Fryst färskfoder för sällskapsdjur innehåller bakterier som smittar människor

17. maj 2019

2018 undersökte Livsmedelssäkerhetsverket Evira, nuvarande Livsmedelsverket, fryst färskfoder av inhemskt ursprung för sällskapsdjur. I de undersökta produkterna konstaterades såväl sjukdomsalstrande bakterier som bakterier som är motståndskraftiga mot flertalet antibiotikaläkemedel, dvs. multiresistenta bakterier. Eftersom färskfoder inte behandlas för att minska mängden mikrober kan mikroberna sprida sig från färskfodret även till människor. Det kan man förhindra genom god handhygien. 

Provtagningen riktades mot fryst färskfoder för sällskapsdjur med rått kött eller animaliska biprodukter, som brosk och inre organ, som huvudingrediens. 37 prov från tolv olika produktnamn eller tillverkare undersöktes i projektet.

Förutom lagstadgade undersökningar av enterobakterier och salmonellabakterier undersöktes även förekomsten av shigatoxinproducerande Escherichia coli -bakterier (STEC) samt värmetåliga campylobacter. Dessutom kartlades förekomsten av resistenta bakterier (MRSA samt ESBL-, AmpC-β-laktamasenzym- eller karbapenemasproducerande E. coli -bakterier).

MRSA-bakterier konstaterades i 15 prov (41 procent). Gränsvärdet för enterobakterier enligt EU-lagstiftningen överskreds i tio prov (27 procent). STEC-bakterien isolerades i tio prov (27 procent), och sju prov (19 proceent) indikerade förekomst av serotyper som är kända för att orsaka sjukdom. ESBL- eller AmpC-β-laktamasenzymproducerande Escherichia coli konstaterades i sex prov (16 procent) och Campylobacter coli -bakterier i ett prov (3 procent). Några salmonella- eller karbapenemasproducerande bakterier konstaterades inte i proven. 

Intresset för utfodring av sällskapsdjur med färskfoder har ökat. Ägare till sällskapsdjur ser färskt kött till hundar och katter som naturlig föda. Hälsopåståenden kopplas också till färskfoder.

Bekanta dig med rapportet Mikrobiologisk kvalitet på färskfoder för sällskapsdjur och förekomst av antibiotikaresistenta bakterier

Ytterligare information om ämnet:
Färskfoder av animaliskt ursprung till hundar och katter (pdf)
Rå mat för sällskapsdjur

Mer information:
specialforskare Satu Hakola mailto:satu.hakola@ruokavirasto.fi
040 524 1974, forskning
överinspektör Hanna Laatio mailto:hanna.laatio@ruokavirasto.fi
040 065 6265, tillsyn över inhemsk tillverkning av färskfoder
överinspektör Anna-Kaisa Airaksinen mailto:anna-kaisa.airaksinen@ruokavirasto.fi
040 827 9623, marknadsövervakning av foder