Aktuell information om utsädets grobarhetsresultat

1. februari 2019

Livsmedelsverket fortsätter publicera forskningsresultat från sina laboratorier i sin öppna analysportal. I den nya delen Utsädeskvalitet - kan man läsa om grobarhetsresultat för utsädesprover som granskats för certifiering och för prover från beställda undersökningar. Grobarheten kan granskas per art, per granskningsperiod och per landskap.

”Den nya tjänsten ger uppdaterade resultat eftersom data i portalen varje natt automatiskt uppdateras från laboratoriedatasystemet. Detta är en bra förändring – tidigare publicerades utsädets grobarhetsresultat i tabeller med några månaders intervaller. Informationen är också mer överskådlig eftersom det är lätt att granska och jämföra variationerna mellan granskningsperioder och mellan landskap”, förklarar sektionschef Hanna Ranta vid Livsmedelsverket.

Granskningsperioden börjar alltid i början av juli och slutar den sista juni följande år. Man kan också i portalen välja orsaken till undersökningen samt användning av betning, dvs. utsädets behandling med växtskyddsmedel.

Öppen och lättillgänglig information

”I portalen Utsädeskvalitet finns mångsidig information om utsädets grobarhetsresultat, t.ex. hur stor andel av proverna som har uppnått godkännandegränsen för certifiering i fråga om grobarhet, vilken varierar mellan olika artgrupper. De beställda undersökningarna presenterar också resultat för packeriernas råpartier och för gårdens eget utsäde”, berättar specialforskare Jaana Laurila vid Livsmedelsverket.

Utvecklingen av portalen fortsätter och kommer även att innehålla resultat från andra kvalitetsanalyser.

Av dataskyddsskäl visas inte resultat för enskilda packerier eller odlare någonstans, om ett landskap eller en granskningsperiod omfattar mindre än 10 prover, dvs. medelvärden visas inte förrän resultat är över 10.

Bekanta dig med analysportalen för utsäde, den innehåller en kart- och en tabellvy över information om hur grobarhetskraven har uppfyllts (på finska).

Utsädesproverna undersöks i Livsmedelsverkets utsädeslaboratorium med metoder som godkänts av den internationella utsädeskontrollorganisationen ISTA International Seed Testing Association.

Här kan du bekanta dig med ISTAs verksamhet (på engelska).

Läs mer om utsädeslaboratoriets verksamhet och och om utsädescertifiering.

Ytterligare information:
sektionschef Hanna Ranta, laboratoriesektionen för utsäde
0400 272 041
specialforskare Jaana Laurila, laboratoriesektionen för utsäde
040 521 4761