Investerings- och utvecklingsstöd för företag

Om ditt företag är beläget på landsbygden kan du få stöd för:

 • utveckling av företagsverksamhet
 • investeringar för etablering eller utvidgning av företagsverksamhet
 • utredning av förutsättningarna för utveckling eller investering och för förberedelser för ansökan.

Om ditt företag förädlar eller säljer jordbruksprodukter, bekanta dig med stödvillkoren här.
Om ditt företag producerar förnybar energi eller biobränsle, bekanta dig med stödvillkoren här.

Det går ännu inte att ansöka om utvecklingsstöd för primär förädling av jordbruksprodukter.

Vad kan stödet användas till?

Utvecklingsstöd kan användas exempelvis till

 • coachning om affärsverksamhet
 • produktutvecklingsprojekt
 • pilottestning av produktionen
 • utarbetande av en marknadsföringsplan
 • provmarknadsföring
 • utredning om internationalisering
 • genomförbarhetsstudie av investering
 • annan experthjälp.

Investeringsstöd kan användas exempelvis till

 • anskaffning eller byggande av produktionslokaler
 • anskaffning av maskiner och andra anläggningstillgångar
 • anläggning och utvidgning av anläggningar som producerar och säljer förnybar energi och biobränslen
 • immateriella investeringar, såsom programvara, patent och tillverkningsrättigheter.

Med en genomförbarhetsstudie av investering kan du utreda alternativa sätt att genomföra en materiell investering. Skulle det till exempel vara mer ändamålsenligt att köpa en färdig produktionsbyggnad än att bygga en ny eller skulle det vara mer lönsamt att skaffa begagnade maskiner än nya? Beviljandet av stöd för en genomförbarhetsstudie förutsätter inte att investeringen genomförs. Studien kan leda till slutsatsen att det inte lönar sig att genomföra investeringen.

Med utvecklingsstödet för ansökan om utvecklings- eller investeringsstöd kan du skaffa experthjälp för att planera utvecklingsåtgärder eller investeringar och för att bereda ansökan.

Vem kan få stödet?

Du kan få utvecklings- eller investeringsstöd om:

 • du är minst 18 år och är verksam som företagare antingen som enskild näringsidkare, på en gårdsbruksenhet, i ett aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag. När stöd beviljas bolag eller andelslag ska bestämmanderätten i dessa innehas av personer som fyllt 18 år.
 • ditt företag är ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort (under 250 anställda) företag som förädlar jordbruksprodukter
 • ditt företag är beläget på landsbygden.
 • ditt företag har förutsättningar för kontinuerlig, lönsam verksamhet.
 • dina anställda har tillräcklig yrkeskunskap
 • ditt företag är verksamt på en större marknad än den lokala marknaden.

Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Därför beviljas företag som är verksamma på den lokala marknaden i allmänhet inget stöd.

Stödbelopp

Utvecklingsstöd kan du få för 50 procent av kostnaderna för den experttjänst du skaffat. Kostnaderna kan vara högst 100 000 euro, i en genomförbarhetsstudie av en investering 3 000–50 000 euro.

För mindre utveckling kan du få utvecklingsstöd av den lokala Leader-gruppen:

 • för förberedelser för ansökan om start- eller investeringsstöd 2 000 euro
 • för utveckling av din etablerade företagsverksamhet 3 000 euro.

Investeringsstöd kan du få för 20–40 procent av de godkända kostnaderna för investeringen. Leader-grupperna finansierar investeringar på 5 000–100 000 euro och NTM-centralerna investeringar på 10 000–1,5 miljoner euro.

Stödvillkor

Investeringen ska ha väsentlig betydelse för grundandet, expansionen eller utvecklingen av företaget.
Investeringen ska vara i bruk i minst tre år och får inte säljas under denna tid.

Investeringen får inte genomföras innan ansökan har anhängiggjorts Om investeringen förutsätter att tillstånd skaffas, visa upp tillståndet för NTM-centralen i ansökningsskedet.

Kom ihåg skyldigheten att informera

Affisch för projekt över 10 000 euro

Om det är fråga om företagsstöd som fått finansiering via Leader-gruppen och det offentliga stödet är 10 000–50 000 euro, ska en affisch som presenterar projektet placeras på en synlig plats.

Affischen kan placeras till exempel i projektledarens arbetsrum. Det räcker att affischen är på plats under projektets gång, det vill säga åtminstone tills du har fått slutbetalningen.

En utskrivbar affischmall uppdateras på adressen www.landsbygd.fi senare. Fyll i en beskrivning av projektet på affischen. I beskrivningen kan du till exempel ange projektets namn, vem som genomför projektet och vad som görs i projektet samt att projektet genomförs med stöd från EU:s landsbygdsfond. Skriv ut affischen i A3-format.

Om sökanden har många projekt kan uppgifterna om dem presenteras i en enda affisch. Affischen ska ändå innehålla specificerad information om varje projekt.

Affischen kan också vara digital. Då ska man säkerställa att monitorn som den digitala affischen syns på är funktionssäker.

Informationsskylt eller elektronisk skärm för investeringar över 50 000 euro

Sätt upp en informationsskylt om stödet i samband med investeringen om du har fått ett offentligt stöd på 50 000–500 000 euro och det är fråga om en materiell investering (t.ex. maskin, anordning, linjenät) eller ett infrastruktur- eller byggprojekt. Skylten ska finnas på en synlig plats i anslutning till investeringen. Det räcker att skylten är uppe medan åtgärden genomförs, det vill säga åtminstone tills du har fått slutbetalningen. Uppgifterna kan också visas på en elektronisk skärm.

Du får en informationsskylt från NTM-centralen eller Leader-gruppen.

Permanent informationsskylt för investeringar över 500 000 euro

När du har fått ett offentligt stöd på över 500 000 euro för infrastruktur eller byggprojekt, sätt upp en skylt vid objektet genast när du inleder åtgärden och låt den vara på plats åtminstone under egendomens användningstid. Skylten kan finnas i anslutning till investeringen, på byggnadsobjektet eller i lokalerna.

Skylten ska vara på plats minst så länge som egendomens användningstid anges i stödbeslutet. Mottagarna av företagsstödet ska använda den egendom som är föremål för det stöd som beviljats för investeringen i minst tre år.

Du får en informationsskylt från NTM-centralen eller Leader-gruppen.

Så här ansöker du om stöd

Bekanta dig med urvalskriterier. Leadergruppen har sina egna urvalskriterier. Om du söker stöd från en Leader-grupp, fråga din egen Leader-grupp om urvalskriterierna.

Ansökningarna avgörs per stödperiod som är följande:

 • 16.10.–15.1.
 • 16.1.–15.3.
 • 16.3.–15.5.
 • 16.5.–15.8.
 • 16.8.–15.10.

Leadergruppen har sina egna stödperioder. Om du söker stöd från en Leader-grupp, fråga din egen Leader-grupp om stödperioderna.

Gör din ansökan elektronisk i Hyrrä-tjänsten.

Hyrrä-tjänsten

​Stödansökan görs i det nya användargränssnittet

Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”

Kontrollera dina profiluppgifter

Uppe till höger på skärmen kan du se den organisation vars representant du är inloggad som.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter. Du kan också ändra dessa uppgifter i ansökan.

Om du har loggat in utan FO-nummer ser du endast dina egna uppgifter.

Om du inte tidigare har loggat in i Hyrrä öppnas Profilen automatiskt för granskning. Fyll i ditt telefonnummer och din e-postadress i profiluppgifterna om de saknas. Du kan fylla i ansökan först när dessa uppgifter har angetts.

Systemets språk är automatiskt det språk som har antecknats i dina personuppgifter i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register. Om du vill kan du byta språk under punkten för språkval.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter.

Så här börjar du fylla i ansökan

Kontrollera att du befinner dig i det nya användargränssnittet. (Se punkten ”Stödansökan görs i det nya användargränssnittet”)

Välj Ny ansökan i menyraden och önskad stödansökan i rullgardinsmenyn som öppnas. Klicka på Bekräfta.

Den nya ansökan öppnas för ifyllande.

Så här fyller du i ansökan

Ansökan är indelad i avsnitt. Öppna ett avsnitt genom att klicka på Visa innehåll. När avsnittet är öppet står det istället Dölj innehåll på samma ställe. Fyll i eller redigera avsnittet med knappen Redigera.

De obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen. Även under avsnittets namn finns i den gula rutan anmärkningen ”Den här delen har inte fyllts i alls, eller obligatoriska uppgifter i delen har inte fyllts i ännu” tills du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter. Du kan underteckna och skicka in ansökan först när du har fyllt i alla obligatoriska fält.

Projektets uppgifter: de obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen.
Spara de uppgifter du fyllt i genom att klicka på Spara och stäng. Om du inte vill spara dina ändringar, klicka på Ångra. Systemet handleder dig i ifyllandet av ansökan.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Kontrollera i ansökans övre kant Fylla i ansökan vilka obligatoriska fält du ännu inte har fyllt i. Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnitten Underskrift och Skickandet.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Skicka. Klicka på den. Du får ett meddelande om att sändningen lyckades.

Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnittet Underskrift och sändning.
Till sist ska du underteckna och skicka in ansökan.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna
Du hittar din ansökan och tillhörande dokument i avsnittet Mina projekt

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. (Se punkten "Stödansökan görs i det nya användargränssnittet")

I avsnittet Mina projekt ser du dina ansökningar, halvfärdiga ansökningar, inkomna begäran om tilläggsuppgifter och erhållna stödbeslut.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet och tillhörande dokument. Om du har gjort ansökningar i det gamla användargränssnittet ser du dem genom att klicka på knappen Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst i övre hörnet. I det gamla användargränssnittet finns organisationens projekt på menyraden under Projekten.

I avsnittet Mina projekt ser du dina ansökningar, halvfärdiga ansökningar, inkomna begäran om tilläggsuppgifter och erhållna stödbeslut.
Så här fortsätter du att fylla i en tidigare påbörjad ansökan

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. (Se punkten "Stödansökan görs i det nya användargränssnittet")

När du öppnar en ny ansökan får du genast ett projektnummer och sparar den i avsnittet Mina projekt. Ansökans status är halvfärdig tills du har undertecknat och skickat den.

Du kan lämna ansökan på hälft och fortsätta fylla i den senare. När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

 

 

Handläggaren av ansökan gör en begäran om komplettering ifall hen behöver preciseringar eller tillägg till ansökan. Svara på begäran om komplettering i ärendehanteringstjänsten Hyrrä. När du har kompletterat din ansökan ska du underteckna den och skicka in den på nytt för behandling.

Logga in

Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi. Anvisning för inloggning
Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Öppna menyn Egna projekt

Alla ansökningar från din organisation hittar du i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter. Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn. Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya gränssnittet visas endast ansökningar som har gjorts via det nya gränssnittet. Om det behövs åtgärder av den sökande för en stöd- eller utbetalningsansökan kommer det att finnas en röd triangel med ett utropstecken och texten Observera längst upp i rutan. Dessutom kommer det att stå Öppnad för komplettering för ansökningar som behöver ytterligare information.

Alla ansökningar från din organisation hittar du i menyraden under Egna projekt
Öppna projektets uppgifter

Klicka med musen på den ansökan som behöver tilläggsuppgifter. Projektets uppgifter öppnas i ansökningsmappvyn.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: gör en ansökan om utbetalning i detta avsnitt.


Den ansökan som behöver tilläggsuppgifter är markerad med röd text Öppnad för komplettering. Den röda triangeln med ett utropstecken förtydligar detta ytterligare.

Ansökningsmappvyn

Komplettera din ansökan

Klicka på Visa innehåll uppe till höger i rutan. Du får fram knappen Öppna ansökan samt andra uppgifter om ansökan i fråga.

Öppna ansökan
De begärda tilläggsuppgifterna och dess delar finns överst på ansökan:

 • Handläggarens kompletteringar: Handläggaren kan på din begäran komplettera eller ändra ansökan om du har skickat en skriftlig begäran på annat sätt.
 • Begäran om komplettering: Tidsfrist inom vilken du har tid att komplettera ansökan samt en lista över punkter som kräver komplettering. Klicka på de punkter som kräver komplettering och du går vidare till att komplettera uppgifterna.
 • Meddelande till handläggaren: Om du vill kan du skicka ett meddelande till handläggaren.
 • Tidigare begäran om komplettering: Tidigare gjorda begäranden om komplettering.

Begäran om komplettering

Du hittar också den punkt som kräver komplettering genom att bläddra i ansökan. Du kan avskilja den punkt som ska kontrolleras från den röda kanten samt via rubriken Kontrolldel.

Du kan redigera punkten via knappen Redigera (indikeras med en pil i figuren nedan).

Du kan redigera punkten via knappen Redigera.
Om du inte vill redigera eller komplettera punkten, klicka på Redigera under Ett meddelande till handläggaren om du inte vill ändra eller komplettera informationen i ansökan och motivera varför du inte gör redigeringen. Du kan också använda detta fält i samband med redigeringen om du vill meddela något om punkten till handläggaren. Använda detta fält bara om du inte vill redigera eller komplettera din ansökan.

När punkten har redigerats visas en gul ruta överst med texten: Kompletterad.

I samband med begäran om komplettering kan du också redigera andra punkter i ansökan. I sådana fall visas den gula rutan överst med texten: Redigerat.

Meddelanden: Kompeletterad, Redigerat
Underteckna ansökan och skicka in begäran om komplettering

När du har tagit ställning till varje punkt i begäran om komplettering, underteckna ansökan och skicka in den för handläggning.

Välj Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Returnera begäran om komplettering. Klicka på den. Du får ett meddelande om att returneringen lyckades.

Returnera begäran om komplettering

Behöver du hjälp?

NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

Leta fram kontaktuppgifter

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 22.6.2023