Använd blankett 516 för att ansöka om tillstånd att lyfta räntestödslån. Ge in ansökan till den NTM-central som beviljat stödet. Den NTM-central som fattat stödbeslutet ger vid behov råd om hur ansökan fylls i.

Läs noga igenom ansökan om utbetalning och ge också in de bilagor som behövs, t.ex. samlingsförteckningen blankett 2331. Alla bilagor och blanketter som behövs hittar du på adressen suomi.fi/etjanster.

Räntestödslånet kan lyftas i högst fem poster, av vilka den första och den sista ska utgöra minst 20 procent av det sammanlagda lånebeloppet. En förutsättning för att den sista posten ska kunna lyftas är att bygginvesteringen i sin helhet har genomförts i enlighet med stödbeslutet. NTM-centralen granskar stödansökan och bilagorna till den samt eventuellt de övriga dokument som inverkar på fattandet av beslut.

Blanketter

Bilagor till ändringsansökan

501 Ansökan om förlängning av tiden för genomförande av åtgärden / för utförande av arbete (doc)

Bilagor till utbetalningsansökan

3508 Investeringens färdighetsgrad

Slutsynsprotokoll för byggnadstillsyn

Bilagor till ansökan om tillstånd att lyfta lån

2330 Ansökan om tillstånd att lyfta räntestödslån (doc)

502 Ansökan om överföring av lån från en person till en annan/överföring av statsfordran

Andra blanketter