Grundläggande kriterierna för näringsåtagandet

Varje aktör accepterar, när de gör ett näringsåtagande, de grundläggande kriterierna för näringsåtagandet

Operatören visar att hen är bekant med alla kriterier som presenteras nedan och förbinder sig att följa dem.

1. Måste stödja visionen och de allmänna målen för näringsåtagande och främja ett eller flera innehållsområden.

Genom att gå med i näringsåtagand accepterar operatören visionen och målen för verksamhetsmodellen.

 

2. En anmärkningsvärd enhet

Som ett resultat av produktdesign bör kvaliteten på produkterna förbättras som helhet. När man minskar eller ökar mängden av ett enskilt näringsämne får näringskvaliteten inte försämras för andra näringsämnen.

Att minska tillsatt socker bör ge lägre energiinnehåll. Energiinnehållet kan dock vara detsamma, förutsatt att näringskvaliteten samtidigt förbättras, till exempel ökar mängden fibrer. Mängden mättat fett, transfett eller salt får inte öka.

Att minska mättat fett bör inte leda till högre mängder transfett, tillsatt socker, salt eller energi.

När man minskar mängden salt måste man vara uppmärksam på att inte öka mängden mättat fett, transfett, tillsatt socker och energi.

Källa:

Omformuleringsprogram för EU-kommissionens expertarbetsgrupp på hög nivå

EU Framework for National Salt Initiatives
Saturated fat, Annex I
Added sugars, Annex II

 

3. Var näringsmässigt ansvarig

Operatörer måste också agera näringsmässigt ansvarsfullt i marknadsföring och kommunikation, det vill säga följa livsmedelsinformationsförordningen  (EU N:o 1169/2011) och närings- och hälsopåståendeförordningen (EU N:o 1924/2006) samt kosumentskyddslagen 38/1978 och i förekommande fall instruktioner/rekommendationer för marknadskommunikation.

Närings- eller hälsopåståenden som presenteras i produkt- eller produktgruppsspecifika kommersiella meddelanden på förpackningar, reklam eller presentation (EU N:o 1924/2006 artikla 1.2.)  måste uppfylla kraven i påståendeförordningen.

Det bör noteras att de lösningar för produktdesign (omformulering) som presenteras i näringsåtagandets mål som regel inte uppfyller villkoren för användning av närings- och hälsopåståenden i påståendeförordningen. Försiktighet måste iakttas när man kommunicerar om näringsåtagandet, så att konsumenten förstår det som ett närings- eller hälsopåstående. Därför kan meddelandet om näringsåtagande inte kopplas till en enskild produkt eller produktgrupp. Näringsåtagandet kan endast presenteras i företagets allmänna kommunikation.

4. I företagskommunikation kan en aktör som gjort ett näringsåtagande uppge att han tagit del av/gjort ett näringsåtagande med följande meningar:

 • Oy Företag Ab har åtagit sig att förbättra den näringsmässiga kvaliteten på sina produkter när det gäller [salt/fett/socker/grönsaker/produkter riktade till barn/portions- och förpackningsstorlekar/måltider/måltidsinstruktioner].
 • Vi stödjer implementeringen av näringsrekommendationer genom att delta i näringsåtagandet.
 • Vårt företag har gjort ett näringsåtagande och vi producerar livsmedelsprodukter som stödjer ätandet enligt näringsrekommendationer.
 • Vi stödjer implementeringen av näringsrekommendationer. Vårt företag har gjort ett näringsåtagande.
 • Oy Företag Ab har gjort ett näringsåtagande # 0012017 (länk till engagemangets hemsida).
 • Vårt företag är involverat i näringsengagemang. Fortsättning…
 • Vårt företag har gjort ett näringsåtagande. Fortsättning…
 • Fortsättningsalternativ:
 • Vi stödjer konsumenter i att minska saltintaget.
 • Vi förbättrar kvaliteten på fettet i våra produkter/beredda/erbjudna måltider eller mellanmål
 • Vi stödjer konsumenter i att minska sitt sockerintag.
 • Vi ökar andelen grönsaker i våra produkter/färdiga/serverade måltider eller mellanmål.
 • Vi förbättrar näringskvaliteten och ansvarsfull marknadsföring av produkter/måltider/snacks riktade till barn
 • Vi stödjer konsumenternas mål att minska energiintaget genom att producera rimliga portions- och/eller förpackningsstorlekar.
 • Vi förbättrar den näringsmässiga kvaliteten på måltider och mellanmål.
 • Vi förbättrar den näringsmässiga kvaliteten på matrecept.

Matval i enlighet med konsumenternas näringsrekommendationer stöds i marknadsföring och kommunikation, till exempel:

 • genom att följa Livsmedelsindustriförbundets riktlinjer för marknadsföring av livsmedel. Innehåller ytterligare vägledning om marknadsföring av livsmedel riktad till barn.
 • genom att följa den internationella handelskammarens (ICC) marknadsföringsregler.
 • genom att följa konsumentombudsmannens policy "Barn och livsmedelsmarknadsföring
 • efter WHO:s rekommendationer för marknadskommunikation till barn.

4.1. Åtgärder måste vara konkret, specifik och betydelsefull

Det räcker inte att lova att "främja" eller "försöka främja" någon förändring.

När skådespelaren engagerar sig i handling definierar skådespelaren själv de konkreta, numeriska målen på det sätt som han bedömer dem som betydelsefulla från sin egen utgångspunkt.

För att förändringarna enligt verksamhetsåtagandena ska få största möjliga effekter bör verksamhetsutövarna prioritera åtagandena till produkter, produktgrupper eller åtgärder med betydande användningsvolymer och på ett sådant sätt att så många befolkningsgrupper som möjligt kan dra nytta av förändringarna.

4.2. Måste vara mätbar och spårbar

I näringsåtagandets verksamhetsmodell är utgångspunkten tidigast 2015, jämfört med vilken förbättringarna enligt åtgärdsåtagandena ska vara uppnådda senast 2020.

Genomförandet och framgången av procedurmässiga åtaganden utvärderas med hjälp av de mått som aktörerna bestämmer när åtagandet upprättas. Utgångsvärdena, målvärdena, schemat och framstegsstegen registreras också i åtagandet. Måtten som används för att utvärdera och definiera mål kan vara olika för olika aktörer. Utvecklingen av operativa åtaganden övervakas och rapporteras med hjälp av de presenterade mätvärdena.

4.3 Måste skapa något nytt

Nutritionsåtagandet är en del av genomförandet av Det samhälleliga åtagandetment. Målet är att erbjuda konsumenter näringsmässigt bättre kvalitetsprodukter och skapa nya, bättre näringsmässigt ansvarsfulla affärsmetoder. Åtgärder i enlighet med åtagandena ska leda till långsiktiga och bestående förbättringar. Målen enligt engagemanget ska också beaktas vid utveckling av nya produkter och arbetssätt.

 

 

‚Äč

Sidan har senast uppdaterats 29.2.2024