Kontaminanter och rester

Med kontaminanter i livsmedel avses ämnen som inte avsiktligt har tillsatts i livsmedel, men som ändå kan förekomma t.ex. till följd av tillverkning eller annan behandling, eller på grund av förorening av miljön. Resthalter är rester av föreningar som har använts avsiktligt och för behov t.ex. vid odling av växter eller vid medicinsk behandling av produktionsdjur.

I EU-lagstiftningen har det fastställts livsmedelsspecifika maximihalter för kontaminanter och resthalter. På marknaden får endast finnas livsmedel vars halter av kontaminanter, bekämpningsmedelsrester och rester av veterinärmedicinska läkemedel underskrider dessa gränsvärden.

På denna sida hittar du mer information om

  • Rester av veterinärmedicinska läkemedel
  • Rester av växtskyddsmedel (bekämpningsmedelsrester)
  • Kontaminanter
  • Naturliga toxiner

 

Sidan har senast uppdaterats 28.11.2022