Stöd för bybutiker har sökts mindre än väntat – ansökningstiden pågår till 31.10

5. oktober 2021

Fram till början av oktober har bara omkring 50 ansökningar om stöd för bybutiker lämnats in, trots att antalet bybutiker som är berättigade till stödet förmodas vara mycket större. Sammanlagt två miljoner euro har reserverats för stödet, som officiellt heter understöd för dagligvarubutikstjänster. En enskild sökande kan få högst 22 500 euro. Ansökningstiden började den 1 september och slutar 31.10.2021.

Syftet med stödet är att trygga och främja tillgången på dagligvarubutikstjänster på landsbygden. Stödet beviljas av Livsmedelsverket. Senast kunde stöd för bybutiker sökas år 2019. Till skillnad från då har stödområdet i den här ansökningsomgången breddats så att det omfattar alla landsbygdsområden, inte bara den glest bebyggda landsbygden. – Det lönar sig för bybutikerna att skicka in en ansökan, eftersom fler bybutiker nu har rätt till stödet, säger överinspektör Tommi Alanko vid Livsmedelsverket.

Stödet för bybutiker kan sökas elektroniskt i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä. Av de hittills inlämnade ansökningarna har 75 procent gjorts elektroniskt. Stödvillkoren och anvisningarna för ansökan finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Bybutikerna är viktiga både för de fast bosatta på landsbygden och för stugägare och andra resande. Förutom dagligvarutjänster tillhandahåller bybutikerna till exempel kontantuttags-, post- och apotekstjänster.
Bybutikerna i Finland har ändå blivit färre på senare år. Det är svårt för många butiker att bedriva lönsam verksamhet, utveckla tjänsterna eller hitta någon som vill ta över när köpmannen går i pension. Vid en utvärdering efter 2019 års ansökningsomgång konstaterades det att köpmännen hade upplevt att stödet för bybutiker var till mycket stor nytta. De flesta av de köpmän som fick stöd i förra omgången hade använt stödet för att upprätthålla och bredda tjänsteutbudet i sin affär.

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Tommi Alanko
040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi