Utsäde

Utsädeslaboratoriet har i uppgift att analysera de officiella utsädesprover som lämnats in för granskning, såsom bestämmelser av renhet, tusenkornvikt, fuktighet och grobarhet. Dessutom undersöks växtsjukdomar som sprids via frön, varav det viktigaste är flygsot hos korn. Officiella analyser görs enligt ISTAs metoder. Laboratorieundersökningar är avgiftsbelagda, prislista (xlsx).

Du hittar information om kvalitetskraven för marknadsfört utsäde och till exempel om provtagning för laboratorieundersökningar på sidan Utsädesproduktion.

Laboratoriet undersöker på beställning också kvaliteten på odlarnas gårds eget utsäde, packeriernas råpartier samt utsäde av grönsaksväxter och skogsträd. Vi undersöker också hönshirs, kavelhirs och amaranter i fröprover. Mer information fins på sidan Undersökningar för eget utsäde.

Fröets renhet

Vid fastställande av renhet utreds eventuella orenheter som förekommer i fröprovet som viktprocent, vare sig de är frön från andra odlingsväxter, frön från ogräs eller skräp. Alla komponenter som hittas identifieras och namnges. Den allmänna principen för alla arter är att som rena frön räknas de frön som är större än ett halvt frö av den art som undersöks. 

Fastställande av antal i renhetsanalysen

Förutom renhetsprocenten bestäms antalet av frön från andra odlingsväxter, ogräs och skadliga arter. Skadliga arter är artspecifika. Från spannmålen studeras för närvaro av mjöldryga och utväxten hos oljeväxtprover. 

Om en enda flyghavre hittas leder det till att hela fröpartiet underkänns.

Tusenkornsvikt

I frölaboratoriet fastställs vikten hos rena frön.

Fukthalt

Fukthalten i provet studeras av med ISTAs ugnstorkningsmetod och den undersöks för fem procent av proven.

Fröets grobarhet

Syftet med att fastställa grobarheten är att utreda fröpartiets potential av gro. Det finns optimerade gro temperaturer, tider och substrat för olika växtarter. Endast sådana groddar räknas med i grobarhetsprocenten, vars alla väsentliga beståndsdelar har utvecklats normalt. Om partiet ska marknadsföras betat, undersöks grobarheten betat.

Storlek på flyghavreanalysprov vid import/export

Undersökningen görs på tilläggsbeställning. Flyghavrebestämning med spannmål samt ärt och bondböna görs av tre kilogram. För andra arter är den provstorlek som ska undersökas i importerade prover den minsta vikten på utsädespartiets prov multiplicerat med tre (Provtagarens Handbok, tabell 1), högst 3 kg. I utsädesblandningar bestäms flyghavre enligt den dominerande arten (tre gånger minimivikten för ett partiprov av den dominerande arten). Storleken på provet för analys av flyghavre för export bestäms av mottagaren.

Krav på utsäde som marknadsförs

Certifierade utsäde har kontrollerats. Certifierat utsäde på marknaden är ett säkert val. För varje utsädesparti har det i fältprov, odlingskontroller och laboratorieanalyser officiellt tagits prover och säkerställts att partiet är en anmäld sort, att det inte förekommer flyghavre och att utsädets kvalitet är i skick.  Det finns ett garantibevis på varje certifierad utsädesförpackning. Ett högklassigt utsäde är rent från främmande arter och gror väl. Grobarhetsresultatet visar groningspotentialen under goda förhållanden. I utsädet finns inga utsädesburna växtsjukdomar som överskrider gränsvärdena eller så täcks utsädespartiet med ett effektivt betningsmedel.

Kontaktpersoner

Sidan har senast uppdaterats 29.5.2024