UL-värdet för vitamin B6 halverades – varningsmärkning för kosttillskott med höga halter vitamin B6

28. november 2023

Enligt livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA:s utlåtande sänks UL-värdet för vitamin B6 från tidigare 25 mg till 12 mg. Dagsdoser med vitamin B6 som överskrider UL-värdet kan vid långvarig användning orsaka perifer neuropati, dvs. funktionsstörningar och/eller patologiska förändringar i det perifera nervsystemet.

UL-värdet berättar hur mycket man som helhet dagligen kan inta av ett vitamin eller mineralämne utan någon säkerhetsrisk. UL-värdena används som grund då man fastställer kommande maximimängder för vitaminer och mineralämnen i EU.

Varningsmärkning för kosttillskott som innehåller höga halter vitamin B6

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fastställde 2007 att man måste lägga till en varningsmärkning på förpackningspåskrifter för kosttillskott som har en dygnsdos av vitamin B6 som överskrider UL-värdet.

Livsmedelsverket anser att även den tidigare riktlinjen och varningsmärkningen måste ändras i och med det uppdaterade UL-värdet. I fråga om kosttillskott som har en dygnsdos av vitamin B6 som överskrider UL-värdet ska följande varningsmärkning läggas till på förpackningspåskrifterna och de uppgifter som ges vid distansförsäljning:

”Den övre gränsen för säkert dagligt intag av vitamin B6 är 12 mg. Mängden vitamin B6 i dygnsdosen som fås från denna produkt (x mg) överskrider denna mängd. Inte för långvarigt bruk."

Livsmedelsverket rekommenderar dock med iakttagande av försiktighetsprincipen att mängden vitamin B6 i kosttillskottets dygnsdos sänks till minst 12 mg. Dessutom ombeds man beakta att gränsen för vitamin B6 högst sannolikt är under 12 mg när maximimängderna för vitaminer och mineralämnen fastställs. Senast då måste man ändra sammansättningen av de kosttillskott som innehåller 12 mg och över av vitamin B6 per dygnsdos.

Livsmedelsverket anser att varningsmärkningen ska göras utan dröjsmål i de uppgifter som ges vid distansförsäljning och på förpackningen till kosttillskottet i följande förpackningsparti eller senast inom 6 månader. Om kosttillskottets sammansättning ändras ska en anmälan om detta göras till Livsmedelsverket (anmälan om ändring av kosttillskottets sammansättning).

Mer information