Laboratorier för livsmedelskontaktmaterial

De prover som ingår i kontaktmaterialföretagarnas egenkontroll och som regleras i livsmedelsbestämmelserna ska undersökas i ett laboratorium för egenkontroll eller ett officiellt laboratorium som utsetts av Livsmedelsverket. För närvarande är SGS Finland Oy det enda laboratoriet för egenkontroll som Livsmedelsverket med stöd av livsmedelslagen har utsett och som erbjuder undersökningar av kontaktmaterial. SGS Finland Oy kan alltså undersöka de i lagen avsedda egenkontrollprover som tas av livsmedelsföretagare och kontaktmaterialföretagare.

För undersökning av andra, icke lagstadgade egenkontrollprover av kontaktmaterial kan företagarna kontakta till exempel följande laboratorier: Measurlabs och Eurofins Expert Services Oy.

Prover som tagits av kontaktmaterial för myndighetstillsyn enligt livsmedelslagen ska undersökas i ett officiellt laboratorium som Livsmedelsverket utsett. För närvarande har inga officiella laboratorier utsetts för offentlig kontroll av kontaktmaterial.

Tullaboratoriet är det nationella referenslaboratoriet för livsmedelskontaktmaterial. Tullaboratoriet undersöker inte prover som tagits av företagen eller kommunens livsmedelstillsynsmyndigheter. 

Sidan har senast uppdaterats 8.5.2023