Information till hygienpasstestare

Kontaktkanaler till Livsmedelsverket för hygienpasstestare godkända av Livsmedelsverket

Hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket har rätt att ordna hygienpasstester, bevilja hygienpass och använda informationssystemet Frågebanken. Testarens skyldigheter omfattar allt som anknyter till ordnande av tester och beviljande av hygienpass.

Rätten att fungera i egenskap av hygienpasstestare som är godkänd av Livsmedelsverket är personlig. Testaren är en självständig aktör jämförbar med en tjänsteman och är personligen ansvarig för all anknytande verksamhet. Så är även fallet då testaren ordnar hygienpasstester eller beviljar hygienpass som en del av de arbetsuppgifter testaren utför i sin arbetsgivares tjänst. Testaren ska i all sin verksamhet iaktta de bestämmelser, föreskrifter och myndighetsanvisningar som gäller hygienpasstestning framom verksamhetsanvisningarna och praxis på sin egen arbetsplats.

Hygienpasstestaren bibehåller sin status som godkänd testare även till exempel vid byte av arbetsplats, under tjänsteledighet eller efter pension. Hygienpasstestarens rättigheter bibehålls även till exempel under semester, tjänsteledighet eller annan motsvarande frånvaro. En godkänd testare kan inte ens tillfälligt självmant eller på uppmaning ge, överföra eller lämna över sina rättigheter och skyldigheter eller sitt användar-ID till informationssystemet Frågebanken till någon annan person, en annan hygienpasstestare, en arbetsgivare eller till exempel i samband med byte av arbetsplats. Hygienpasstestaren ansvarar med sitt användar-ID för ordnande av hygienpasstester och beviljande av hygienpass. Ifall en hygienpasstestare vet eller misstänker att hens användar-ID har hamnat i fel händer, ska detta anmälas omedelbart via Livsmedelsverkets Frågebank, via länken Kontakter.

Hygienpasstestarna handlar under tjänsteansvar och på dem tillämpas de bestämmelser som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019), lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). De bestämmelser som gäller straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas även på personalen hos organ som har mottagit en entreprenad samt på en juridisk person som sköter de uppgifter som avses i livsmedelsbestämmelserna. Skadeståndslagen (412/1974) innehåller bestämmelser om skadeståndsansvar.

I sin verksamhet iakttar hygienpasstestare även allmänna bestämmelser och anvisningar som gäller tjänstemän. Förseelser och väsentliga brister i verksamheten leder till att hygienpasstestaren mister sina rättigheter samt vid behov till rättsliga åtgärder.

Ifall du vill avstå från dina rättigheter som hygienpasstestare, dvs. att du inte längre ämnar ordna hygienpasstester och bevilja hygienpass ska du anmäla detta till Livsmedelsverket.

Anmälan ska göras skriftligt genom att använda ditt personliga användar-ID i testarnas Frågebank via KONTAKTER - Annat meddelande.

Utifrån den skriftliga anmälan fattar Livsmedelsverket beslut om att annullera testarens rättigheter och låser åtkomsten till Frågebanken.

För tillfället finns ca 1 400 aktiva hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket på olika håll i Finland.

Livsmedelsverket följer med hygienpasstestarnas verksamhet. Om en testare inte har ordnat hygienpasstester eller beviljat hygienpass på över tre år, skickar Livsmedelsverket ett brev om hörande till testaren gällande annullering av testarens rättigheter (livsmedelslagen 297/2021 20 §).

Hygienpasstestarens rättigheter annulleras i följande fall:

  • testaren besvarar hörandet och meddelar att hen inte vill fortsätta med testverksamheten
  • testaren besvarar inte hörandet
  • testaren nås inte (hörandet returneras till Livsmedelsverket).

Livsmedelsverket arkiverar samtliga beslut om annullering av hygienpasstestares rättigheter.

Sidan har senast uppdaterats 31.8.2023