Flygspridningen av rabiesvaccinbeten startar längs den sydöstra gränsen

8. september 2022

Livsmedelsverket inleder flygspridningen av rabiesvaccinbeten längs den sydöstra gränsen den 9 september 2022. Flygspridningarna fortsätter i cirka en månad efter inledningsdagen. Syftet med spridningarna är att förhindra att sylvatisk rabies som förekommer hos vilda djur sprider sig till Finland. Finland har officiellt varit fritt från rabies sedan 1991.

Rabiesvaccinbeten har använts framgångsrikt för att bekämpa sylvatisk rabies världen över redan i decennier. Att lägga ut vaccinbeten i naturen har visat sig vara det enda effektiva sättet att utrota rabies i stora områden.

Vaccinerna sprids ut längs den sydöstra gränsen inom en cirka 40 kilometer bred zon som sträcker sig från Ilomants till Vederlax och inom en 20 kilometer bred zon som sträcker sig längs sydkusten från östgränsen till Pyttis. Flygspridning sker inom en sammanlagd areal på cirka 10 000 kvadratkilometer. Flygningar görs dagligen klockan 7 - 21 under cirka fem veckors tid. Utspridningarna inleds i områdets norra delar.

Betena fälls ned från ett flygplan med 60–70 meters avstånd, avståndet mellan flyglinjerna är 700–800 meters. Man undvikar att fälla beten ned på gårdsplaner, i tätorter eller i vattendrag. Om rikliga mängder beten ändå påträffas inom ett mycket litet område eller på gårdsplanen till bostadshus, är det bäst att informera Livsmedelsverket om saken.

Så här känner du igen vaccinbeten

Vaccinbetena är cirka 5 x 4.5 x 1.5 centimeter stora och cirka 30 gram tunga bruna bitar med en stark lukt av fiskextrakt. Vaccinerna som innehåller försvagade rabiesvirus ligger i vätskeform i en foliekapsel inuti betena.

Undvik att röra vid vaccinbetena

Undvik att röra vid betena i terrängen så att de små rovdjuren inte lämnar betena oätna på grund av människolukt och vaccineringen misslyckas.

Om ett bete fallit ned intill bosättning, kan man gärna förflytta betet till ett skogsbryn eller någon annan skyddad plats med hjälp av skyddshandskar så att barn eller hundar inte ska röra vid dem.

Om man råkar få vaccin på slemhinnorna i munnen, näsan eller ögonen ska man omedelbart skölja de kontaminerade partierna med rikliga mängder vatten i 15 minuters tid. Om man fått vaccin i öppna sår eller på skadad hud ska man tvätta såren med rikliga mängder vatten och tvål i 15 minuters tid och därefter rengöra såren ytterligare med 70 procentig alkohol. Därefter ska hälsocentralen kontaktas.

Vaccinkapslarna kan orsaka övergående uppkastningar och illamående hos hundar som ätit av dem. En anmälan om eventuella skadeverkningar ska lämnas till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Bär och svamp får plockas i vaccinationsområdet.

Sänd in små rovdjur för uppföljningsundersökningar

Förekomsten av rabies följs kontinuerligt upp genom undersökning av prover från vilda djur. Det är viktigt att rävar, mårdhundar och andra små rovdjur, som fällts i vaccinationsområdet eller dess omedelbara närhet, sänds in till Livsmedelsverket för uppföljningsundersökningar. Med hjälp av djurproverna följer Livsmedelsverket upp hur täckande vaccinskyddet är och om rabies eventuellt förekommer. Som prover för uppföljning av rabies önskas i synnerhet djur som påträffas döda eller som avlivats som sjuka.

Ytterligare information:

specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687 (flygspridningar och diagnostik av rabies)
överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348 (bekämpning av rabies)
specialforskare Tarja Isomursu, tfn 040 512 1248 (undersökning av små rovdjur)

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mera:

Rabies hos djur
Bilder på vaccinbeten 
Skicka in prover på smådjur för undersökning (på finska)
Information om biverkningar av veterinärmedicinska läkemedel (Fimea)