Utvecklingsprojekt - Hyrrä-anvisningar

Grundläggande information 

Efter att du valt ansökningstypen kan du se två mellanblad i projektansökan: Basuppgifter och Projektplan. Innan du fyller i ansökan, kontrollera i blankettens övre kant att du valt rätt ansökningstyp. Fyll först i Basuppgifter. I grunduppgifterna ingår uppgifter om sökanden och hans eller hennes kontaktuppgifter, projektets kontaktpersoner, övriga parter samt-projektuppgifter.

H_perustiedot

Sökande och kontaktuppgifter

Den sökande kan vara ett offentlig- eller privaträttsligt samfund eller en stiftelse. Offentligrättsliga samfund är bland annat en kommun, samkommun eller en inrättning som lyder under dem, en statlig myndighet eller inrättning, en församling eller annat religiöst samfund och sametinget. Privaträttsliga sammanslutningar utgörs bland annat av registrerade föreningar och företag.

Sökande- och kontaktuppgifter kommer automatiskt från företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Om adressuppgifterna är föråldrade, uppdatera dem då i FODS, så att de även uppdateras i Hyrrä. Genom att klicka på Redigera kan du lägga till eller ändra sökandens www-adress i ansökan.

H_hakijan www

 

Då du klickar på Redigera-knappen öppnas ett fält för en www-adress där du kan fylla i sökandens www-adress. Spara uppgiften genom att klicka på Spara.

Kontaktperson

Vid behov kan kontaktpersonens uppgifter vara personens uppgifter som fungerar som projektets kontaktperson för myndigheterna. Man lägger till en kontaktperson genom att klicka Lägg till kontaktperson.

Fyll i kontaktpersonens personbeteckning i fältet som öppnas i formatet xxxxxx-xxxx och klicka på Sök. Systemet söker automatiskt kontaktpersonens uppgifter från befolkningsregistercentralen. Uppgifterna kan inte ändras. Om du vill byta ut personen du valt till någon annan, klicka då Byt kontaktperson.

Genom att klicka på Redigera öppnas fält för kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress. Spara uppgifterna genom att klicka på Spara. Det är viktigt att lägga till e-postadressen så att meddelanden som gäller ansökan och som skickas per e-post ska nå kontaktpersonen.

Ansvarsperson

Projektets ansvarsperson är en person som kan underteckna ansökan och ansvarar för genomförandet av projektet. En person som autentiserats i systemet läggs automatiskt till som ansvarsperson. Uppgifter som kan ändras (kompletteras) är:

  • Genom att välja personen som Undertecknare fastställs ansökans undertecknare. Du kan aktivera/avaktivera valet genom att klicka på rutan framför valet så att den är ifylld (vald) eller tom (inte vald). I ansökans mellanblad för Grunduppgifter ska man välja undertecknare enligt organisationens regler för att det ska vara möjligt att underteckna och lämna in ansökan.
  • Man kan även ändra (komplettera) ansvarspersonens uppgifter om personens roll inom projektet/organisationen, telefonnummer och e-postadress. Det är viktigt att lägga till e-postadressen så att meddelanden som gäller ansökan och som skickas per e-post ska nå ansvarspersonen.

Övriga personer med rätt att underteckna

Ansökan kan även ha övriga parter (t.ex. övriga personer som undertecknar ansökan) som läggs till ansökan här. Personerna läggs till under Lägg till ny part.

Fyll i personens personbeteckning i fältet som öppnats i formatet xxxxxx-xxxx och klicka på Sök. Systemet söker automatiskt kontaktpersonens uppgifter från befolkningsregistercentralen. Om någon annan part fungerar som ansökans undertecknare, klicka Undertecknare. Om du vill radera en annan part, klicka Radera.

Du kan lägga till flera övriga parter i ansökan genom att klicka Lägg till ny part på nytt. Du kan endast skicka ansökan efter att alla parter som angetts som undertecknare har loggat in med sina egna koder och undertecknat ansökan under mellanbladet Underteckning. Därför ska alla undertecknare ha egna Katso-koder med Hyrrä-sökandes behörigheter. Mer information om att skicka ansökan finns under Att underteckna och skicka.

Uppgifter om projektet

I den här delen anges projektets grunduppgifter, bl.a. projektets namn och kommunen där projektet genomförs huvudsakligen. Obligatoriska fält anges med en röd asterisk och Tooltipsen ger anvisningar i att fylla i fälten. (Läs Allmänt om att använda Hyrrä).

Ge projektet ett kort och koncist namn som beskriver projektets verksamhet.

Stödet söks antingen hos NTM-centralen eller hos Leader-gruppen, Ange med ett kryss hos vilkendera du ansöker om stöd.

Tiden för genomförande av projektet presenteras. Anteckna projektets start- och slutdatum i fälten. Projektet får genomföras och dess kostnader är godtagbara endast till det datum som angetts i stödbeslutet. Projektet kan fortgå i högst tre och av särskilda skäl högst fem år. NTM-centralen kan förlänga tiden för genomförande om det finns ett godtagbart skäl för det som inte har kunnat förutses, och om det är nödvändigt för genomförandet av projektet att tiden förlängs. Fristen kan förlängas två gånger för högst ett år i sänder. Tiden för genomförande av åtgärder kan dock uppgå till högst sex år. Det ska ansökas om förlängd tid i god tid innan tiden för genomförande av projektet löper ut. Den tidigaste tidpunkten för inledning av godtagbara åtgärder och tillhörande kostnader är det datum som ansökan har anhängiggjorts vid NTM-centralen eller i Leader-gruppen.

Välj om  en styrgrupp föreslås för projektet eller inte. En styrgrupp ska tillsättas för projekt som är nationella och gäller verksamhet mellan regioner samt för omfattande projekt som har godtagbara kostnader på minst 300 000 euro och som beviljas ett stöd på 100 procent. En styrgrupp kan tillsättas för andra projekt om 1) den godtagbara kostnadsberäkningen för projektet är minst 50 000 euro; och 2) om projektet har omfattande inverkan på företagsverksamhet, verksamhetsförutsättningarna för näringsidkare i regionen eller den regionala välfärden. Av vägande skäl kan en styrgrupp även tillsättas för ett projekt som har godtag bara kostnader på under 50 000 euro.

Meddela om det föreslås att stödet överförs till en annan part som genomför projektet. Det går att delvis överföra stödet till en annan part för att genomföra projektet. Överföringen av stödet ska vara ändamålsenligt med tanke på genomförandet av projektet. Mottagarna av det överförda stödet ska också uppfylla villkor som gäller stödtagare. Stödtagaren ska göra upp avtal med de övriga personer som genomför projektet. Av avtalet ska det framgå vilka avtalsparterna är, innehållet i de åtgärder som avtalet omfattar och parternas roll i genomförandet av projektet. Avtalet ska innehålla kostnaderna för de åtgärder som parterna genomför och den stödsumma som överförs till den som mottar överföringen. Dessutom ska det i avtalet avtalas att stödmottagaren kan ge uppgifter om båda parter till tillsynsmyndigheten vad gäller de verksamheter som får stöd.

Om stödöverföring förekommer i projektet, anteckna då mottagarna av stödöverföringen och mottagarens mottagarnas FO-nummer. Även efter överföringen ska den sökande ha tillgång till en betydande del av stödet.

Projektets karaktär anges i punkten ”Projektet är till sin karaktär”:

Lokalt/regionalt

Interregionalt

  • i ett interregionalt projekt genomförs projektet på flera Leader-gruppers eller flera NTM-centralers område. I interregionala projekt ska ett samarbetsavtal där bl.a. partnerna i projektet uppges bifogas till ansökan.

Riksomfattande

  • ett riksomfattande projekt har riksomfattande genomslagskraft. Riksomfattande projekt har en separat ansökan och som förvaltande myndighet fungerar NTM-centralen i Tavastland. För riksomfattande projekt väljer man om det är fråga om ett riksomfattande projekt som deltar i den separata ansökan eller ett riksomfattande koordinationsprojekt.

Internationellt

  • internationella projekt kan finansieras via Leader-grupperna samt i projekt som motsvarar samarbetsprinciperna. I internationella projekt ska ett samarbetsavtal där bl.a. partnerna i projektet uppges bifogas till ansökan.

Landsbygdens innovationsgrupp

  • detta väljs bara av en innovationsgrupp för landsbygden som har godkänts av jord- och skogsbruksministeriet.

Om projektet till sin karaktär är internationellt eller interregionalt ange i ansökan uppgifter om de projektpartner med vilka samarbete mellan regionerna eller länderna bedrivs.

Uppge den kommun där projektet huvudsakligen genomförs samt övriga kommuner där projektet genomförs. Kommunerna uppges med kommunindelningen från 1.1.2014.

I den offentliga beskrivningen av projektet ska målen för projektet och de åtgärder som ska anges utföras. Denna beskrivning publiceras på Internet och den kan utnyttjas i informationen om landsbygdsprogrammet.

Blankettens uppgifter sparas då du klickar Följande och går till följande mellanblad. Samtidigt öppnas mellanbladet Projektplan.

Om du vill spara grunduppgifterna och fortsätta att fylla i ansökan senare, klicka då på Spara i det övre vänstra hörnet.

H_tallenna

Projektplan

Skriv in projektplanen i de fält som reserverats för den.

Med samma ansökan kan man ansöka om både utveckling och investeringar. Fundera på om det för projektet som helhet är vettigt att kombinera dessa, eller om utvecklingen och investeringen kunde genomföras som egna projekt. Välj om projektet omfattar utveckling, investeringar eller både och.

Om projektet omfattar både utveckling och investeringar ska det fyllas i en egen kostnadsberäkning och finansieringsplan för dem båda. Det fattas ett eget stödbeslut om båda delarna.

Åtgärden för ett utvecklingsprojekt kan vara
1.    Utbildning och information
7.    Service på landsbygden och utveckling av byar
16.    Samarbete

Antecknas projektets delåtgärd i den nedanstående listan (till exempel 1.2 informationsförmedling och demonstrationer). Om projektet omfattar både utveckling och investeringar väljer man en delåtgärd för dem båda (t.ex. utveckling 7.1 Utredningar och planer och investering 7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster.) För delåtgärd 1.1 väljs en specifik målgrupp för utbildningen. Delåtgärd 16.1 kan väljas endast av en innovationsgrupp för landsbygden som söker godkännande av jord- och skogsbruksministeriet.

I följande delåtgärder kan ingå utveckling

1.    Utbildning och information
1.1    Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter
1.2    Informationsförmedling och demonstrationer

7.    Service på landsbygden och utveckling av byar
7.1    Utredningar och planer
7.3    Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster
7.4    Service på landsbygden
7.6    Kultur- och naturarv

16.    Samarbete
16.1    Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP
16.10 Andra samarbetsprojekt
16.2    Utveckling av nya produkter och metoder
16.3    Samarbete mellan mikroföretag
16.4    Korta distributionskedjor för livsmedel
16.5    Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd
16.6    Produktion av biomassa och distributionskedjor för den
16.9    Utveckling av välfärdsjordbruk

I följande delåtgärder kan ingå investeringar

1.    Utbildning och information
1.2    Informationsförmedling och demonstrationer

7.    Service på landsbygden och utveckling av byar
7.2    Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur
7.3    Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster
7.4    Service på landsbygden
7.5    Fritid och investeringar i turism
7.6    Kultur- och naturarv

Om byggande ingår i investeringar, ta reda på vilka tillstånd som behövs för byggandet och om de redan har beviljats eller sökts. Om byggandet eller genomförandet av åtgärden kräver tillstånd av en myndighet och något sådant inte har fogats till stödansökan när den anhängiggörs, ska tillståndet fogas till ansökan innan beslut meddelas på ansökan. Av grundad anledning kan stod beviljas utan ett tillstånd som har vunnit laga kraft under förutsättning att ett villkor ingår i stödbeslutet enligt vilket ett lagakraftvunnet tillstånd ska visas upp i samband med den första betalningsansökan eller senast innan den sista posten av stödet betalas ut. När det är fråga om en byggrelaterad investering ska ett lagakraftvunnet byggnads- eller miljötillstånd dock visas upp innan stödbeslutet ges.

Kostnaderna för anskaffning av tillstånd kan ha uppkommit innan stödansökan anhängiggjordes.

Obligatoriska fält anges med en röd asterisk och tooltipsen ger anvisningar i att fylla i fälten. (Läs Allmänt om att använda Hyrrä).

I nedre delen av mellanbladet Projektplan väljer man en Åtgärd och en Riktade åtgärden som projektet förverkligar i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Projektets nödvändiga bilagor ska bifogas.

Bilageblanketter finns på Landsbygdsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/sv/sammanslutningar/stod-och-utveckling/projektstod-for-landsbygden.

Bilagor läggs till genom att klicka Lägg till bilaga.

 

Genom att klicka Bläddra öppnas användarens dators Resurshantering där du kan välja bilagor. Då du valt filen i resurshanteringen och klickat på Öppna syns den valda filens namn i fönstret, och efter en stund stängs fönstret automatiskt.

Om du vill radera en bilaga du lagt till, klicka då på det röda krysset efter bilagans namn. Antalet bilagor är inte begränsat, så du kan lägga till så många bilagor som du behöver vid varje punkt. Man lägger till en ny bilaga genom att klicka Lägg till på nytt. En bilagas maximala storlek är 10 Mb.

H_poista

Du kan även lägga till så många övriga bilagor som gäller ansökan som du behöver. En bilagas maximala storlek är 10 Mb.

Man lägger till övriga bilagor under Bilagor som gäller för ansökningstypen. Genom att klicka på pilen inuti fältet öppnas en rullgardinsmeny där du kan välja typen av bilaga. Om du inte hittar rätt typ av bilaga, välj då Övriga bilagor. Därefter syns knappen Lägg till bredvid fältet för typ av bilaga. Bilagor läggs till så som beskrivs ovan och med samma begränsningar.

 

Man sparar uppgifterna i mellanbladet Projektplan antingen genom att klicka på Spara i blankettens övre vänstra hörn

H_tallenna

eller genom att klicka på Spara och gå vidare i blankettens nedre hörn. Därefter öppnas tre nya mellanblad: Kostnader och finansiering, Målsättningar och Att underteckna och skicka.

Att redigera Leader, karaktären eller den riktade funktionen

Om du efter att ha sparat ansökän eller efter att ha fått en begäran om tilläggsuppgifter ännu vill redigera den myndighet som tar emot ansökan (NTM/Leader), projekttypen eller den åtgärd som ansökan gäller/den riktade fuktionen, kan du göra ändringarna på flikarna Basuppgifter och Projektplan med hjälp av knappen Redigera dina val.

Ett nytt fönster öppnas för redigeringsfunktionen.

Välj det fält som du vill redigera och klicka med musen på knappen Redigera. Efter det öppnas det låsta fältet så att du kan redigera det. Efter redigeringen aktiveras knappen Spara, och du kan spara ändringen. Därefter stängs fönstret automatiskt. Om du vill redigera flera fält så gör först alla redigeringar och tryck sedan på Spara. Om du inte vill göra ändringar, tryck då på knappen  Äterta så stängs fönstret.

Obs! Om du kopierar in text i Hyrrä direkt från Word är det möjligt att systemet inte kan läsa alla tecken, och texten fylls av frågetecken. Genom att kopiera texten från anteckningsfunktionen hålls texten snygg i Hyrrä.

Kostnader och finansiering

I mellanbladet Kostnader och finansiering anges de kostnader och den finansiering som man ansöker om för att genomföra projektet enligt kostnads- och finansieringstyp. Utan dessa uppgifter kan man inte skicka in ansökan.

En närmare kostnadsspecifikation bifogas med ansökan under mellanbladet Projektplan.

Välj först den kostnadsmodell som används i projektet. NTM-centralen fattar det slutliga beslutet om kostnadsmodellen. Kostnadsmodellen kan inte bytas ut mitt under projektet. Om projektet omfattar överföring av stöd används den valda kostnadsmodellen för alla som genomför projektet.

Kostnadsmodellerna som kan väljas är:
1.    Beräknade allmänna kostnader 24 % (flat rate)
2.    Beräknade allmänna kostnader 15 % (flat rate)
3.    Kostnaderna godkänns enbart enligt de faktiska kostnaderna

Genom att klicka på pilen under rubriken Kostnadsmodell öppnas en lista över alternativ. Klicka på det alternativ du vill ha. Efter att du valt modellen ska du fylla i motiveringen för ditt val och varför den valda kostnadsmodellen lämpar sig för projekt i fältet Motivering för val av kostnadsmodell. Nedanför fältet för val av kostnadsmodell dyker det upp en förklaring för hur kostnaderna ersätts i den valda kostnadsmodellen. Skapa den valda kostnadsmodellen genom att klicka på Skapa.

Sieppaa1

Beräknade allmänna kostnader (flat rate)

En del av projektets s.k. allmänna kostnader kan godkännas som beräknade. Som beräknade allmänna kostnader godkänns kontorskostnader, projektpersonalens resekostnader, projektpersonalens deltagaravgifter i kurser och seminarier, projektpersonalens lagstadgade arbetshälsovårdskostnader, kostnader för lokaler och maskiner samt apparater som reserverats för projektpersonalens bruk och serveringskostnader samt styrgruppens kostnader. Som dessa allmänna kostnader godkänns ett belopp som är 24 % eller 15 % av lönekostnaderna för projektet. De behöver inte verifieras separat med kvitton eller verifikat. Övriga kostnader verifieras med kvitton.

I projekt där resekostnaderna är extra höga på grund av projektets innehåll, t.ex. internationellt samarbete, nätverkande verksamhet eller långa avstånd, kan modellen med en beräknad allmän kostnad på 15 % användas. Detta avviker från det ovan i det att resekostnaderna söks utgående från de faktiska kostnaderna. I övrigt är modellen densamma som ovan.

Lönekostnader, köpta tjänster och alla övriga än de ovan nämnda allmänna kostnaderna godkänns mot kvitton enligt vanlig praxis.

I projekt utan lönekostnader kan denna modell inte väljas.

Kostnaderna godkänns enbart enligt de faktiska kostnaderna

Det är meningen att alla kostnader endast ska godkännas enligt de faktiska kostnaderna i motiverade undantagsfall. I kostnadsberäkningen ska kostnaderna för projektet och motiveringarna för kostnaderna uppges enligt kostnadsslag. Kostnaderna ska verifieras i samband med betalningsansökningarna.

Motivera valet av kostnadsmodell. Engångsersättning måste lämpa sig för projektet, så i motiveringarna ska särskild uppmärksamhet fästas vid varför engångsersättning lämpar sig för projektet. Om man väljer alternativ 4 ska valet motiveras särskilt noga.

Kostnadernas skälighet

En förutsättning för att stöd ska beviljas och betalas är att kostnaderna kan anses vara skäliga. Kostnadernas skälighet granskas om möjligt redan vid beviljandet.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) ska tillämpas på projekten. Lagen tillämpas inte på varu- eller tjänsteupphandling, projekttävlingar eller tjänstekoncessioner, om upphandlingens uppskattade värde exklusive mervärdesskatt är mindre än 30 000 euro. Lagen tilllämpas inte heller på byggentreprenader och byggkoncessioner, om upphandlingens uppskattade värde exklusive mervärdesskatt är mindre än 150 000 euro.

NTM-centralen bedömer om byggnadskostnaderna är skäliga genom att använda s.k. referenskostnader. Därför är det viktigt att framför allt planer för byggande, byggnadsbeskrivningar och kostnadsberäkningar är tillräckligt noggranna. Med referenskostnader avses sådana allmänt använda enhetliga kostnader som företag och myndigheter i den aktuella branschen i huvudsak använder när de uppskattar kostnaderna för åtgärder.

Vid köp där referenskostnader inte kan användas, ska en utredning om prisnivån lämnas in i fråga om köp som överstiger 2 500 euro. Det kan vara en utredning om den normala prisnivån, ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken den som beviljar stödet kan bedöma kostnadernas skälighet. Du kan ta reda på prisnivån till exempel genom att fråga i affärer eller använda prisuppgifter på Internet.

Stöd beviljas inte för sådana inköpskostnader som har gjorts av den sökande, en familjemedlem, ett företag med bestämmanderätt från den sökande eller dennes familjemedlem eller en person i ledande ställning i den sökandes företag, om det innan köpet inte har skaffats tillräckligt med offerter från andra lämpliga håll.

Mervärdesskatt

Sieppaa2

Uppge huruvida de kostnader för projektet man ansöker om innehåller mervärdesskatt eller inte. Det går att inkludera mervärdesskatt i projektets kostnader om mervärdesskatten kvarstår som en slutlig kostnad för sökanden. Det här är möjligt när den sökande inte alls är mervärdesskattskyldig eller om den sökande är momsskyldig för en del av sin verksamhet.

Om den sökande är momsskyldig för en del av sin verksamhet ska skatteförvaltningens anvisning om behandling av mervärdesskatt i projekt bifogas till ansökan. Om den sökande inte är momsskyldig för någon av sin verksamhet bifogas en fritt formulerad motivering om mervärdesskattens godtagbarhet i projektet till ansökan.

Mervärdesskatten blir inte sökandens slutliga kostnad om den sökande får mervärdesskatten som ett avdrag eller återbetalning (10 och 12 kap. i mervärdesskattelagen [1501/1993]). Om mervärdesskatt hänför sig till projektkostnaderna ersätts i de statliga finansieringsandelar som den sökande får för sin verksamhet, mervärdesskatten är inte projektets slutliga kostnad.

Projektets kostnadsberäkning

Fyll i kostnadsberäkningstabellen enligt den kostnadsmodell du har valt. Om projektet omfattar både utveckling och investeringar ska man fylla i kostnadsberäkningen för båda delarna separat.

Projektets kostnadsberäkning fylls i i enlighet med kostnadstypspecifikationen. Ange även projektets eventuella inkomst. Inkomst som uppkommer inom projektet avdras från projektets helhetskostnader. Ett investeringsprojekt kan inte inbringa inkomst.

Sieppaa3

Löner

Lönekostnaderna omfattar lönekostnaderna inklusive lagstadgade bikostnader för de personer som är anställda för projektet.

De som arbetar i projektet ska föra bok över sina arbetstimmar och den ska upprisas i samband med betalningsansökan. Om personen bara använder en del av sin arbetstid till projektet kan man för projektet godkänna den upprisade lönens andel enligt uppföljning av den totala arbetstiden.

Arvoden

I arvoden ingår expertarvoden och mötesarvoden jämte bikostnader. Som skälig summa på arvodet anses den summa som i allmänhet betalas ut i arvode för motsvarande uppgift.

Styrgruppens mötesarvoden godkänns som projektkostnader. Kostnaderna som uppstår när de myndigheter som hör till styrgruppen deltar kan inte räknas som projektkostnader, om deltagandet hör till tjänsteutövningen. Kostnader i form av naturaförmåner är inte godtagbara.

Hyror

Under hyror antecknar man kostnader som uppstår för hyra av lokaler, maskiner och anordningar samt andra motsvarande kostnader. Leasingkostnader är godtagbara kostnader om maskinen eller apparaten enligt avtalsvillkoren inte övergår i den sökandes ägo.

Köpta tjänster

De köpta tjänsterna innehåller tjänster köpta av utomstående.

Resekostnader

Resekostnader ersätts enligt statens resereglemente. Reskostnader kan omfatta reskostnader i hemlandet och utomlands. Endast reskostnader som är nödvändiga för genomförandet av projektet är godtagbara.

Övriga direkta kostnader

Om beräknade allmänna kostnader har valts som kostnadsmodell, hör till direkta kostnader, de kostnader som inte hör till beräknade allmänna kostnader eller till övriga kostnadsslag.

Beräknade allmänna kostnader (flat rate 24 % och flat rate 15 %)

Som beräknade allmänna kostnader godkänns ett belopp som är 24 % eller 15 % av lönekostnaderna för projektet. Dessa kostnader är kontorskostnader, projektpersonalens resekostnader, projektpersonalens deltagaravgifter i kurser och seminarier, projektpersonalens lagstadgade arbetshälsovårdskostnader, kostnader för lokaler och maskiner samt apparater som reserverats för projektpersonalens bruk och serveringskostnader samt styrgruppens kostnader. Om man har valt modellen flat rate 15 % ersätts resekostnaderna utgående från de faktiska kostnaderna.

Övriga kostnader

När man har valt modellen som bygger på faktiska kostnader eller engångsersättning fylls de övriga kostnaderna i. I kostnaderna ska man enbart presentera den andel av kostnaderna för den sökandes verksamhet som faktiskt härrör från genomförandet av projektet. Den ska specificeras från kostnaderna som sökandens övriga verksamhet medför. I övriga kostnader ingår bl.a. kostnader för information om projektet.

Vederlagsfritt arbete

Kostnad för projektet och privat finansiering kan godkännas endast som naturaprestation om det är ett vederlagsfritt arbete som utförts för projektet och som är nödvändigt för genomförandet av projektet. Den som utför arbetet ska vara minst 15 år. Privat finansiering kan i sin helhet utgöras av vederlagsfritt arbete.

För vederlagsfritt arbete ska en preliminär plan presenteras på en separat bilaga (3306F). Planen ska omfatta en uppskattning av arbetsmängden i timmar och arbetets art samt en bedömning av antalet personer som utför arbetet. Värdet på det vederlagsfria arbetet är 15 euro per timme per arbetare. Om arbetaren använder en traktor eller motsvarande arbetsmaskin är arbetet värt sammanlagt 45 euro per timme per arbetare (30 euro per timme för arbetsmaskinen och 15 euro för personen som styr eller kör maskinen.) Observera att vederlagsfritt arbete är föremål för tillsyn och kontroll liksom övrig verksamhet, så det är bra att vara realistisk redan i ansökningsskedet. Den myndighet som beviljat stödet bekräftar i beslutet andelen vederlagsfritt arbete av den privata finansieringen och av de godtagbara kost-naderna. I samband med vederlagsfritt arbete ses skäliga serveringskostnader som godtagbara kostnader.

Vederlagsfritt arbete kan inte ingå i undervisnings- och informationsprojekt eller i projekt som motsvarar samarbetsprinciperna.

3306F En uppskattning av arten och mängden av arbete som utförts utan vederlag: http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/mavi_mavi3306f/index.html

Projektinkomster

Projektets inkomster är inkomster som fåtts genom försäljning av varor och tjänster som införskaffats för genomförandet av projektets samt av projektets resultat samt ersättningar som fåtts för projektets förnödenheter och lokaler.

Projektinkomsterna dras av från det stöd som ska betalas ut. Inkomster som betalas ut till stödmottagaren under tiden för genomförandet av projektet tas i beaktande.

Projektets finansieringsplan

Fyll i projektets kostnadsberäkning enligt kostnadstypspecifikationen samt ange projektets eventuella inkomst. Inkomst som uppkommer inom projektet avdras från projektets helhetskostnader. Fälten med grå brakgrund innehåller formler som användaren inte kan redigera.

I finansieringsplanen anges hur projektet finansieras. All offentlig finansiering som söks eller fåtts till projektet ska uppges. Här fylls projektets eventuella kostnader i som en del av projektets finansiering. Summorna för kostnadsberäkningen och den totala finansieringen ska vara lika stora.

Finansieringen specificeras för det stöd som söks i planen(finansiering från EU och staten) och övrig offentlig finansiering. Som övrig offentlig finansiering räknas finansiering från kommunen och övriga offentliga samfund, t.ex. finansiering från en församling. Som finansiering från kommunen räknas bara den kommunala finansieringsandel som Leader-gruppen betalar ur. Om kommunen betalar sin andel av projektet räknas det som övrig offentlig finansiering.

I finansieringsplanen specificeras även privat finansiering. Som privat finansiering godkänns en penningandel eller vederlagsfritt arbete. Vederlagsfritt arbete kan inte ingå i undervisnings- och informationsprojekt eller i projekt som motsvarar samarbetsprinciperna.

Till ansökan ska en noggrannare, specifiserad kostnadsberäkning och finansieringsplan bifogas. Av den ska en bedömning av projektets kostnader under hela dess tid framgå. I finansieringsplanen utreds hela finansieringen enligt finansieringskälla: den privata, den kommunala och den övriga offentliga finansieringen. För den övriga offentliga finansieringen ska ges en utredning av om man har sökt eller ämnar söka finansiering av andra finansiärer? Varifrån och när har finansiering sökts? Hur mycket finansiering har sökts eller beviljats?

Sieppaa4

 

Om du vill byta den valda kostnadsmodellen, klicka då på Byt, som ersatt Skapa-knappen i samband med skapandet av kostnadsmodellen. Om du vill byta kostnadsmodell kontrollerar systemet ännu att du säkert vill byta kostnadsmodell. Därefter raderas kostnads- och finansieringsuppgifterna som angetts i ansökan. Välj den kostnadsmodell som används på nytt, motivera ditt val och fyll i kostnads- och finansieringsuppgifterna i rätt fält.

Om du vill spara uppgifterna du fyllt i, klicka då på Spara i blankettens övre vänstra hörn, eller om du vill fortsätta fylla i ansökan på följande sida, klicka då på Följande. Då sparas blankettens uppgifter och mellanbladet Målsättningar öppnas.

Målsättningar

Under mellanbladet Målsättningar vid punkten Målnivå anges målsättningar. På blanketten anges vid behov Utgångsläge och Förklaring.

Sieppaa5

UTBILDNINGSPROJEKT

För utbildningsprojekt ska antalet utbildningsdagar rapporteras.

Som en utbildningsdag räknas 8 timmar utbildning per deltagare. För uträkningen används formeln: Utbildning i timmar som erbjuds alla som deltar i utbildningen/8h.
Exempel: Utbildning ordnas under fem dagar och 4 timmar varje dag. Sammanlagt 20 timmar. Uträkning: 20/8 = 2,5 utbildningsdagar.

För utbildningsprojekt ska också antalet personer som deltar i utbildningarna rapporteras.

Deltagarna i en utbildning räknas en gång under projektet. Om samma person deltar i utbildningar inom flera projekt räknas personen som deltagare i varje projekt. Personerna som deltar i en utbildning ska delas in enligt ålder och kön. I målkolumnen räcker det att man antecknar det totala antalet. När man uppger utfallet ska man dela in deltagarna enligt kön och ålder. Deltagarlistan på sidan 3 kan användas vid insamlingen av data.

Antalet personer som sysselsätts under projektets gång ska också uppges.

Antalet sysselsatta delas in enligt kön och ålder. Med sysselsatta under projektet avses personer som anställts med projektfinansiering för att genomföra projektet. I målkolumnen räcker det att man antecknar det totala antalet. När man uppger utfallet ska man dela in antalet sysselsatta enligt kön och ålder.

INFORMATIONSFÖRMEDLINGS- OCH PRESENTATIONSPROJEKT

Alla informationsförmedlingsprojekt ska rapportera mängden publicerat material.

Med publicerat material avses till exempel broschyrer, tidningsartiklar och nyhetsbrev. Materialet kan vara antingen tryckt eller publicerat på nätet. Med detta avses dock inte antalet upplagor.
För informationsförmedlingsprojekt ska antalet understödda infotillställningar rapporteras. Med infotillställningar avses tillställningar där man berättar om sådant som ingår i projektets innehåll. (Hit räknas även tillställningar som inte ordnas av projektet men där projektet deltar med ett inlägg.)

I projekt där presentationer ingår, det vill säga demonstrationer, ska man rapportera antalet understödda presentationstillfällen (demonstrationer). Med detta avses att någon ny sak eller en ny investering demonstreras.

PROJEKT SOM HELT ELLER DELVIS GENOMFÖRS AV ETT STATLIGT ÄMBETSVERK ELLER INRÄTTNING

Projekt som helt eller delvis genomförs av ett statligt ämbetsverk eller inrättning (t.ex. Luke, Syke, Lantmateriverket, GTK) ska för varje år rapportera en uppskattning av antalet årsverken som används för det statliga ämbetsverkets eller inrättningens projekt (årsverken). Dessutom ska man rapportera det årliga utfallet av antalet årsverken och av det eurobelopp som använts vid avlöningen för motsvarande årsverken. Statens ämbetsverk och inrättningar finns uppräknade på Statskontorets webbplats: https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/valtion-kirjanpitoyksikot-virastot-ja-laitokset-seka-talousarvion-ulko-puolella-olevat-valtion-rahastot-1-1-2022/

ALLMÄNNYTTIGA UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGSPROJEKT

För allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt rapporteras antalet personer i landsbygden som drar nytta av förbättrad service (pers.).

Landsbygdsbefolkning är alla personer som bor utanför städerna. Till denna indikator räknas alla invånare i landsbygdsområdet som möjligen har nytta av projektet. Till exempel invånarantalet i projektets genomföringsområde/-kommun/-by. Projekt som gäller byggande av bredbandsinfrastruktur fyller också i denna punkt. I motiveringen ska man berätta hur antalet personer i landsbygden som drar nytta har beräknats. Antalet personer som drar nytta ska uppskattas realistiskt.

Alla allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt rapporterar mängden utfört talkoarbete inom projekt som får stöd. Utfört talkoarbete anges i timmar. Till det utförda talkoarbetet räknas endast personer som är 15 år eller äldre. För målet anges antalet talkotimmar enligt planen. Efter att projektet har avslutats uppges det totala antalet talkotimmar samt talkoarbete som överskridit målet.

Alla allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt som finansierats via NTM-centralen eller Leadergrupperna rapporterar antal sysselsatta under projektet. Antalet sysselsatta delas in enligt kön och ålder. Med sysselsatta under projektet avses personer som anställts med projektfinansiering för att genomföra projektet. I målkolumnen räcker det att man antecknar det totala antalet. När utfallet uppges delas antalet sysselsatta in enligt kön och ålder.

Om ett allmännyttigt utvecklingsprojekt gäller elektroniska tjänster, ska projektet rapportera nättjänster som fått stöd. Detta innebär tjänster som utvecklats inom det finansierade projektet.
Ett allmännyttigt investeringsprojekt som gäller byggande av bredbandsinfrastruktur, ska också rapportera antal nätanslutningar som stöds (st.). Antalet nätanslutningar baserar sig på planen.

Projekt som producerar förnybar energi ska rapportera produktion och besparing av förnybar energi. För denna indikator rapporteras också uppgifter om startnivån.

SAMARBETE

Om samarbetsprojektet ska följande rapporteras
- nya produkter eller metoder som utvecklats inom projektet (st)
- antal nya tjänster gemensamma för företagen (st)
- nya företag som skapats som konsekvens av projektet (st)
- antal företag som är med i projektet (st)
- antal övriga aktörer som deltog i projektet (st)

Alla samarbetsprojekt ska också rapportera antalet personer som sysselsattes under projektets gång. Antalet sysselsatta delas in enligt kön och ålder. Med sysselsatta under projektet avses personer som anställts med projektfinansiering för att genomföra projektet. I målkolumnen räcker det att man antecknar det totala antalet. När man uppger utfallet ska man dela in antalet sysselsatta enligt kön och ålder.

Ett projekt som genomför korta distributionskedjor för livsmedel (åtgärd 16.4) ska rapportera antalet företag som deltar i utvecklingen av korta leveranskedjor eller lokala marknader (st). Med det här avses företag som är med i den projektverksamhet med vilken man etablerar eller utvecklar korta leveranskedjor för livsmedel eller lokala säljfrämjande åtgärder.

Antalet gårdar som är med i projektet ska anmälas separat.

LEADER

Projekt som ansöker om stöd eller får stöd via Leader-grupper väljer lämpliga indikatorer för projektet ur listan ovan.

Antal deltagare i aktiveringstillfällen
Som aktiveringstillfällen räknas alla informationstillfällen som projektet ordnat eller som projektet deltagit i. Ange antalet deltagare vid tillfällena indelat i kvinnor och män.

Miljöförbättrande åtgärder
Med miljöförbättrande åtgärder avses både utveckling och investeringar som har en miljöförbättrande verkan. Det kan t.ex. vara frågan om miljöutbildning eller projekt för att återställa landskap. Ange antal (st.).

Byggda/renoverade/utrustade byggnader och konstruktioner
Här anges antalet (st.) byggda/renoverade/utrustade byggnader och konstruktioner inom projektet.

Utarbetade och uppdaterade planer
Till utarbetade och uppdaterade planer hör bl.a. byplaner, landskapsvårdsplaner och välfärdsplaner. Ange antal (st.).

Organisationer som deltar i projektet
Här avses föreningar, organisationer, företag och olika aktörer, som deltar i genomförandet av projektet. Ange antal (st.).

Om du vill spara uppgifterna du fyllt i, klicka då på Spara i blankettens övre vänstra hörn, eller om du vill fortsätta fylla i ansökan, klicka då på Följande. Då sparas blankettens uppgifter och mellanbladet Att underteckna och skicka öppnas.

Sökanden tillfrågas senare under projektets gång om hur uppgifterna om målsättningarna uppfylldes.

Att underteckna och skicka

Se Att underteckna och skicka

Sidan har senast uppdaterats 29.8.2022