Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade preliminära skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2022

24. november 2022

Spannmålsskörden 2022 är av god kvalitet. Hektolitervikterna är höga och skördenivåerna steg från förra året. Uppgifterna om spannmålsskördens kvalitet och kvantitet för år 2022 är i detta skede fortfarande förhandsuppgifter.

Tabell (excel 24.11.2022)

Brödsädens kvalitet var god

Av höstens vårveteskörd på 715 miljoner kilo har 430 miljoner kilo, dvs. 60 procent, och av höstveteskörden på 125 miljoner kilo har 21 miljoner kilo, dvs. 17 procent, en hektolitervikt på minst 78 kilo och ett falltal på 180 och en proteinhalt som är 12,5 procent. Om proteinhalten sänks till 11,0 procent uppfyller 90 procent av vårveteskörden och 50 procent av höstveteskörden det nämnda kravet. I allmänhet är proteinet för lågt om det nämnda kvalitetsmålet inte uppfylls.

Den genomsnittliga hektolitervikten för vårvete är 82,3 kilo och för höstvete 81,0 kilo. Föregående gång som vårvetet översteg den genomsnittliga hektolitervikten på 82 kilo var år 2006. Falltalen är också höga, och i 96 procent av de undersökta veteproverna är falltalen över 220. Den genomsnittliga proteinhalten för höstvete är 11,7 procent och för vårvete 12,9 procent. Proteinhalten i vete sjönk jämfört med föregående år. I vårveteproverna ligger DON (deoxynivalenol) -mykotoxinhalten mätt med snabbmetoden under det gränsvärde som i EU-lagstiftningen fastställts för livsmedelsvete (1 250 mikrogram per kilo) med undantag för ett enskilt prov.

Det genomsnittliga falltalet för råg är 218 sekunder och hektolitervikten 77,6 kilo. Av rågskörden på 64 miljoner kilo har 90 procent en hektolitervikt på över 71 kilo och ett falltal över 120.

Havreskörden var god  

Havrens genomsnittliga hektolitervikt 55,3 kilo är cirka två kilo högre än fjolårets ytterst låga hektolitervikt. Hektolitervikten motsvarar nu långtidsmedelvärdet. För havrens del var också storleken på kärnorna bättre än år 2021. Mängden små kärnor är i de analyserade proven i genomsnitt 6,4 procent. Den genomsnittliga proteinhalten i havren är 12,5 procent.

Av havreskörden har 90 procent, dvs. 1 195 miljoner kilo, en hektolitervikt på minst 52 kilo, vilket är två gånger mer än 2021. Det allmänna kravet för livsmedelshavrens hektolitervikt på 58 kilo uppfylldes av cirka 20 procent av skörden, dvs. 237 miljoner kilo. Av havreskörden har en hälft en hektolitervikt på minst 54 kilo andelen små kärnor är högst 7 procent. Hos havren är skördeprognosens median för de analyserade proven 3 900 kilo per hektar, då motsvarande prognos året innan var 2 500 kilo per hektar. 

Mätt med snabbmetoden överskrider cirka två procent av de analyserade proven det gränsvärde för DON som i EU-lagstiftningen fastställts för livsmedelshavre (1 750 mikrogram/kilo). I DON-halterna har ändå konstaterats en liten ökning allt eftersom tröskningarna framskrider och även regionala variationer förekommer. De högsta genomsnittliga DON-halterna har mätts i Norra Österbotten, Österbotten, Södra och Norra Savolax samt Norra Karelen.

Kornets proteinhalt låg

Cirka 78 procent av foderkornskörden, dvs. 925 miljoner kilo har en hektolitervikt på minst 64 kilo. Den genomsnittliga hektolitervikten är 65,6 kilo. Även hos kornet har hektolitervikten stigit med över två kilo från år 2021 och är cirka ett kilo högre än långtidsmedelvärdet. Hos foderkornet är den genomsnittliga proteinhalten 12,1 procent och stärkelseprocenten 59,8 procent. Hos kornet är storleken på kärnorna större än år 2021.

Hos maltkornet är den genomsnittliga proteinhalten 11,3 procent och sorteringsgraden 92,4 procent. Av maltkornskörden uppfyller 69 procent, dvs. cirka 171 miljoner kilo de krav som maltindustrin ställer på proteinhalten och sorteringsgraden. I Livsmedelsverkets kvalitetsuppföljning bestäms inte maltkornets grobarhet.

Bakgrund

Uppgifter om spannmålskvaliteten och skörden fås genom att sammanställa uppgifter om uppföljning av kvaliteten och säkerheten hos spannmålsskörden vid Livsmedelsverkets växtanalys och de skördeuppgifter som Naturresursinstitutet (Luke) samlat in.

Uppgifter om storleken på spannmålsskörden finns på Lukes webbplats.

På Livsmedelsverkets webbplats Öppen information finns uppdaterade uppgifter om kvaliteten på spannmål (linkki). Uppföljningen av kvaliteten och säkerheten är en sampelundersökning där en begäran om prov sänts till cirka 1 500 odlare. Samplet representerar hela Finland och lantgårdar av olika storlek.

image0rxq.png

Figur 1. Diagram av vårvete från Öppen information. 

24.11.2022

Kontaktinformation:

Enhetschef Elina Sieviläinen, tel. 040 848 6094, elina.sievilainen@ruokavirasto.fi