Utsäde

Utsädeslaboratoriet har i uppgift att analysera de officiella utsädesprover som lämnats in för granskning, såsom bestämmelser av renhet, tusenkornvikt, fuktighet och grobarhet. Dessutom undersöks växtsjukdomar som sprids via frön, varav det viktigaste är flygsot hos korn. Officiella analyser görs enligt ISTAs metoder.

Du hittar information om kvalitetskraven för marknadsfört utsäde och till exempel om provtagning för laboratorieundersökningar på sidan Utsädesproduktion.

Laboratorieundersökningar är avgiftsbelagda, prislista (xlsx).

Fröets renhet

Vid fastställande av renhet utreds eventuella orenheter som förekommer i fröprovet som viktprocent, vare sig de är frön från andra odlingsväxter, frön från ogräs eller skräp. Alla komponenter som hittas identifieras och namnges. Den allmänna principen för alla arter är att som rena frön räknas de frön som är större än ett halvt frö av den art som undersöks. 

Fastställande av antal i renhetsanalysen

Förutom renhetsprocenten bestäms antalet av frön från andra odlingsväxter, ogräs och skadliga arter. Skadliga arter är artspecifika. Från spannmålen studeras för närvaro av mjöldryga och utväxten hos oljeväxtprover. 

Om en enda flyghavre hittas leder det till att hela fröpartiet underkänns. 

Tusenkornsvikt

I frölaboratoriet fastställs vikten hos rena frön.

Fukthalt

Fukthalten i provet studeras av med ISTAs ugnstorkningsmetod och den undersöks för fem procent av proven.

Fröets grobarhet

Syftet med att fastställa grobarheten är att utreda fröpartiets potential av gro. Det finns optimerade gro temperaturer, tider och substrat för olika växtarter. Endast sådana groddar räknas med i grobarhetsprocenten, vars alla väsentliga beståndsdelar har utvecklats normalt. Om partiet ska marknadsföras betat, undersöks grobarheten betat.

Kontaktpersoner

  • specialforskare Jaana Laurila, telefon 040 521 4761, jaana.laurila@ruokavirasto.fi
  • sektionschef Hanna Ranta, telefon 0400 272 041, hanna.ranta@ruokavirasto.fi
Sidan har senast uppdaterats 6.9.2022