Den första kostrekommendationen för studerande på andra stadiet betonar hälsa, hållbara kostval och samhörighet

10. oktober 2019

Gymnasierna och yrkesläroanstalterna har fått en egen kostrekommendation. I rekommendationen uppmanas läroanstalterna att erbjuda de studerande vegetarisk kost dagligen och att fästa uppmärksamhet vid matsvinnet.

Det är första gången man ger ut en kostrekommendation för utbildningen på andra stadiet. Genom rekommendationen vill man främja en hållbar livsstil, delaktighet, likabehandling och jämlik hälsa. Hållbar utveckling beaktas i rekommendationen bland annat genom att man alltid ska erbjuda vegetarisk kost som ett alternativ och i valet av råvaror beakta hur maten inverkar på hälsan, klimatet och miljön. Rekommendationen uppmuntrar också till att fästa uppmärksamhet vid matsvinnet.

– De lösningar som vi väljer i dag har betydelse för framtiden. Val som berör våra matvanor är viktiga med tanke på en hållbar livsstil och miljöns välbefinnande. Det ingår i vårt samhällsansvar att göra det lätt och möjligt för individen att göra hållbara val, säger undervisningsrådet Marjaana Manninen vid Utbildningsstyrelsen.

I Finland har alla gymnasiestuderande och studerande inom heltidsutbildning för en grundexamen eller inom den handledande utbildningen vid en yrkesläroanstalt rätt till en avgiftsfri måltid. Utbildning på andra stadiet ordnas i väldigt varierande miljöer, men oberoende av miljö ska måltiden för de studerande alltid ordnas. Kostrekommendationen innehåller därför tips på hur man kan ordna studerandemåltiden till exempel ute i terrängen. De varierande lärmiljöerna medför särskilda krav på själva maten. Om till exempel studierna förutsätter att en studerande är utomhus hela dagen måste det tas i beaktande.

I kostrekommendationen, som publiceras av Statens näringsdelegation, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd, presenteras goda modeller för studerandemåltiden och tips på hur man kan genomföra och utveckla måltidsverksamheten i samarbete.

Rekommendationen riktar sig till utbildningsanordnarna, läroanstalterna, lärarna, studerandevården och de ansvariga för måltidsservicen samt till de studerande och deras vårdnadshavare. Rekommendationerna för studerandemåltiden grundar sig på finländska näringsrekommendationer.

Måltiden är en del av samhörigheten och välbefinnandet

Måltiden för studerande handlar inte enbart om näring utan även om själva måltidsstunden och verksamhetskulturen. I både grunderna för gymnasiets läroplan och de yrkesinriktade examensgrunderna lyfter man fram måltidens betydelse för att främja välbefinnandet och som en del av läroanstalternas verksamhetskultur.

– Det handlar inte enbart om att de studerande äter utan även om att de mår bra och får spendera tid tillsammans under skoldagen, säger undervisningsrådet Jouni Järvinen från Utbildningsstyrelsen.

Rekommendationen uppmuntrar till att i högre grad samarbeta med de studerande och den innehåller tips på hur man kan engagera de studerande.

– Måltidsservicens roll är inte bara att tillreda näringsrika och mättande måltider. Det handlar också om att göra det lätt för de studerande att göra hållbara och hälsofrämjande val och informera om vikten av regelbundna måltider, påminner generalsekreterare Arja Lyytikäinen från Statens näringsdelegation.

Det var möjligt att ge respons på utkastet till kostrekommendationen på webben i juni 2019. Totalt fick man in kommentarer av 55 olika organisationer och privatpersoner.

Kostrekommendation för utbildningen på andra stadiet, på finska

Kostrekommendationen för andra stadiet publiceras torsdagen 10.10.2019 kl. 9 vid Utbildningsstyrelsen. Publiceringstillfället öppnas av undervisningsminister Li Andersson.

Ytterligare upplysningar:

Statens näringsdelegation/Generalsekreterare Arja Lyytikäinen, arja.lyytikainen@ruokavirasto.fi tfn 050 409 9860
Utbildningsstyrelsen/undervisningsrådet, marjaana.manninen@oph.fi tfn 029 533 1142 Utbildningsstyrelsen/undervisningsrådet, jouni.jarvinen@oph.fi tfn 029 533 1693
THL/Specialsakkunnig Susanna Raulio, susanna.raulio@thl.fi tfn 029 524 8574