Investeringsstöd för jordbruk

Ansökningstid för stöd 2014–22 har gått ut. Ansökningar kan ännu inte göras för finansieringsperioden 2023–27. Vi informerar om ansökan senare.

Stöden förnyas 2023

Information om förändringar i stöden för landbygdsutveckling

Du kan ansöka om investeringsstöd via e-tjänsten Hyrrä.

Affärsplan

Stödobjekt

Utbetalning

Minneslista för sökande

Stöd kan beviljas åt

 • en jordbrukare eller en privaträttslig sammanslutning, som bedriver eller börjar bedriva jordbruk som sin näring
 • en sammanslutning av jordbruksföretagare (t.ex. ett torkandelslag).

För att kunna få stöd ska du ha fyllt 18 år. Du ska också ha tillräcklig yrkeskunskap.

Om gården innehas av två eller flera personer bör ni ansöka om stöd tillsammans. I så fall ska minst en tredjedel av gårdsbruksenheten innehas av en person som uppfyller förutsättningarna för att få stöd.


Om stödet söks av en sammanslutning ska aktiemajoriteten och det bestämmande inflytandet innehas av en person som uppfyller villkoren för stöd.

Om ni söker stöd i egenskap av en sammanslutning av jordbruksföretagare, ska alla medlemmar i sammanslutningen uppfylla kraven på ålder och yrkeskunskap, och minst hälften av delägarnas gårdsbruksenheter ska uppfylla kravet på fortsatt lönsamhet.

Villkor som gäller gårdsbruksenheten

 • Du äger eller arrenderar den gårdsbruksenhet som är föremål för stödet.
 • Du har Lantmäteriverkets beslut om registrering av ditt arrendeavtal. Bifoga en kopia av registreringsbeslutet till stödansökan.
 • Arrenderätten ska kunna överföras till en tredje part utan att fastighetens ägare hörs, och avtalet ska vara i kraft i minst 10 år.
 • Din företagarinkomst från jordbruket är minst 25 000 euro senast det femte kalenderåret efter att stödet beviljats. Företagarinkomsten räknas ut genom att de rörliga och fasta kostnader, avskrivningar och räntor på skulder som hänför sig till jordbruket dras av från intäkterna från jordbruket. 
 • Du iakttar på din gård de bindande kraven om miljö, hygien och djurens välbefinnande som baserar sig på det gemensamma regelverket och den nationella lagstiftningen. NTM-centralen kan kontrollera att de föreskrivna kraven uppfylls genom inspektioner eller kontroller, i myndighetsbeslut eller din egen redogörelse eller genom att förrätta gårdsinspektioner.

Stödets belopp

Stödbeloppet för byggnadsinvesteringar är alltid över 7000 euro. Stöd beviljas inte för mindre investeringar än så. När det gäller andra åtgärder är motsvarande belopp 3000 euro.

Högst 1 500 000 euro per gård kan beviljas i stöd under en period omfattande tre skatteår.

Stödets belopp

Statsborgen

Borgen kan beviljas för följande objekt:

 • ladugårdar för mjölkboskap och nötkreatur
 • svinstallar
 • produktionsbyggnader för slaktfjäderfä
 • får- och getstallar
 • produktionsbyggnader som behövs vid hästuppfödning
 • för pälsdjursuppfödningen behövliga produktions- och hanteringsbyggnader samt gödselstäder och stängsel
 • växthus och anskaffning av odlingstunnlar som behövs vid produktionen av trädgårdsväxter som odlas för livsmedelsbruk 
 • investeringar i energiproduktion.

Det maximibelopp av statsborgen som du kan få är 500 000 euro per investering. Statsborgen kan beviljas för högst 80 % av lånets belopp under hela lånetiden. Statsborgen kan endast av särskilda skäl vara större än 30 % av den totala finansieringen av en åtgärd. Det beviljade understödet och statsborgen får sammanlagt inte överstiga 70 % av den totala finansieringen av den investering som är föremål för understöd. Statsborgen får uppgå till högst 2,5 miljoner euro per gård.

För statsborgen ska du ställa en motsäkerhet, som kan vara en fastighets- eller företagsinteckning. Av företag i sammanslutningsform kan NTM-centralen också kräva personborgen av delägarna i sammanslutningen.

Avgifter för statsborgen

När statsborgen har beviljats tar banken ut hos dig en engångsavgift till staten på 0,75 procent av borgensbeloppet, dock högst 200 euro. Dessutom ska du halvårsvis betala en avgift som är 0,75 procent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgen. De avgifter som tas ut för borgen ska varje år betalas den sista april och sista oktober.

Ansök om stöd

Om du vill få ett beslut om finansiering av en jordbruksinvestering redan under år 2022, ska du göra upp ansökan senast 15.10.2022. NTM-centralerna fattar beslut om avslag för alla ansökningar som skickats in efter 15.10.2022, eftersom användningen av medel för den nuvarande EU-finansieringsperioden håller på att upphöra.

Nästa gång beviljar NTM-centralerna investeringsstöd till jordbruket år 2023, och då är det den nya EU-finansieringsperiodens medel och nya stödvillkor som gäller. Livsmedelsverket informerar om begynnelsetidpunkten för ansökan som gäller den nya finansieringsperioden och om stödvillkoren när uppgifterna om dessa har preciserats. Enligt uppskattning kan ansökan öppnas i e-tjänsten Hyrrä under de första månaderna av 2023.

En affärsplan ska lämnas in som bilaga till ansökan om startstöd till unga jordbrukare eller ansökan om investeringsstöd för jordbruk. Mer information om affärsplan

Andra bilagor till investeringsstöd för jordbruket (www.finlex.fi)

Det går enkelt att söka stöd via nätet. Via e-tjänsten Hyrrä kan du ansöka om stöd, följa med behandlingen av ditt ärende och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Det krävs inte några särskilda färdigheter för att använda Hyrrä. Det går lätt att fylla i en elektronisk ansökan, och e-tjänsten vägleder användarna och ger råd om ifyllandet steg för steg. Ansökan kan sändas iväg när som helst under dygnet, från din egen hemdator.

Påbörja inte en byggnadsinvestering eller annan åtgärd och underteckna inte något avtal (t.ex. ett slutligt överlåtelsebrev, beställningsavtal eller entreprenadavtal) innan du fått NTM-centralens beslut! Investeringsstöd beviljas inte alls för en sådan åtgärd som börjat genomföras innan ansökan blev anhängig. Anskaffningar som gjorts innan stödbeslutet fattats är inte stödberättigande.

Urvalsförfarandet

NTM-centralen ställer alla ansökningar som uppfyller grundvillkoren i prioritetsordning enligt urvalskriterierna. Vid urvalet kommer den affärsplan som ska fogas till ansökan, och som bl.a. innehåller likviditets- och lönsamhetskalkyler, att spela en viktig roll. På basis av affärsplanen bedömer NTM-centralen möjligheterna för jordbruket på gården att vara framgångsrikt. 

Urvalskriterier

Sidan har senast uppdaterats 24.10.2022