Undersökningar för andra anmälningspliktiga djursjukdomar

Andra anmälningspliktiga djursjukdomar är de som uppräknas i jord- och skogsbruksministeriets förordning om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar, om anmälan om djursjukdomar samt om sändande av mikrobstammar (325/2021). Prover till analys för andra anmälningspliktiga djursjukdomar kan analyseras förutom vid Livsmedelsverket även vid de laboratorier som på förhand har lämnat in en anmälan om sin forskningsverksamhet till Livsmedelsverket (lag om djursjukdomar 76/2021, 63 §). Livsmedelsverket publicerar en list över laboratorierna som undersöker andra anmälningspliktiga djursjukdomar.

Anmälning till Livsmedelsverket om undersökning av andra anmälningspliktiga djursjukdomar

Anmälan om undersökning av andra anmälningspliktiga djursjukdomar kan lämnas in med Livsmedelsverkets blankett.  

Djurkliniker där man gör bakterieodlingar och resistenstester på dem samt säkerställer arten av bakterier och deras produktion av enzymer (bland annat ESBL/AmpC), ska lämna in en anmälan till Livsmedelsverket. Även de laboratorier som låter utföra analyser för anmälningspliktiga djursjukdomar hos underleverantörer ska lämna in en anmälan till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket registrerar laboratorierna som har lämnat in en anmälan, med undantag för de laboratorier som är underleverantörer eller enbart låter utföra analyser hos underleverantörer. Livsmedelsverket övervakar de registrerade laboratorierna.

En registreringsanmälan krävs inte av djurkliniker, som

  • utför till exempel screeningundersökningar av urin (odling och skickande av växande prover till analys)
  • gör bakterieodlingar (till exempel urinprov) och resistenstester på dem, men själva inte identifierar och säkerställer resistenta stammar.

Kraven på och skyldigheterna för laboratorierna

Ett laboratorium som analyserar för andra anmälningspliktiga djursjukdomar ska använda vetenskapligt vedertagna analysmetoder, ha teknisk kompetens och ta fram tillförlitliga resultat. Laboratoriepersonalen ska ha den utbildning och kompetens som uppgiften förutsätter. Av ett laboratorium som analyserar för andra anmälningspliktiga djursjukdomar krävs inte en utvärdering av dess kompetens, till exempel en ackreditering, som har genomförts av utomstående. Laboratoriet ska följa de bestämmelser som föreskrivs i lagen om djursjukdomar och med stöd av denna meddelade författningar samt de anvisningar som Livsmedelsverket har fastställt.

Oavsett för vad slags analys ett prov insänts ska laboratoriet utan dröjsmål till kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket för djurhållningsplatsen anmäla om en förtecknad sjukdom, en ny sjukdom eller en annan anmälningspliktig djursjukdom. Även om en misstanke om en djursjukdom ska anmälas.

För mikrober i jord- och skogsbruksministeriets förordning 325/2021 som orsakar andra anmälningspliktiga djursjukdomar ska av laboratoriet isolerade stammar eller ett prov där mikroben i fråga har påvisats skickas till Livsmedelsverket. Kravet att sända in stammar gäller inte för de analyser som man har låtit utföra hos underleverantörer.

Anmälningsplikt för registrerade laboratorier

Ett av Livsmedelsverket registrerat laboratorium som analyserar för andra anmälningspliktiga djursjukdomar ska före slutet av februari till Livsmedelsverket lämna uppgifter om antalet prover som analyserats med avseende på anmälningspliktiga djursjukdomar samt om antalet (positiva) resultat av analyserna enligt djurgrupp. Anmälningsskyldigheten gäller också för de analyser som man har låtit utföra hos underleverantörer. Anmälan görs i valfri form av laboratoriet (till exempel excel) till e-postadress laboratoriot@ruokavirasto.fi.

De djurkliniker som enbart gör bakterieodling och resistenstester men själva inte säkerställer arter och enzymproduktion behöver inte lämna en anmälan till Livsmedelsverket om analysmängderna.

Sidan har senast uppdaterats 24.9.2021