Ansökan om utbetalning - Jordbruksinvestering

När NTM-centralen har fattat ett jakande stödbeslut för ett projekt kan stödsökanden ansöka om utbetalning, dvs. göra upp ansökan om utbetalning. En elektronisk betalningsansökan blir anhängig när den har undertecknats i systemet Hyrrä, dvs. lämnats in till den myndighet som beviljat stödet.

Allmänt: Betalning av bidrag och ansökan om tillstånd att lyfta lån

Investeringsbidrag betalas i högst fem poster. Räntestödslån får lyftas i högst två poster. Räntestödslån som beviljats för byggnadsinvesteringar får dock lyftas i högst fem poster. En investering ska genomföras under den tid för genomförande som anges i stödbeslutet. NTM-centralen kan på ansökan bevilja ytterligare tid för genomförande av investeringen.

Lämna ansökan om utbetalning och om tillstånd att lyfta lån till NTM-centralen i tid.

Den första ansökan om utbetalning och om tillstånd att lyfta lån ska lämnas in under tiden för genomförande av investeringen. Också den sista ansökan om utbetalning och om tillstånd att lyfta lån ska lämnas in inom utsatt tid, senast två månader efter det att tiden för genomförande har löpt ut. Om bidraget har beviljats för en byggnadsinvestering måste investeringen ha genomförts i enlighet med stödbeslutet innan den sista bidragsposten betalas ut. Lämna in ansökan om utbetalning och om tillstånd att lyfta lån till NTM-centralen i tid för att säkerställa att tiden för handläggning är tillräckligt lång.

Om tiden för genomförande har förlängts ska den första ansökan om utbetalning eller om tillstånd att lyfta lån lämnas in inom den tid som anges i beslutet om förlängning.

Uppgörande av betalningsansökan

Uppgörandet av betalningsansökan inleds via avsnittet Projekt. Klicka med musen på önskat projekt i avsnittet Projekt så öppnas ett fönster med uppgifter om projektet. Öppna stödansökan i punkten Stödbeslut.


I samband med beslutsfattandet har projektet fått en ny flik Beslut. Du börjar göra upp betalningsansökan på fliken Beslut.


Kontrollera till först att stödbeslutet är Godkänt. Det ser du i lådan Beslut. Nederst på fliken Beslut finns funktionerna för att börja göra upp betalningsansökan. Välj först typen av betalningsansökan: Betalningsrat, Slutbetalning eller Tillstånd att lyfta lån. Listan för valet öppnas med pilen bredvid lådan Välj.


Slutbetalning väljs när du ansöker om den sista utbetalningen för projektet. Också den första utbetalningen kan vara Slutbetalning, om projektet är klart och alla kostnader för projektet redan har uppstått före ansökan om den första utbetalningen. I annat fall väljer du Betalningsrat som typ.

Tillstånd att lyfta lån väljs när din ansökan gäller tillstånd att lyfta lån.


När typen av betalningsansökan har valts aktiveras knappen Gör betalningsansökan. Den betalningsansökan som öppnas efter det innehåller tre flikar: Basuppgifter, Kostnader och finansiering samt Underteckning och inlämning.

Fliken Basuppgifter

På fliken Basuppgifter syns den betalningsansökan du valt.

Sökande och kontaktuppgifter

Uppgifterna om sökande kommer direkt från FODS.

Du kan redigera www-adressen med knappen Redigera. Efter att du klickat på knappen Redigera ändras den till Spara och genom att du klickar på den sparas uppgifterna i systemet.

I rullgardinsmenyn Kontonummer uppges det bankkontonummer på vilket betalningen görs. Om du redan tidigare har sparat kontonumret i systemet syns det i rullgardinsmenyn. Om du inte tidigare har sparat något kontonummer, eller om du vill spara ett nytt kontonummer i systemet, väljer du punkten Lägg till ett nytt bankkonto. Skriv kontonumret i IBAN-form (t.ex. FI12 3456 7890 1234 56) i fältet Nytt kontonummer. Systemet ger automatiskt kontonumrets BIC-kod.


Kom ihåg att spara de uppgifter du lagt till genom att klicka på knappen Spara.

Ansvarig person

Som ansvarig person för betalningsansökan syns automatiskt den person som är inloggad i systemet.

Man kan byta/lägga till ansvarig person med knappen Lägg till ansvarig person med personbeteckning eller från rullgardinsmenyn. Ovanför knappen öppnas en låda där det står Mata in personbeteckning. Lägg till den ansvariga personens personbeteckning i lådan så aktiveras knappen Sök. Klicka på knappen så söker systemet fram uppgifterna om den nya ansvariga personen till ansökan från Befolkningsregistercentralen.


Bestäm att den ansvariga personen har rollen som undertecknare. Klicka på valrutan framför ordet Undertecknare så att där blir ett krux. På så sätt blir den ansvariga personen undertecknare av ansökan och han eller hon ska ha getts Hyrrä-rättigheter för en Sökande i Katso­tjänsten.

Om de sökande är flera till antalet läggs de till i punkten Övriga ansvarperson. Också dessa personer ska ha getts Hyrrä-rättigheter för en Sökande i Katso­tjänsten.

Du kan lägga till telefonnummer och e-postadress genom att klicka på knappen Redigera. Efter att du klickat på knappen ändras den till Spara och genom att du klickar på den sparas uppgifterna i systemet.

Obs! På ansökan måste det finnas en e-postadress dit meddelandena som rör ansökan skickas.

Uppgifter om den person som lämnar tilläggsuppgifter om betalningsansökan

I de för ändamålet reserverade textfälten fyller du i namn, telefonnummer och e-postadress för den person som lämnar tilläggsuppgifter om betalningsansökan.

Bokföring

Fyll i uppgifter om den bokförare som ansvarar för bokföringen i de för ändamålet reserverade textfälten.

Genomförande av projektet

Redogör för genomförandet av projektet i förhållande till den godkända projektplanen i stödbeslutet för den tid betalningsansökan gäller. Beskriv vilka delar av den plan som godkänts genom stödbeslutet som har genomförts och på vilket sätt. Beskrivningen kan ges på exaktare nivå med en separat bilaga i punkten Bilagor.

Om det efter att stödet beviljades har skett ändringar i sökandens verksamhet, ekonomiska eller andra omständigheter som inverkar på genomförandet av projektet, utreds ändringarna här. Vid behov kan du utreda ändringarna på en separat bilaga i punkten Bilagor.

Foga rätta bilagor till ansökan

Det finns såväl EU-medfinansierade som nationellt finansierade investeringar.

Bilageblanketter finns på Landsbygdsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/investeringsstod-for-jordbruk.

Till en ansökan om utbetalning eller om tillstånd att lyfta lån som gäller en EU-medfinansierad investering ska fogas verifikatkopior och bokföringshandlingar, för en nationellt finansierad investering räcker en förteckning med en sammanställning av kostnaderna. I stödbeslutet kan man kontrollera vilket slags investering det är frågan om.

Om handlingen har lämnats in till NTM-centralen som bilaga till stödansökan eller en tidigare ansökan om tillstånd att lyfta lån behöver den inte lämnas in på nytt.

Bilagor

Välj i rullgardinsmenyn Bilagor till ansökningstypen de bilagor som behövs för din betalningsansökan, en bilaga åt gången. Du kan lägga till bilagan med knappen Lägg till bilaga. Storleken på en bilaga kan högst vara 10 Mt.

Namnge bilagan så att den enkelt går att hänföra till rätt ärende i samband med handläggningen av betalningsansökan. Se till att bilagan innehåller vederbörliga identifikationsuppgifter.

Obs! För sekretessbelagda bilagor finns en egen punkt där man kan lägga till sådana bilagor som inte kan öppnas på nytt på kundens sida efter att de sparats. Bara myndigheten ser de sekretessbelagda bilagorna i samband med handläggningen av ansökan. Du känner igen en sekretessbelagd bilaga på texten sekretessbelagd inom parentes. Lägg här till alla de bilagor som bara den handläggande myndigheten kan se. En sekretessbelagd bilaga är till exempel en bilaga med en persons löneuppgifter.

Fliken Kostnader och finansiering

Kostnadspecifikation

I kostnadsspecifikationen uppges de stödberättigande kostnaderna som investeringen har orsakat. Bilagor som ska sparas i tabellen är kopior på utgiftsverifikat och betalningsverifikat.

Bilagorna skannas in i ordningsföljden enligt huvudboken, ett verifikat åt gången eller flera verifikat i ett knippe (för samma investeringsobjekt). Om skanningen görs per knippe matas summan av kostnaderna i knippet in i fältet Kostnad €.

Klicka på knappen Lägg till så öppnas följande fält:

 • Kostnadsslag: Välj rätt kostnadsslag i rullgardinsmenyn. Obligatoriskt val också för en noll­rad.
 • Förklaring: Anteckna i förklaringen vad som föreslås till utbetalning och inte, om något utesluts från betalningsansökan.
 • Kostnad €: Lägg till kostnaden i euro i fältet.
 • Verifikatbilaga: Lägg till bilagorna som motsvarar kostnaderna.

En bilaga som du lagt till kan tas bort med den röda cirkeln med ett kryss i slutet av kostnadsraden. Systemet säkerställer ytterligare att du säkert vill ta bort verifikatet. Om du i misstag lade till fel bilaga på raden, måste du ta bort hela raden och göra om det. Du kan lägga till en ny rad i punkten Lägg till.

Stöd (bidrag + räntestödslån) betalas bara för stödberättigande kostnader

Den åtgärd som kostnaden baserar sig på ska vara genomförd (t.ex. monterad på plats). Kostnaderna ska höra samman med den investering som stöds och ha betalts av stödtagaren. Kostnaderna ska vara införda i jordbruksanteckningarna eller bokföringen. Endast slutliga kostnader godkänns: stöd betalas inte för mervärdesskatt om sökanden får återbäring av den.

Icke stödberättigande kostnader är bl.a. begagnade maskiner och anordningar, kostnader för finansiering av investeringen, mervärdesskatt, anslutningsavgifter samt myndighetstillstånd. En exaktare lista över icke stödberättigande kostnader ingår i stödbeslutet.

Följande gäller enbart EU-medfinansierade investeringar, inte nationellt finansierade

Om icke stödberättigande kostnader uppges kan det leda till en minskning av det bidrag som betalas ut. Bidraget (A) som sökts i punkt 3.2 jämförs med det bidrag (B) som NTM-centralen har godkänt. En minskning görs om A är över 10 % större än B. Minskningens storlek är A-B. Ingen minskning görs dock om sökanden kan påvisa att det inte beror på honom/henne att de icke stödberättigande kostnaderna har uppgetts i betalningsansökan.

Ex: Kostnader som uppgetts i betalningsansökan 100 000 €, bidragsprocent 30, ansökt bidrag 100 000 € x 30 % = 30 000 €. Myndigheten underkänner 20 000 € av kostnaderna, varefter det återstår 80 000 € stödberättigande kostnader. Godkänt bidrag 80 000 € x 30 % = 24 000 €. Skillnaden mellan det ansökta och det godkända bidraget överstiger 10 %. I offentligt stöd betalas 18 000 € (24 000 € - (30 000 € - 24 000 €) = 18 000 €).

Bidragspost nr X söks enligt följande

I rubriken meddelar systemet vilken ansökan om utbetalning i ordningen det gäller.

När verifikat läggs till i Kostnadsspecifikationen kompletteras uppgifterna i punkten Kostnad som ligger till grund för betalningen av bidragsposten i tabellen automatiskt på basis av de inmatade kostnaderna.

I tabellen ser du dessutom en uppgift om hur mycket bidrag som har godkänts genom stödbeslutet.

Sökanden ska komplettera uppgiften i punkten Utbetalning av bidrag söks enligt följande. Här meddelas hur mycket av det beviljade bidraget som ansöks om att betalas ut med ansökan om utbetalning. Det bidrag som ansöks om att betalas ut bestäms enligt stödprocenten i stödbeslutet. (Utbetalning av bidrag som söks= stödprocent X kostnad som ligger till grund för betalningen av bidragsposten)

Den första och den sista bidragsposten som söks ska utgöra minst 20 % av det totala bidragsbeloppet! Om investeringen inte är slutförd kan du ansöka om utbetalning av högst 80 % av det beviljade bidraget.

Räkneexempel. Godkända kostnader 100 000 €, beviljat bidrag: 30 000 €, bidragsprocent 30. I den första och den sista ansökan om utbetalning ska minimikostnaden utan mervärdesskatt vara 20 000 €, varav bidraget som söks är 6000 €. Bidragsprocenten kan kontrolleras i stödbeslutet.

Bilagor

EU-medfinansierat investeringsstöd

Foga följande bilagor till ansökan om utbetalning och om tillstånd att lyfta lån

 • Utgiftsverifikat (faktura eller motsvarande)

Kopior av utgiftsverifikat som hör samman med genomförandet av investeringen. Av utgiftsverifikatet ska den mottagna varan eller tjänsten framgå.

 • Betalningsverifikat (bankkontoutdrag, ett specificerat kassakvitto från en affär eller ett annat motsvarande verifikat)

Kopior av betalningsverifikat som hör samman med genomförandet av investeringen. I fråga om kontantkvitton ska stödtagaren med hjälp av bokföringsanteckningar, kontoutdrag eller på annat tillförlitligt sätt kunna visa varifrån pengarna kommer.

 • Bokföringshandlingar

Ett utdrag ur jordbruksanteckningarna eller ur huvudboken för den period som betalningsansökan gäller.

 • En utredning av att kostnaderna är skäliga eller handlingar som rör konkurrensutsättning

Om stödbeslutet inte bygger på enhetskostnader för byggande ska en utredning av att kostnaderna är skäliga fogas till ansökan. Anskaffningar som bygger på andra än enhetskostnader är t.ex. foderutdelningsvagnar eller maskiner och anordningar för att försätta jordbruksprodukter i handelsdugligt skick. En utredning ska bifogas om

 • anskaffningen överstiger 3000 € (stödbeslut som fattats före 21.11.2011)
 • anskaffningen överstiger 10 000 € (stödbeslut som fattats 21.11.2011 och därefter)

Om stödet (bidrag + räntestöd) överstiger 50 % av det uppskattade kostnadsförslaget för investeringen ska en upphandlingsannons från webbplatsen HILMA-hankintailmoitukset.fi och ett motiverat upphandlingsbeslut fogas till ansökan om utbetalning.

 • Utredning av eget arbete (fysisk person)

Som eget arbete godkänns bara arbete som stödtagaren/stödtagarna har utfört. Gör upp en rapport över de utförda arbetstimmarna per dag på Landsbygdsverkets blankett nr 506 eller ett motsvarande dokument.

 • Utredning av användningen av eget virke och egna marksubstanser (fysisk person)

Gör upp en utredning av användningen av eget virke eller egna marksubstanser på Landsbygdsverkets blankett nr 2322L eller ett motsvarande dokument. Utredningen ska innehålla ett utlåtande av en sakkunnig om virkets och marksubstansernas mängd, beskaffenhet och pris.

 • Handlingar som förutsatts i stödbeslutet

Foga de handlingar som förutsatts i stödbeslutet till ansökan. Till en betalningsansökan som gäller en byggnadsinvestering ska fogas kopior av protokollen över de syneförrättningar som förutsatts i beslutet om bygglov, när synerna har utförts.

Nationell investering

Nationellt finansierat investeringsstöd: Foga följande bilagor till ansökan om utbetalning och om tillstånd att lyfta lån

 • Sammanfattning (förteckning med sammanställning) över utgifts- och betalningsverifikat

För in uppgifterna om utgifter och betalningar som hör samman med genomförandet av investeringen i förteckningen med sammanställning (Blnr 2331) eller ett motsvarande dokument. Förteckningen ska gå att jämföra med verifikaten i bokföringen/jordbruksanteckningarna. I förteckningen uppges åtminstone följande: datum för betalning av fakturan, verifikatnumret, den vara/tjänst som mottagits samt totalpriset utan moms. Alla stödtagare ska underteckna blanketten.

 • En utredning av att kostnaderna är skäliga eller handlingar som rör konkurrensutsättning

Om stödbeslutet inte bygger på enhetskostnader för byggande ska en utredning av att kostnaderna är skäliga fogas till ansökan. Anskaffningar som bygger på andra än enhetskostnader är t.ex. foderutdelningsvagnar, maskiner och anordningar för att försätta jordbruksprodukter i handelsdugligt skick. En utredning ska bifogas om

 • anskaffningen överstiger 3000 € (stödbeslut som fattats före 21.11.2011)
 • anskaffningen överstiger 10 000 € (stödbeslut som fattats 21.11.2011 och därefter)

Om stödet (bidrag + räntestöd) överstiger 50 % av det uppskattade kostnadsförslaget för investeringen ska en upphandlingsannons från webbplatsen HILMA-hankintailmoitukset.fi och ett motiverat upphandlingsbeslut fogas till ansökan om utbetalning.

 • Utredning av eget arbete (fysisk person)

Som eget arbete godkänns bara arbete som stödtagaren/stödtagarna har utfört. Gör upp en rapport över de utförda arbetstimmarna per dag på Landsbygdsverkets blankett nr 506 eller ett motsvarande dokument.

 • Utredning av användningen av eget virke och egna marksubstanser (fysisk person)

Gör upp en utredning av användningen av eget virke eller egna marksubstanser på Landsbygdsverkets blankett nr 2322L eller ett motsvarande dokument. Utredningen ska innehålla ett utlåtande av en sakkunnig om virkets och marksubstansernas mängd, beskaffenhet och pris.

 • Handlingar som förutsatts i stödbeslutet

Foga de handlingar som förutsatts i stödbeslutet till ansökan. Till en betalningsansökan som gäller en byggnadsinvestering ska fogas kopior av protokollen över de syneförrättningar som förutsatts i beslutet om bygglov, när synerna har utförts.

 • Dräneringsprotokoll

Till ansökan fogas en kopia av protokollet fört på dräneringsplatsen (Blnr 515). Protokollet över utfört dräneringsarbete (Blnr 509) ska bifogas då du ansöker om utbetalning av den sista bidragsposten eller om tillstånd att lyfta den sista posten av ett räntestödslån.

 • Förvärv av bebyggd jordbruksfastighet

Vid ansökan om tillstånd att lyfta lån ska sökanden lämna in en kopia av det slutliga köpebrevet eller motsvarande åtkomsthandling.

Fliken Underteckning och inlämning

På fliken Underskrift och sändning kan du skicka ansökan för behandling till NTM-centralen. Klicka på rutan Jag undertecknar att de ovan nämnda uppgifterna stämmer, varefter knappen Underteckna aktiveras. Du kan vid behov ta bort underskrifterna med knappen Redigra underskrifter så att du kan redigera uppgifterna i ansökan.

Med knappen Skicka ansökan skickar du in ansökan för behandling. Om du vill återta ansökan är det möjligt genom att du klickar på knappen Återta och redigera under rubriken Funktioner. Du kan återta ansökan bara om den inte har tagits upp till behandling.

Om undertecknarna är flera till antalet måste var och en själv underteckna ansökan med sina egna koder. Först när den sista undertecknaren har undertecknat ansökan blir knappen Skicka ansökan synlig.

Att öppna en halvfärdig ansökan

Du kan avbryta ifyllandet av betalningsansökan och fortsätta fylla i den senare. Kom ihåg att spara den halvfärdiga betalningsansökan innan du slutar.

I Hyrräs projektbibliotek (i punkten Projekt) ser du alla de projekt som du har på gång. Siffran efter eurotecknet visar numret på betalningsansökan.

Klicka på projektet så öppnas uppgifterna om projektet. Du kan granska antingen Stödansökan eller Betalningsansökan.

På raden Visa ser du alla skeden som ansökan redan har genomgått. I punkten Visa väljer du önskad betalningsansökan. Ett projekt kan också ha flera betalningsansökningar och då syns var och en betalningsansökan som en egen låda på raden Visa.

Betalningsansökan öppnas från den översta uppgiften om handläggning som har grå bakgrund.

Om du vill ta bort en halvfärdig betalningsansökan klickar du på Ta bort betalningsansökan. Systemet säkerställer ytterligare att du säkert vill ta bort ansökan.

Sökanden kan ta bort en betalningsansökan som är i läget Första registreringen av betalningsansökan och Inlämnande av betalningsansökan till NTM-centralen (underskriften/underskrifterna måste först tas bort, annars lyckas borttagningen inte). När myndigheten har tagit upp betalningsansökan till behandling går den inte längre att ta bort.

Om det uppstår problem med ifyllandet av betalningsansökan ska du kontakta NTM-centralen.

 
Sidan har senast uppdaterats 9.7.2021