Livsmedelsverket och Tukes har testat dricksflaskor i plast för småbarn – en av tio testade dricksflaskor konstaterades farlig

14. januari 2022

Livsmedelsverket och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har testat dricksflaskor för småbarn i Tullaboratoriet. En dricksflaska konstaterades ha en allvarlig säkerhetsbrist. I dragtestet lossnade munstycket på flaskans kork, vilket kan medföra en kvävningsrisk för barnet. Företagen drog frivilligt tillbaka dricksflaskan från marknaden.

Den farliga dricksflaskan har namnet ZEFAL LITTLE Z 350 ml och har sålts av företagen Oy Huntteri Ab och Cycle Service Nordic Oy. Dricksflaskan har dragits tillbaka från marknaden. Dessutom har företagen publicerat meddelanden om faran och bett kunderna att återbörda produkterna till butikerna. Mer information finns i Tukes marknadsövervakningsregister.

Flaskorna avgav inga skadliga ämnen

I tillsynsprojektet köptes som provexemplar 10 olika dricksflaskor som utifrån utseendet är avsedda för barn. Dessa undersöktes för uppfyllelse av kraven i konsumentsäkerhetslagstiftningen och lagstiftningen om livsmedelskontaktmaterial. De kommunala enheterna för livsmedelstillsyn samlade in provexemplaren under våren och sommaren 2021.

I Tullaboratoriet testades dricksflaskornas strukturella, mekaniska och kemiska egenskaper. Till exempel om de avger skadliga ämnen, har små delar som kan lossna eller göra så att fingrar kommer i kläm, om handtagen och fästanordningarna uppfyller kraven och om flaskorna har farliga snören eller öglor.

De undersökta delarna av alla dricksflaskor uppfyllde de kemiska kraven. Dricksflaskorna avgav inga skadliga ämnen i drycker, som Bisfenol A. I nio dricksflaskor hittades heller inga mekaniska brister.

– Konsumenten kan även själv påverka den kemiska risken med dricksflaskorna. Slitna och på ytan söndriga flaskor bör slängas och ersättas med nya hela flaskor, säger överinspektör Merja Virtanen från Livsmedelsverket.

– Man ska även följa märkningarna på dricksflaskornas förpackningar och endast använda flaskor i mikrovågsugn som är lämpliga för det, påminner Virtanen.

– Innan du för en dricksflaska till ditt barns mun är det bra att kontrollera att munstycket på flaskans kork inte lossnar, råder överinspektör Anni Sulopuisto från Tukes.

Dricksflaskor för barn ska vara säkra både till sina kemiska och mekaniska egenskaper

Dricksflaskor för barn ska vara säkra och uppfylla kraven. De får till exempel inte avge skadliga ämnen och inte innehålla små delar som kan lossna och utgöra en kvävningsrisk för barnet. Tillverkaren och importören ska ha en uppfyllelseförklaring för produkten, i vilken de försäkrar att produkten uppfyller alla regler. 

Importörerna ombads lämna dricksflaskornas uppfyllelseförklaringar för granskning och de testresultat som plastförordningen kräver. Därtill granskades dricksflaskornas förpackningsmärkningar och spårbarhet. Dricksflaskornas uppfyllelseförklaringar innehöll en del brister. Flest brister konstaterades med begränsningar i informationen om tillåtna beståndsdelar.

I nio av tio fall kunde företagen påvisa leveransdokument gällande spårbarheten.  I de flesta fall kunde spårbarheten även konstateras av själva produkten eller dess förpackningsmärkningar.

Myndigheten övervakar produkternas säkerhet med stickprov, och produkterna förhandsgranskas inte

Tillverkaren, importören och distributören ansvarar för produkternas säkerhet. Myndigheterna granskar inte produkter i förväg, utan tillsynen är riskbaserad och görs med stickprov.

I Finland övervakar Tukes konsumentvarors säkerhet. Till Livsmedelsverkets ansvarsområde hör tillsynen av den kemiska säkerheten hos material som kommer i kontakt med livsmedel. De kommunala enheterna för livsmedelstillsyn genomför inom de egna tillsynsområdena den praktiska tillsynen av företag i branschen för kontaktmaterial.

Mer information:

överinspektör Merja Virtanen, Livsmedelsverket, tfn 050 386 8436 (dricksflaskors kemiska säkerhet)
Livsmedelsverkets webbplats (på finska)

överinspektör Anni Sulopuisto, Tukes, tfn 050 465 6846 (dricksflaskors mekaniska säkerhet, dricksflaskor som dragits bort från marknaden)
Information om produkter som dragits bort från marknaden finns i Tukes marknadsövervakningsregister.