Lagstiftning och föreskrift

Förordningar och föreskrift gällande livsmedelshygienisk kompetens:

Mer exakta och detaljerade anvisningar gällande ordnande av hygienpasstester, beviljande av hygienpass, hygienpasstestares övriga skyldigheter och användning av informationssystemet Frågebanken finns i Livsmedelsverkets anvisning om hygienpasstestarens verksamhet (16020/10).

Lagstiftning som gäller livsmedelshygien kan sökas på Jord- och skogsbruksministeriets webbplats (I-registret i lagstiftningsregistret).

 

Sidan har senast uppdaterats 5.6.2024