Hygienpasstest

Alla hygienpasstest genomförs i en testlokal som övervakas av en hygienpasstestare. Testet genomförs självständigt och alla svarsanteckningar görs skriftligt på Livsmedelsverkets testblankett på finska, svenska eller engelska.

Alla hygienpasstestare har möjlighet att ordna normala hygienpasstester och även så kallade tester i särskilda situationer. I enskilda fall kan hygienpasstestare arrangera hygienpasstestet på ett annat sätt (tester i särskilda situationer) än det normala hygienpasstestet. Tester i särskilda situationer kan ordnas till exempel med hjälp av ett lexikon, punktskrift, teckenspråk eller så att testaren läser upp de skriftliga påståendena eller låter dem översättas till ett annat språk än finska, svenska eller engelska.

Träning före testet är inte obligatorisk.

Hygienpasstestet kan inte genomföras elektroniskt, på distans, i lokaler som omfattas av hemfrid eller utomlands.

Information om hygienpasstestet

Testlokal

Hygienpasstestaren är skyldig att i testlokalen säkerställa att varje person som utför testet har möjlighet att svara ostört och självständigt.

Testtid

Ett normalt hygienpasstest har en svarstid på 45 minuter. Tester i särskilda situationer har obegränsad svarstid. Man får avlägsna sig från testtillfället tidigast 20 minuter efter att testet började.

Testblankett

Alla bakgrunds- och svarsnoteringar ska antecknas på Livsmedelsverkets testblankett. Deltagande i testet ska själva tydligt skriva bakgrundsuppgifterna (alla förnamn, efternamn och finsk personbeteckning) och svarsansteckningar på testblanketten. Om deltagaren i testet ännu inte har en finsk personbeteckning ska han eller hon skriva sitt fullständiga namn och födelsedatum på testblanketten. Testaren beviljar hygienpass på basis av dessa uppgifter.

Testpåståenden

Hygienpasstestet består av 40 testpåståenden som kan besvaras Rätt eller Fel. Testet har alltså 40 punkter som alla ska besvaras genom att identifiera huruvida påståendet är rätt eller fel.

Testpåståendena berör olika delområden inom livsmedelshygien. För att man ska kunna besvara påståendena måste man noggrant läsa igenom varje påstående och överväga det ut livsmedelshygienisk synvinkel. Samtliga påståenden gäller verksamheten i livsmedelslokaler.

Det finns inte rätt svar på varje påstående i lagstiftningen eller i någon viss bestämmelse, utan svaren kan även vara baserade på exempelvis god hygienisk praxis. En del av påståendena har alltså inte bara ett korrekt svar, men ur livsmedelshygienisk synvinkel är det ena svaret ett klart bättre alternativ än det andra. Kompetens och förståelse av detta slag behövs i det praktiska arbetet. Syftet med hygienpasstestet är att säkerställa att personen behärskar de centrala aspekterna inom livsmedelshygien.

Bakgrunds- och svarsanmärkningar

Bakgrunds- och svarsanmärkningar görs på Livsmedelsverkets testblankett.

 • Anmärkningarna skrivs med kulspetspenna med bläck av annan färg än svart eller med något motsvarande skrivdon som garanterar att resultaten inte kan ändras efteråt.
 • Testdeltagaren sätter ett kryss i rutan, antingen för "Rätt" eller "Fel", beroende på om deltagaren är av samma åsikt som påståendet eller inte.
 • För godkänt test krävs 34/40 poäng. För korrekt svar ges ett poäng. Inga minuspoäng ges för felaktiga svar, därför får man godkänt i testet även om man har gett sex felaktiga svar. Svarsrutor som lämnas tomma eller noteras otydligt (så att hygienpasstestaren inte kan se vilket alternativ som svararen avser) tolkas som felaktig svar.

Inlämnande av testblankett

När testtiden har löpt ut samlar hygienpasstestaren in testblanketterna. Testaren kontrollerar samtidigt deltagandens identitet.

Hygienpasstestaren kontrollerar svaren och arkiverar testblanketterna.

Hygienpass beviljas om hygienpasstestet genomförts godkänt. För att hygienpasstestet ska kunna genomföras och hygienpass beviljas måste deltagande i testet kunna styrka sin identitet.

Hygienpasstestaren kontrollerar personuppgifterna då personen lämnar in sin testblankett till testaren efter hygienpasstestet. Därför måste deltagande ha med sig identitetshandling till testet. Identitetshandlingen ska vara ursprunglig, fotografiförsedd, giltig och officiell.

I samband med styrkandet av identiteten säkerställer hygienpasstestaren att namn och finsk personbeteckning eller födelsedatum på testblanketten stämmer överens med identitetshandlingen. Testaren är också skyldig att kontrollera att personens ansikte stämmer överens med fotografiet på identitetshandlingen. Ur livsmedelssäkerhetens synvinkel är det viktigt att säkerställa att hygienpass endast beviljas till personer som har genomfört hygienpasstestet godkänt.

Hygienpasstestaren beställer hygienpasset med de personuppgifter (fulständiga namn och finsk personbeteckning eller födelsedatum) som den deltagande själv har antecknat på testblanketten och som testaren har fastställt vid mottagningen av testblanketten. På identitetsbevis kan inte vara ett annat namn och personbeteckning eller födelsedatum än som har antecknat på testblanketten.

Vilka identitetshandlingar godkänns?

Följande ursprungliga, fotografiförsedda, giltiga och officiella handlingar godkänns:

 • finskt personkort
 • finskt pass
 • finskt körkort och mopedkort
 • finskt fotografiförsett FPA-kort
 • utländskt personkort
 • utländskt pass
 • främlingspass (främlingspass godkänns inte som identitetshandling ifall det har anteckningen ”identiteten har inte fastställts”.)
 • resehandlingar för flyktingar (resehandlingar för flyktingar godkänns inte som identitetshandling ifall de har anteckningen ”identiteten har inte fastställts”.)
 • ett dokument utfärdat av en myndighet (polis/gränsbevakningsmyndighet) som innehåller en kopia av ett pass, en stämpel från en myndighet och en anteckning om att passet tills vidare innehas av myndigheten. Ett sådant dokument kan användas tillfälligt för att styrka identiteten.
 • Uppehållstillstånd eller uppehållskort som är utfärdat av migrationsverket till flykting, asylsökande eller andra invandrare.

Vilka handlingar duger inte för att styrka identiteten?

Följande handlingar duger inte som identitetsbevis:

 • utländskt körkort eller mopedkort
 • FPA-kort utan fotografi
 • studentkort, busskort, bibliotekskort eller annat motsvarande (även då de är fotografiförsedda).

Testresultat

Hygienpasstestaren kontrollerar testblanketterna. Testaren tillkännager testresultatet inom en månad efter testtillfället.

Om du har frågor om eller vill diskutera ditt testresultat, utred alltid detta först med din hygienpasstestare. Kontakta testaren så fort som möjligt efter att du har genomfört testet.

Begäran om omprövning

Om du har fått underkänt testresultat och vill diskutera ditt testresultat, kontakta din egen hygienpasstestare, som organiserade det hygienpasstest du gjorde. Om du, efter att du ha först diskuterat ärendet med din testare, fortfarande vill begära om omprövning av Livsmedelsverket, informera din testare och lämna in en begäran om omprövning (pdf) till Livsmedelsverket eller vid behov kontakta Livsmedelsverket på adressen hygieniapassi@ruokavirasto.fi.

Testaren delar alltid ut anvisningar för begäran om omprövning till alla deltagare. Följ anvisningarna då du lämnar in en begäran om omprövning. Märk väl att du från det datum då du har fått del av testresultatet och möjlighet att se den bedömda testblanketten har 30 dygn på dig att begära om omprövning av Livsmedelsverket. Din egen testare levererar din underkända testblankett i original till registratorskontoret vid Livsmedelsverket för begäran om omprövning. Livsmedelsverket handlägger begäranden om omprövning inom 30 dygn från det att begäran har anlänt till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket fattar beslut i ärendet och utfärdar samtidigt tillhörande besvärsanvisning.

Begäran om omprövning ska gälla fel som hygienpasstestaren har gjort då testblanketten kontrollerades eller felaktiga testpåståenden. Testresultatet omprövas inte ifall begäran inte gäller ett fel som gjorts då testblanketten kontrollerades eller ett felaktigt testpåstående. Det går alltså inte att motivera begäran om omprövning med att de totala poängen som erhållits ligger nära det godkända testresultatet eller att de poäng som erhålls inte motsvarar din faktiska kompetensnivå. Livsmedelsverket beslutar vilka svar på testpåståendena som är korrekta. Hygienpasstestarna kontrollerar testresultatet i enlighet med Livsmedelsverkets kontrollblankett. Om hygienpasstestaren har översatt påståendena till ett annat språk än finska, svenska eller engelska, ansvarar testaren för översättningarna och deras riktighet.

Arkivering av testblanketter

Hygienpasstestaren arkiverar godkända testblanketter i fem år från testdagen. Testaren arkiverar underkända testblanketter i tre månader från testdagen.

Om testaren beviljar ett nytt hygienpass, arkiverar hen samtliga dokument som ligger till grund för det nya hygienpasset i fem år från den dag då passet beviljades.

På denna webbsida hittar du ett modelltest för Livsmedelsverkets hygienpasstest på svenska, finska och engelska. Modelltestet kan fyllas i på webben eller skrivas ut och sedan fyllas i.

Det går inte att ordna ett egentligt hygienpasstest med modelltestet och hygienpass beviljas inte på basis av modelltestet. 

Det egentliga testet är alltså inte detsamma som modelltestet. Ett riktigt hygienpasstest ordnas alltid av en hygienpasstestare. En riktigt test genomförs alltid på Livsmedelsverkets testblankett av papper. Ett riktigt hygienpasstest kan inte genomföras elektroniskt. Testfrågorna varierar.

Information om hygienkompetens

Enligt livsmedelslagen fastställer Livsmedelsverket de grunder på vilka hygienpass beviljas och vilka kunskaper som behövs för att erhålla hygienpass (Livsmedelsverkets föreskrift om hygienkompetens 28/2023). Hygienpasstestet är utarbetat så att livsmedelshygienisk kompetens krävs inom följande områden:

 • Baskunskaper om mikrobiologi och kontamination av livsmedel
 • Matförgiftningar
 • Hygieniska arbetsmetoder
 • Personlig hygien
 • Renhållning
 • Egenkontroll
 • Lagstifning, mundigheter.

En person som jobbar inom livsmedelsbranschen ska kunna hantera livsmedel korrekt. Personen måste genom sitt arbete säkerställa att livsmedlen är säkra för kunderna. Därför är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid livsmedlens, verksamhetens och lokalernas hygien och renlighet. God livsmedelshygien minskar även företagets matsvinn, eftersom livsmedel inte behöver kastas bort i onödan.

Praktisk hygienkompetens innefattar att arbetaren i sitt vardagliga arbete drar nytta av den kunskap och de färdigheter som hen har förvärvat eller påvisat genom hygienpasset. På arbetsplatsen räcker teoretiska kunskaper inte till. Det är viktigt att företagets arbetare och ledning förbinder sig till att iaktta god hygienpraxis även i det praktiska arbetet. Arbetare inom livsmedelsbranschen

 • känner till grunderna för hygien inom livsmedelsbranschen
 • upprätthåller och uppdaterar sina kunskaper och färdigheter i anknytning till livsmedelsbranschens hygien
 • kan beakta aktuella förändringar inom branschen, på driftsstället eller i dess verksamhet i företagets verksamhet så att dessa förändringar beaktas i företagets egenkontroll. 

Egenkontroll är verksamhet i vilken man på arbetsplatsen själv utövar tillsyn över och säkerställer säkerheten och hygienen i verksamheten.

Hygienkompetens regleras i lagen. Arbetsgivaren är skyldig att vägleda, utbilda och sörja för att arbetaren har tillräckliga färdigheter inom hygien. Dessutom ska arbetsgivare säkerställa att personer som hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel har hygienpass. Passet fungerar som bevis för att personen har tillräcklig hygienkompetens. Mer detaljerade författningar i anknytning till detta finns i den allmänna förordningen om livsmedelshygien (852/2004/EU) och i livsmedelslagen (297/2021).

Arbetare påvisar sin hygienkompetens med hygienpass i enlighet med Livsmedelsverkets modell. Passet kan förvärvas genom att genomföra hygienpasstestet.

Hygienpasset består av två delar:

 1. ett intyg på papper och
 2. ett plastkort

Bägge är viktiga och ska förvaras omsorgsfullt.

Hygienpasset beviljas i personens namn och personbeteckning eller födelsedatum. Passet är alltid personligt, oberoende av vem som har betalat för hygienpasstestet och hygienpasset.

Arbetare ska alltid uppvisa det ursprungliga hygienpasset till arbetsgivaren. Man kan uppvisa antingen plastkortet eller pappersintyget. Arbetsgivaren är skyldig att journalföra att arbetaren har uppvisat sitt hygienpass. Hygienpasset ges inte till arbetsgivaren.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 11.9.2023