Investeringsstöd för jordbruk

Investeringsstöd för jordbruk kan sökas till exempel för kostnader för byggande av ladugårdar, svinhus eller växthus, täckdikning och gemensamma investeringar i dikning eller till exempel reparationer som förbättrar djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd. Investeringsstöd kan också beviljas för energiinvesteringar på gårdar, såsom anskaffning av solpaneler eller LED-belysning.

Vem kan få stöd?

Du kan få investeringsstöd för jordbruk om du har fyllt 18 år och du idkar eller börjar bedriva jordbruk på gården och har tillräcklig yrkeskunskap. Kravet på yrkeskunskap gäller inte investeringar som främjar miljöns tillstånd, hållbara produktionssätt, djurens välbefinnande och biosäkerhet eller energiinvesteringar (stödobjekt 2–4).

Om gården innehas av två eller flera personer ska ni ansöka om stöd tillsammans. Då ska minst en tredjedel av gården innehas av en person som uppfyller villkoren för beviljande av stöd.

Stöd kan också beviljas en privaträttslig sammanslutning eller en sammanslutning av lantbruksföretagare (till exempel ett torkbolag). Observera då:

 • Om en sammanslutning ansöker om stöd, ska aktiemajoriteten och bestämmanderätten innehas av en eller flera personer som uppfyller de villkor som gäller sökanden.
 • Om ni söker stöd i egenskap av en sammanslutning av jordbruksföretagare, ska alla medlemmar i sammanslutningen uppfylla kraven på ålder och yrkeskunskap, och minst hälften av delägarnas gårdsbruksenheter ska uppfylla kravet på fortsatt lönsamhet.

NTM-centralen kan kontrollera om de lagstadgade kraven uppfylls genom inspektioner eller kontroller, myndighetsbeslut, din egen utredning eller genom att göra ett gårdsbesök.

Stödbelopp

Stödbeloppet för byggnadsinvesteringar är alltid över 7000 euro. Stöd beviljas inte för mindre investeringar än så. När det gäller andra åtgärder är motsvarande belopp 3000 euro.

Under tre skatteår kan stöd beviljas till ett belopp av högst 1 500 000 euro, varav högst 1 200 000 euro per gårdsbruksenhet kan riktas till investeringar i anslutning till konkurrenskraft och modernisering (stödobjekt 1).

Borgen kan beviljas för följande objekt:

 • Ladugårdar för mjölkboskap och nötkreatur
 • Svinhus
 • Produktionsbyggnader för slaktfjäderfä
 • Får- och getstall
 • Produktionsbyggnader för hästuppfödning
 • Växthus och odlingstunnlar som behövs vid produktionen av trädgårdsväxter som odlas för livsmedelsbruk
 • Investeringar i energiproduktion
 • Inledning av jordbruk.

Du kan få statsborgen för högst 800 000 euro per investering. Borgen gäller under hela lånetiden och dess belopp minskar i samma proportion som lånet. Du kan endast få statsborgen för jämna amorteringslån.

Stödet som ingår i statsborgen är 0,15 procent av borgensbeloppet.

Statsborgen kan gälla högst 80 % av lånebeloppet under hela lånetiden. Statsborgen kan endast av särskilda skäl vara större än 30 % av den totala finansieringen av en åtgärd. Det beviljade understödet och statsborgen får sammanlagt inte överstiga 70 % av den totala finansieringen av den investering som är föremål för understöd. Statsborgen får uppgå till högst 2,5 miljoner euro per gård.

För statsborgen ska du ställa en motsäkerhet, som kan vara en fastighets- eller företagsinteckning. Av företag i sammanslutningsform kan NTM-centralen också kräva personborgen av delägarna i sammanslutningen.

Avgifter för statsborgen

När statsborgen har beviljats tar banken ut hos dig en engångsavgift till staten på 0,75 procent av borgensbeloppet, dock högst 200 euro. Dessutom ska du halvårsvis betala en avgift som är 0,75 procent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgen. De avgifter som tas ut för borgen ska varje år betalas den sista april och sista oktober.

 

 

Stödobjekt

Ladugårdar

Byggnadsinvesteringar som behövs inom mjölkboskaps- och nötboskapsskötsel

Oklart hur EU:s förordning om avskogningsfria produkter inverkar på nöt- och mjölkboskapsgårdars nyinvesteringar: Jord- och skogsbruksministeriet rekommenderar senareläggning av byggprojekt inom nötkötts- och mjölkproduktionen, om projektet innebär att man är tvungen att fälla träd i skog på den tomt eller plats där man avser att bygga en produktionsbyggnad. JSM:s meddelande 13.4.2023

För nötboskapsskötsel och mjölkboskapsskötsel och dikoproduktion kan man beviljas stöd för både ombyggnad och utvidgning, övriga kan endast beviljas stöd för grundrenovering. Vid köttboskapsskötsel avser grundrenovering de investeringar som inte ökar produktionsanläggningens areal eller volym. I fråga om båsladugårdar kan stöd beviljas endast för grundrenovering och antalet båsplatser vid dem får inte öka.

 • Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna: 50 %
 • Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 5 %
 • Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 35 %
 • Understödshöjning för unga jordbrukare: 10 %

Svingårdar

Bygginvesteringar som behövs vid svinhushållning.

Vid nybyggnad eller utvidgning av ett suggstall kan stöd beviljas, om fri grisning används i det svinstall eller den utvidgningsdel av svinstallet som är föremål för investeringen. Stöd för grundrenovering av suggstall kan beviljas om antalet grisningshäckar inte utökas.

 • Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna: 50 %
 • Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 5 %
 • Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 35 %
 • Understödsförhöjning för unga jordbrukare: 10 %

Köttfjäderfähushållning

Byggnadsinvesteringar som behövs vid köttfjäderfähushållning.

 • Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna: 50 %
 • Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 5 %
 • Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 35 %
 • Understödsförhöjning för unga jordbrukare: 10 %

Får- och getskötsel

Byggnadsinvesteringar som behövs inom får- och getskötseln.

 • Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna: 50 %
 • Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 5 %
 • Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 35 %
 • Understödsförhöjning för unga jordbrukare: 10 %

Investeringar i hästhushållning

Bygginvesteringar som behövs vid hästuppfödning.

Stöd beviljas inte för investeringar som hänför sig till serviceverksamhet inom hästhushållningen.

 • Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna: 50 %
 • Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 5 %
 • Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 35 %
 • Understödsförhöjning för unga jordbrukare: 10 %

Biodling

Bygginvesteringar som behövs inom biodlingen och för anskaffning av maskiner och anordningar.

 • Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna: 50 %
 • Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 5 %
 • Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 25 %
 • Understödsförhöjning för unga jordbrukare: 10 %

Växthusproduktion

Bygginvesteringar som behövs inom växthusproduktion och för anskaffning av odlingstunnlar som behövs vid produktionen av trädgårdsväxter som odlas för livsmedelsbruk.

 • Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna: 50 %
 • Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 5 %
 • Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 25 %
 • Understödsförhöjning för unga jordbrukare: 10 %

Torkanläggningar

Bygginvesteringar i torkar avsedda för torkning av spannmål eller hö och för anskaffning av vagnstorkar för spannmål. Stöd för sådana värmeproduktionssystem som behövs vid torkning beviljas i enlighet med punkten om energiproduktion.

 • Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna: 50 %
 • Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 5 %
 • Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 25 %
 • Understödsförhöjning för unga jordbrukare: 10 %

Lager

Bygginvesteringar i sådana produkt-, produktionsinsats- eller tillbehörslager som är nödvändiga vid jordbruksproduktion.

 • Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna: 50 %
 • Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 5 %
 • Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 25 %
 • Understödsförhöjning för unga jordbrukare: 10 %

Iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar och anskaffning av maskiner eller anordningar som behövs vid iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning. Stöd beviljas dock inte för investeringar för iordningställande av renkött för försäljning eller för äggpackeriernas investeringar.

För beviljande av stöd förutsätts att:

 • I huvudsak råvaror från den gårdsbruksenhet som stödet avser utnyttjas vid iordningställande för försäljning
 • Produkterna bereds för försäljning till återförsäljare eller vidareförädlare
 • Produkten är fortfarande en jordbruksprodukt enligt bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt efter iordningställandet för försäljning
 • Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna: 50 %
 • Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 5 %
 • Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 25 %
 • Understödsförhöjning för unga jordbrukare: 10 %

Investeringar som främjar arbetsmiljön och produktionshygienen

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar och anskaffning av maskiner eller anordningar när syftet är att förbättra arbetsförhållandena för personer som arbetar i en produktionsbyggnad inom jordbruket eller produktionshygienen på gårdsbruksenheten.

 • Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna: -
 • Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna: -
 • Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 25 %

Investeringen ska främja ibruktagandet av ett miljövänligare produktionssätt och ibruktagande av teknik. Investeringen ska dessutom ha minst en positiv effekt på något av följande objekt:

1) Markkvalitet
2) Vattenhushållning
3) Säkerhet vid användning av växtskyddsmedel
4) Återanvändning och återvinning av näringsämnen
5) Effektiv hantering av gödsel
6) Minskning av växthusgasutsläpp

 • Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna: -
 • Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna: -
 • Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 40 %

Stöd kan beviljas för investeringar som hänför sig till energiproduktion, energibesparing eller förbättring av energieffektiviteten. En investering berättigar till stöd endast till den del som energin används för produktionsverksamhet inom jordbruket.

En förutsättning för beviljande av stöd är att förnybara energikällor utnyttjas i energianläggningen.

 • Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna: -
 • Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna: -
 • Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 50 %

Investeringsstöd för gårdsbruksenheter kan beviljas för bygginvesteringar som främjar djurens välbefinnande och för anskaffning av maskiner och anordningar, förutsatt att investeringen förbättrar en befintlig produktionsbyggnad och inte ökar den befintliga produktionskapaciteten. Investeringar som främjar biosäkerheten kan inriktas på att förbättra biosäkerheten i en befintlig produktionsbyggnad.

 • Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna: -
 • Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna: -
 • Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna: 40 %

Stödvillkor

 • Du äger eller arrenderar den gård som är föremål för stödet.
 • Du har Lantmäteriverkets beslut om registrering av ditt arrendeavtal. Bifoga registreringsbeslutet till stödansökan.
 • Arrenderätten ska kunna överföras till en tredje part utan att fastighetens ägare hörs, och avtalet ska vara i kraft i minst 10 år.
 • Din företagarinkomst från jordbruket är minst 25 000 euro senast det femte kalenderåret efter att stödet beviljats (investeringar i anslutning till konkurrenskraft och modernisering). Företagarinkomsten räknas ut genom att de rörliga och fasta kostnader, avskrivningar och räntor på skulder som hänför sig till jordbruket dras av från intäkterna från jordbruket. På din gård iakttar du de bindande kraven om miljö, hygien och djurens välbefinnande som baserar sig på det gemensamma regelverket och den nationella lagstiftningen.

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om investeringsstöd i e-tjänsten Hyrrä.

Hyrrä-tjänsten

​Stödansökan görs i det nya användargränssnittet

Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”

Kontrollera dina profiluppgifter

Uppe till höger på skärmen kan du se den organisation vars representant du är inloggad som.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter. Du kan också ändra dessa uppgifter i ansökan.

Om du har loggat in utan FO-nummer ser du endast dina egna uppgifter.

Om du inte tidigare har loggat in i Hyrrä öppnas Profilen automatiskt för granskning. Fyll i ditt telefonnummer och din e-postadress i profiluppgifterna om de saknas. Du kan fylla i ansökan först när dessa uppgifter har angetts.

Systemets språk är automatiskt det språk som har antecknats i dina personuppgifter i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register. Om du vill kan du byta språk under punkten för språkval.

Under Profil kan du lägga till och ändra bland annat dina egna och din organisations uppgifter.

Så här börjar du fylla i ansökan

Kontrollera att du befinner dig i det nya användargränssnittet. (Se punkten ”Stödansökan görs i det nya användargränssnittet”)

Välj Ny ansökan i menyraden och önskad stödansökan i rullgardinsmenyn som öppnas. Klicka på Bekräfta.

Den nya ansökan öppnas för ifyllande.

Så här fyller du i ansökan

Ansökan är indelad i avsnitt. Öppna ett avsnitt genom att klicka på Visa innehåll. När avsnittet är öppet står det istället Dölj innehåll på samma ställe. Fyll i eller redigera avsnittet med knappen Redigera.

De obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen. Även under avsnittets namn finns i den gula rutan anmärkningen ”Den här delen har inte fyllts i alls, eller obligatoriska uppgifter i delen har inte fyllts i ännu” tills du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter. Du kan underteckna och skicka in ansökan först när du har fyllt i alla obligatoriska fält.

Projektets uppgifter: de obligatoriska uppgifterna som ska kompletteras är märkta med en asterisk och en gul ruta med den obligatoriska informationen.
Spara de uppgifter du fyllt i genom att klicka på Spara och stäng. Om du inte vill spara dina ändringar, klicka på Ångra. Systemet handleder dig i ifyllandet av ansökan.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Anvisningar för ifyllandet av varje avsnitt finns under avsnittets namn i vyn Redigera. Närmare anvisningar om hur du fyller i en enskild punkt får du genom att klicka på frågetecknet.

Kontrollera i ansökans övre kant Fylla i ansökan vilka obligatoriska fält du ännu inte har fyllt i. Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnitten Underskrift och Skickandet.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Skicka. Klicka på den. Du får ett meddelande om att sändningen lyckades.

Knappen Skicka ansökan aktiveras först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i ansökan och hänvisar dig till avsnittet Underskrift och sändning.
Till sist ska du underteckna och skicka in ansökan.

Klicka på knappen Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna
Du hittar din ansökan och tillhörande dokument i avsnittet Mina projekt

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. (Se punkten "Stödansökan görs i det nya användargränssnittet")

I avsnittet Mina projekt ser du dina ansökningar, halvfärdiga ansökningar, inkomna begäran om tilläggsuppgifter och erhållna stödbeslut.

I det nya användargränssnittet visas endast ansökningar som gjorts i det nya användargränssnittet och tillhörande dokument. Om du har gjort ansökningar i det gamla användargränssnittet ser du dem genom att klicka på knappen Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst i övre hörnet. I det gamla användargränssnittet finns organisationens projekt på menyraden under Projekten.

I avsnittet Mina projekt ser du dina ansökningar, halvfärdiga ansökningar, inkomna begäran om tilläggsuppgifter och erhållna stödbeslut.
Så här fortsätter du att fylla i en tidigare påbörjad ansökan

I anvisningen beskrivs funktionen i det nya användargränssnittet. (Se punkten "Stödansökan görs i det nya användargränssnittet")

När du öppnar en ny ansökan får du genast ett projektnummer och sparar den i avsnittet Mina projekt. Ansökans status är halvfärdig tills du har undertecknat och skickat den.

Du kan lämna ansökan på hälft och fortsätta fylla i den senare. När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

När du fortsätter att fylla i ansökan, klicka på Mina projekt, välj projektet i fråga och välj Öppna ansökan.

 

 

Bilagorna till ansökan

 • Husdjursbyggnader
 • Biodling
 • Växthusproduktion
 • Torkanläggning
 • Iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning
 • Lager
 • Investeringar som främjar arbetsmiljön och produktionshygienen

 

 1. Affärsplan på blankett 3430 och tillhörande kalkyler
 2. Bankens kreditlöfte, om räntestödslån ansöks
 3. Kopia av sökandens skatteblankett 2 (skattedeklaration för jordbruk)
 4. Kopia av sökandens senaste beskattningsbeslut
 5. Skattedeklaration för näringsverksamheten, om sökanden har företagsverksamhet
 6. Tillförlitlig utredning över förändringar i inkomsterna om dessa har förändrats eller kommer att förändras avsevärt jämfört med uppgifterna enligt den verkställda beskattningen
 7. Skol- eller examensbetyg, om produktionsinriktningen ändras en utredning om arbetserfarenhet exempelvis i affärsplanen
 8. Kopior av arrendeavtal om en byggnad som ska få understöd är belägen på ett område vars besittning grundar sig på arrendeavtal. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att arrendeavtalen är i kraft i 10 år och att de är inskrivna.
 9. En på blankett (nr 500) uppgjord förteckning över företagets skulder som företagsegendomen utgör säkerhet för eller motsvarande uppgifter på annat sätt samt vid behov ett gravationsbevis för de lägenheter som hör till gårdsbruksenheten
 10. Planer för byggande som har uppgjorts i enlighet med Finlands byggbestämmelsesamling A2 och jord- och skogsbruksministeriets förordningar om byggande:
  1. Huvudritningar
  2. Byggbeskrivning (rekommendation: specificerad enligt Talo-nomenklaturen)
  3. Ett på byggbeskrivningen baserat specificerat kostnadsförslag eller specificerad kostnadskalkyl som uppgörs med metoder som är allmänt vedertagna inom byggbranschen
  4. Specialplaner, såsom konstruktions-, VVS-, el- och andra motsvarande planer, om de är av betydelse för att bedöma byggnadens funktion och de godtagbara kostnaderna för byggnaden
 11. Kopior på de myndighetstillstånd som krävs för investeringen, inklusive bilagedokument
 12. Minst tre jämförbara anbud från säljaren för maskiner, anläggningar e.d. anskaffningar

 

 • Investeringar som främjar miljöns tillstånd och ett hållbart produktionssätt, gårdarnas energiinvesteringar samt investeringar som främjar djurens välbefinnande och biosäkerhet:
  • affärsplaner behövs inte, men åtminstone vid stora investeringar är det ändå bra att lämna in dem
  • det finns inget krav på yrkesskicklighet, alltså behövs inga intyg
  • planer som utarbetats med tillräcklig yrkeskunskap om täckdiken och andra objekt i anslutning till byggandet.
 1. Säkerhetsbedömningsblankett 4447 som ifyllts av kreditinstitutet
 2. Utredning om ägandet av gårdsbruksenheten (kopia av lagfartsregisterkortet samt av de åtkomsthandlingar på basis av vilka det har skett förändringar i ägandet efter lagfarten, till exempel köpe-, bytes- eller gåvobrev, avvittrings-, arvskiftes- eller bolagsavtal), om det projekt som är föremål för borgenslånet genomförs på en gårdsbruksenhet som sökanden äger
 3. Gravationsbevis för de fastigheter som hör till sökandens gårdsbruksenhet.
 1. Resultaträkning och balansräkning
 2. Den sökandes handelsregisterutdrag och för juridiska personer sammanslutningens stadgar, om sökanden är ett företag som är infört i handelsregistret
 3. För övriga privata eller offentliga sammanslutningar en utredning av firmateckningsrätten
 4. Kopia av mötesprotokoll fört vid sammanslutningens möte där beslutet om projektet och stödansökan för projektet har fattats.

​Sä här svarar du på en begäran om komplettering​

Handläggaren av ansökan gör en begäran om komplettering ifall hen behöver preciseringar eller tillägg till ansökan. Svara på begäran om komplettering i ärendehanteringstjänsten Hyrrä. När du har kompletterat din ansökan ska du underteckna den och skicka in den på nytt för behandling.

Logga in

Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi. Anvisning för inloggning
Systemet öppnas i det ursprungliga användargränssnittet. Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Gå till det förnyade användargränssnittet genom att klicka på knappen i mitten på sidans övre kant med texten ”Hyrrä förnyas. Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst”.

Du är i det nya användargränssnittet när knappen uppe på sidan har texten ”Gå till Hyrräs ursprungliga webbtjänst”.

Öppna menyn Egna projekt

Alla ansökningar från din organisation hittar du i menyraden under Egna projekt. Varje ansökan har en egen ruta där du ser en sammanställning av projektets uppgifter. Till vänster på sidan finns en sökfunktion med vilken du kan söka efter ett enskilt projekt eller avgränsa vyn. Om din organisations projekt inte ryms på en sida ser du antalet sidor längst ner på sidan och du kan byta sida.

I det nya gränssnittet visas endast ansökningar som har gjorts via det nya gränssnittet. Om det behövs åtgärder av den sökande för en stöd- eller utbetalningsansökan kommer det att finnas en röd triangel med ett utropstecken och texten Observera längst upp i rutan. Dessutom kommer det att stå Öppnad för komplettering för ansökningar som behöver ytterligare information.

Alla ansökningar från din organisation hittar du i menyraden under Egna projekt
Öppna projektets uppgifter

Klicka med musen på den ansökan som behöver tilläggsuppgifter. Projektets uppgifter öppnas i ansökningsmappvyn.

Ansökningsmappen består av två delar:

 • Projektets stöd- och ändringsansökningar: ansökningar, ändringsansökningar och beslut som du skickat samt begäran om tilläggsuppgifter. Om du behöver göra ändringar i din ansökan eller skicka ytterligare information till handläggaren kan du göra det i det här avsnittet.
 • Projektets betalningar: gör en ansökan om utbetalning i detta avsnitt.


Den ansökan som behöver tilläggsuppgifter är markerad med röd text Öppnad för komplettering. Den röda triangeln med ett utropstecken förtydligar detta ytterligare.

Ansökningsmappvyn

Komplettera din ansökan

Klicka på Visa innehåll uppe till höger i rutan. Du får fram knappen Öppna ansökan samt andra uppgifter om ansökan i fråga.

Öppna ansökan
De begärda tilläggsuppgifterna och dess delar finns överst på ansökan:

 • Handläggarens kompletteringar: Handläggaren kan på din begäran komplettera eller ändra ansökan om du har skickat en skriftlig begäran på annat sätt.
 • Begäran om komplettering: Tidsfrist inom vilken du har tid att komplettera ansökan samt en lista över punkter som kräver komplettering. Klicka på de punkter som kräver komplettering och du går vidare till att komplettera uppgifterna.
 • Meddelande till handläggaren: Om du vill kan du skicka ett meddelande till handläggaren.
 • Tidigare begäran om komplettering: Tidigare gjorda begäranden om komplettering.

Begäran om komplettering

Du hittar också den punkt som kräver komplettering genom att bläddra i ansökan. Du kan avskilja den punkt som ska kontrolleras från den röda kanten samt via rubriken Kontrolldel.

Du kan redigera punkten via knappen Redigera (indikeras med en pil i figuren nedan).

Du kan redigera punkten via knappen Redigera.
Om du inte vill redigera eller komplettera punkten, klicka på Redigera under Ett meddelande till handläggaren om du inte vill ändra eller komplettera informationen i ansökan och motivera varför du inte gör redigeringen. Du kan också använda detta fält i samband med redigeringen om du vill meddela något om punkten till handläggaren. Använda detta fält bara om du inte vill redigera eller komplettera din ansökan.

När punkten har redigerats visas en gul ruta överst med texten: Kompletterad.

I samband med begäran om komplettering kan du också redigera andra punkter i ansökan. I sådana fall visas den gula rutan överst med texten: Redigerat.

Meddelanden: Kompeletterad, Redigerat
Underteckna ansökan och skicka in begäran om komplettering

När du har tagit ställning till varje punkt i begäran om komplettering, underteckna ansökan och skicka in den för handläggning.

Välj Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och klicka på knappen Underteckna. När den sista undertecknaren har undertecknat ansökan aktiveras knappen Returnera begäran om komplettering. Klicka på den. Du får ett meddelande om att returneringen lyckades.

Returnera begäran om komplettering

När du har lämnat in ansökan

Ansökningarna avgörs per stödperiod som är följande:

 • 3.4.–10.5.2023
 • 11.5.–15.8.2023
 • 16.8.–15.10.2023
 • 16.10.2023–15.1.2024

Urvalskriterier för investeringsstöd för jordbruk. Urvalskriterierna tillämpas enhetligt inom alla NTM-centralsområden.

Börja inte före anhängiggörandet

Påbörja inte en byggnadsinvestering eller annan åtgärd och underteckna inte något avtal (t.ex. ett slutligt överlåtelsebrev, beställningsavtal eller entreprenadavtal) innan ansökan har blivit anhängig! Investeringsstöd beviljas inte alls för en sådan åtgärd som börjat genomföras innan ansökan blev anhängig.

Vad innebär att börja?

 • När du bygger eller utvidgar en byggnad:
  • Grundläggningsarbetet har påbörjats genom gjutning eller på något annat motsvarande beständigt sätt eller, om grundläggningsarbetet utförs av en entreprenör, när det slutliga entreprenadavtalet har undertecknats.
 • Vid grundrenovering av en byggnad:
  • Arbetet har påbörjats eller om arbetet utförs av andra, anses arbetet ha inletts när det slutliga avtalet om utförande av arbetet har undertecknats.
 • När du anskaffar maskiner eller anordningar:
  • Beställningen har gjorts eller anskaffningsavtalet har undertecknats. Om ingen beställning förutsätts, när anskaffningspriset eller den första posten av det har betalts.

Kostnader för byggnadsplaner, affärsplaner och täckdikningsplaner är stödberättigande trots att de uppkommit före stödbeslutet.

Genomför investeringen inom utsatt tid

Genomför din investering inom två år från stödbeslutet.

Du kan få förlängd tid för genomförande två gånger. Förlängning av fristen kan beviljas för högst ett år åt gången. Förlängning kan begäras på blankett 501.

Ansök om förlängning av fristen hos NTM-centralen innan beslutets giltighetstid går ut. En förutsättning för att få förlängning är att du har påbörjat genomförandet av den åtgärd som stöds inom utsatt tid och att det finns ett godtagbart skäl att förlänga fristen.

Kom ihåg informationsplikter: informationsskyltar

Om det totala beloppet av det offentliga stödet överstiger 50 000 euro ska en informationsskylt i storlek A4 som visar åtgärden och EU-stödet placeras på en synlig plats under den tid projektet genomförs: i samband med investeringen, ett byggnadsobjekt eller lokaler. Skylten ska vara på plats åtminstone under den tid som projektet genomförs.

Om det är fråga om en investering vars totala offentliga stödbelopp överstiger 500 000 euro och som omfattar anskaffning av ett fysiskt objekt eller finansiering av infrastruktur eller ett byggprojekt, ska informationsskylten placeras permanent på en synlig plats. Skylten ska vara på plats minst fem år från den sista betalningen eller från det att räntestödslånet lyfts.

Du får skylten från NTM-centralen

Konkurrensutsätt upphandlingarna vid behov

Konkurrensutsätt upphandlingarna om:

 • värdet på en upphandling som gäller byggnadsentreprenad är 150 000 euro eller mer
 • värdet av en upphandling som gäller förnödenheter, maskiner och anordningar är 60 000 euro eller mer

och om stödnivån för det beviljade investeringsstödet samtidigt överstiger eller kan överstiga 50 procent.

Om värdet på en tjänste- eller varuupphandling överstiger 209 000 euro, ska konkurrensutsättningen göras i enlighet med förfarandena för upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena.

Med konkurrensutsättning menas att stödtagaren ordnar en öppen anbudstävlan om upphandlingen och lägger ut en annons om upphandlingen i den offentliga annonseringskanalen Hilma på adressen www.hankintailmoitukset.fi.

Mer information om upphandlingsförfarandena:

 • Anvisning om konkurrensutsättning av upphandlingar i samband med investeringar inom jordbruket
 • Finlands Kommunförbunds rådgivningsenhet för offentliga upphandlingar: hankinnat.fi
 • arbets- och näringsministeriets webbplats: tem.fi/julkisethankinnat

Så här ansöker du om utbetalning av stöd eller tillstånd att lyfta lån

Om du har fått beslut om investeringsstöd under åren 2014–2022 och ansöker om utbetalning, anvisningarna om ansökan om utbetalning  finns här.

Minneslista för sökande

Du kan ännu inte ansöka om bidragsutbetalning eller tillstånd att lyfta lån

Om du har fått ett positivt stödbeslut under 2023 kan du ännu inte ansöka om bidragsutbetalning eller tillstånd att lyfta lån. Inlämningen av ansökan om utbetalning eller ansökan om tillstånd att lyfta lån för 2023 års stödbeslut kommer att påbörjas senare under hösten 2023.

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 7.9.2023