Mikrobiologiska analyser

Inspektörer som auktoriserats av Livsmedelsverket ansvarar för insamlingen av officiella prover. Jord- och skogsbruksministeriets förordning kräver att man då man utför analyser ska tillämpa standarder som godkänts av internationella organ.

Vid analys av prover för egenkontroll kan man tillämpa undersökningsmetoder som avviker från standarderna, ex. snabbare metoder.

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium för bestämningar av salmonella i foder. Målet för referenslaboratoriet är att inverka på analysresultatens höga kvalitet och på resultatens pålitlighet.

Jämfört med livsmedel kan det på grund av effekten från syrabehandling, upphettning och övriga behandlingar av foder vara svårare att påvisa salmonella. Livsmedelsverket rekommenderar att man tillämpar en metod som modifierats ur ISO 6579, 2002 (Evira 3543) för att påvisa salmonella i foder. Metoden enligt standarden har bland annat ändrats så att inkubationstiden för preanrikningen av vissa fodertyper har ställts till 30 timmar, relationen mellan det svällande provet och preanrikningen har ändrats, och man använder Rambach agar för att påvisa sackarospositiva salmonellastammar.

Kontaktpersoner

 

Sidan har senast uppdaterats 6.11.2023