Hyrrä-användarens dataskydd

Dataskyddet utgör en central del av Livsmedelsverkets verksamhet. När uppgifter lämnas ut och behandlas tas det alltid hänsyn till de krav som dataskyddet och informationssäkerheten ställer. Massutlämning av personuppgifter ur Hyrrä förutsätter ett av Livsmedelsverket beviljat tillstånd till utlämnande av uppgifter. I samband med att tillståndet till utlämnande av uppgifter avgörs utreder Livsmedelsverket noggrant omständigheterna kring användningen och skyddet av uppgifterna samt datasäkerheten hos mottagaren av uppgifterna.

Vad används dina uppgifter till?

Personuppgifterna i Hyrrä används till behandling av stöd- och betalningsansökningar, kontroller, sändning av uppföljningsuppgifter samt uppföljning av varaktigheten av stödjade investeringar.

Uppgifter kan utlämnas till utomstående bara om det finns lagstadgade förutsättningar för utlämning av uppgifterna. Det går inte att förhindra att uppgifter lämnas ut till exempel för skötsel av myndighetsuppgifter och för vetenskaplig forskning.

Uppgifterna i Hyrrä får lämnas ut för följande användningsändamål:

• Skötsel av myndighetsuppgifter
Uppgifter kan lämnas ut till tillsynsmyndigheter (bl.a. Statens revisionsverk, Kommissionen, Attesterande myndighet (för närvarande BDO), Europeiska revisionsrätten), för myndigheternas planerings- och utredningsuppdrag och för andra motsvarande myndighetsuppgifter
• Historisk och vetenskaplig forskning samt sammanställning av statistik
• Annat utlämnande av uppgifter

Uppgifter om en person får med tillstånd av Livsmedelsverket lämnas ut endast om sökanden har rätt att behandla dem med stöd av lag. Personuppgifter får till exempel användas för att kontrollera att uppgifterna i ett kundregister stämmer eller överlåtas för redaktionella syften.

Du kan bekanta dig med dataskyddsbeskrivningarna på adressen Livsmedelsverket → Om oss → Tjänster → Dataskydd.

 

Tilläggsuppgifter

Mer information om dataskydd får du av Livsmedelsverkets dataskyddsansvarig (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi) och på adressen tietosuoja.fi. På webbplatsen hittar du en mängd material och lagstiftning som gäller dataskydd samt ett omfattande informationspaket om EU:s allmänna dataskyddsförordning som träder i kraft år 2018.

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2021