Import av animaliska produkter och utställningsföremål

Prover för forskning och diagnostik av animaliskt ursprung är biprodukter och därav framställda produkter som är avsedda för undersökning i samband med diagnostisk verksamhet eller analys för att främja den vetenskapliga och tekniska utvecklingen i samband med undervisning eller forskning.

Varuprover av animaliskt ursprung är biprodukter eller därav framställda produkter avsedda för särskilda undersökningar eller analyser för genomförande av en produktionsprocess, behandling av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter, utveckling av foder, foder för sällskapsdjur eller framställda produkter, inbegripet testning av maskiner eller utrustning.

Utställningsföremål av animaliskt ursprung är biprodukter eller därav framställda produkter avsedda för utställningsändamål eller konstnärlig verksamhet.

Import eller transitering via Finland av prover för forskning, diagnostiska prover, varuprover och visningsobjekt tillåts endast med importtillstånd som beviljats av Livsmedelsverket. Importtillståndet innehåller de nödvändiga villkoren för import.

Du ansöker om importtillstånd för sändningen från Livsmedelsverket. Handläggningen av importtillståndet tar 1–4 veckor.

Kontaktuppgifter tuontilupa@ruokavirasto.fi

  • Skriv ansökan på det språk som du önskar att importtillståndet utfärdas på (finska, engelska, svenska).

    Vi rekommenderar att du ansöker om ett engelskt importtillstånd för att undvika förseningar på grund av språkbarriären mot flygbolag, avsändare och utländska myndigheter vid transitering av sändningen. 

Ansökningsblankett för importtillstånd (Webropol) 

Lagstiftning

Import från länder utanför EU

Biproduktförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009)

Genomförandeförordningen (Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011)

Europeiska kommissionens sidor om biprodukter

 

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2023