Urvalskriterier för företagsfinansiering på landsbygden

Leadergruppen har sina egna urvalskriterier. Om du söker stöd från en Leader-grupp, fråga din egen Leader-grupp om urvalskriterierna.

Allmänt

En förutsättning för att ansökan om företagsfinansiering på landsbygden ska gå vidare till urvalsfasen är att sökanden och ansökan uppfyller stödvillkoren. Stödvillkoren är baserade på Finlands GJP-plan åren 2023–2027 och på den nationella lagstiftningen.

Urvalskriterierna används vid bedömningen av stödansökningarna och de tillämpas på åtgärder som handlar om att grunda, utveckla och investera i företag.

Urvalskriterierna består av sex olika temaområden: platsen där åtgärden genomförs, åtgärdens lämplighet, åtgärdens genomförbarhet, den ekonomiska potentialen, sysselsättningseffekterna och den övergripande hållbarheten.

I samband med temaområdena finns en beskrivning av på vilka grunder poängsättningen sker. Vid poängsättningen väljs ur varje temaområde den beskrivning och det poängantal som motsvarar den stödansökan som är under bedömning. Om den beskrivning som rör poängsättningen inte uttryckligen är lämplig för bedömningen av stödansökan i fråga på grund av heterogeniteten i fråga om de företag och branscher som ansöker om stöd, väljs som alternativ den beskrivning som bäst lämpar sig för bedömningen av stödansökan i fråga.

På urvalskriterierna tillämpas en numerisk skala på 0–4 där det är möjligt att använda halva poäng mellan 0,5 och 3,5. Om en stödansökan som gäller en åtgärd inte alls uppfyller något visst urvalskriterium, ges noll poäng för temaområdet. Man bör få åtminstone 0,5 poäng för varje temaområde. Utifrån den numeriska bedömningen och en jämförelse av ansökningarna görs dessutom en verbal motivering.

För temaområdena har det fastställts olika viktningsfaktorer. Faktorerna anges i procent enligt ämnesområde så att de sammanlagt uppgår till 100 procent. Det totala antalet poäng för den åtgärd som bedöms fås genom att multiplicera temaområdets poängantal med viktningsfaktorn och sedan addera dessa tal. Det sammanlagda antalet poäng ska vara minst 2,0 poäng.

Urvalskriterierna tillämpas på åtgärder som handlar om att grunda, utveckla och investera i företag

1. Plats där åtgärden genomförs (15 %)

Glesbygd: 4 = motsvarar utmärkt

Kärnlandsbygd: 3 = motsvarar bra

Stadsnära landsbygd: 2 = motsvarar måttligt

Kransområdet kring städer: 1 = motsvarar dåligt

Stadsområde: 0 = ingen motsvarighet (uteslutet stadsområde), 0,5 poäng ges emellertid när det är fråga om ett yttre stadsområde som berättigar till stöd eller ett annat stödberättigande område.

 

2. Åtgärdens lämplighet (20 %)

Åtgärden har betydande inverkan på uppnåendet av olika regionala mål: 4 = motsvarar utmärkt

Åtgärden har klart identifierbar inverkan på uppnåendet av olika regionala mål: 3 = motsvarar bra

Åtgärden har liten inverkan på uppnåendet av olika regionala mål: 2 = motsvarar måttligt

Åtgärden har liten koppling till uppnåendet av olika regionala mål: 1 = motsvarar dåligt

Åtgärden har inte tillräcklig inverkan på uppnåendet av olika regionala mål eller en bedömning kan inte göras eftersom det saknas uppgifter: 0 = motsvarar inte

 

3. Åtgärdens genomförbarhet (10 %)

Det går utmärkt att genomföra åtgärden och det sätt som den genomförs på är av hög klass. Åtgärden är mycket tydligt definierad och stöder i betydande grad inledandet eller utvecklingen av företagsverksamhet: 4 = motsvarar utmärkt

Åtgärdens genomförbarhet är god och det sätt som åtgärden ska genomföras på är av hög klass. Åtgärden är tydligt definierad och den stöder i måttlig omfattning inledandet eller utvecklingen av företagsverksamhet: 3 = motsvarar bra

Åtgärden går att genomföra och det sätt som den genomförs på motsvarar basnivån. Åtgärden är ganska tydligt definierad och den stöder i tillräcklig omfattning inledandet eller utvecklingen av företagsverksamhet: 2 = motsvarar måttligt

Förutsättningarna för att genomföra åtgärden är dåliga. Åtgärden har inte definierats tillräckligt tydligt och den stöder inte i tillräcklig omfattning inledandet eller utvecklingen av företagsverksamhet: 1 = motsvarar dåligt

Åtgärden går inte att genomföra eller en bedömning kan inte göras eftersom uppgifter saknas: 0 = motsvarar inte

 

4. Åtgärdens ekonomiska potential (25 %)

Åtgärden tillför ett betydande mervärde för den ekonomiska aktiviteten och åtgärden har betydande effekter i fråga om att förbättra företagens förutsättningar för affärsverksamhet, förbättra konkurrenskraften, produktiviteten, kontinuiteten i företagsverksamheten samt därigenom betydande effekter för produktivitetstillväxten på lång sikt (till exempel genom digitalisering): 4 = motsvarar utmärkt

Åtgärden tillför särskilt mervärde för den ekonomiska aktiviteten och har särskilda effekter i fråga om att förbättra företagens förutsättningar för affärsverksamhet, förbättra konkurrenskraften, produktiviteten, kontinuiteten i företagsverksamheten samt därigenom positiva effekter för produktivitetstillväxten på lång sikt (till exempel genom digitalisering): 3 = motsvarar bra

Åtgärden tillför mervärde för den ekonomiska aktiviteten eller för den ekonomiska aktivitetens återhämtning. Åtgärden har effekter i fråga om att förbättra företagens förutsättningar för affärsverksamhet, förbättra konkurrenskraften, produktiviteten, kontinuitet i företagsverksamheten samt därigenom effekter för produktivitetstillväxten på lång sikt (till exempel genom digitalisering): 2 = motsvarar måttligt

Åtgärden tillför litet mervärde för den ekonomiska aktiviteten eller för den ekonomiska aktivitetens återhämtning. Åtgärden har små effekter i fråga om att förnya företaget, förbättra förutsättningarna för affärsverksamhet, förbättra konkurrenskraften, produktiviteten, kontinuitet i företagsverksamheten samt därigenom effekter för produktivitetstillväxten på lång sikt (till exempel genom digitalisering): 1 = motsvarar dåligt

Åtgärden tillför inget mervärde för den ekonomiska aktiviteten eller en bedömning kan inte göras eftersom det saknas uppgifter: 0 = motsvarar inte

 

5. Åtgärdens sysselsättningseffekter i årsverken (15 %)

Enligt prognosen skapas minst 4 arbetsplatser vid företaget: 4 = motsvarar utmärkt

Enligt prognosen skapas 2–3 arbetsplatser vid företaget: 3 = motsvarar bra

Det skapas åtminstone minst en arbetsplats vid företaget: 2 = motsvarar måttligt

Arbetsplatserna vid företaget förblir oförändrade eller det är osäkert om det skapas arbetsplatser: 1 = motsvarar dåligt

Arbetsplatserna vid företaget minskar eller en bedömning kan inte göras eftersom det saknas uppgifter: 0 = motsvarar inte, 0,5 poäng ges emellertid när arbetsplatserna minskar när företaget effektiviserar sin verksamhet (till exempel genom digitalisering).

 

6. Åtgärdens övergripande hållbarhet (15 %)

Åtgärden genomförs så att den har betydande effekter för tillgodoseendet av principerna för hållbar utveckling. I och med åtgärden har företaget betydligt bättre förmåga att erbjuda kunderna hållbara tjänster eller produkter som producerats på ett hållbart sätt: 4 = motsvarar utmärkt

Åtgärden genomförs så att den har klart identifierbar inverkan på tillgodoseendet av principerna för hållbar utveckling. I och med investeringen har företaget goda förutsättningar att erbjuda kunderna hållbara tjänster eller produkter som producerats på ett hållbart sätt: 3 = motsvarar bra

Åtgärden genomförs så att den har liten inverkan i fråga om tillgodoseendet av principerna för hållbar utveckling. I och med åtgärden har företaget bättre förutsättningar än normalt att erbjuda kunderna hållbara tjänster eller produkter som producerats på ett hållbart sätt: 2 = motsvarar måttligt

Åtgärden genomförs så att den har liten koppling till tillgodoseendet av principerna för hållbar utveckling. I och med åtgärden har företaget sedvanliga förutsättningar att erbjuda kunderna hållbara tjänster eller produkter som producerats på ett hållbart sätt: 1 = motsvarar dåligt

Åtgärden har inga effekter på tillgodoseendet av principerna för hållbar utveckling eller en bedömning kan inte göras eftersom det saknas uppgifter: 0 = motsvarar inte

 

Sidan har senast uppdaterats 8.8.2023