Utredning av matförgiftningsfall

Utredningen och förebyggandet av matförgiftningar hör till många myndigheters uppgifter. Vid utredning av matförgiftningsfall är det ytterst viktigt att finna smittkällan. Att orsaken till insjuknandet utreds är otroligt viktigt också ur företagarens synvinkel för att eventuella fel skall kunna identifieras eller för att man skall kunna påvisa att misstankarna är obefogade. 

Den livsmedelsföretagare, som har producerat, bearbetat, saluhållit, serverat eller förmedlat det livsmedel, från vilket matförgiftningen misstänks ha fått sin början, är skyldig att utreda matförgiftningsfallen i samarbete med myndigheterna. 

Då en livsmedelsföretagare fått veta att ett livsmedel han hanterat orsakat en matförgiftning eller att man misstänker att ett livsmedel han hanterat kan orsaka en matförgiftning, skall han enligt allmänna livsmedelsförordningen och livsmedelslagen omedelbart informera den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten om saken. En enskild arbetstagare skall i en motsvarande situation omedelbart informera sin arbetsgivare om saken. Myndigheterna skall ges all den information de behöver. Livsmedlet som misstänks ha orsakat matförgiftningen eller provet som tagits får inte bortskaffas, utan det skall förvaras så, att det kan analyseras i ett laboratorium i avsikt att utreda orsaken till matförgiftningen. Det är bra om företagaren inkluderar insamlingen och förvaringen av matprover också i livsmedelslokalens plan för egenkontroll. 

Om du misstänker att du fått en matförgiftning, skall du kontakta hälsovårdsinspektören i din hemkommun via ilppa-tjänsten.

Då livsmedelstillsynsmyndigheten mottagit en anmälan om en matförgiftning eller om en matförgiftning misstänks, skall denna utan dröjsmål lämna en anmälan om misstanke till Institutet för välfärd och hälsa (THL) och undersöka fallet och inom tre månader lämna en anmälan om resultaten av undersökningen (anmälan om utredning) vidare till Livsmedelsverket. 
Anvisningar till myndigheterna > Rapportering av matförgiftningsepidemier RYMY 

Den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten skall tillsammans med den myndighet, som svarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom kommunen, komma överens om hur utredningen av en matförgiftningsepidemi skall ordnas. I varje kommun skall med tanke på utredning av matförgiftningsfall och andra infektionssjukdomsfall finnas en utredningsarbetsgrupp bestående av tjänstemän inom sektorerna livsmedelstillsyn och smittsamma sjukdomar. (Förordningen om utredning av livsmedels- och vattenburna epidemier 1365/2011)

Arbetsgruppen har som uppgift att

  • se till att de epidemiologiska undersökningar och laboratorieundersökningar som behövs för att utreda en epidemi utförs
  • samordna de åtgärder som syftar till att få epidemin under kontroll
  • svara för informationen mellan de myndigheter och laboratorier som utför undersökningarna
  • vid behov vara i kontakt med sjukvårdsdistriktet, sakkunniga och myndigheter
  • informera befolkningen och medierna om en epidemi
  • göra anmälningar enligt denna förordning till de övriga myndigheterna
  • genomföra andra behövliga utredningar

I avsikt att utreda orsakaren och källan till matförgiftningen skall göras laboratorieundersökningar inriktade på personerna som drabbats, undersökningar av livsmedlen och hushållsvattnet som misstänks ha orsakat epidemin jämte epidemiologiska undersökningar. Miljö- och hälsoskyddet har som uppgift att snabbt ta eventuella livsmedels- och vattenprover och hälsocentralen att ta eventuella prover av patienterna och livsmedelsarbetarna. Utredningsarbetsgruppen svarar för informationsutbytet mellan myndigheterna som utför de olika undersökningarna. Det centrala målet med undersökningarna är att finna orsakaren och källan till förgiftningen och förhindra att smittan eventuellt sprider sig. Ett annat mål är att finna felet som lett till matförgiftningen. Då utreds hur livsmedlet infekterades och vilka felaktiga förhållandena som var orsaken till att orsakaren till matförgiftningen hade möjlighet att föröka sig i livsmedlet. Felen utreds ofta genom intervjuer av livsmedelsarbetarna på stället där felen inträffade.

Sidan har senast uppdaterats 17.3.2023