Utvecklingsstöd för förädlingsföretag för jordbruksprodukter

Om ditt företag förädlar och/eller säljer jordbruksprodukter kan du få utvecklingstjänster för att utveckla ditt företags verksamhet. Stödet för dessa söks av utvecklingsbolaget eller någon annan organisation som administrerar projektet.

Vad kan stödet användas för?

Utvecklingsstöd kan användas exempelvis till

 • coachning om affärsverksamhet
 • produktutvecklingsprojekt
 • pilottestning av produktionen
 • utarbetande av en marknadsföringsplan
 • provmarknadsföring
 • utredning om internationalisering
 • annan experthjälp.

Vem kan få stödda utvecklingstjänster?

Ett företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter är ett företag som:

 • köper jordbruksprodukter som räknas upp på den s.k. annex I-listan
 • säljer eller tillverkar och säljer produkter som finns på den s.k. annex I-listan.

Produkter som finns på den s.k. annex I-listan är till exempel kött, spannmål, grönsaker och mejeriprodukter. Annex I-listan finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats (på finska).

Företaget ska vara beläget i ett stödberättigat landsbygdsområde och verksamt på en större marknad än den lokala marknaden. Företaget kan vara ett mikroföretag, ett småföretag eller ett medelstort företag. Företaget som ska utvecklas ska ha förutsättningar för kontinuerlig lönsam verksamhet och dess arbetstagare ska ha tillräcklig yrkesskicklighet.

På den här kartan kan du kontrollera om det företag som ska utvecklas är beläget i ett stödberättigat område. På kartan har man med svartvita streck markerat det område där finansiering inte beviljas. Om du klickar på kartan får du mer information om platsen i fråga.

Stödbelopp

Utvecklingsstöd kan beviljas projektadministratören för 50 procent av kostnaderna för de sakkunnigtjänster som administratören ordnar. Kostnaderna kan uppgå till minst 5 000 och högst 100 000 euro.

Att ansöka om stöd

Utvecklingsstöd för företag för förädling av jordbruksprodukter kan sökas av en utvecklingsorganisation eller någon annan aktör som lämpar sig som administratör för ett utvecklingsprojekt. Projektets genomförande framskrider så här:

 1. Administratören och företaget som ska utvecklas kommer överens om genomförandet av de utvecklingstjänster som företaget behöver.
 2. Administratören ansöker om stödet i Hyrrätjänsten och får ett beslut om det från NTM-centralen.
 3. Administratören genomför projektet antingen som eget arbete eller genom att skaffa utvecklingstjänster från en tredje part. Administratören betalar projektets kostnader.
 4. Administratören fakturerar företaget som ska utvecklas för projektets privata finansieringsandel och ansöker om utbetalning av det beviljade stödet hos NTM-centralen. Stödet betalas till administratören.

Sök stöd från NTM-centralen i ditt område. NTM-centralen väljer de projekt som ska finansieras utifrån urvalskriterierna

Ansökan är fortlöpande. NTM-centralen fattar finansieringsbesluten per urvalsperiod, som är:

 • 16.10–15.1
 • 16.1–15.3
 • 16.3–15.5
 • 16.5–15.8
 • 16.8–15.10

Gör din ansökan elektronisk i Hyrrä-tjänsten.

Hyrrä-tjänsten

Behöver du hjälp?

NTM-centralens experter ger råd om hur man gör en ansökan.

Sök kontaktuppgifter

Blanketter

2327M Samarbetsavtal: Bilaga till ansökan om utvecklingsstöd för projekt för förädling av jordbruksprodukter

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2024