Laboratorier godkända av Livsmedelsverket

Laboratorier godkända av Livsmedelsverket betjänar bland annat miljöhälsovårds myndigheter, livsmedelsbranschens företagare och medborgare. I ett godkänt laboratorium eller i ett nationellt referenslaboratorium ska undersökas till exempel de prov som tillsynsmyndigheten tagit av sim- eller simbassängvatten, livsmedel, livsmedelslokaler och primärproduktion. Också undersökningar av inomhusluften och mögel med anknytning till utredning av en sanitär olägenhet ska göras i ett laboratorium godkänt av Livsmedelsverket. Godkända laboratorier är huvudsakligen servicelaboratorier, som är i privat eller kommunal ägo. Nationella referenslaboratorier i livsmedel-, foder- och djursjukdombranschen är Livsmedelsverket, Tullaboratoriet och Institut för hälsä och välfärd THL. Beträffande undersökningar av vatten och inomhusluften THL är det nationella expertlaboratoriet.

Godkända laboratorier

Laboratorier, som förutsätts godkännande från Livsmedelsverket

Förfarandet om godkänning grundar sig på flera nationella eller EU-författningar. Nedanför finns en lista av prov, som måste alltid undersökas i ett laboratorium godkänt av Livsmedelsverket eller i ett nationellt referenslaboratorium.

  • De prover av livsmedel, vatten, foder, gödselfabrikat och växter samt prover beträffande boendehälsa som har uppsamlats av myndigheterna
  • Prover som ingår i köttbesiktning (trikin, mikrobläkemedel, bakteriologisk undersökning)
  • Prover som analyseras med avseende på djursjukdomar som ska bekämpas
  • Livsmedelsföretagares lagstagade prover för egenkontrollen
  • Foderföretagares lagstagade prover för egenkontrollen
  • Foderföretagares lagstagade salmonellaprover
  • Lagstagade egenkontrollprover av biogas- och komposteringsanläggningar och anläggningar som hanterar animaliska biprodukter
  • Prover som ingår i nationella kontollprogram (till exempel främmande ämnen, salmonella, EHEC, kampylobakter).

Mikrober och parasiter som orsakar djursjukdomar som lätt sprider sig eller farliga djursjukdomar får i samband med vetenskaplig forskning hanteras enbart vid ett laboratorium som Livsmedelsverket har godkänt för den aktuella forskningen. Laboratorier som analyserar prover med avseende på anmälningspliktiga djursjukdomar ska göra en anmälan om verksamheten till Livsmedelsverket (Undersökningar för anmälningspliktiga djursjukdomar).

Ett laboratorium behöver inte Livsmedelsverkets godkännande, om det till exempel utför analyser av andra än lagstadgade egenkontrollprover av livsmedel, foder eller gödselfabrikat. Laboratorier för klinisk mikrobiologi, som utför undersökningar av smittsamma sjukdomar för sjukvård, ansöker om tillstånd från regionförvaltningsverket i sitt område. Mer information från Institut för hälsa och välfärd.

Godkända laboratorier har visat sin kompetens

Mest av de godkända laboratorierna är ackrediterade eller utvärderade på grund av internationella kriterier. Det menas med ackreditering eller utvärdering fastställandet av laboratoriets kompetens, som grundar sig på internationella standarden SFS-EN ISO/IEC 17025. Genom ackreditering eller utvärdering de godkända laboratorier har bevisat sin kompetens och pålitlighet av sina resultat. Ackrediteringstjänsten FINAS utför ackrediteringar och utvärderingar i Finland.

Anskaffning av undersökningar från ett godkänt laboratorium

Myndigheter, företagare och medborgare kan fråga den analys de behöver från vilket som helst av de godkända laboratorier. Många laboratorier har möjlighet att skicka prov till ett annat laboratorium för underleverans, om laboratoriet inte gör just den analys sig själv. Speciellt ovanliga eller kemiska undersökningar, liksom akrylamid och PAH-föreningar, måste ofta inhandlas till och med från utlandet.

Sidan har senast uppdaterats 4.10.2019