Informationsförmedlingsprojekten

Från informationsförmedlingsprojektet får företagare och andra aktörer på landsbygden den senaste informationen om till exempel nya produktions- eller marknadsföringsmetoder eller andra metoder som utvecklar affärsverksamheten och konkurrenskraften. Projekten förmedlar information om energi- eller miljöfrågor och frågor som förbättrar landsbygdens livskraft till företagare, invånare på landsbygden och andra aktörer.

Medan utbildningsprojektets målgrupp har begränsats till utbildningsdeltagarna eftersträvar informationsförmedlingsprojekten en bredare publik. I informationsförmedlingsprojektet kan man utarbeta eller uppdatera förutredningar om tjänster på landsbygden, genomförbarhetsstudier och skydds-, skötsel- och användningsplaner för områden med viktiga naturvärden.

Teman för informationsförmedlingsprojekten kan vara:

 • klimat- och miljöfrågor, såsom att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den
 • utnyttjande av digitaliseringen
 • produktion och användning av förnybar energi samt möjligheter till energibesparing
 • cirkulär ekonomi
 • hållbar produktion och verksamhet
 • EU:s kvalitetssystem
 • vattenvård
 • biologisk mångfald och genetisk mångfald
 • nya lösningar och verksamhetsmodeller (t.ex. producentorganisationer).

Informationsförmedlingsprojektet ökar landsbygdsföretagarnas, -samfundens och odlarnas samt invånarnas medvetenhet och kunskaper om dessa teman. Då man förmedlar de nyaste forskningsrönen blir det möjligt ta i bruk innovationer och förbättra energieffektiviteten.

Informationsförmedlingsprojekten spelar också en mycket viktig roll för genomförandet av EU-kommissionens AKIS-helhet (Agricultural Knowledge and Innovation System).

Vad kan stödet användas till?

Stödet kan användas till bland annat:

 • lönekostnader för arbetstagare
 • resekostnader
 • expertarvoden
 • köpta tjänster
 • små upphandlingar
 • skäliga serveringskostnader
 • kostnader i anslutning till internationellt samarbete
 • byråkostnader
 • hyror
 • kostnader för projektets styrgrupp.

Vad kan stödet inte användas till?

 • kostnader för sådana anskaffningar som gjorts av sökanden, av den som utövar beslutanderätt i den sökande sammanslutningen eller dennes familjemedlem eller av ett företag som sökanden eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i, om det inte har begärts tillräckligt med anbud för anskaffningen från andra lämpliga aktörer
 • räntor, provisioner och överlåtelseskatt eller andra kostnader för finansiering av en investering eller av någon annan åtgärd
 • leasingkostnader, om den maskin eller anordning som avtalet gäller i enlighet med avtalsvillkoren övergår i sökandens ägo
 • betalningsposter för maskiner och anordningar som skaffas på avbetalning, om äganderätten till den förvärvade egendomen inte övergår under den tid projektet genomförs
 • kostnader i samband med investeringar i telekommunikationsnät som föranleds av utbyggnaden av den sista 100-meterssträckan av en anslutning ända fram till privata slutförbrukares bostadshus eller driftställen
 • mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig kostnad för sökanden, om sökanden inte lägger fram en utredning om att det för kostnaden inte är möjligt att få avdrag eller återbäring i mervärdesbeskattningen
 • kostnader som inte kvarstår som slutlig utgift för sökanden på grund av återbetalning, gottgörelse eller någon annan motsvarande orsak
 • kostnader som föranleds av annan regelbunden verksamhet som sökanden normalt bedriver eller därtill anknuten PR-verksamhet än projektets genomförande
 • löner och arvoden till den del de överstiger beloppet av de löner och arvoden som allmänt betalas till den som utför motsvarande uppgifter
 • andra kostnader för avlöning än lagstadgade kostnader eller kostnader som följer av kollektivavtal som är förpliktande för arbetsgivaren
 • resekostnader till den del de överstiger det belopp som ersätts i enlighet med det statliga resereglemente som gäller vid tidpunkten för resan
 • kostnader för avlöning av en arbetstagare som vid ansökan om stöd inte har varit ordinarie tjänsteinnehavare hos sökanden eller i ett sådant anställningsförhållande som gäller tills vidare, om arbetstagarens arbetsinsats inom projektet under den totala tid för projektets genomförande som godkänts i det ursprungliga stödbeslutet överskrider ett årsverke och tjänsten eller befattningen i fråga inte har utlysts offentligt
 • resekostnader och sammanträdesarvoden för tjänstemän om uppgiften hör till tjänstemannens tjänsteutövning.

 

Vem kan få stödet?

En offentligrättslig eller privaträttslig sammanslutning, såsom en läroanstalt, organisation eller ett andelslag, kan få stöd för ett informationsförmedlingsprojekt.

Stödbelopp

Du kan få stöd för högst 100 procent av projektets godtagbara, skäliga kostnader.

Stödet betalas ut i efterhand, så du behöver egen finansiering för att inleda projektet.

Stödvillkor

Informationsförmedlingen ska främja innovationer, utarbetandet och uppdateringen av planer och utredningar samt informationsutbyte och informationsspridning. Informationsförmedlingen ska rikta sig till en bred målgrupp.

Du ska vid behov kunna bevisa att de som arbetar för projektet har en sådan utbildning eller ett sådant kunnande som behövs för att genomföra projektet.

Stöd beviljas inte företag i svårigheter. En förutsättning för beviljandet av stöd är att du har tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar att genomföra projektet.

Stöd kan inte fås för informationsförmedling som genomförs med andra fonders åtgärder. Stöd beviljas inte heller för fondkommunikation eller myndighetskommunikation.

När du får ett beslut om beviljande av stöd, läs noggrant igenom beslutet, eftersom det innehåller viktig information om villkoren för det stöd som beviljats dig.

Så här ansöker du om stöd

Bekanta dig med urvalskriterier. Leadergruppen har sina egna urvalskriterier. Om du söker stöd från en Leader-grupp, fråga din egen Leader-grupp om urvalskriterierna.

1. Kontakta först NTM-centralen eller Leader-gruppen och presentera din idé: Sök kontaktuppgifter här. NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

 • Innan du gör ansökan ska du diskutera med NTM-centralen eller Leader-gruppen om vilken åtgärd ditt projekt kan finansieras med.
 • Diskutera också med NTM-centralen eller Leader-gruppen vilken kostnadsmodell som är lämpligast för ditt projekt. NTM-centralen fattar det slutliga beslutet om kostnadsmodellen. Du kan inte byta kostnadsmodell mitt i projektet. Mer information om kostnadsmodellerna
 • Avtala om annan finansiering för projektet innan du gör ansökan och avsätt medel för självfinansieringsandelen. Reservera också tillräckligt med kompetenta personer för att genomföra projektet.

2. Gör din ansökan elektroniskt i Hyrrä-tjänsten. 

Hyrrä-tjänsten

 • Projektets offentliga sammanfattning
 • Presentation av sökande och projektets resurser
 • Behovet av projektet, dess bakgrund, målgrupp, vilka som har nytta av det och genomförandeområde
 • Projektets bredare referensram
 • Projektets genomförande, tidtabell och risker
 • Projektets mål, resultat, effekter samt uppföljning och rapportering
 • Projektets kommunikation
 • Fortsatt verksamhet och underhållsplan för stödobjektet
 • Beaktande av miljö- och klimatkonsekvenser samt främjande av hållbar utveckling.

Endast i utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt:
Beskriv personalens eller utbildningsgenomförarens färdigheter, yrkesskicklighet och kompetens i anslutning till projektets ämne. Beskriv dessutom den regelbundna utbildning som erbjuds personalen i anslutning till skötseln av projektets uppgifter.

Endast vid investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö:
Berätta om marknaden, konkurrenssituationen och dina konkurrenter.

Tilläggsfråga till projekt som främjar uppnåendet av målen i vattenförvaltningsplanerna: Ange inom vilket område projektet främjar målen i vattenförvaltningsplanen.

3. Du kan börja genomföra projektet när du har skickat in din ansökan. Finansieringen av ditt projekt bekräftas dock först när du får beslutet – tills dess genomför du projektet på egen risk.

 

När du har skickat in din ansökan

Val av projekt som ska finansieras

NTM-centralerna och Leader-grupperna väljer de projekt som ska finansieras per urvalsperiod. Utöver fortlöpande ansökningar om stöd kan man ordna separata ansökningar enligt tema. Riksomfattande projekt kan också sökas endast i separata ansökningar.

Ansökan till perioden avslutas alltid kl. 23.59 på periodens sista dag, oberoende av om det är fråga om en vardag, helgdag eller ett veckoslut.

NTM-centralernas urvalsperioder 2024–25:

 • 1.5.–30.9.2024
 • 1.10.2024–31.1.2025
 • 1.2.–30.4.2025
 • 1.5.–30.9.2025.

Leadergruppen har sina egna stödperioder. Om du söker stöd från en Leader-grupp, fråga din egen Leader-grupp om stödperioderna.

NTM-centralerna och Leader-grupperna tillämpar urvalskriterier när de väljer vilka projekt de ska finansiera. De projekt som bäst uppfyller urvalskriterierna väljs ut för finansiering. Urvalskriterierna säkerställer att de sökande behandlas jämlikt.

Inledande av projekt

Du kan börja genomföra projektet när du har skickat in din ansökan. Du genomför projektet på egen risk tills du får finansieringsbeslutet.

Vid behov kan du kontakta NTM-centralen eller Leadergruppen redan innan din ansökan har tagits upp till behandling. När din ansökan har tagits upp till myndighetsbehandling får du ett meddelande om detta till den e-postadress du uppgett. I ärenden som gäller behandling och komplettering av ansökan kan du då kontakta den som behandlar ansökan. Behandlarens kontaktuppgifter finns i meddelandet om att ärendet har tagits upp till behandling.

NTM-centralen eller Leader-gruppen kan i början av projektet bjuda in en representant för projektet till ett inledande möte där man går igenom villkoren och anvisningarna för finansieringen.

Tillsätt vid behov en styrgrupp för projektet. För riksomfattande och interregionala projekt är styrgruppen obligatorisk. Dessutom är en styrgrupp obligatorisk för ett omfattande projekt med godkända kostnader på minst 300 000 euro och som beviljas stöd till 100 procent.

En styrgrupp kan tillsättas också för andra projekt om

 • de godtagbara kostnaderna för projektet är minst 50 000 euro
 • projektet har omfattande konsekvenser för företagsverksamheten, verksamhetsförutsättningarna för regionens företagare eller den regionala välfärden.

Av vägande skäl kan en styrgrupp även tillsättas för andra typer av projekt.

Styrgruppen övervakar hur projektet framskrider och hur målen uppnås. För protokoll över styrgruppens möten.

Endast en person som ger sitt skriftliga samtycke till det kan utses till styrgruppen. I styrgruppen ingår alltid en representant för finansiären, dvs. NTM-centralen, och i projekt som finansieras av Leader-gruppen dessutom en representant för Leader-gruppen.

Genomförandet av projektet

Anvisningar för projektaktörer

Ändringar i genomförandet av projektet

Om det kommer att ske ändringar i projektet ska du diskutera dem med NTM-centralen eller Leader-gruppen.

Gör en ändringsansökan om ändringen är betydande. När du har skickat in din ändringsansökan kan det uppstå kostnader för ändringen på din egen risk. Först efter att du fått ändringsbeslutet kan du vara säker på att kostnaderna enligt ändringen är stödberättigande.

Kommunikation

Finansiären förutsätter att du berättar om det stöd du fått enligt villkoren i stödbeslutet och kommunikationsanvisningen, till exempel på projektets eventuella webbplats, i sociala medier och i annat kommunikationsmaterial. Det viktigaste är att EU:s roll som finansiär framgår.

För varje utvecklingsprojekt skapas automatiskt ett eget projektkort i landsbygdsnätverkets projektregister. Projektkortet innehåller uppgifter som grundar sig på de offentliga uppgifter som matats in i Hyrrä och som projektets kontaktperson kan du redigera dessa. Projektkortet kan också fungera som projektets webbsida. Tilläggsuppgifter

Utbetalning av stöd

Så här ansöker du om utbetalning av stöd

Behöver du hjälp?

NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

Leta fram kontaktuppgifter

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 20.3.2024