Zoonotisk tuberkulos konstaterad hos hund som importerats från Rumänien till Finland

13. mars 2019

På enheten för djursjukdomsbakteriologi och -patologi vid Livsmedelsverket har isolerats en zoonotisk bakterie som hör till arten Mycobacterium tuberculosis, dvs. en bakterie som smittar mellan människor och djur. Bakterien orsakar tuberkulos hos människan. Bakterien smittar inte lätt utan kräver i allmänhet en långvarig och nära kontakt innan den smittar från ett djur till ett annat eller från en människa till en annan. Hunden hade importerats till Finland från Rumänien ungefär två år före de undersökningar som nu utfördes. Livsmedelsverket rekommenderar att hundar av okänt ursprung inte tas in i Finland.

Hunden hade redan under en lång tid haft flera olika varierande tarmsymtom. Den vanligaste smittvägen är via luftvägarna, men det är även möjligt att få infektionen via munnen, dvs. genom att äta smittförande material, exempelvis kontaminerad mat, kontaminerat kött eller kontaminerade upphostningar.

“Tuberkulosbakteriefyndet är inte vanligt. I Finland har Mycobacterium tuberculosis föregående gång isolerats från en hund år 1996”, säger sektionchef Jaana Seppänen på Livsmedelsverket.

Svårt att göra sjukdomsundersökning på en levande hund

Den döda hunden skickades till Livsmedelsverket för en obduktionsundersökning i syfte att säkerställa diagnoserna. Vid vävnadsprov som gjordes när hunden levde konstaterades den ha en kronisk mykobakterieinfektion samt en kronisk Histoplasma capsulatum -miljöjästsvampinfektion i de inre organen.

Läs mer om
risker i anslutning till import av hundar (på finska)
zoonoser 
Vad är tuberkulos? (Institutet för hälsa och välfärd)

Mer information:
specialforskare Veera Karkamo
050 544 1986, enheten för djursjukdomsbakteriologi och -patologi
sektionchef Jaana Seppänen
050 435 1712, Helsingfors och Seinäjoki bakteriesektion