Nya kostrekommendationer för äldre – funktionsförmågan bör främjas och undernäring förebyggas i god tid

1. april 2020

Kostrekommendationerna "Vireyttä seniorivuosiin” innehåller anvisningar om hälsofrämjande kost, som bidrar till en god funktionsförmåga inför och under pensionsåldern. Syftet med rekommendationerna är att främja de äldres sociala välbefinnande och delaktighet via möjlighet till gemensamma måltider.

Kostrekommendationerna för äldre är en nationell kvalitetsrekommendation från Statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd. I rekommendationerna fastställs det hur man ordnar högklassig måltidsservice som utgår från de äldres behov och som främjar gemensamma måltider. En god näringsstatus är viktigt för funktionsförmågan och livskvaliteten. Enligt studier bidrar en försämrad näringsstatus till sjuklighet, större behov av tjänster och vård och även till för tidig död.

De nya rekommendationerna reglerar kvaliteten i upphandlingen av måltidsservice för äldre
Enligt rekommendationerna ska de äldre engageras i planeringen av måltidsservicen. Det är viktigt att lyssna till deras önskemål om alternativ måltidsservice och individuella valmöjligheter och att utveckla särskilda metoder för denna delaktighet.

I rekommendationerna fastställs vad en god måltidsservice i hemmet ska omfatta och hur högklassiga måltider kan arrangeras inom dygnetruntomsorgen och på serviceboenden. Därtill ges verktyg för bedömning av näringsstatusen, för tidig identifiering av risken för undernäring och för intensifierad behandling av undernäring.

De nya rekommendationerna ersätter kostrekommendationerna för äldre från 2010, som inte längre ansågs motsvara det aktuella behovet. Materialet innehåller konkreta rekommendationer till exempel om måltidernas tidpunkter, om sammanställningen av normalkost och specialdieter, om dessas näringsinnehåll och om portionsstorlekar, med modellbilder.

”De nya rekommendationerna ger utmärkta anvisningar om hur måltidsservicens innehåll och matens kvalitet bör fastställas vid upphandling av måltidsservice för äldre och inköp av livsmedel”, säger Susanna Raulio, medlemmen i expertarbetsgruppen och specialforskaren vid Institutet för hälsa och välfärd.

”Det är önskvärt att de här rekommendationerna tillämpas i hela landet då man ingår avtal om måltidsservice för äldre och vid vägledning och övervakning av måltidsservicen”, betonar Raulio.

Trivsamma och näringsrika måltider tillsammans förebygger effektivt undernärin
En del äldre äter inte tillräckligt eller får inte i sig tillräckligt mycket av de essentiella näringsämnena. En god näringsstatus kan bibehållas och undernäring förebyggas genom att servera allsidiga, välsmakande och fullvärdiga måltider med tillräckligt energiinnehåll. När äldre får möjlighet att äta tillsammans njuter de mer av maten och motiveras att äta bra.

”Det är viktigt att lägga märke till en försämrad näringsstatus så tidigt som möjligt. Att korrigera näringsstatusen är alltid lättare än att behandla undernäring”, säger professor Ursula Schwab, ordförande för den expertarbetsgrupp som sammanställt rekommendationerna.

Vid förebyggande av undernäring är det viktigaste att regelbundet följa med den äldres vikt och måltider och satsa på ätandet i tid. Kostbehandling ska alltid utgå från en bedömning av personens näringsstatus och aktuella vårdplan.

Rekommendationerna har sammanställts av en expertarbetsgrupp utnämnd av Statens näringsdelegation. Utkastet till rekommendationerna var framlagt för kommentarer i november 2019. Kommentarer inlämnades av 74 organisationer och privatpersoner.

Rekommendationerna är avsedda för dem som ansvarar för äldres måltider och kostbehandling inom den offentliga och privata social- och hälsovården, inom hemservicen, vid enheter för vård, omsorg och rehabilitering och på serviceboenden samt för dem som konkurrensutsätter och beslutar om servicen. Även för de äldre själva och för närståendevårdarna innehåller rekommendationerna värdefull information om hur man själv kan se över sina kostvanor och om principerna för måltidsservice för äldre.

Kostrekommendationerna för äldre publicerades i en videosändning den 31 mars kl. 9.00–11.20. 

Källa:
Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd. Ohjaus 4/2020. (Kostrekommendationerna för äldre publiceras på svenska senare.)

Publikationen kan köpas i THL:s bokhandel och finns även som nätpublikation

Mer information:
Ursula Schwab, professor, Östra Finlands universitet, ordförande för expertarbetsgruppen
ursula.schwab(at)uef.fi, tfn 029 445 4528

Irma Nykänen, docent, Östra Finlands universitet, sekreterare i expertarbetsgruppen
irma.nykanen(at)uef.fi, tfn 040 355 2991

Susanna Raulio, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd
susanna.raulio(at)thl.fi, tfn 029 524 8574

Arja Lyytikäinen, generalsekreterare, Statens näringsdelegation
arja.lyytikainen(at)ruokavirasto.fi,  tfn 050 409 9860