Inga livsmedelsbedrägerier upptäcktes vid Tullens intensivövervakning av kryddor – partier avvisades på grund av kemikalierester och salmonella

15. november 2022

På sommaren 2022 intensivövervakade Tullen utländska, färgstarka kryddor inom ramen för ett projekt mot livsmedelsbedrägerier som var gemensamt för Tullen, Livsmedelsverket och kommunernas livsmedelstillsyn. Otillåten färgning av kryddor är bedräglig verksamhet som också är vanlig i EU-området. Intensivövervakningen riktades mot aktörer vars partier utifrån tidigare observationer antogs innehålla avvikelser. Av 24 undersökta kryddor fick 11 en anmärkning och importen av fem produkter förbjöds, men Tullen hittade inga förbjudna färgämnen i kryddorna. Tullen ingrep i fall där man upptäckte rester av växtskyddsmedel och mikrober i kryddorna och bristfälliga förpackningspåskrifter.

Övervakningen av kryddor är en del av Tullens normala produktsäkerhetsövervakning, men intensivövervakningen som ordnades på sommaren 2022 var en del av ett nationellt projekt mot livsmedelsbedrägerier. Enligt observationer i andra EU-länder och Tullens egna tidigare observationer har färgstarka kryddor ibland innehållit förbjudna färgämnen, trots att otillåten färgning av kryddor är ett bedrägeri. Ett särskilt mål med intensivövervakningen var att undersöka om det finns otillåtna färger i kryddor som importeras till Finland. 

Vid intensivövervakningen sökte Tullen efter förbjudna färgämnen – i stället för sådana upptäckte Tullen andra problem med kryddorna

Vid intensivövervakningen analyserade Tullaboratoriet kryddprover för cirka 20 färgämnen som är förbjudna i kryddor. Färgämnen är tillsatser och användningen av dem i livsmedel är strikt reglerad. Vid intensivövervakningen sökte Tullen i första hand efter Sudanfärger, som har konstaterats vara skadliga för hälsan.

Prover togs av 24 färgstarka kryddor, såsom curry-, chili-, paprika- och gurkmejapulver. Största delen av proverna togs från partier som importerats från andra EU-länder, men åtta produkter stoppades i samband med import från tredje land utanför EU.

Inga förbjudna färgämnen hittades i de kryddor som undersöktes vid intensivövervakningen. I stället för livsmedelsbedrägerier gällde problemen i de undersökta kryddorna den mikrobiologiska kvaliteten och fynd av rester av växtskyddsmedel.

  • Användningen av förbjudna färgämnen i kryddprodukter är fortfarande en allmän form av livsmedelsbedrägerier. På andra håll i Europa har färger som är skadliga för hälsan påträffats även under den senaste tiden och därför finns det skäl att fortsätta övervakningen, trots att inga sådana färger hittades i kryddorna vid denna intensivövervakning, säger Tullens produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

I Tullens undersökningar upptäcktes salmonella och rester av växtskyddsmedel i kryddor – varje år avvisas produkter av sådana orsaker

Trots att inga förbjudna färgämnen hittades i färgstarka kryddor, upptäckte Tullen andra problem med kryddorna vid intensivövervakningen. Vid intensivövervakningen förbjöd Tullen importen av fem kryddprodukter helt. Alla de avvisade produkterna kom från länder i Asien, men tre av dem hade importerats till Finland via ett annat EU-land.

En av de avvisade kryddprodukterna innehöll salmonella, som i värsta fall kan orsaka allvarlig sjukdom. I fyra av kryddorna hittades för stora mängder växtskyddsmedel i laboratorietesterna. De orsakar inget akut hot mot hälsan, men gränserna för tillåtna halter överskreds i de avvisade produkterna. Dessutom avvisades en av de undersökta kryddorna på grund av felaktiga förpackningspåskrifter.

Observationerna vid intensivövervakningen av färgstarka kryddor är i linje med de senaste årens resultat, eftersom Tullen årligen avvisar flest kryddor på grund av växtskyddsmedel eller dålig mikrobiologisk kvalitet.

Nästan 70 % av de kryddor som undersöktes vid intensivövervakningen visade sig strida mot bestämmelserna

Förutom att produkter avvisades fick 11 produkter en anmärkning av Tullen. Anmärkningarna gällde lindrigare fel i förpackningspåskrifterna eller mikrobhalter som endast var litet förhöjda. Av de 24 undersökta färgstarka kryddorna konstaterades sammanlagt 67 % strida mot bestämmelserna.

År 2021 undersökte Tullen cirka 140 olika kryddprodukter vid sin normala övervakning. Av dem stred sammanlagt 37 % mot bestämmelserna.

  • Siffran beror på att provtagningen var mer noggrant inriktad än vanligt, trots att inga livsmedelsbedrägerier upptäcktes. Till intensivövervakningen valdes importpartier och aktörer vars produkter antogs vara de mest sannolika att innehålla något som stred mot bestämmelserna, säger Pirjo Sainio, direktör för Tullaboratoriet.
  • Vi på Tullen övervakar produkter redan innan de anländer till affärerna och därför försöker vi effektivt hitta fel redan i det skede då produkterna importeras. Resultaten av intensivövervakningen visar emellertid att myndighetstillsynen fortfarande är viktig, konstaterar Jonna Neffling.


Projektet mot livsmedelsbedrägerier som är gemensamt för Tullen, Livsmedelsverket och kommunernas livsmedelstillsyn är en del av strategin för att bekämpa grå ekonomi. Det primära målet med det gemensamma projektet, som avslutas i början av 2023, är att identifiera, bekämpa och avslöja livsmedelsbedrägerier vid gränsöverskridande varutransport. Livsmedelsbedrägerier är ett internationellt fenomen som är förknippat med organiserad brottslighet. Enligt uppskattning orsakar livsmedelsbedrägerier årligen kostnader på 8–12 miljarder euro för EU. Bedrägerierna medför skada både för laglydiga aktörer inom livsmedelsbranschen och för medborgarnas hälsa och säkerhet.

Mer information (Tull):

Övervakningsresultat
Jonna Neffling, produktsäkerhetschef, tfn 040 332 3325

Undersökningar och analyser av kryddor
Pirjo Sainio, direktör för Tullaboratoriet, tfn 040 332 8235