Kostrekommendationerna för äldre förnyas – utkast för offentlig kommentering

14. november 2019

Statens näringsdelegation
Institutet för hälsa och välfärd

Kostrekommendationerna för äldre förnyas som bäst. Utkastet till rekommendationer öppnas nu för offentlig kommentering. Tiden för kommentarer löper ut måndagen de 9 december 2019 klockan 16.15.

För beredningen av rekommendationerna har svarat en av Statens näringsdelegation (VRN) utsedd expertarbetsgrupp. Medlemmar i arbetsgruppen är utöver representanterna för VRN och Institutet för hälsa och välfärd (THL) också representanter för social- och hälsovårdsministeriet och universiteten jämte experter på områdena geriatri, kostterapi, gerontologisk nutrition, äldreservice och vårdarbete, måltidsservice, motion och välbefinnande och främjande av hälsan. VRN och THL publicerar rekommendationen i början av året 2020.

Kostrekommendationen för äldre som nu förnyas är avsedd som en rikstäckande kvalitetsrekommendation, med vilken man fastställer hur högklassig och för äldre personer smaklig måltidservice arrangeras och produceras, hur sådana måltider produceras och serveras som uppfyller äldre personers näringsmässiga behov och främjar gemensamma måltidsstunder. Rekommendationen styr också fastställandet och uppföljandet av äldre personers näringsmässiga tillstånd och kostbehandlingen av äldre personer allt enligt den äldres funktionsförmåga. Med hjälp av rekommendationen sprids god praxis och ökas informationen om särdragen i äldre personers kost.

Den nya rekommendationen är avsedd för företagare som svarar för måltiderna till äldre personer inom offentliga och privata social- och hälsovårdstjänster, hemservice, vård-, omsorgs- och rehabiliteringsenheter och serviceboende och dem som konkurrensutsätter och beslutar om servicen.

De som utarbetat utkastet till rekommendation ber om motiverade kommentarer, ändrings- och korrigeringsförslag till rekommendationerna. Kommenteringen sker i form av en webropolenkät. Kommentarerna framförs som öppna svar med motiveringar ett kapitel åt gången så, att punkten som kommenteras i varje enskilt kapitel preciseras med en hänvisning till sid- och radnumret.

Utkastet till rekommendation publiceras på finska. Det kan kommenteras också på svenska.

Kostrekommendation för äldre personer och kommenteringsblankett

Utkast till rekommendation (på finska)
Kommenteringsblankett
(på finska)

Mer information:

Ursula Schwab
ordförande för expertarbetsgruppen, professor                
Östra Finlands universitet
tfn 029 445 4528, förnamn.efternamn@uef.fi

Susanna Raulio
medlem i expertarbetsgruppen, specialforskare
Institutet för hälsa och välfärd
tfn 029 524 8574, förnamn.efternamn@thl.fi

Arja Lyytikäinen
generalsekreterare
Statens näringsdelegation
tfn 050 4099 860, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi