17. mars 2022

I publikationen Viljaseula 2021 har sammanförts central information om den inhemska spannmålsskördens kvalitet och säkerhet. Informationen bygger på den uppföljning som Livsmedelsverkets laboratorium för växtanalytik gör.

I publikationen Viljaseula 2021 ingår central information om den inhemska spannmålsskördens kvalitet och säkerhet. Informationen bygger på den uppföljning som Livsmedelsverkets enhet för växtanalytik gör.  I fråga om skörden år 2021 har informationen om spannmålens kvalitet presenterats regionvis enligt NTM-centralernas verksamhetsområden och skilt för olika sorter. Region- och sortspecifik information har presenterats till den del som antalet prov har varit tillräckligt. Om ekologisk spannmål har också presenterats kvalitetsinformation för sådana sädesslag, som inkluderade minst 20 prov av ekologisk spannmål. Informationen har presenterats i form av korta texter om olika sädesslag och med hjälp av tabeller, grafer och kartor. I publikationen presenteras också odlarnas skördeprognoser för alla sädesslag.

Spannmålsskördens kvalitet och säkerhet har följts upp allt sedan år 1966. Uppföljningen är en sampelundersökning. Informationen bygger på de gårdar som valts med i samplet och resultaten representerar således gårdar av olika storlek, olika produktionsinriktningar och olika produktionssätt – odlingar i praktiken på olika håll i landet. Materialet består av spannmålsprov som odlarna sänt in, bakgrundsuppgifter om proven och resultat av Livsmedelsverkets analyser. Proven representerar såväl den spannmål som saluhålls på spannmålsmarknaden som den spannmål som säljs gårdar emellan och den spannmål som används på den egna gården. Uppföljningen ger en tillförlitlig bild av den inhemska spannmålsskördens kvalitet. En fördel med den långvariga uppföljningen är att den underlättar jämförelser mellan olika år.

Den inhemska spannmålsproduktionen utgör en oumbärlig del av vår försörjningsberedskap. Finland är världens nordligaste jordbruksland och det medför sina egna klimatologiska utmaningar. Hos oss varierar växtperioderna och klimatet förändras likaså. Av den orsaken är det viktigt att producera uppdaterad och tillförlitlig information för hela livsmedelskedjan om spannmålsskördens kvalitet, mängd och säkerhet. Som stöd för en ökad odling och konsumtion av olje- och proteinrika växter krävs information om skörden av bondböna och oljeväxter. Allt sedan år 2018 har bondböna, rybs och raps också tagits med i kvalitetsuppföljningen.

Viljaseula 2021 - Finnish Grain Quality  (PDF, 17.3.2022)