Aktuellt om spannmålenskvalitet 2023

3. november 2023

Uppgifterna om medelvärdet för spannmålsskörden grundar sig på undersökningsresultaten från cirka 1000 spannmålsprover som hittills kommit till laboratoriet och undersökts. Livsmedelsverkets kvalitets- och säkerhetsuppföljning av spannmålsskörden uppdateras regelbundet på webbplatsen Öppen information, som erbjuder aktuell information om spannmålsskördens situation. 

Havreskörden: DON-mögeltoxiner hittades

I de prover som hittills har undersökts är havrens genomsnittliga hektolitervikt 54,3 kilo, vilket är cirka ett kilo lägre än medelvärdet under en längre period.  Men 78 procent av proverna uppfyller målet på en hektolitervikt på minst 52 kilogram för foderanvändning. Enligt mätaren för livsmedelsanvändning uppfyller 13 procent av proverna målet på en hektolitervikt på minst 58 kilogram.  Kornstorleken på havre är också bättre än medeltalet under än längre period, då andelen små korn i genomsnitt är 5,5 procent.

Medianen för uppskattningen av skörden för havre är 3 400 kilogram per hektar för de prover som hittills registrerats i kvalitetsuppföljningen, medan motsvarande uppskattning förra året var 3 900 kilogram per hektar. 

Mögeltoxinerna DON (deoxinvalenol) försämrar kvaliteten på havreskörden i år. Cirka 15 procent av de undersökta proverna överskrider EU-lagstiftningens DON-gränsvärde för livsmedelshavre (1750 μg/kg) mätt med snabbanalys. DON-halterna har ökat i takt med att tröskningen framskridit. Det finns också regionala variationer. I Satakunta, Norra och Södra Österbotten, Birkaland, Mellersta Finland och Norra Savolax finns enligt undersökta prover den största risken att gränsvärdet för livsmedelsanvändning överskrids.

I höst har man också uppmätt mycket höga DON-resultat i havreprover, varvid halten överskrider det rekommenderade värdet för foderanvändning (8000 μg/kg). Därför är det viktigt att på husdjursgårdar känna till mögeltoxinhalten i havre före det används som foder. Mycotoxinanalyser av spannmål utförs bl.a. av industrin och spannmålshandeln samt av kommersiella laboratorier.

Hög proteinhalt i vårvete, men låga falltal både hos råg och vårvete

Av de vårveteprover som hittills har undersökts har mindre än tredjedel en proteinhalt på minst 12,5 procent, ett falltal på minst 180 sekunder och en hektolitervikt på minst 78 kilo. Nästan hälften av proverna för vårvete har ett falltal under 180, och dessutom är den låga hektolitervikten hos några prov orsaken till att det årliga kvalitetsmålet inte uppfylls i år. Det genomsnittliga falltalet för vårvete är 194 och för höstvete 308 sekunder. Höstvetets falltal är höga, i 90 procent av de undersökta höstveteproven är falltalet över 220.

Vårvetets genomsnittliga hektolitervikt är 78,8 kilogram och höstvetets 80.9 kilogram.
Proteinhalten i alla undersökta vårveteprover är god. Den genomsnittliga proteinhalten i vårvete är hög (15,0 procent), men för höstvete ligger den under det genomsnittliga värdet under en längre tid, då den genomsnittliga proteinhalten är 11,1 procent.

I år har man också oftare än tidigare mätt DON-mögeltoxinhalter hos vårvete. Gränsvärdet för livsmedelsvete enligt EU-lagstiftningen (1 250 μg/kg) har överskridits i några prover mätta med snabbmetoden, men noggrannare uppgifter behövs ännu. 

Rågens genomsnittliga falltal är 133 sekunder och hektolitervikt 77,3 kilo. Cirka 50 procent av de undersökta rågproverna har ett falltal under 120.

Kornets hektolitervikt lågt

Foderkornets genomsnittliga hektolitervikt är 63,2 kilogram. Kvaliteten, med en hektolitervikt på minst 64 kilo, för foderanvändning uppfylls av 40 procent av de undersökta proverna, vilket är det lägsta resultatet uppmätt sedan ett decennium tillbaka. År 2022 uppfyllde 70 procent detta kvalitetsmål. Den genomsnittliga proteinhalten i foderkorn är 12,6 procent och stärkelsehalten 59,6 procent. Kornets kornstorlek är mindre än det var år 2022, då små korn (under 2,2 mm såll) utgjorde i genomsnitt 6,9 procent. 

Livsmedelsverkets kvalitets- och säkerhetsuppföljning av spannmålsskörden är en urvalsundersökning

Livsmedelsverkets kvalitets- och säkerhetsuppföljning av spannmålsskörden är en urvalsundersökning där hela Finland, olika produktionsinriktningar och gårdar av olika storlek finns representerade. I juli har en begäran om prov skickats till cirka 1 000 gårdar i samplet. Urvalet har minskats år 2023. Livsmedelsverket tackar alla jordbrukare för samarbetet för att följa upp kvaliteten på spannmålsskörden. För denna uppföljning kommer laboratoriet inte längre att ta emot några nya prover från säsongen 2023.

De jordbrukare som deltar i uppföljningen får sina egna provresultat per post. Uppföljningen av spannmålsskördens kvalitet och säkerhet uppdateras regelbundet på Livsmedelsverkets webbplats Öppen information, som erbjuder aktuell information om spannmålsskördens situation.

Mer information:

https://avointieto.ruokavirasto.fi/#/kasvi/viljasadon-laatu