Urvalskriterier för investeringsstöd för jordbruk


En förutsättning för att stödansökan ska gå vidare till urvalet är att den sökande och ansökan uppfyller stöd-villkoren. Stödvillkoren baserar sig på Finlands CAP-plan och den nationella lagstiftningen. I investeringarna för utveckling av gårdsbruksenheternas konkurrenskraft och modernisering av gårdsbruksenheterna ligger tyngdpunkten på projektets inverkan på ekonomin och konkurrenskraften, men inverkan på klimatet och mil-jön och eventuell inverkan på produktionsförhållandena är också viktiga. När det gäller energiinvesteringarna, investeringarna som främjar miljöns tillstånd och ett hållbart produktionssätt och investeringarna som främjar djurs välbefinnande och biosäkerheten ligger tyngdpunkten på inverkan på klimatet, miljön och produktions-förhållandena, men även eventuell inverkan på företagets ekonomi och konkurrenskraft har betydelse. När det gäller startstödet till unga jordbrukare beaktas jordbruksföretagets ekonomiska och produktionsmässiga för-utsättningar samt jordbruksföretagets utvecklingsåtgärder och produktionens hållbarhet.

Vid poängsättningen väljs under varje tema den beskrivning som bäst passar in på bedömningen av stödan-sökan i fråga. På urvalskriterierna tillämpas en numerisk skala från 0 till 3, där det också är möjligt att an-vända halva poäng. Under varje tema finns beskrivningar av grunderna för poängsättningen. Motiveringen i ord ges utifrån den numeriska bedömningen och jämförelsen av ansökningarna.

Investeringar för utveckling av gårdsbruksenheternas konkurrenskraft och modernisering av gårds-bruksenheterna


1. Inverkan på ekonomin för det företag som är föremål för stödet*

3 poäng: Ansökan visar att den planerade investeringen avsevärt förbättrar företagarinkomsten/det ekono-miska resultatet. Ansökan visar att projektet är utomordentligt lönsamt.

2 poäng: Ansökan visar att den planerade investeringen förbättrar företagarinkomsten/det ekonomiska resul-tatet. Ansökan visar att projektet är mycket lönsamt.

1 poäng: Ansökan visar att den planerade investeringen i någon mån förbättrar företagarinkomsten/det eko-nomiska resultatet. Ansökan visar att projektet är lönsamt.

0 poäng: Ansökan visar inte att den planerade investeringen förbättrar företagarinkomsten/det ekonomiska resultatet. Ansökan visar inte att projektet förbättrar lönsamheten.


2. Inverkan på konkurrenskraften för det företag som är föremål för stödet*

3 poäng: Ansökan visar att den planerade investeringen avsevärt förbättrar företagets konkurrenskraft i fråga om pris (till exempel sänker enhetskostnaderna för produkten antingen genom skalfördelar, genom bättre re-surseffektivitet till exempel i och med utnyttjande av ny teknik, digitalisering och innovativa lösningar, genom höjning av arbetets och/eller kapitalets produktivitet eller genom samarbete) eller avsevärt förbättrar företa-gets konkurrenskraft i fråga om kvalitet (till exempel är en del av utvecklingen av livsmedelskedjan, gör det lättare att producera nya, mer utvecklade produkter, förbättrar produkternas kvalitet eller hjälper till att svara på förändringar i konsumenternas efterfrågan).

2 poäng: Ansökan visar att den planerade investeringen förbättrar företagets konkurrenskraft i fråga om pris (till exempel sänker enhetskostnaderna för produkten antingen genom skalfördelar, genom bättre resurseffek-tivitet till exempel i och med utnyttjande av ny teknik, digitalisering och innovativa lösningar, genom höjning av arbetets och/eller kapitalets produktivitet eller genom samarbete) eller förbättrar företagets konkurrenskraft i fråga om kvalitet (till exempel är en del av utvecklingen av livsmedelskedjan, gör det lättare att producera nya, mer utvecklade produkter, förbättrar produkternas kvalitet eller hjälper till att svara på förändringar i kon-sumenternas efterfrågan).

1 poäng: Ansökan visar att den planerade investeringen i någon mån förbättrar företagets konkurrenskraft i fråga om pris (till exempel sänker enhetskostnaderna för produkten antingen genom skalfördelar, genom bättre resurseffektivitet till exempel i och med utnyttjande av ny teknik, digitalisering och innovativa lösningar, genom höjning av arbetets och/eller kapitalets produktivitet eller genom samarbete) eller i någon mån förbätt-rar företagets konkurrenskraft i fråga om kvalitet (till exempel är en del av utvecklingen av livsmedelskedjan, gör det lättare att producera nya, mer utvecklade produkter, förbättrar produkternas kvalitet eller hjälper till att svara på förändringar i konsumenternas efterfrågan).

0 poäng: Ansökan visar inte att den planerade investeringen förbättrar företagets konkurrenskraft i fråga om pris eller kvalitet.

*Av kriterierna 1 (inverkan på ekonomin) och 2 (inverkan på konkurrenskraften) måste den sökande få sam-manlagt minst en poäng.


3. Inverkan på miljön och klimatet

3 poäng: Projektet främjar avsevärt de positiva miljö- och klimateffekterna av produktionen (till exempel gör att kolsänkorna ökar eller fungerar effektivare, producerar energieffektiva byggnads- och logistiklösningar, utnyttjar möjligheterna med bästa tillgängliga teknik (BAT), använder i tillämpliga delar koldioxidneutrala och/eller kolbindande byggnadsmaterial, främjar utnyttjande av stallgödsel och annat organiskt material, för-bättrar djurens produktivitet och hållbarhet, främjar bevarandet av den biologiska mångfalden eller tillför gårds- och landsbygdsmiljön mervärde).

Och/eller projektet minskar avsevärt de negativa miljöeffekterna av produktionen (till exempel minskar utsläp-pen av växthusgaser, minskar användningen av fossila bränslen eller minskar näringsförluster).

2 poäng: Projektet främjar de positiva miljö- och klimateffekterna av produktionen (till exempel gör att kol-sänkorna ökar eller fungerar effektivare, producerar energieffektiva byggnads- och logistiklösningar, utnyttjar möjligheterna med bästa tillgängliga teknik (BAT), använder i tillämpliga delar koldioxidneutrala och/eller kol-bindande byggnadsmaterial, främjar utnyttjande av stallgödsel och annat organiskt material, förbättrar dju-rens produktivitet och hållbarhet, främjar bevarandet av den biologiska mångfalden eller tillför gårds- och landsbygdsmiljön mervärde).

Och/eller projektet minskar de negativa miljöeffekterna av produktionen (till exempel minskar utsläppen av växthusgaser, minskar användningen av fossila bränslen eller minskar näringsförluster).

1 poäng: Projektet främjar i någon mån de positiva miljö- och klimateffekterna av produktionen (till exempel gör att kolsänkorna ökar eller fungerar effektivare, producerar energieffektiva byggnads- och logistiklösning-ar, utnyttjar möjligheterna med bästa tillgängliga teknik (BAT), använder i tillämpliga delar koldioxidneutrala och/eller kolbindande byggnadsmaterial, främjar utnyttjande av stallgödsel och annat organiskt material, för-bättrar djurens produktivitet och hållbarhet, främjar bevarandet av den biologiska mångfalden eller tillför gårds- och landsbygdsmiljön mervärde).

Och/eller projektet minskar i någon mån de negativa miljöeffekterna av produktionen (till exempel minskar ut-släppen av växthusgaser, minskar användningen av fossila bränslen eller minskar näringsförluster).

0 poäng: Projektet varken främjar de positiva miljö- och klimateffekterna eller minskar de negativa miljö- och klimateffekterna av produktionen.


4. Inverkan på produktionsförhållandena

3 poäng: Projektet förbättrar avsevärt produktionsförhållandena på gården (till exempel funktionaliteten, ar-betshälsan, säkerheten i arbetet, produktionshygienen, biosäkerheten, djurens välbefinnande i produktions-byggnaden, lagringsförhållandena; vid planeringen har möjligheterna till utveckling och/eller utvidgning av verksamheten i framtiden beaktats synnerligen väl).

2 poäng: Projektet förbättrar produktionsförhållandena på gården (till exempel funktionaliteten, arbetshälsan, säkerheten i arbetet, produktionshygienen, biosäkerheten, djurens välbefinnande i produktionsbyggnaden, lagringsförhållandena; vid planeringen har möjligheterna till utveckling och/eller utvidgning av verksamheten i framtiden beaktats väl).

1 poäng: Projektet förbättrar i någon mån produktionsförhållandena på gården (till exempel funktionaliteten, arbetshälsan, säkerheten i arbetet, produktionshygienen, biosäkerheten, djurens välbefinnande i produktions-byggnaden, lagringsförhållandena; vid planeringen har möjligheterna till utveckling och/eller utvidgning av verksamheten i framtiden beaktats).

0 poäng: Projektet förbättrar inte produktionsförhållandena på gården.


Investeringar som främjar miljöns tillstånd och ett hållbart produktionssätt, energiinvesteringar samt investeringar som främjar djurs välbefinnande och biosäkerheten

1. Inverkan på miljön*

3 poäng: Projektet främjar avsevärt de positiva miljöeffekterna av produktionen (till exempel förbättrar åkerns kulturtillstånd eller markstruktur, främjar bevarandet av den biologiska mångfalden, tillför gårds- och lands-bygdsmiljön mervärde) eller minskar avsevärt de negativa miljöeffekterna av produktionen (till exempel mins-kar näringsförluster).

2 poäng: Projektet främjar de positiva miljöeffekterna av produktionen (till exempel förbättrar åkerns kulturtill-stånd eller markstruktur, främjar bevarandet av den biologiska mångfalden, tillför gårds- och landsbygdsmil-jön mervärde) eller minskar de negativa miljöeffekterna av produktionen (till exempel minskar näringsförlus-ter).

1 poäng: Projektet främjar i någon mån de positiva miljöeffekterna av produktionen (till exempel förbättrar åkerns kulturtillstånd eller markstruktur, främjar bevarandet av den biologiska mångfalden, tillför gårds- och landsbygdsmiljön mervärde) eller minskar i någon mån de negativa miljöeffekterna av produktionen (till ex-empel minskar näringsförluster).

0 poäng: Projektet varken främjar de positiva eller minskar de negativa miljöeffekterna av produktionen.


2. Inverkan på klimatet*

3 poäng: Projektet minskar avsevärt växthusgasutsläppen och/eller gör att kolsänkorna ökar eller fungerar ef-fektivare (till exempel producerar energieffektiva byggnads- och logistiklösningar, utnyttjar möjligheterna med bästa tillgängliga teknik (BAT), minskar användningen av fossila bränslen, främjar utnyttjande av stallgödsel och annat organiskt material, använder i tillämpliga delar koldioxidneutrala och/eller kolbindande byggnads-material, förbättrar åkrarnas vattenhushållning, förbättrar djurens produktivitet och hållbarhet eller minskar be-hovet att bryta ny åkermark).

2 poäng: Projektet minskar växthusgasutsläppen och/eller gör att kolsänkorna ökar eller fungerar effektivare (till exempel producerar energieffektiva byggnads- och logistiklösningar, utnyttjar möjligheterna med bästa tillgängliga teknik (BAT), minskar användningen av fossila bränslen, främjar utnyttjande av stallgödsel och annat organiskt material, använder i tillämpliga delar koldioxidneutrala och/eller kolbindande byggnadsmateri-al, förbättrar åkrarnas vattenhushållning, förbättrar djurens produktivitet och hållbarhet eller minskar behovet att bryta ny åkermark).

1 poäng: Projektet minskar i någon mån växthusgasutsläppen och/eller gör att kolsänkorna ökar eller funge-rar effektivare (till exempel producerar energieffektiva byggnads- och logistiklösningar, utnyttjar möjligheterna med bästa tillgängliga teknik (BAT), minskar användningen av fossila bränslen, främjar utnyttjande av stall-gödsel och annat organiskt material, använder i tillämpliga delar koldioxidneutrala och/eller kolbindande byggnadsmaterial, förbättrar åkrarnas vattenhushållning, förbättrar djurens produktivitet och hållbarhet eller minskar behovet att bryta ny åkermark).

0 poäng: Projektet minskar inte utsläppen av växthusgaser och gör inte heller att kolsänkorna ökar eller fun-gerar effektivare.

*Av kriterierna 1 (inverkan på miljön) och 2 (inverkan på klimatet) måste den sökande få sammanlagt minst en poäng.


3. Inverkan på produktionsförhållandena

3 poäng: Projektet förbättrar avsevärt produktionsförhållandena på gården (till exempel funktionaliteten, bio-säkerheten, djurens välbefinnande, åkrarnas dränering).

2 poäng: Projektet förbättrar produktionsförhållandena på gården (till exempel funktionaliteten, biosäkerhet-en, djurens välbefinnande, åkrarnas dränering).

1 poäng: Projektet förbättrar i någon mån produktionsförhållandena på gården (till exempel funktionaliteten, biosäkerheten, djurens välbefinnande, åkrarnas dränering).

0 poäng: Projektet förbättrar inte produktionsförhållandena på gården.


4. Inverkan på ekonomin och konkurrenskraften för det företag som är föremål för stödet

3 poäng: Ansökan visar att projektet är synnerligen lönsamt och förbättrar jordbruksföretagets ekonomiska resultat avsevärt.
Ansökan visar att den planerade investeringen avsevärt förbättrar företagets konkurrenskraft i fråga om pris eller kvalitet.

2 poäng: Ansökan visar att projektet är lönsamt och förbättrar jordbruksföretagets ekonomiska resultat.
Ansökan visar att den planerade investeringen förbättrar företagets konkurrenskraft i fråga om pris eller kvali-tet.

1 poäng: Ansökan visar att projektet är någorlunda lönsamt och förbättrar jordbruksföretagets ekonomiska resultat i någon mån.
Ansökan visar att den planerade investeringen i någon mån förbättrar företagets konkurrenskraft i fråga om pris eller kvalitet.

0 poäng: Ansökan visar inte att den planerade investeringen förbättrar lönsamheten/företagets ekonomiska resultat eller konkurrenskraft.

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023