Undersökningar för andra anmälningspliktiga djursjukdomar

Livsmedelsverket för register över laboratorierna som undersöker andra anmälningspliktiga djursjukdomar. Sådana djursjukdomar är till exempel STEC-infektioner och salmonella i husdjur och sällskapsdjur (jord- och skogsbruksministeriets förordning 325/2021).

List över laboratorierna, som undersöker prover som tagits med avseende på andra anmälningspliktiga djursjukdomar:

Utöver registrerade laboratorier kan andra anmälningspliktiga djursjukdomar analyseras i officiella laboratorier och vid Ruokavirasto.

Anmäla Livsmedelsverket om undersökning av andra anmälningspliktiga djursjukdomar

Laboratorier ska på förhand lämna in en anmälan om sin forskningsverksamhet till Livsmedelsverket (lag om djursjukdomar 76/2021, 63 §). Anmälan om undersökning av andra anmälningspliktiga djursjukdomar kan lämnas in med Livsmedelsverkets blankett. En anmälan behövs inte lämnas om laboratoriet är redan utsett som ett officiellt laboratorium enligt lagen om djursjukdomar. Livsmedelsverket övervakar de registrerade laboratorierna.

Djurkliniker där man gör bakterieodlingar och resistenstester på dem samt säkerställer arten av bakterier och deras produktion av enzymer (bland annat ESBL/AmpC), ska lämna in en anmälan till Livsmedelsverket. Även de laboratorier som låter utföra analyser för anmälningspliktiga djursjukdomar hos underleverantörer ska lämna in en anmälan till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket registrerar laboratorierna som har lämnat in en anmälan, med undantag för de laboratorier som är underleverantörer eller enbart låter utföra analyser hos underleverantörer. 

En registreringsanmälan krävs inte av djurkliniker, som

  • utför till exempel screeningundersökningar av urin (odling och skickande av växande prover till analys)
  • gör bakterieodlingar (till exempel urinprov) och resistenstester på dem, men själva inte identifierar och säkerställer resistenta stammar.

Kraven på och skyldigheterna för laboratorierna

Ett laboratorium som analyserar för andra anmälningspliktiga djursjukdomar ska

  • använda vetenskapligt vedertagna analysmetoder
  • ha teknisk kompetens
  • ta fram tillförlitliga resultat.
  • ha laboratoriepersonalen som har den utbildning och kompetens som uppgiften förutsätter.

Av ett laboratorium som analyserar för andra anmälningspliktiga djursjukdomar krävs inte en utvärdering av dess kompetens, till exempel en ackreditering, som har genomförts av utomstående.

Dessutom ska laboratoriet

  • följa de bestämmelser som föreskrivs i lagen om djursjukdomar och med stöd av denna meddelade författningar samt de anvisningar som Livsmedelsverket har fastställt.
  • anmäla utan dröjsmål till kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket för djurhållningsplatsen om en förtecknad sjukdom, en ny sjukdom eller en annan anmälningspliktig djursjukdom. Även om en misstanke om en djursjukdom ska anmälas.
  • skicka av laboratoriet isolerade stammar eller ett prov där mikroben i fråga har påvisats till Livsmedelsverket (mikrober i jord- och skogsbruksministeriets förordning 325/2021, 21 §). Kravet att sända in stammar gäller inte för de analyser som man har låtit utföra hos underleverantörer.

Lämna in anmälan om undersökningar årligen till Livsmedelsverket 

Ett av Livsmedelsverket registrerat laboratorium som analyserar för andra anmälningspliktiga djursjukdomar ska före slutet av mars till Livsmedelsverket lämna uppgifter om antalet prover som analyserats med avseende på anmälningspliktiga djursjukdomar samt om antalet (positiva) resultat av analyserna enligt djurgrupp. Anmälningsskyldigheten gäller också för de analyser som man har låtit utföra hos underleverantörer. Anmälan görs i valfri form av laboratoriet (till exempel excel) till e-postadress laboratoriot(at)ruokavirasto.fi.

De djurkliniker som enbart gör bakterieodling och resistenstester men själva inte säkerställer arter och enzymproduktion behöver inte lämna en anmälan till Livsmedelsverket om analysmängderna.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2023