Att äta en stor mängd extremt kryddstark mat på en gång är inte vettigt

4. juli 2024

Att äta en stor mängd extremt kryddstark mat med en hög halt av kapsaicin på en gång kan orsaka akut förgiftning. Fall av kapsaicinförgiftning har rapporterats inom EU bland barn och ungdomar som har ätit en särskild typ av extremt kryddstark chip. Livsmedelsverket anser att risken för kapsaicinförgiftning är relaterad till livsmedel där den totala halten av kapsaicin per portion är 11,8 mg eller mer. Den säkra mängden intag av kapsaicin är okänd.

Symptom på kapsaicinförgiftning inkluderar irritation i slemhinnor, illamående, brännande känsla i bukområdet, kraftig magsmärta, kräkningar och förhöjt blodtryck, vilket i värsta fall kan vara livshotande.

Under de senaste åren har fall av kapsaicinförgiftning rapporterats inom EU hos barn och ungdomar som har ätit en särskild typ av extremt kryddstark chips. Deras totala halt av kapsaicin har mätts till 11,8–59,3 mg per bit av chips. Man har ätit chips som en del av en utmaning (One Chip Challenge), där man tävlat om vem som klarar att äta den mest kryddstarka produkten. I USA ledde det till att en tonåring med hjärtsjukdom dog. Livsmedelsverket har inte fått kännedom om fall av kapsaicinförgiftningar i Finland.

Känsligheten för de skadliga effekterna av kapsaicin och andra kapsaicinföreningar är individuell. Det är känt att små barn är mycket känsliga för kapsaicin. Det har inte hittats några studier som visar skillnader i känslighet mellan vuxna och äldre barn/ungdomar.

Mängden av kapsaicin i livsmedel är inte begränsad

I livsmedelslagstiftningen har ingen tillåten maximihalt fastställts för halten av kapsaicin. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har inte gjort någon riskbedömning av den totala mängden kapsaicin. I EU:s medlemsländer har Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR 2011 bedömt hälsoriskerna som orsakas av chili eller chiliprodukter och även Danmarks tekniska universitet (DTU) 2024 har gjort bedömningar. I DTU:s riskbedömning har man också beaktat fall av kapsaicinförgiftning under de senaste åren.

Enligt EU:s allmänna livsmedelsförordning 178/2002 får livsmedel som inte är säkra inte släppas ut på marknaden. För närvarande vet man att det har förekommit fall av kapsaicinförgiftning när man har intagit livsmedel där mängden kapsaicin har varit 11,8–59,3 mg per portion. Livsmedelsverket anser att risken för kapsaicinförgiftning är relaterad till livsmedel där den totala halten av kapsaicin per portion är 11,8 mg eller mer. Den säkra mängden intag av kapsaicin är okänd.

Livsmedel som släpps ut på marknaden måste vara säkra

Aktörer inom livsmedelssektorn som släpper ut extremt kryddstarka livsmedel på marknaden måste säkerställa att produkterna är säkra även med avseende på halten kapsaicin. Livsmedelsverket uppmanar de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna att som en del av tillsynen av aktörerna uppmärksamma extremt kryddstarka livsmedel som marknadsförts och kräva att företagaren utreder deras totala halt av kapsaicin.

I Danmark återkallades tre nudelprodukter tillbaka från marknaden i juni eftersom chilisåsens totala halt av kapsaicin är följande:

  • Samyang Buldak ”3 x” Spicy & Hot Chicken, produktens halt av kapsaicin 37,5 mg
  • Samyang Buldak ”2 x” Spicy & Hot Chicken, beräknad total halt av kapsaicin 23,1 mg
  • Samyang Buldak Hot Chicken Stew, beräknad total halt av kapsaicin 15,1 mg.

Livsmedelsverket utreder om produkter av samma styrka också har släppts ut på den finländska marknaden.

Mer information

sektionschef Sari Sippola, tfn 050 386 8430 (t.o.m. 5.7)
specialsakkunnig Arja Heinonen, tfn 050 464 9354 (8–12.7)
specialsakkunnig Minna Anthoni, tfn 040 137 9854 (15.7–)

Mer information om kapsaicin

Den kryddstarka smaken av chilipeppar, det vill säga vissa sorter av Capsicum annuum L. (paprika) och Capsicum frutescens L. (cayennepeppar), beror på kapsaicinföreningar. Kapsaicinföreningar inkluderar kapsaicin, dihydrokapsaicin och nordihydrokapsaicin. Kapsaicin utgör största delen, cirka två tredjedelar, av den totala halten av kapsaicinsyror. Analytiskt bestäms styrkan hos chili och chiliprodukter från den totala halten av kapsaicin (summan av kapsaicin, dihydrokapsaicin och nordihydrokapsaicin). Chiliprodukternas "chilistyrka" kan också anges med den så kallade Scoville-skalan, som använder Scoville Heat Units för att definiera styrkan (SHU). Omvandlingsfaktorn är 1 mg totalt kapsaicin/kg = 16,1 Scoville = 16,1 SHU.