Ansökan om utbetalning av företagsstöd

Den här anvisningen gäller företagsstöd för vilka ett positivt beslut har fattats under åren 2023–2027. 

Du kan ansöka om utbetalning av företagsstöd i e-tjänsten Hyrrä.

Hyrrä-tjänsten

Så här gör du en betalningsansökan i Hyrrä-tjänsten

Om du behöver råd om hur du gör en betalningsansökan, kontakta NTM-centralen eller Leadergruppen.

Allmänt om betalningsansökningar

Bekanta dig noggrant med stödbeslutet och dess villkor.

De godkända kostnaderna för projektet är stödberättigande efter att du har skickat in din ansökan för behandling i Hyrrä och fått ett meddelande om anhängiggörandet. Stödberättigande kostnader kan uppstå under den tid projektet genomförs.

Stöd kan betalas i en eller flera poster. Om projektet genomförs under en lång tid lönar det sig att ansöka om utbetalningar i flera poster. Standardiserade engångsersättningar betalas i en post.
Gör den sista betalningsansökan senast inom fyra månader efter att tiden för projektets genomförande har löpt ut.

Om projektet efter att stödet beviljats dessutom har fått annan finansiering än den som NTM-centralen beviljat, ange den erhållna finansieringen i betalningsansökan.

Om det har skett betydande förändringar i projektplanen eller i företagets verksamhet efter att stödet beviljades ska du omedelbart anmäla förändringarna till NTM-centralen. Anmäl förändringarna senast när du ansöker om utbetalning.

Spara projektets uppföljningsuppgifter samtidigt som du ansöker om den sista betalningsposten av stödet.
NTM-centralen kan vid behov begära tilläggsuppgifter till betalningsansökan. Svara på begäran om tilläggsuppgifter inom utsatt tid.

Ange i betalningsansökan hur projektet har genomförts under den tidsperiod som betalningsansökan gäller. Kostnaderna ska ha betalats av stödmottagaren.

Bifoga huvudboken / ett utdrag ur huvudboken för den tidsperiod som betalningsansökan gäller. Om registreringarna inte har öppnats på en tillräcklig nivå i huvudboken ska du lämna in en separat verifikatsamling (blankett 2304T) eller en utredning med motsvarande uppgifter.

Registrera projektets kostnader på ett eget konto eller på ett eget kostnadsställe i bokföringen eller håll kostnaderna på annat sätt klart åtskilda i bokföringen under hela genomförandet av projektet.
I fråga om investeringar ska kostnaderna i regel bokföras på balanskontot, som visar att den understödda egendomen ingår i stödmottagarens tillgångar.

Om du är en yrkesutövare eller rörelseidkare som har enkel bokföring ska du lägga fram projektets kostnader med en separat tillräcklig utredning, till exempel en verifikation på blankett 2304TK eller andra tillräckliga verifieringsdokument.

Stöd betalas enligt den procentuella andelen av de faktiska godtagbara kostnaderna enligt stödbeslutet.
Om det är fråga om ett tillståndspliktigt byggprojekt, bifoga till den sista ansökan om utbetalning kommunens byggnadstillsynsmyndighets protokoll över slutsynen.

Om du förvärvar aktier i en byggnad, fastighet eller fastighetsaktiebolag med stödet ska du till betalningsansökan bifoga ett köpebrev av vilket byggnadens och markens värde framgår separat.
Ett anslutningsavtal (bl.a. el-, värme-, vatten-, avlopps- och datakommunikation) ska bifogas över anslutningsavgifterna.

I betalningsansökan ska du presentera arbetsavtalen för de personer som arbetat för projektet eller någon annan utredning om grunderna för lönen. Det arbete som utförts för projektet ska framgå av ansökan och det kan påvisas med timbokföring, till exempel med hjälp av blankett 2301T. Av timbokföringen ska framgå tidpunkten, mängden, innehållet och den totala arbetstiden inklusive avlönad frånvaro. I utvecklingsåtgärderna godkänns utöver bruttolönen 39 % kalkylerade personalkostnader, som inkluderar semesterlöner, semesterpenning och lagstadgade bikostnader.

I utvecklingsåtgärderna kan lönekostnaderna och de lagstadgade kostnaderna i anslutning till dem utgöra högst 50 % av de godtagbara totalkostnaderna för utvecklingsstödet.

Blanketter

2301T Timbokföring
2302VT Timbokföring för vederlagsfritt arbete
2304TK Samlingsförteckning per verifikat
2305P Projektarbetarnas arbetstider och utbetalda löner

 

Berätta i din utbetalningsansökan vad som har gjorts inom projektet och hur projektplanen i din stödansökan har genomförts. Det behövs ingen specifikation av de uppkomna kostnaderna.

Bifoga de dokument för verifiering som fastställts i stödbeslutet till utbetalningsansökan (t.ex. utredning/rapport, fotografier, avtal, övriga dokument). Stödet betalas i poster som motsvarar genomförandet av de åtgärder som godkänts genom stödbeslutet.

Behöver du hjälp?

Leta fram kontaktuppgifter

Lagstiftning

Livsmedelsverkets föreskrift 18/2023 om ansökan om utbetalning av företagsstöd för landsbygden

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2024