stöd. Den sista stödposten betalas ut när företagsaffären har genomförts.

Investeringsstöd

Företag som inleder sin verksamhet och existerande företag som utvidgar sin verksamhet kan få investeringsstöd, bland annat för

 • att förvärva eller bygga produktionslokaler
 • att skaffa maskiner och andra anläggningstillgångar
 • immateriella investeringar som anskaffning av programvaror, patent och tillverkningsrättigheter.

Investeringen ska vara av väsentlig betydelse för grundande av företaget eller för företagets tillväxt eller utveckling.

Stödnivåer

Stödnivåerna är 20–40 %. De varierar beroende på bransch och stödområde.

Nationellt stödområde Annan företagsverksamhet på gårdar samt mikroföretag (%) Små företag (%) Små företag * (%) Mikro-företag ** (%) Små företag ** (%) Medelstora företag ** (%)
Stödområde I 35 35 20 35 30 25
Stödområde II 20 20 20 35 30 20
Stödområde III 20 20 20 35 30 20
Öar utan fast vägförbindelse 35          
Gemensamma företag som två eller flera mikroföretag grundat       40    

* produktion och/eller distribution av förnybar energi, nya anläggningar i vissa fall 30 %
** förädling av jordbruksprodukter (produkten som är resultat av förädlingen är också en jordbruksprodukt).

Stödområdena (ANM) (pdf) (på finska)

Storleksklasser för företag

 • Mikroföretag: färre än 10 arbetstagare och omsättningen eller balansomslutningen under 2 miljoner euro
 • Småföretag: färre än 50 arbetstagare och omsättningen eller balansomslutningen under 10 miljoner euro
 • Medelstort företag: 50–249 arbetstagare och omsättningen under 50 miljoner euro eller balansomslutningen under 43 miljoner euro
 • SM-företag: färre än 250 arbetstagare. Ytterligare information om definitionen av SM-företag i EU-kommissionens guide (pdf).
 • Storföretag: minst 250 arbetstagare eller omsättningen över 50 miljoner euro eller balansomslutningen över 43 miljoner euro.

Företagsinvesteringar som stöds med EU:s återhämtningsmedel

Mikro- och småföretag på landsbygden kan få investeringsstöd för resurseffektiv teknik och miljövänliga energilösningar, till exempel för att

 • bygga en ny anläggning eller enhet för biogasproduktion (inte för jordbruksanvändning)
 • modernisera en anläggning som producerar förnybar energi
 • gå över till förnybar energi eller öka användningen av den (t.ex. solpaneler och värmepumpar)
 • skaffa nya anordningar som förbättrar företagets energi- och materialeffektivitet och effektivisera produktionen med hjälp av bästa tillgängliga teknik (BAT) och digitalisering.

Investeringarna kan vare materiella eller immateriella.

Bästa tillgängliga teknik (BAT) (https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20140527) betyder tekniskt och ekonomiskt genomförbara tekniska lösningar som är utvecklade till effektivaste och mest avancerade stadium och som på effektivaste sätt hindrar förorening av miljön. En teknik är tekniskt och ekonomiskt genomförbar när den kan tas i allmänt bruk och tillämpas till skäliga kostnader.

Stöd beviljas inte för förvärv av begagnade maskiner och anordningar.

Investeringen ska vara tillräckligt stor för att stöd ska kunna fås. Stöd beviljas inte, om stödbeloppet skulle vara mindre än 2 000 euro.

50 % i stöd kan beviljas för en ny biogasanläggning eller en ny produktionsenhet för biogas.

Om ditt företag är ett mikro- eller småföretag som förädlar jordbruksprodukter (Annex I-företag) kan du få 35 % i stöd för investeringar. Stödbeloppet kan vara högst 200 000 euro.

Övriga landsbygdsföretag kan få 30 % av de totala investeringskostnaderna i stöd. Stödet till övriga landsbygdsföretag är de minimis-stöd.

Genomförbarhetsstudie i samband med investering

Om du planerar en investering kan du få stöd för att utreda förutsättningarna för den. Stödet är avsett för köp av sakkunnigtjänster. Beviljandet av stöd för en genomförbarhetsstudie förutsätter inte att investeringen genomförs. Resultatet av studien kan ju vara att det inte är vettigt att göra investeringen.

Med hjälp av en genomförbarhetsstudie kan du till exempel ta reda på om det är ändamålsenligare att skaffa en färdig produktionsbyggnad än att bygga en ny. Likaså kan du undersöka om det är mer ekonomiskt att skaffa begagnade maskiner, trots att stöd inte kan beviljas för sådana.

Företag som bedriver första gradens förädling kan få 40 % av de godtagbara kostnaderna i stöd för genomförbarhetsstudier. Andra företag kan få 50 % i de minimis -stöd för ändamålet.

Kom ihåg skyldigheten att informera: affischer och skyltar

Om det totala offentliga stödet överstiger 50 000 euro, ska du för den tid projektet genomförs sätta upp en affisch i storlek A3 som presenterar insatsen och EU-stödet för den. Affischen ska sättas upp på en synlig plats: i anslutning till investeringen, på byggnadsobjektet eller i lokalerna. Det räcker att affischen är uppe medan projektet genomförs.

Om det är fråga om en investering för vilken det totala offentliga stödet överstiger 500 000 euro och som innebär inköp av ett fysiskt föremål eller finansiering av infrastruktur eller ett byggprojekt, ska en permanent informationsskylt sättas upp på en synlig plats. Skylten ska finnas kvar i fem år efter den sista utbetalningen. Mer information om affischer och skyltar
hittar du här (landsbygd.fi).

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

 

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2022