Produkter som tillverkats av Amissa Oy efter den 19 december 2022 dras tillbaka från marknaden

19. januari 2023

Livsmedelsverket har bestämt att alla produkter som tillverkats i Amissa Oy:s bageri efter den 19 december 2022 ska dras tillbaka från marknaden och produkterna förstöras så att de inte kan återvända till livsmedelskedjan. De livsmedelsföretagare som innehar produkterna i fråga ska informera de lokala livsmedelstillsynsmyndigheterna om avlägsnandet och bevisligt förstörande av produkterna.

Amissa Oy är ett bageri som verkar i Keuru och som tillverkar olika förpackade bageriprodukter för riksomfattande försäljning, såsom kött-, äppel- och hallonlörtsyn, köttpiroger, köttpastejer, ägg-rispastejer och peremec (turkisk köttpirog).

Livsmedelstillsynen har upptäckt olika brister i företagets verksamhet. Brister och missförhållanden har förekommit särskilt i systemet för egenkontroll, lokalernas lämplighet, lokalernas skick och renlighet, arbetsredskapens, apparaternas och städredskapens renlighet, handhygienen, arbetskläderna, personalens introduktion och hygienkompetensen. Verksamheten har inte ändrats och förhållandena har inte korrigerats trots givna anvisningar och uppmaningar. Den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn har förbjudit företaget att bedriva bageriverksamhet från och med den 19 december 2022. Därför kan produkter som tillverkats efter den 19 december 2022 inte anses uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen och kan därför inte hållas på marknaden.

Livsmedelsverket har bett kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter att försäkra sig om att företagets produkter förstörs på inköpsställena. Konsumenterna ombeds också själva förstöra produkterna som hushållsavfall eller returnera dem till inköpsstället. Om eventuella ersättningskrav kan man kontakta det tillverkande företaget.

Mer information:

jurist Joonas Päivänen, tfn 050 5027509
sektionschef Sari Sippola, tfn 050386 8430

 

Bilder på produkterna:

Amissa kött-, äppel- och hallonlörtsyn, köttpiroger, köttpastejer, ägg-rispastejer och peremec (turkisk köttpirog).