En arbetssäkerhetsanvisning för hantering av kryptosporidios nu färdig, undersökningen av riskfaktorer fortsätter

21. november 2019

I ett förra våren 2019 inlett KRYPTO-projekt utreds orsakerna till att fallen kryptosporidios ökar bland såväl människor som kalvar. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Livsmedelsverket, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, Djurens hälsa ETT rf, Helsingfors universitet, Valio Oy och EU:s referenslaboratorium för parasitsjukdomar.

Projektet finansieras av Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera. 

Grundläggande information med tanke på arbetssäkerheten

Personer med risk att smittas av kryptosporidios är särskilt ägarna till mjölkbesättningar och dessas arbetstagare, lantbruksavbytarna, veterinärerna och de studerande i ovan nämnda branscher. För att förebygga kryptosporidiosinfektioner hos människor som exponeras för kryptosporider i sitt arbete har utarbetats en arbetssäkerhetsanvisning med praktiska anvisningar för handhygien och personligt skydd.

En gårdsutredning inleds, kryptosporiderna på gårdar med mjölkbesättning bör tas med

Under året 2019 och det föregående året 2018 har C. parvum konstaterats på över 200 gårdar med nötkreatur. I projektet utreds vilka faktorer och förhållanden som främjar smittspridningen och sjukdomsutbrotten på gårdarna. Utgående från informationen kan man inrikta riskhanteringsmetoderna på rätt sätt och så förbättra djurens välbefinnande och förebygga humansmittor. I enkäten som sänds till gårdarna behandlas bland annat arbetsformerna, djurtrafiken, händelserna som föregått sjukdomsutbrott på gården och andra sjukdomar i besättningen.

Producenter kallas med i denna viktiga undersökning. Som fallbesättningar tas med sådana gårdar med mjölkbesättningar på mer än 50 kor, på vilka C. parvum konstaterats i kalvdiarréprov. Till fallbesättningarna sänds som bäst inkallelser. Som referensbesättningar har glädjande nog redan över 150 gårdar anmält sig. Referensbesättningarna valdes slumpmässigt bland sådana Valios mjölkbesättningar, i vilka kalvdiarréproblem inte förekommit under det senaste året.

Gården kan svara på enkäten elektroniskt, skriftligt eller via telefon. Enkäten genomförs under november-december 2019.

Intervjuer med insjuknade personer pågår

Kryptosporidiosfallen bland människor i Finland har ökat så gott som tjugofaldigt jämfört med början av 2010-talet. År 2018 var antalet fall 348 och i år 2019 redan över 380. Det lönar sig att ta prov med tanke på kryptosporidios av personer som arbetar med djur och som insjuknat i vattnig diarré. Smittkällorna och -vägarna utreds med hjälp av enkäter och laboratorieundersökningar i avsikt att inrikta bekämpningsåtgärderna.

Arbetshälsoinstitutet:

Työturvallisuusohje kryptosporidioosin torjuntaan (pdf, på finska)
Pese kädet ja suojaudu tartunnoilta (pdf, på finska)

Institutet för hälsa och välfärd THL:

Miksi kryptosporidioositapaukset lisääntyneet Suomessa. Alkuperäistutkimus (pdf, på finska) 

Livsmedelsverket:

Nyhet om att projektet inleds juli 2019 
Projektbeskrivning Kryptosporidios – växande zoonoshot i nötboskap KRYPTO

Mer information:

ansvarig ledare för projektet:
Tiina Autio, Livsmedelsverket,
tiina.autio@ruokavirasto.fi
044 7201 492

kryptosporidios hos kalvar:
Tuulia Enbom, projektforskare, Livsmedelsverket,
tuulia.enbom@ruokavirasto.fi,
050 349 51 93

kryptosporidios hos människor:
Ruska Rimhanen-Finne, epidemiologiveterinär, Institutet för hälsa och välfärd,
ruska.rimhanen-finne@thl.fi
029 52 48 942

vattenanalyser:
Ilkka Miettinen, ledande forskare, Institutet för hälsa och välfärd,
ilkka.miettinen@thl.fi,
029 524 6371

arbetshälsa:
Sirpa Laitinen, äldre expert, Arbetshälsoinstitutet,
sirpa.laitinen@ttl.fi
046 8511911