Laboratorier utsett av Livsmedelsverket

Laboratorier utsett av Livsmedelsverket betjänar bland annat miljöhälsovårds myndigheter, livsmedelsbranschens företagare och medborgare. Några författningar talar om godkända laboratorier; med utseende och godkännande avses samma sak. I ett utsett laboratorium eller i ett nationellt referenslaboratorium ska undersökas till exempel de prov som tillsynsmyndigheten tagit av sim- eller simbassängvatten, livsmedel, livsmedelslokaler och primärproduktion. Också undersökningar av inomhusluften och mögel med anknytning till utredning av en sanitär olägenhet ska göras i ett laboratorium utsett av Livsmedelsverket.

Utsedda laboratorier är huvudsakligen servicelaboratorier, som är i privat eller kommunal ägo och belägen i Finland. Också ett laboratorium belägen i en annan medlemsstat kan utses för offentlig kontroll eller aktörers egen kontrol. Nationella referenslaboratorier i livsmedel-, foder- och djursjukdombranschen är Livsmedelsverket, Tullaboratoriet och Institut för hälsä och välfärd THL. Beträffande undersökningar av vatten och inomhusluften THL är det nationella expertlaboratoriet.

Tillstånd för hantering av mikrober som orsakar djursjukdomar

Mikrober och parasiter som orsakar alvarliga djursjukdomar (kategorierna a-c och andra djursjukdomar som ska bekämpas) får innehas, förlyttas, undersökas eller annars hanteras endast vid Livsmedelsverkets tillstånd. Denna verksamhet kan skedas till exempel vid vetenskaplig forskning.

Utsedda och godkända laboratorier

Laboratorier, som förutsätts utseende/godkännande från Livsmedelsverket

Förfarandet om utseende eller godkänning grundar sig på flera nationella eller EU-författningar. Nedanför finns en lista av prov, som måste alltid undersökas i ett laboratorium utsett av Livsmedelsverket eller i ett nationellt referenslaboratorium. Livsmedelsverket kan under vissa förutsättningar utse även ett laboratorium belägen i en annan medlemsstat för undersökning av nedannämnda prov. 

  • De prover av livsmedel, vatten, foder och växter samt prover beträffande boendehälsa som har uppsamlats av myndigheterna
  • Prover som ingår i köttbesiktning (trikin, mikrobläkemedel, bakteriologisk undersökning)
  • Prover som analyseras med avseende på djursjukdomar och som har uppsamlats av myndigheterna
  • Prover som tagits för egenkontrollen med avseende på en djursjukdom i kategorierna a–c, annan djursjukdom som ska bekämpas eller djursjukdom som ska övervakas
  • Livsmedelsföretagares lagstagade prover för egenkontrollen
  • Foderföretagares lagstagade prover för egenkontrollen (salmonella)
  • Foderföretagares lagstagade salmonellaprover
  • Lagstagade egenkontrollprover av biogas- och komposteringsanläggningar och anläggningar som hanterar animaliska biprodukter
  • Prover som ingår i nationella kontollprogram (till exempel främmande ämnen, salmonella, STEC, kampylobakter).

Ett laboratorium behöver inte Livsmedelsverkets utseende, om det utför analyser av andra än lagstadgade egenkontrollprover av livsmedel eller foder, analyser av egenkontrollprover av gödselfabrikat eller analyser för driftskontroll av anläggningar som levererar hushållsvatten. 

Laboratorier som analyserar några andra prov än myndighetsprov med avseende på andra anmälningspliktiga djursjukdomar ska göra en anmälan om verksamheten till Livsmedelsverket för registering (se även Undersökningar för andra anmälningspliktiga djursjukdomar).

Laboratorier för klinisk mikrobiologi, som utför undersökningar av smittsamma sjukdomar för sjukvård, ansöker om tillstånd från regionförvaltningsverket i sitt område. Mer information från Institut för hälsa och välfärd.

Utsedda och godkända laboratorier har visat sin kompetens

Mest av de utsedda laboratorierna är ackrediterade eller utvärderade på grund av internationella kriterier. Det menas med ackreditering eller utvärdering fastställandet av laboratoriets kompetens, som grundar sig på internationella standarden SFS-EN ISO/IEC 17025. Genom ackreditering eller utvärdering de utsedda laboratorier har bevisat sin kompetens och pålitlighet av sina resultat. Ackrediteringstjänsten FINAS utför ackrediteringar och utvärderingar i Finland.

Anskaffning av undersökningar från ett utsett laboratorium

Myndigheter, företagare och medborgare kan fråga den analys de behöver från vilket som helst av de utsedda laboratorier. Många laboratorier har möjlighet att skicka prov till ett annat laboratorium för underleverans, om laboratoriet inte gör just den analys sig själv. Speciellt ovanliga eller kemiska undersökningar, liksom akrylamid och PAH-föreningar, måste ofta inhandlas till och med från utlandet.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2022