Tullens mathundar avslöjade 80 kilo köttprodukter som stred mot bestämmelserna

22. november 2022

I september 2022 utfördes i en hamn intensivövervakning av animaliska livsmedel som privatpersoner importerade från Baltikum. Övervakningen genomfördes inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan Tullen och Livsmedelsverket. Övervakningen fokuserade på kontroller av köttets ursprung och på bekämpning av afrikansk svinpest. I övervakningen deltog också Tullens mathundar som är specialiserade på att hitta animaliska livsmedel. En sakkunnig från Livsmedelsverket var med och gav experthjälp vid kontrollerna av livsmedlen.

Vid intensivövervakningen kunde de olika myndigheternas kunskaper utnyttjas bra tillsammans. På en kort tid hittades 80 kilo köttprodukter som inte var förenliga med restriktionerna för transporter på den inre marknaden. Tullen omhändertog produkterna utifrån de restriktioner som införts för att förebygga afrikansk svinpest (ASF).

Tullens mathundar känner igen kött- och mjölkprodukter oavsett i vilken form de finns. Med hjälp av mathundar förebyggs spridning av djursjukdomar, såsom ASF, till Finland.

– Under intensivövervakningen granskade vi 341 fordon och våra mathundar, Rico och Aino, reagerade på sammanlagt 87 fordon. Hundarnas reaktionsförmåga var 100 procent, det vill säga att det fanns animaliska livsmedel i de fordon som Rico och Aino hade markerat. Under närmare granskningar innehöll 16 av dessa fordon animaliska livsmedel som inte fick införas i landet. Utifrån resultaten lyckades mathundarna utmärkt vid intensivövervakningen, säger Marko Kiiski, tullöverinspektör som samordnar hundverksamheten.

– ASF är en allvarlig blödarfebersjukdom hos svin och vildsvin. Trots bekämpningen fortsätter den att spridas till nya regioner i EU. Sjukdomen utgör ett stort ekonomiskt hot mot Finlands svinhushållning och köttindustri. Viruset kan sprida sig tillsammans med livsmedel, varor eller människor. Införseln av svin- och vildsvinkött, produkter av svin- och vildsvinkött och andra produkter som innehåller svinkött eller vildsvinkött från flera EU-länder har därför begränsats. Restriktionerna, som beror på risken för spridning av djursjukdomar, är lika för såväl transporter av och handel med kommersiella livsmedel som livsmedel som privatpersoner transporterar och skaffar för eget bruk. Restriktionerna gäller också produkter som skickas från ett land till ett annat per post, säger Leena Oivanen, överinspektör på Livsmedelsverket.

Förpackningar av animaliska livsmedel som får levereras till andra medlemsstater är försedda med ett ovalt EU-identifieringsmärke.

Bild 1. Förpackningar av animaliska livsmedel som får levereras till andra medlemsstater är försedda med ett ovalt EU-identifieringsmärke.

Det är tillåtet att införa köttprodukter för eget bruk från den inre marknaden, om restriktionerna angående förekomsten av djursjukdomar inte utgör något hinder. De EU-länder där afrikansk svinpest förekommer har upprättat restriktionszoner utifrån förekomsten av sjukdomen. Produkter som innehåller svin- eller vildsvinkött får endast införas från restriktionszonerna, om produktförpackningarna är försedda med ett ovalt EU-identifieringsmärke. Om en produkt inte är försedd med märket, ska den som inför produkten i landet med skriftliga dokument kunna bevisa att produkterna härrör från en region varifrån införseln av kött är tillåten. Skriftliga dokument kan till exempel vara detaljerade inköpskvitton och förpackningsmärkningar på förpackade produkter. Om köttets ursprung är oklart, kan det hända att införseln av produkten i Finland anses utgöra en risk för spridning av afrikansk svinpest, införseln förbjuds beroende på situation och man bestämmer att produkten ska kasseras eller produkten omhändertas.
De gällande restriktionszonerna med anledning av afrikansk svinpest kan ses på EU-kommissionens karta

– Utifrån intensivövervakningen konstaterade vi att effekten av bekämpningen av livsmedelsbedrägerier i gränsöverskridande godstrafik kan ökas betydligt genom samarbete mellan Tullen och Livsmedelsverket och genom att sammanslå myndigheternas expertis, konstaterar Paula Kangas, projektchef på Tullen, och Satu Virtaranta, specialsakkunnig på Livsmedelsverket.

Tullens hundverksamhet är en effektiv och synlig myndighetsverksamhet som bedrivs i passagerartrafiken och godstrafiken och som skyddar samhället. Tullhundar används som hjälp vid övervakningen av förbud och restriktioner i såväl landtrafiken, flygtrafiken som sjötrafiken. De flesta tullhundar har utbildats i att leta efter droger. På Tullen jobbar cigarett-, penning- och mathundar utöver narkotikahundar.

Projektet mot livsmedelsbedrägerier som är gemensamt för Tullen, Livsmedelsverket och kommunernas livsmedelstillsyn är en del av strategin för att bekämpa grå ekonomi. Det primära målet med det gemensamma projektet, som avslutas i början av 2023, är att identifiera, bekämpa och avslöja livsmedelsbedrägerier vid gränsöverskridande varutransport. Livsmedelsbedrägerier är ett internationellt fenomen som är förknippat med organiserad brottslighet. Enligt uppskattning orsakar livsmedelsbedrägerier årligen kostnader på 8–12 miljarder euro för EU. Bedrägerierna medför skada både för laglydiga aktörer inom livsmedelsbranschen och för medborgarnas hälsa och säkerhet.

 

Mer information:

Tullen

Paula Kangas, projektchef
Marko Kiiski, tullöverinspektör
ta kontakt via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150, viestinta(at)tulli.fi

Livsmedelsverket

Satu Virtaranta, specialsakkunnig, planerings- och brottsbekämpningssektionen, tfn 050 518 6013
Leena Oivanen, överinspektör, sektionen för djursjukdomar, tfn 040 354 7813
fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi