Startbidrag för unga jordbrukare - Hyrrä-anvisningar

Den här anvisningen gäller startstöd 2014–2022. 

Tillstånd att lyfta lån

VILLKOR FÖR STARTBIDRAG FÖR UNGA JORDBRUKARE

Allmänt

Denna ansökningsblankett används för ansökan om startstöd till unga jordbrukare och överföring av lån som stöds i samband med etablering av jordbruk i enlighet med lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007).

Ansökan ska inlämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen innan sökanden fyller 41 år. Jordbruket får inte etableras innan ansökan anhängiggjorts. Ansökan anhängiggörs då den inkommit till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Startstöd till unga jordbrukare ska sökas på grundval ett utkast till ett överlåtelseavtal eller ett utkast till ett arrendeavtal. Om ansökan gäller också överföring av lån som stöds till sökanden ska också överföringen sökas på grundval av ett utkast till överlåtelseavtal.

Som tidpunkt för etableringen av jordbruk betraktas den tidpunkt då sökanden har undertecknat överlåtelseavtalet eller arrendeavtalet och kommit i besittning av en sådan gårdsbruksenhet eller en sådan del av en gårdsbruksenhet (gårdsbrukskomplex), från vilken den årliga företagarinkomsten från jordbruket enligt affärsplanen är minst 12 000 euro.

Vid ansökan om räntestödslån ska till stödansökan bifogas bankens kreditutfästelse (blankett 3311) innan ansökan inlämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Val av åtgärder som stöds

Vid beviljandet av stöd iakttar närings-, trafik- och miljöcentralen landsbygdsprogrammets urvalskriterier.

Urvalskriterierna är följande:
• De ekonomiska förutsättningarna för gårdens företagsverksamhet
• Gårdens produktionsförutsättningar
• Gårdens utvecklingsinsatser och möjligheter.

Se Ny ansökan

Grundläggande information

Efter att du valt ansökningstypen kan du se två mellanblad i ansökan: Basuppgifter och Projektplan. Innan du fyller i ansökan, kontrollera i blankettens övre kant att du valt rätt ansökningstyp. Fyll först i mellanbladet Basuppgifter. I grunduppgifterna ingår uppgifter om sökanden och dennes kontaktuppgifter, projektets ansvarsperson och dennes utbildning samt övriga personer med rätt att teckna och deras utbildning.

Sökande och kontaktuppgifter

Sökande- och kontaktuppgifter kommer automatiskt från befolkningsregistercentralen, eller om du loggat in med ditt FO-nummer kommer uppgifterna från företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Om adressuppgifterna är föråldrade ska de uppdateras hos befolkningsregistercentralen eller i FODS, så att de även uppdateras i Hyrrä. Genom att klicka på Redigera kan du lägga till eller ändra sökandens www-adress i ansökan om du så vill.

Startstöd till unga jordbrukare beviljas sökande som för första gången börjar idka gårdsbruksverksamhet i egenskap av huvudansvarig företagare och som är under 41 år när ansökan anhängiggörs. Om den som ansöker om startstöd är en sammanslutning ska det bestämmande inflytandet i sammanslutningen innehas av en eller flera fysiska personer som uppfyller de ovan nämnda kriterierna.

Ansvarsperson

Ansvarspersonen är en person som kan underteckna ansökan och ansvarar för genomförandet av projektet. Den person som autentiserats först i systemet läggs automatiskt till som ansvarsperson.

Uppgifter som kan ändras (kompletteras) är:
• Genom att välja Stödtagare och Undertecknare fastställs ansvarspersonens roller inom projektet. Genom att klicka på rutan så att den fylls i är rollen vald.
• Ansvarspersonens utbildning anges under Skolning. Valet görs i listan som öppnas genom att klicka på pilen inuti rutan.
En fysisk person som ansöker om stöd ska ha tillräcklig yrkeskunskap. Om kravet på yrkeskunskap inte uppfylls vid tidpunkten för ansökan förutsätts för att stödet ska beviljas att sökanden förbinder sig att uppfylla kravet på yrkeskunskap inom 36 månader efter att stödet beviljats.
• I rutan för Förklaring kan man lägga till en kort beskrivning om utbildningen.
• Man kan även ändra (komplettera) ansvarspersonens uppgifter om personens roll inom projektet/organisationen, telefonnummer och e-postadress. Det är viktigt att lägga till e-postadressen så att meddelanden som gäller ansökan och som skickas per e-post ska nå ansvarspersonen.

Övriga personer med rätt att underteckna

Om flera personer tillsammans, till exempel makar, ansöker om startbidrag för unga jordbrukare ska båda sökande anges i ansökan. Man lägger till flera personer under Övriga personer med rätt att underteckna genom att klicka på Lägg till ny delaktig.

Med sammanslutning avses aktiebolag, öppna bolag, kommanditbolag och andelslag. Stödansökan samt sökandens försäkran och samtycke undertecknas på sammanslutningens vägnar av den som har rätt att teckna sammanslutningens namn.

Fyll i den andra partens personbeteckning i fältet som öppnas i formatet (ddmmåå-xxxx) och klicka på Sök. Systemet söker automatiskt personens uppgifter från befolkningsregistercentralen. Personen anges som Undertecknare och/eller Stödtagare. Om du vill radera en annan delaktig, klicka Radera.

Du kan lägga till flera övriga undertecknare i ansökan genom att klicka Lägg till ny delaktig på nytt. Ansökan kan skickas in först efter att alla de parter som här angetts som undertecknare har loggat in med sina egna koder och undertecknat ansökan under Underteckning och inlämning. Därför ska alla undertecknare ha tillgång till något elektroniskt identifieringssätt (se artikeln Inloggning). Mer information om att skicka ansökan finns under Att underteckna och skicka.


Projektplan

På mellanbladet Projektplan väljer man en Åtgärd och en Riktad funktion för ansökan i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. I ansökan om startbidrag för unga jordbrukare väljer man Utvecklande av jordbruks- och företagsverksamhet som Åtgärd. Som Riktad funktion väljs det ena av följande alternativ:

Startbidrag för unga jordbrukare 70 000 väljs då sökanden på basis av sin affärsplan kan uppnå en årlig företagarinkomst om minst 25 000 euro senast det tredje kalenderåret som följer året då bidraget beviljades.

Startbidrag för unga jordbrukare 30 000 väljs då sökanden på basis av sin affärsplan kan uppnå en årlig företagarinkomst om minst 15 000 euro senast det tredje kalenderåret som följer året då bidraget beviljades.

OBS! Efter att du valt den riktade åtgärden, bekräfta ditt val genom att klicka på Spara och fortsätt. Först efter detta kan du lägga till nödvändiga bilagor och fylla i eventuell ytterligare information om ansökan i fältet Tilläggsinformation.

Stödform och krav på företagarinkomst

Stödet kan utgöras av understöd och/eller räntestödslån, där stödet består av differensen mellan marknadsräntan och den ränta som sökanden betalar.

Startstöd kan beviljas i två olika stödnivåer enligt följande:

a) Lantbruksföretagare som uppfyller kravet på en företagarinkomst på minst 25 000 euro kan beviljas startstöd till ett belopp om sammanlagt 70 000 euro, av vilket understödsbeloppet är 35 000 euro samt räntestödsbeloppets och överlåtelseskattefrihetens värde tillsammans utgör högst 35 000 euro, av vilket räntestödsbeloppet utgör högst 30 000 euro.

Räntestödslånets maximibelopp är högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna, dock högst 230 000 euro.

b) Lantbruksföretagare som uppfyller kravet på en företagarinkomst på minst 15 000 euro kan beviljas startstöd till ett belopp om sammanlagt 30 000 euro, av vilket understödsbeloppet är 10 000 euro samt räntestödsbeloppets och överlåtelseskattefrihetens värde tillsammans utgör högst 20 000 euro, av vilket räntestödsbeloppet utgör högst 15 000 euro.

Räntestödslånets maximibelopp är högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna, dock högst 150 000 euro.

Bilagor

Nödvändiga bilagor ska bifogas till ansökan.
Bilagor läggs till genom att klicka Lägg till bilaga.

Genom att klicka Bläddra öppnas användarens dators Resurshantering där du kan välja bilagor. Välj filen i resurshantering och klicka på Öppna. Den valda filens namn syns i fönstret, och efter en stund stängs fönstret automatiskt.

Om du vill radera en bilaga, klicka då på det röda krysset efter bilagans namn. Antalet bilagor är inte begränsat, så du kan lägga till så många bilagor som du behöver vid varje punkt. Man lägger till en ny bilaga genom att klicka Lägg till på nytt. En bilagas maximala storlek är 10 Mb.

Man lägger till övriga bilagor under Ansökningstypens Bilagor. Genom att klicka på pilen inuti fältet öppnas en rullgardinsmeny där du kan välja typen av bilaga. Knappen Lägg till dyker upp bredvid typen av bilaga. Bilagor läggs till så som beskrivs ovan och med samma begränsningar.

Följande handlingar ska fogas till ansökan:

  1. En kopia av utkast till köpebrev, arrendeavtal eller annan motsvarande överlåtelsehandling.
  2. En affärsplan, blankett 3430
  3. Bankens kreditutfästelse, blankett 3311
  4. Beskattningsuppgifter:

• en kopia av sökandens och avträdarens skatteblankett 2 (skattedeklaration för jordbruk) över den senast verkställda beskattningen före ansökningens anhängiggörande
• en kopia av sökandens senaste skattebeslut
• en kopia av de skatteblanketter på vilka sö-kanden till skattemyndigheten har uppgett sin inkomst av näringsverksamhet beträffande det år som föregår anhängiggörandet av ansökan.
• en tillförlitlig utredning över förändringar i inkomsterna, om dessa har förändrats eller kommer att förändrats avsevärt jämfört med uppgifterna enligt den verkställda beskattningen. Om de nämnda förändringarna baserar sig på förändringar i arbets- eller tjänsteförhållanden ska arbetsgivarens intyg över detta företes.

5. Skolbetyg jämte en utredning över sökandens arbetserfarenhet samt arbetsintyg som har betydelse med tanke på företagsverksamheten
6. Kopior av offerter som hänför sig till maskiner, anläggningar och djur som anskaffas inom ett år efter stödbeslutet, eller annan utredning över lösöre som ska anskaffas
7. Om sökanden är en sammanslutning ska till an-sökan dessutom fogas:

• resultat- och balansräkning
• den sökandes handelsregisterutdrag och för juridiska personer samfundets stadgar, om sökanden är ett företag som är infört i handelsregistret;
• för övriga privata eller offentliga samfund, en utredning över namnteckningsrätten samt underskrift av den delägare som får bestämmande inflytande.

Bilageblanketter finns på Landsbygdsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/startstod-till-unga-jordbrukare/

Efter att du klickat på Spara och fortsätt öppnas tre nya mellanblad för blanketten:
Kostnader och finansiering, Målsättningar och Underteckning och inlämning.

Obs! Om du kopierar in text i Hyrrä direkt från Word är det möjligt att systemet inte kan läsa alla tecken, och texten fylls av frågetecken. Genom att kopiera texten från anteckningsfunktionen hålls texten snygg i Hyrrä.


Kostnader och finansiering

Projektets kostnadsberäkning

Fyll i kostnadsberäkningen skilt för varje kostnadstyp. Fälten med grå brakgrund innehåller formler som användaren inte kan redigera.

För kostnadstypen Gårdens köpeskilling, fastighetens andel sparas den del av kostnaderna som är befriade från överlåtelseskatt.

Projektets finansieringsplan

Fyll i uppgifter om hur det är meningen att projektets kostnader ska finansieras enligt finansieringstyp.

I startbidrag för unga jordbrukare ska helhetskostnaderna och helhetsfinansieringen vara lika stora oberoende av bidraget som ansöks. Bidraget är inte ämnat för att finansiera köp av en gård, utan bidraget beviljas oberoende av kostnaderna.

I finansieringsplanen uppges gårdens köpeskilling inklusive sytning. Dessutom uppges eventuella andra stöd som erhållits/sökts från offentliga instanser.

Det sammanlagda finansieringsbeloppet ska vara lika stort som köpeskillingen och/eller lösörets anskaffningspris.

Räntestödslånets andel anges i ett skilt fönster som öppnas genom att klicka på Lägg till. Ange de uppgifter som krävs på blanketten och lägg till löfte om kredit genom att klicka på Bläddra. Då du fyllt i uppgifterna, klicka på Spara så flyttas uppgifterna till finansieringsplanen.

Specificering av lån för vilka betalats stöd och som överförs; lånets objekt och objektets andel av köpesumman

Räntestöd i samband med startstöd beviljas inte för en sådan del av anskaffningskostnaderna till vilken hänför sig ett sådant räntestöd eller en sådan ränteförmån som inte använts i sin helhet, om räntestödet eller ränteförmånen hör till det lån som det har betalats stöd för och som överförts i samband med etableringen av jordbruket.

Om lån som stöds överförs till sökanden av startstöd i samband med etableringen av jordbruket ska den sökande per objekt (ladugård, svinstall, annan produktionsbyggnad, täckdikning, osv.) specificera det återstående beloppet av lån innehållande oanvänt räntestöd eller oanvänd ränteförmån vid ansökningstidpunkten samt den andel av köpeskillingen som utgörs av det objekt som det överförda lånet hänför sig till.

Vid beräkningen av startstöd i form av räntestöd avdras från köpeskillingen värdet (andelen av köpesumman) på det objekt (ladugård, svinstall, annan produktionsbyggnad, täckdikning, osv.) som det lån som innehåller oanvänt räntestöd eller oanvänd ränteförmån hänför sig till. Om beloppet av det lån som innehåller oanvänt räntestöd eller oanvänd ränteförmån vid ansökningstidpunkten är större än objektets värde minskas köpesumman med lånets belopp.

Klicka på Följande då du vill spara uppgifterna du fyllt i. Då sparas blankettens uppgifter och mellanbladet Målsättningar öppnas.


Målsättningar

På mellanbladet Målsättningar under Målnivå anges de mål som ställts upp för projektet samt en eventuell Förklaring.

De nödvändiga nyckeltalen i kolumnen för målnivå ska ingå i affärsplanen, därifrån den överförs till fälten som ska fyllas i.

Klicka på Följande då du vill spara uppgifterna du fyllt i. Då sparas blankettens uppgifter och mellanbladet Underteckning och inlämning öppnas.

Sökanden tillfrågas senare under projektets gång om hur uppgifterna om målsättningarna uppfylldes i form av utfallsuppgifter.


Att underteckna och skicka

Se Att underteckna och skicka

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2024