Samarbete i nyckelposition vid avslöjande av livsmedelsbedrägerier

10. november 2022

Målet med bekämpning av livsmedelsbedrägerier är att konsumenterna ska kunna lita på att importerade produkter är säkra och äkta. Samprojektet mellan Tullen, Livsmedelsverket och kommunernas livsmedelstillsyn stärker avslöjandet av livsmedelsbedrägerier i gränsöverskridande trafik. Uppmärksamhet riktades särskilt mot kryddor, färska bär och köttprodukter.

Livsmedelsbedrägerier är ett internationellt fenomen som är förknippat med organiserad brottslighet. Målet med bedrägerierna är ofta ekonomisk vinning. Enligt uppskattning orsakar livsmedelsbedrägerierna årligen kostnader på 8–12 miljarder euro för EU. Det gemensamma projektet mot livsmedelsbedrägerier mellan Tullen, Livsmedelsverket och kommunernas livsmedelstillsyn är en del av bekämpningen av grå ekonomi.

Tullen idkar utöver nationellt samarbete också mångsidigt internationellt samarbete för att bekämpa och avslöja livsmedelsbedrägerier.

– Vid övervakning av livsmedelsbedrägerier väljer vi de livsmedelspartier som ska granskas utifriån en databaserad riskanalys för att övervakningen ska vara så effektiv som möjligt. Tullens roll framhävs framför allt vid övervakning av kommersiell import, men under pilotprojektet upptäckte vi som ett nytt fenomen att kommersiell import av livsmedel också maskeras som privatpersoners egen införsel. Då kringgås hela livsmedelssäkerhetssidan, vilket är mycket oroväckande med tanke på konsumentsäkerhet, säger projektchef Paula Kangas från Tullen.

Nationellt samarbete är mycket viktigt vid bekämpning av livsmedelsbedrägerier.

– Livsmedelsverket styr och utvecklar livsmedelstillsynen i hela Finland. Den behöriga tillsynsmyndigheten, som oftast är en kommunal tjänsteinnehavare, övervakar inom sitt eget verksamhetsområde importerade livsmedels säkerhet och överensstämmelse med kraven regelbundet och riskbaserat i samband med annan livsmedelstillsyn. Tillsyn utövas i alla produktions-, förädlings- och distributionsskeden för livsmedel. Vid utredning av de misstankar om livsmedelsbedrägeri som kommer fram vid tillsynen idkar livsmedelstillsynsmyndigheterna samarbete med andra myndigheter. Samarbetet mellan Tullen, Livsmedelsverket och kommunernas inspektörer intensifierades utifrån resultaten av pilotprojektet, vilket i betydande grad ökar möjligheterna att i rätt tid och effektivt ingripa i lagstridiga livsmedelspartier som kommer från den inre marknaden, säger Satu Virtaranta från Livsmedelsverket.

Kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter har aktivt medverkat vid bekämpning av livsmedelsbedrägerier i olika städer och kommuner. Inom projektet har kommunerna medverkat såväl i tillsynstillslag som vid genomförande av intensifierad tillsyn över bär.

Kryddor, bär och köttprodukter föremål för intensifierad tillsyn

Det gemensamma projektet mellan Tullen, Livsmedelsverket och kommunernas livsmedelstillsyn syftar till att allt bättre förebygga livsmedelsbedrägerier i gränsöverskridande trafik. Målet är att konsumenterna ska kunna lita på att importerade produkter är säkra och äkta. Att förbättra konsumenters kännedom om säkerheten i livsmedelskedjan är också viktigt.

Inom pilotprojektet riktades intensifierad tillsyn mot tre produkter:

  1. Tillsyn över importerade färggranna kryddor. Vid tillsynen söktes särskilt förbjudna färgämnen som är skadliga för hälsan, men också annat som strider mot bestämmelserna.
  2. Tillsyn över importerade färska bär. Vid tillsynen kontrollerades märkningarna om bärens ursprung och överensstämmelsen med handelsnormerna.
  3. Tillsyn över importerade köttprodukter. Vid tillsynen betonades kontrollen av köttets ursprung samt bekämpningen av afrikansk svinpest.

Närmare information om resultaten av dessa effektiverade tillsynsinsatser ges inom de kommande veckorna.

Det gemensamma projektet mot livsmedelsbedrägerier mellan Tullen, Livsmedelsverket och kommunernas livsmedelstillsyn är en del av bekämpningen av grå ekonomi. Det främsta målet med det gemensamma projektet, som avslutas i början av år 2023, är att identifiera, bekämpa och avslöja livsmedelsbedrägerier i gränsöverskridande varutrafik. Livsmedelsbedrägerier är ett internationellt fenomen som är förknippat med organiserad brottslighet. Enligt uppskattning orsakar livsmedelsbedrägerierna årligen kostnader på 8–12 miljarder euro för EU. Bedrägerierna medför skada för både laglydiga livsmedelsaktörer och medborgarnas hälsa och säkerhet.

 

Mera information:

Tullen
projektchef Paula Kangas, kontakt via Tullens medietjänst,  tfn  0295 527 150, viestinta(at)tulli.fi

Livsmedelsverket
specialexpert Satu Virtaranta, Sektionen för planering och brottsförebyggande, tfn 050 518 6013, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Kommunernas livsmedelstillsyn
Helsingfors stad, Livsmedelssäkerhetsenheten, hygienikerveterinär Pia Haltiala, tfn 040 612 6640, pia.haltiala(at)hel.fi
Tammerfors regionala miljöhälsa, miljöingenjör Paula Saarijärvi, tfn 050 462 0477, paula.saarijarvi(at)tampere.fi